Nya byggnader

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

+ ?nävarfeet flyttar in i nya iokafer. ,: a rf U ,MÅ .snart Affärshuset i Ödeshögs centrum. Med högkonjunkturen följer gi vetvis större arbetsmöjligheter med dito förtjänster, vilket i sin tur sti mulerar till kraftigare omsättning, på :alla områden. Så har'det varit med byggnadsverksamheten de se nare åren på alla platser. Vad Ödes hög beträffar väntade man, att det med fjolårets flitiga byggande skul le bli en stagnation under 1937. Men glädjande nog blev inte detta besannat utan även i är har det varit en livlig rörelse i byggnads facket, till båtnad för såväl ortens byggherrar som deras byggnads arbetare, vilka inom parentes sagt iunder de senaste åren bildat fack !förening med ordnade avtal. Vad byggnadsverksamheten un der året beträffar, så svarar firma ;Karl Löfs innehavare, köpman Fol éke Löf, för den största byggnaden genom' att vid torget' uppföra en 'affärs'u och bostadsfastighet, som i färdigt skick kommer att kosta omkring 125.000'4kr. Fastigheten, som beräknas bliva färdig någon *gang i december « fördröjd genom sommarens lockout är uppförd :där tidigare fastigheten ”Klubben” llegat Och har en längd av 20 rn. [samt en bredd av 12_rn.w Den är _ :inredning byggda' tre våningar med bostad?" lägenheter inrymda i de båda övre våningarna samt på nedre botten ljusa och moderna affärslokaler med stora skyltfönster, allt i bästa ”funkisstil”. Men för .egentlig af ifärsverksamhet blir endast en del av dessa lokaler tagnai bruk, enär den lokal, som direkt leder mot tor get, skedl användärav postverket och sålunda stå den stora allmän heten till tjänst. På den långsida, som vetter ,mot Storgatan och med ingångfrân denna, skall firma Löf själv efter nyåret flytta sin butik från nuvarande. trånga lokal för att kunna betjäna kunderna i en modern och rymlig affär. Som entreprenör för själva fastigheten .står Byggnads a.b. Aug. Netz, Lin köping, varvid murrarmästaH. Eng vall, Ödes arbetet, vilket gett många dagsver ken, enär byggnaden helt är upp förd av tegel och betong. För plat arbetet' svarar plätslagaremästare ;AQEJGöranssom ödeshög, och för *den elektriska installationen Odes ihögsg Elektriska a.b., medan ror 'ledningsfirma Sv ;git'de sanitära anläggningarna. Vad ochr › målningfübcteê › hög, svarar för murnings l . Johansson indra › EM i. im. m. beträffar ar 1 skrivande stund xej bestämt, vem som skall utföra v jdessa arbeten. __ För övrigt har samhällets affars män gått in för genomgripande om 1 .. V › . f.. ;ändringar och reparationer or liga och moderna loka ,Verhâlla rym " ller till kundernas trevnad .och for att bättre kunna exponera sina va ' ror. Dessa arbeten pågå, men ur makare Ola Green har fått sin ur . ' makeriverkstad och butik nyreno verad och färdig att åter tagas 1 bruk. Ett annat nyby mästare K. Karlssons bostadsfas tighet, under uppförande i kvarte lbestående av 3 rum och kök. Detta kan sägas ha tillkommit tack vare statsmakternas byggnadspolitik un der senaste åren. Ur ,statens bygg nadslånefond för hundar, mindre bemedlade familjer har nämligen beviljats, ett lån på 4.500 kr., varvid kommunen tecknat borgen, enär statsbidrag utgått för hela bygg nadssumman. . Vad de kommunala' 'nybyggna derna beträffar ha nya lärarebostä vederbörligen avsynade och tagna i bruk. Dessa, som drogo en kost nad av 23.850 kr., äro' uppförda av trä i två våningar jämte källar våning, med 3 rum och kök i var dera våningen. Lägenheterna äro ljusa och bekväma med vatten och ,slask, badrum in. m. Entreprenö ji'er ha samtliga varit Ödeshögsbor, ;nämligen byggmästare K. johans âson, muraremastare H. Engvall, ;målaremästare 0. L. Tapper och 'järnhandlande E. johansson. Den ovan omnämnda fastigheten ”Klubben” har ej satts_ ur bruk utan endast flyttats och fått tjäna ,annat ändamål. Denna inköptes ' ämligen av kommunalnämndsordf. «n Gustafsson, Gatugärden, som på fsina ägor under byggmästarevKarl I, rendatorsbostad. Vid den s. k. *“ 3Stockholmsvägen har kantor R. Jo hansson, St. Åby, uppfört en större ribostadsfastighet under byggmäs ;tare K; Johanssons kontroll och ,med Motala Rörledningsaffär som isanitär entreprenör. Vidare kan ?nämnas snickare E. Engströms ny li'bygge vid Grännavägen samt mu Trare D. Kroons i Backasand. Den ;senare fastigheten har uppförts. av gbyggmästare K. Fyhr, medan plåt *slagaremästare I. C. Sahlkvist ut för plätarbetet och Ödeshögs Elek triska installationsbyrå svarar för :ledningar rn. m. Backasand låter även kamrer K. jbnsson, Södergâr iden, uppföra .en fastighet. ?IV10W I wxvâvpmm mmq 39P I 'EUJBñepHHEdi Ja; Hem '22mm magsue _ _;<›Hb*awnn_uv^nnwmrn ret Berglunden vid Tingshusgatan, der uppförts vid Siggeryds skola, iaaååaaimkammamlagbni hygng gge är skolvakt L Fyhrs regid uppfört en vacker ar ›