Butikerna runt torget

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Firma Speceri: och Diverseuffür = REKOMMENDERAS = /CARiddaren har sina rötter i Karl Löfs affär. Annons från 7927 Runt torget När Handelsman johanna öppnade butik i Ödeshög var inte kon kurrensen så stor. Kunderna kunde välja mellan hennes handels bod och handlare Röhmans, som hade funnits i samhället ända sedan 1830talet. Det riktiga genombrottet för handeln kom på 1860 och 187 Otalen. På torgets östra och västra sidor byggdes nya mangårdsbyggnader till Gatugården och Gästgivaregården. Bredvid sockenstugan bygg des ett apotek, och stugan som tidigare hade stått där flyttades över gatan och blev ölstuga under namnet “Klubben' '. Vid den här tiden fanns det fem handelsbodar i byn. IFARiddaren har de allra äldsta anorna bland dagens butiker i Ödeshög. Föregångaren öppnades av Karl Löf vid Storgatan år 1884. Löfsepoken har fått en egen artikel i denna bok. Järnhandlarna Bland de butiker som finns kvar i dag är kanske Ödeshögs järn AB den äldsta. År 1905 bildade Nilsson och Thunborg en firma som blev till Ödeshögs Järn & Redskapshandel. 1915 flyttades den till lokaler på Riddaregatan som revs i samband med förändringarna på torget i mitten av 1980talet. Nilsson och Thunborg konkurrerade med ett av de allra äldsta företagen i Ödeshög, AB Emil Johanssons järnhandel som öppna des år 1894. Först inrymdes butiken i ett litet gavelhus vid torget som sedermera byggdes om och till två gånger, till det utseende det har i dag, där Norrby säljer skor. På 1920talet köpte Emil Johans son Nilssons och Thunborgs järnhandel, och drev den som filial till ' 1946. Då köpte Oskar Gustafsson filialen, sonen Gösta drev den tills han sålde till de nuvarande ägarna. Emil Johanssons järnhan del lades ner 1964. 91 Torget omkr sekelskiftet. "Klubben" som var ö/stuga, och Löfs magasin, ligger rakt fram S torga tan vid sekelskiftet 92 Riddaregatan 7.970 72. T h Viktor Holstenssons speceriaf fär. Hotell Car/ström under uppförande Otto Lejons nyuppförda fastig het omkr 7900. Fröken Ida Perssons karame//stånd och Annersa' Tildas bu/I och pep parkaksstând 1920tal. T v "Klubben", längst bort på Riddaregatan lig ger "Svängen Huset med tornet är Emil Johanssons järn handel. T h Lejons affär (Fo to: SlGFR/D K ULLER STRA NDl Oskar Gustafsson förestod Ödeshögs Järn & Redskaps handel under den tid Emil J0 hansson drev den som filial. 7946 köpte Gustafsson affä ren 94 Riddaregatan omkr 7920. Tv Nilsson och Thunborgs järnaf fär, t h Bergska huset .s/ wa » www www /Mim 4.; M J W AB Sigfrid Kullerstrand är också ett gammalt företag. Sigfrid Kul' lerstrand tog över köpman Granlunds pappershandel år 1908. Den omvandlades till aktiebolag 1912, och flyttade samma år in i fastig heten Centralen, där den är kvar än i dag. Centralen inrymde också Holstenssons speceriaffär fram till 1964. I lokalen som låg närmast torget sålde Nordström blåkläder. (Han brukade spela fiol var gång det var marknad i Ödeshög.) Ett tag hade tidningen Östgötabygden en lokalredaktion där, sedan såldes damkonfektion i lokalen. Motala Ström fanns där en tid, sedan en blomsteraffär. Där guldsmedsaffären och ur och optikaffären nu ligger vid Stor gatan, drev tidigare Lovisa Johansson kafé (som nu har blivit bok kafé, längre upp på Storgatan.) 95 › K u//ers trands affär före 1 .9 7 2, K u//ers tran ds affär 19 75 Biträdet heter Fritiof Wigh (F0 to: S/GFR/D K ULLER (F0 to: S/GFR/D K ULLER S TRA ND) S TRA ND! 96 :FL3. Sigfr. Kullerstmnds Färg. Tapel och Kemikalieañ'är. SPEGLAR, RAMLISTER, GARDINKÃPPAR. 301:, :Musik ech Pappershandel. FOTOGRAFIUTENSILIER. UTFÖR BESTÄLLNINGAR Å ALLA SLAGS ACCIDENSTRYCK. TILLVERKAR TEL. 34. KAUTSCHUKSTÃMPLAR. TEL. 34. 1 1 i ”å *få ”å 97 B/åsmusik utanför Johanssons järnhandel, nuvarande Norrb ys skor. / "Centra/en" bakom /n ryms Holstenssons affär Axéns Öppnades 1925 i fastigheten Chicago (som kallades så för att den var så fantastiskt stor efter dåtida Ödeshögsmått mätt, hela tre våningar hög. Det var hit hotell Carlström flyttade år 1929. Huset revs 1978). 