Gästgivaregård

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Gáeshög Kommun Ödeshög ?p Fastighetsbeteckning Uäeshög Gästgivaregård Ä (Kv.LeÃOUet) Gatunummer Nygatan 2 U Benämning T Fastighetsägare _ Inventeringsdatum 19T8304.18, Inventerare nr M.Wikdahl Negativ nr 2:22 BESKRIVNING A.IJ“ å iárs och bostadshus r “ .P 1.1 u. n* ' *m 2 ' :1, 4 . '2› Eva vaninåar Obh inieu; Vindbväning.høädeisteusni \ . grundågråmålad.âtenhus med slát§utsad fasad,gulbi,ae tet valmat sadeltak med kankav avslutningaTakkupor,Tag med svartmåld plåt.Piåtkläád utkragad skorsten.Trekuf med grönmå.ade fönsterbågar. Datering 1898 (en1.SV.B.) Ombyggnad 1937 (enl.8v.B.) Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde Ödeshög sn Ödeshög GäåtgiVaTegåFd 4 Nygañan 2 F0t02M.Wikdahl,1978. Affärs och bostadshus fr,SV, 2:22. O J \ CI)