2005:79 Grimshult 1:1 och Rödebol 1:1: Arkeologisk förundersökning

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

GP da Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar RAPPORT UV ÖST 2005:79 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Elkalbel mellan Grimshult och Rödebol Grimshult 1 :1 och Rödebol 1 :1, Ödeshögs socken och kommun, Östergötland. Dnr: 42129922005 Ylva Granath Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV Öst Roxengatan 7, 582 73 Linköping Tel. 01324 47 00 Fax 0131013 24 uvost@raa.se www.raa.se Text och grafik Ylva Granath Utskrift UV Öst, Linköping, 2005 Kartor ur allmänt kartmaterial, @ Lantmäteriverket, 801 82 Gävle. Dnr L 1999/3 © 2005 Riksantikvarieämbetet Rapport UV Öst 2005:79 ISSN 14040875 lnnehå" Bakgrund 5 Topografi och fornlämningsmiljö 5 Syfte och metod 5 Resultat 6 Referenser 8 Administrativa uppgifter 8 Figur 1. Utdrag ur digitala Gröna kartan med undersökningsområdet markerat. Elkabel mellan Grimshult och Rödebol Med anledning av att Vattenfall Eldistribution planerar att rasera befintlig luftledning och ersätta den med nedgrävda elkablar mellan Grimshult 1:1 och Rödebol 1:1, Ödeshögs socken och kommun, Östergötland, bar Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2. Arbetet utfördes av Ylva Granath, som även har sammanställt rapporten. Vid utredningen päträffades inga fornlämningar. Bakgrund Vattenfall Eldistribution planerar att ersätta luftledningar med nedgrävda elkablar mellan Grimshult och Rödebol. Fastigheten Rödebol ingick i en arkeologisk och kulturhistorisk inventering som utfördes år 1999 av Riksantikvarieämbetet, UV Öst, på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nilsson 1999). Inventeringen utfördes inom ramen för projektet Hålavedsbygden, där fornlämningar och senare tiders kulturlämningar dokumenterades. Vid inventeringen dokumenterades flera områden med fossil åkermark, Ödeshög 137:1141:1, inom Rödebol. Närheten till dessa var orsaken till att den arkeologiska utredningen, etapp 2, genomfördes. Topografi och fornlämningsmiljö Bygden söder om Ödeshög karakteriseras av ett igenväxande odlingslandskap. Bebyggelsenamn med ändelsen bol är i Östergötland representerade i skogssocknarna St Åby och Ödeshög. Gårdarna med dessa namn finns inte nämnda i medeltida handlingar vilket tyder på en relativt sen etablering. Området är relativt outforskat vad gäller förhistorisk och historisk tid. Före den ovan nämnda kulturhistoriska inventeringen fanns inga kända lämningar, förutom Bråtens gamla tomt (Ödeshög 124:1) (fig. 2), som är belägen ca 500 m sydväst om Rödebol. Rödebol finns skriftligen nämnt första gången år 1550 då det var ett kronotorp. De fossila åkrar som påträffades vid inventeringen (Ödeshög 137:1 141:1) (fig. 2) utgörs av åkrar av olika typer och åldern på dessa är svårbedömda. Utifrån åkerytornas och röjningsrösenas utseende kan de såväl vara av 1700tals ursprung eller äldre, möjligen medeltida (Nilsson 1999:1 1). Elkabeln planerades att grävas ned utmed körvägen mellan Rödebol och Grimshult, och anslutas till befintliga transformatorer inne på gårdsplanerna. Utmed körvägen finns dessutom grindstolpar av trä som benämns Nr 6 i inventeringen (Nilsson 1999). Grindstolparna ingår i kulturmiljön kring Rödebol, och hänsyn bör tas till dessa vid exploateringen. Syfte och metod Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att undersöka om det fanns fast fornlämning inom exploateringsområdet. Om så