1930 flyttade Axéns till Centralen, men nio år senare köptes dåvarande Stora Hotellet in, och byggdes om till affär. Där har Axéns fortfarande sina lokaler. (Intill hotellet låg "annexet" där hotellets personal bodde. Där blev det blomsteraf» får och så småningom radio och tvaffär.) Axéns klänningsaffär ligger i det s k Bergska huset. Där hade Mag nus Berg manufakturaffär och hans hustru Hilda skötte tillsam mans med dottern Tyra affären samt telefon› och telegrafstation till 1930talet. Mitt emot låg Blondells hus. 1917 sålde han cyklar i halva fastighe ten och den andra halvan inrymde en manufakturbutik. Så små ningom tog Blondell över hela huset. Fastigheten intill var rakstuga. Än i dag håller en frisör till där. Där Syrenens blomsterhandel i dag är inrymd, drev Ruth Carlström tidigare kafé. 98 Riddaregatan omkr 7925. T v "Centra/en " med K u//erstrands och Holstenssons. Huset där efter inrymde Emi/ Johanssons järnhandel. T h Hedins skoaffär och Ho tell Car/s tröm Riddaregatan med Ödeshögs första ambulans omkr 7 .925 99 Branden I' Scheutz affär 7.96 1 (Foto: ARVID G OMER) 100 I hörnet SmedjegatanStorgatan hade Almkrantz speceriaffär. Fas tigheten köptes omkring 1915 av Emma Scheutz som öppnade hatt, möss och handarbetsaffär. Affären bytte ägare flera gånger, men drevs under samma namn tills den brann ner 1961. Granne med Ödeshögs järn och Redskapshandel på Riddargatan drev först Ernst Andersson skomakeri och läderaffär. Den blev sedan Hedins skoaffär, som upphörde när fastigheten revs för den nya torgbebyggelsen. I fastigheten inrymdes tidigare även skräd deri, ödeshögs sjuk och begrafningskassa och en kort tid en foto ateljé. Där Konsumlådan är placerad i dag låg förr Thunborgs fastighet, och ännu tidigare hade Gästgivaregården sina hållstallar där. Det Thunborgska huset byggdes 1905 av Axel Rydell som hotell (hotell Royal). Thunborg köpte huset och sålde dam och herrkonfektion samt manufaktur där. På gården fanns ett herrskrädderi. Thun borg köpte också lump' som han sedan for till Vetlanda och sålde, han köpte upp ägg, och kräftor när det var säsong. På hörnet av Thunborgska hyrde Östgöta Enskilda Bank lokaler, och senare fanns där konditori. En tid fanns taxi på gården och i källaren inrymdes en mjölkaffär. F/ygvy över Ödeshög 1965. Affärs och bostadsfastigheten i kvarteret Hande/sman Jo hanna är precis nybyggd vid torget. Hotell Car/ström och saluha/Iarna finns kvar, /iksom Gästgivaregården Annonser från 19 19 V. HOLSTENSON önzsuöa GARN, MANUFAKTUR, SPECBRI & DIVERSEAITÃR GODÄ VAROR! _ BILLIGA PRISERl AXEL THUNBORG, Ödeshög, rekommenderar _Telefoni29 GARN & MANUFAKTURAFFÄR HERR 8: DAMSKRÄDDERI Telefon 2I29 101 Från Lov/sas kafé på Storga tan. Sittande tv Lovisa Jo hansson, stående t v Axe/ina Johansson (Foto: GUNNAR S TR/Dl Från Car/Ströms kafé och kon ditori. Fr h makarna Car/ström, sedan Gerda Kroon och Greta Danielsson, gift Knutsson. Framför bordet dottern Anna Lisa Car/ström, f 7 .97 5, gift Jessien. Rut Car/ström f 7893, d 7948. Maken f 7884, d 7924. Rut Car/ström drev kafé vid torget 7972 7976, sedan på Riddaregatan (där denna bild är tagen) och från 7929 i fastigheten "Chicago" vid tor get (Foto: SlGFR/D K ULLER STRAND/ 102 Utanför saluhallarna. Smides mästare Otto Karlsson väger en ryktskrapa på en besman och Oskar Svärd håller i en s/aktmask. "SkrotOlle " bär halmhatt. / bakgrunden syns fastigheten Fridebo (F0 to: GUNNAR S TRID) /Hedins skoaffär 1915. Verner Hedin och Carl AugL/st Gus tafsson, en gång ”Ödeshögs starke man", den ledande poli tikern i samhället (Foto: GUNNAR STR/Dl äaåäüåñffåt 103 Förberedelser inför julen runt 7960 _ (Foto: ARVID G OMER) lOTTO HALLT|T§ Skoaffár, Ödeshög. wkummvndem am välsorterade lager av Ikodon, mm gulvre som mmm, l'x'imn handglord. stövlar ständigt på l.|gel' mm pjlxor och "man", alll nu låga men bestämda priser, Gammal annons för Ha//ins skor 104 Vid torget låg alltså “Klubben” som först var ölkafé, senare skoaf fär. Emil Sundé drev butiken (Hallins skoaffär) innan Knut Norrby tog över. Norrby flyttade sedan till huset där Folke Löf hade spece ributik. 