Byahäktet rivs

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

?ä eat 793 it at Augusi'ioffensiv Den av Frikyrkorådet L Lokalredaktör: Arvid Gomér Tel. Ödeshög 28 Ödeshögs gamla arrestlokal, det sk. ”byh'aktet” vid: Tings< husgatani bakom tingshuset är snart borta ur stadsbilden. För en tid sedan infordrade tingshusbyggnadsskyldige an bud å rivningen, som skall va ra klar under augusti månad, och nu har murare ›Robert Wahlström, Ödeshög, som blev' antagen som entreprenör för rivningsarhetet; just börjat Av ovanstående bild skall man alltså inte förledas att tro att hr W'ahlström håller på att bygga 'ett nytt hus och just hunnit till taklagsfesten. Arrestlokalen uppfördes en ligt uppgift är 190l på sin nu varande plats. Den gamla arw resten låg framför tingshuset i hörnet av Tingshusgatan och Storgatan, det kommer hr var tydligen folk, som kunde konsten att timra. En stabila re och mera Vältimrad bygg nad får man leta efter. Den är också utomordentligt Valbe Varad. Det är bara ett par av takstolarna, som blivit utsatta för röta genom'att tegeltaket Varit trasigt. Förutom arrost lokalerna har byggnaden, Som varit bradfodrad utanpå tim merväggarna, innehållit ved» bod och en :del andra förva^ ringsutrymmen samt ett stall där på sin tid Moselius hade sina åkarhastar. Det Vore ju synd att hugga sönder så fint timmer till ved, tycker hr ?Wahlströnx som ingenting har emot att sälja virket. till den som etikhar lust att flytta det samma till annan plats och på så sätt få en rejäl *'t01*pstuga,, iVahlström ihåg. De som 'byggde den nya arrestlokalen ,. Gamla arrestlokalen håller 7' ÖI'Si/ZS f Ji\i OJ .. _.4 0) M_ 0 :an:nom ”(401”Eu hemmassnitt: eller sommarstuga. Hugade spekulanter har också låtit Ö :er höra av sig, men svårigheter tycks föreligga att tag i lämplig tomt, Naturligtvis bör 'stugan ligga vid en Sjöstrand. Hr Villahlström har som Vill kor för entreprenaden endastl att riva och bortföra byggna f _› den samt att städa upp tomN ten efteråt. Nu spöer det om arbetet skall löna sig ; det beror mycketpå vad som for dras i maskinväg att få? bort sockeln. Det kan GY. bli ett dyrt företag I entreprenaden undantogs den sk. Tingshusklockan med tillhörande upphängnirgsgal ge, placerad på byggnadens gavel närmast tings. uset. Klockan är en antikvitet, soml man gärna Vill bevara och dem för skall galgen ställas upp, på tomten innanför tingshuset. Klockan har föl_'jandeinsl{rip tion: "Gjuten af M. Rönnblom cm: m 9 2;: //øl ;w l .lär i Jönköping 1833". d i en t'öd tre 2 år livg Mal Mill hev Nor aim* om lan ten, 'tjäna' och . 6 i J års avslti mal. delte lades och E Övero hans tid Si medal .Ja '194 I!? 2% CO CO . om Vi landat guldm Nar: stnidsiiâmi stamaktie. mariadi ?in 135.1 VçxgugágâTA 3 ån? 08717' › i_ I Ar): _ 1 r; v 0 S N _ rv , ma_ H s'pa... YQNQQTUGD xeq ›_ ,av har!