var fallet, skulle utredningen ligga till grund för länsstyrelsens vidare bedömning i ärendet. Arbetet skedde genom sökschaktning med grävmaskin. Schakten mättes in digitalt och registrerades i RAÄ/UVs digitala informationssystem Intrasis. Resultat Sammanlagt drogs seX sökschakt längs ledningens planerade sträckning, med en skopbredd på 0,40 m. Schakten lades delvis på gårdsplanerna vid Rödebol och Grimshult, och inne i trädgården vid boningshuset i Grimshult, för att se om området innehöll lämningar som kunde datera bebyggelsen. Schakt drogs också i höjdlägen längs med körvägen mellan de båda gårdarna, för att se om där fanns boplatslämningar eller äldre odlingshorisonter. Vägen gick i Övrigt i låglänta och sanka områden. I ett av schakten (S 201) hittades under matjorden en gles stenpackning med 0,200,40 m stora stenar. Bland och under denna fanns glas, tegel och järnspik. Packningen utgör sannolikt uppbyggnad för gårdsplanen i Rödebol. Schakt 202, 203 och 204 drogs straX intill körvägen och innehöll sprängsten och uppfyllnadsmassor till vägen. I schakt 205, utanför ladugården i Grimshult, iakttogs i schaktväggen ett stolphål. I fyllningen fanns fönsterglas. Troligtvis har det stått en el eller telestolpe här. Schakt 206 drogs i trädgården vid boningshuset i Grimshult. Matjorden var tjock (0,40 m) och påfallande fri från sten. Aningen är ytan uppfylld för trädgården, eller så har här tidigare funnits trädgårds eller potatisland. Inga fornlämningar påverkas av exploateringen. 3' 3 _l' i' .4" ! .i 1I,...... x .' = .* .' .III11I.§ .Ilgii'.'.I.' .än '2 i. v' . to' OIL., I.. ,.'| i. .o " .. o. _ I. deshog 93 1 Ödqåhog 1034.1) J . ,.o" ; 1._ _ .' .o' 5 . . i. .O's i 0. 0 ._o ! t. .6 g 3 s ' I ' s .. ' ödeshög 13311.., ,_ i. i . .. I 3 .ll . 0 f I. = 5 5=...,Ödeshog 1:40:10; _ __ u : ' '. . t. °_ _ ;Ödeshdg.M'tz't' a: . _ 'D .cs .I “5. I .0. la.. 's' Ötdêshog 1323:65; , x. _ .,\ _.' of' . O.. aux* . ,Jo . t.. ' 0 ' t .o . , . . I . a 66 _ .i S 3.' .I J I › .... B. 8,. 'öaghögjlâkb _, . . _. _ 1 e. . ll _ I r . N ' ” '45, _. ' q _ x.: 900 Meter; *3454775 's s _. _. . '1 Z ;0 I _ I I : : 3._ .\'s,_ __0” ' 7' Figur 2. Utdrag ur digitala fastighetskartan med Iedningsdragningen i blått och omkringliggande fom och kulturiämningar markerade. Ödeshög 59:1. 93:1, 114:1Väghállningsstenar, Ödeshög 124:1By/gárdstomt, Ödeshög 138:1, 139:1, 140:1, 141 :1Fossila åkrar. km, I c: ' 1 m q. ,_ _\ Ä Ödeshög 140: . o Grimshult Ödeshö 141:1 gå? o [§3 '3 K_ .ik _ 203 ;i _Qgâäå . '_ '. ' ' " : 3.. i' .r 0 0.... ;i J.: .en Rödeboi 0 g 40 80 Meter 5 “i : 53452125 E. Figur 3. Ledningsdragningen med schakten numrerade. . Referenser Nilsson, P. 1999. Arkeologisk och kulturhistorisk inventering. Hålaveden, del 1. Tingstad, Rödebol, Månsabola och Lilla Morlejan. Fastigheterna Tingstad, Mänsabola och Lilla Morlejan i Stora Åby socken, samt Rödebol i Ödeshögs socken, samtliga Ödeshögs kommun, Östergötland. Rapport UV 0st 1999:6. FMIS digitala formninnesregistret Administrativa uppgifter Riksantikvarieämbetets dnr: 42129922005 Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet: 4311140105, muntligen 24 november 2005 Projektnummer: 1520704 Undersökningstid: 2 december 2005 Proj ektgmpp: Ylva Granath Exploateringsyta: 480 löpmeter. Undersökt yta: 40 löpmeter. Läge: Ekonomiska kartan, blad 8E 0 g Visj ön Koordinatsystem: RT 90 2,5 gon V Koordinater för undersökningsytans mittpunkt: x6452207 y1430961 Höjdsystem: Rikets Fynd: inga fynd