1964, när johanssons järnhandel lades ner, flyttades verk samheten dit. Ödeshögs postkontor låg i "Tornet", precis där barnstugan ligger nu. Den fastigheten inrymde en tid också elaffär och damfrisering, men revs 1976. Posten flyttades så småningom till det som sedan blev Östgötabankens hus (det byggdes omkring 191516, först 1987 flyttade Östgötabanken därifrån). Folke Löf byggde sin livsmedels butik i hörnet StorgatanKlubbgatan 1936. Själv hade han butik i lokalerna upp mot kyrkan. Posten hyrde på hörnet till en början. Det 7 4:e Brahe/oppet år 796 7. Qet gick mel/an Gränna och Odeshög. Birgitta Andersson var krans/rulla detta är, hon var syster till Bjarne Andersson, Odeshögs skidkung, flerfa/dig svensk mästare (Foto: HELMER FRISK) L 105 Julgransförsäü'ning, tidigt 7 .960tal, i hörnet Storgatan Nygatan. T v Royal, rakt fram Lejons magasin I (Foto: ARVID GOMER) 106 Saluhallarna Vid torget låg saluhallarna, alldeles framför hotell Carlström (Chi cago). De byggdes 1905 och tanken var att de skulle bli 40 stycken. Det blev dock aldrig mer än tio. Längst ner mot Riddaregatan låg Sabels skoaffär från början. Under olika tider inrymdes radio och tvaffär i lokalerna, butiker som sålde blommor, specerier och hat tar, en frisör och längst upp på hörnet Krus leksaksaffär. I mitten av 1960talet jämnades saluhallarna med marken. Samtidigt som saluhallarna byggdes revs den handelsbod som fanns i korsningen N ygatanStorgatan. Handelsman Lejon byggde där ett stenhus i två våningar. Det Lejonska huset finns fortfarande kvar på Storgatan. Där har ABF och Östgöta Correspondenten sina lokaler i dag. Otto Lejon hade bl a grossistfirma i porslin. Här har också funnits charkuteri och speceriaffär. Intill låg Gästgivaregår den som kallades "Per Brahes vaktstuga” och längre ner på Nyga tan fanns Lej ons stora magasin och hållstallarna, där tillresande ställde sina hästar. De här byggnaderna revs när Vivohallen bygg des 1965. Ödeshögs samhälle har bytt utseende sedan expansionen inleddes vid sekelskiftet. Gatorna kring torget har breddats och asfalterats, staket och tråd har försvunnit. Ända fram till 1960talet bibehölls torgets sekelskifteskaraktär. Sedan dess har nästan varje byggnad rivits (saluhallarna, hotell Carlström, Gatugården, gamla St Åby Sparbank, Gästgivaregården, Thunborgska). v . Saluha//arna byggdes 7905, Fridebo fem år senare. I Fri debo drev först Karl Krus kafé, sedan Rut Car/ström. l källaren hade Gideon Karlsson charku teriaffär. Östergötlands ande/s s/akteri fanns en tid i lokalerna. Fridebo revs 7962. Bilden på saluha//arna är från våren 7965. Specerihand/are Stehn Caren/öv har just dragit ner rull l gardinen och flyttat ut, efter som sa/uha//arna skall rivas (Foto: ARV/D GOMER) ! 107 Den första svenska nationalda gen firades med si/l och pota tisfest vid /ångbord på Riddare gatan 1983:. Firandet arrange rades av "Osjäkungen" Sture Ivarsson (Foto: SUSANNE HASSEL OV/ST) Många har haft planer och idéer om affärsverksamhet i Ödeshög, både i centrum och utanför. 1983 öppnades t ex LeBri lågprismark nad i Backasand, en enorm satsning på butiker och inomhustivoli som gav många jobb och ingav förhoppningar en tid. Men bub blan sprack och konkurserna var faktum. Några år senare tog SparInn över stormarknadsplanerna. Köpmännen i Ödeshög var oroliga för sin framtid, men i princip överlevde de förändringarna. , Men centrum har bytt ansikte, torget har fått ett nytt utseende. Det enda som ännu finns kvar av den gamla torgmiljön är torghandeln om än i liten skala. Den hålls varje tisdag, som den har gjort sedan torget anlades och torghandeln infördes 1848 av Handels man Johanna. SUSAN NE HASSELQVIST Källor: ”En bok om Lysings härad' ', utgiven av St Åby Sparbank 1952, Magnus Wikdahls skrift "Bebyggelsen i Ödeshög' ', samt, inte minst, MajLis Pihls, Ingeborgs Sundins och Mona Söderbäcks goda kunskaper om det gamla Ödeshög 108