Åby Ö Holmen Skattegård 1:1

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

eEBYGGeLSEINVENrERING l ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM ms áâåmñwä ?mmm B?§ á99m12mlö Inventerare Marie Hagsten Inventl dat 1.. 'I 7 Film nr Ekon. kan. blad nr Koord Socken/Församl Stora Åby Bilagor Kommun .. Ort Odeshog Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn Äby 0 Holmen Skattegård 1:1 Sveriges Bebyggelse del V Amws Åby Munkegård 7:1 Gårdsnamn o.d› Karlsfors Muntl. uppgifter Ägare Större undersökn. Önskvärd Anläggn. tid. funktion Anläggn. nuvr funktion ›, Hus Funktion Vän Stomme 'Grund Fasad. Tak, Fönster Byggn. år Ombyggn Kult. mtrl, färg rntr|, färg hist. värd. 1 mangård 1% timmer sten ljusgrön stående fas_ sadeltak, rött gröna 2 lufts 1870 ca ; spontpanel, vita knut: 2 kup tegel tvärpdst, *B omfattn spröjs H II II 2 fd magasin 1% timmer sten " [B bostad 3 uthus 1% " " falurött ligg timmer sadeltak svart vita 2lufts 18901900 M stående fasspontpanel korr plåt spröjs vita knutomfattn 4 uthus 1% " " falurött ligg timmer sadeltak grön vita spröjs 18901900 iL lecklistpanel, vita korr plåt knutomfattningar 5 fd magasin 1% " " falurött ligg timmer sadeltak rött bruna tätt_ " ii? vita knutömfattn 2kup tegel spröjsade f 6 ladugård 1% timmer sten falurött ligg timmer sadeltak rött vita spröjs 1880n90 lkq sten vit puts, vita knutomf 2kup tegel bruna spröjs 7 magasin 1% trä sten falurött ligg timmer sadeltak, rött lbruna spröjs 18901900 3\4 timmer locklistpanel, vita 3kup tegel knuaomfattn 8 uthus 1% trä sten faluröd locklistpanel " " " ?á vita knutomtattn Situationsplan, tomtkarta Miljösammanhang, gårdsmiüö, trädgård Crusade grusgångar, gräsrundel. Stora lövträd, barrträd, buskar, fruktträd. Staket,häck mot vägen. (1) Vitmålad lövsågad veranda (12) Utkragade skorstenar varav 1 är särsk.dek0rativ (3) Lövsâgade fönsterxoch dörrdmfattningar. Brunmålac Zdelad dörr panelad med glasade rombiska rutor. ?CM . a a MAAwa AB Ösrgara Carrespandamen