2005:87 Schaktning för nya elkablar vid Åby Fyrbondegård. Arkeologisk förundersökning

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Rapport 2005:87 Arkeologisk förundersökning Schaktning för nya elkablar vid Åby Fyrbondegård Ödeshögs socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Erika Räf ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM KULTURMILJÖAVDELNINGEN Schaktning för nya elkablar vid Åby Fyrbondegård InnehåH Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Områdesbeskrivning och fornlämningsbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Metod och resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Referens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Tekniska uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bilaga 1. Schaktbeskrivningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 OSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM KULTURMILJÖAVDELNINGEN Box 232 581 02 Linköping Tel 013 23 03 00 Fax 013 12 90 70 Iansmuseum@|ansmus.|inkoping.se www.|inkoping.se/Iansmuseum Sammanfattning Östergötlands länsmuseum utförde i augusti 2005 en arkeologisk förundersök ning inom fastigheterna Åby 17:14, 25:1, 14:5, Ödeshögs socken och kommun, Östergötland. Förundersökningen utfördes med anledning aV planerad schakt ning för elkabel. Inom fastigheten Åby 14:5 finns en fyndplats för en större mängd flintföremål. Förundersökningen genomfördes i form aV sökschaktsgrävningar inom valda delar längs med den planerade kabelsträckningen. Inget aV arkeologiskt intresse framkom. Erika Räf antikvarie 5:1 ''' ÅBY ÖDESHÖGS SN . , . , ' . ' '2 i” Figur 2. Utdrag ur Ekonomiska kartans blad 086 14 med undersökningsområdet markerat. Skala 1:10 000. I n Ied n i n 9 Med anledning av planerad schaktning för nedlägg ning av elkabel inom fastigheterna Åby 14:14, 25:1 och 14:5, Ödeshögs socken och kommun, har Öster götlands länsmuseum utfört en arkeologisk förunder sökning. Schaktningen för kabeln planerades dels att utföras i åkermark, dels i vägbana och vägkant. Sam mantaget berördes en sträcka på ca 500 m. Den arkeologiska förundersökningen utfördes i augusti 2005. Den skedde på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB, som också svarade för de arkeo logiska kostnaderna. Ansvaret för utredningen samt rapportarbetet har Erika Räf haft. Områdesbeskrivning och fornlämningsbild De aktuella fastigheterna ligger nordväst om Åby Fyrbondegård i det fomlämningsrika slättområdet söder om Tåkern. På fastigheten Åby 14:5 är föremål från en trolig stenåldersboplats (RAÄ 6) registrerade. Avgränsningen av stenåldersboplatsen är inte känd. Föremålen togs tillvara vid odlingsarbeten år 1904 i en sänka i åkermarken norr om Åby Fyrbondegård. Före uppodlingen på 1800talet hade det troligen le gat ett kärr i sänkan. Fyndet bestod av tre skivyxor, en spånkniv, en borr, en kärna med slipad yta, 20 hela och fragmentariska spån samt två större kärnor. Ytterligare 10 flintföremål från fyndplatsen rappor terades in till Statens Historiska Museum några år senare. Det kan vara fråga om föremål som kastats i en forntida sjö från en närbelägen strandboplats under mesolitikum, den äldre stenåldern. Dock är det bara skivyxoma som kan dateras till mesolitikum; dessut om har skivyxor tillverkats in i neolitikum, den yngre stenåldern. En alternativ tolkning kan därför vara att föremålen har lagts ner i ett kärr som offer under den yngre stenåldern (Browall 2003:29 ff). Även lösfynd av två flintspetsar (RAÄ 88) förvaras på Åby Fyrbon degård. Också fornlämningar från övriga förhistoriska tids perioder återfinns i närheten av kabelsträckningen; ett vikingatida depåfynd (RAÄ 25), bl a bestående av flera guldringar, silverprydnader och arabiska silver mynt har påträffats inom ett skjutbaneområde ca 400 m norr om den aktuella sträckningen. I samma om råde återf1nns även platsen för en borttagen skelett grav (RAÄ 110) Möjlig plats för andra skelettgravar (RAÄ109) samt hålvägar, möjlig stensättning samt en skålgropsförekomst (RAÄ 26, 106) finns öster om skjutbaneområdet. Syfte Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa huruvida fast fornlämning skulle komma att beröras av det planerade arbetet. Ett specif1kt syfte var också att genom sökschaktsgrävningen i åkermar ken inom fastigheten Åby 14:5 om möjligt avgränsa stenåldersboplatsen (RAÄ 6). Om fast fornlämning påträffades skulle förundersökningen även se på möj ligheterna att justera exploateringen så att fomläm ningen inte kommer till skada. Förundersökningens resultat låg till grund för länsstyrelsens fortsatta be dömningar i ärendet. Metod och resultat Förundersökningen genomfördes i form av sök schaktsgrävningar längs med den planerade kabel sträckningen på åkermark inom fastigheterna Åby 14:5 och 25:1 (figur 3). Resterande kabelsträckning var planerad att läggas i vägslänt, och bedömdes ej beröra möjliga fornlämningar. Fem sökschakt togs upp i åkermarken närmast fomlämningen, RAÄ 6. I två av schakten kunde ett mörkt lager med stort inslag av torv konstateras under matjordslagret. Lagret härrör troligen från det forna kärret som legat i sänkan norr om den aktuella kabel sträckningen. Som framgår ovan påträffades flintfö remålen som ingår i RAÄ 6 vid uppodling av tidigare våtmark. Förundersökningen berörde en begränsad yta. Det går därför inte att säkert säga något om stenåldersbo platsens avgränsning mer än att det inte går att finna några spår av den längs den planerade kabelsträck ningen i åkern inom Åby 14:5 och 25:1. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Bedöm ningen från Östergötlands länsmuseums sida var att schaktningen för elkabel kunde genomföras som pla nerat. Referens Browall H. 2003. Det forntida Alvastra. Statens His toriska Museum. " wF. :9. Figur 3. Utdrag ur Ekonomiska kartans blad 086 14 med undersökningssträckan och sökschakten markerade. Skala 1:5 000. Tekniska uppgifter Fastighet Socken Kommun Län och landskap Fornlämningsnr Ekonomiska kartans blad Koordinater Koordinatsystem Typ av undersökning Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens handläggare Länsstyrelsens dnr Länsmuseets dnr Länsmuseets kontonummer Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Projektledare Fältarbetstid Totalt undersöktes Därav intensivt Fynd Foto Analyser Grafik Renritning Grafisk form Åby 17; 14, Åby 25:1, Åby 14:5 Intill Åby Fyrbondegård Ödeshög Ödeshög Östergötland Intill RAÄ 6 084 16 (8E 2h Rök) X64578506458215, Y14340001434251 RT 90 Arkeologisk förundersökning 2005051 1 Annika Toll 431634805 252/05 530279 Vattenfall Eldistribution AB Vattenfall Eldistribution AB Erika Räf 20050810 ca 500 m ca 130 löpmeter Nej Nej Nej Lasse Norr Lasse Norr Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum. Ur allmänt kartmaterial ISSN 14039273 © Lantmäteriverket dnr 50799499 Rapport 2005:87 © Östergötlands länsmuseum Bilaga 1. Schaktbeskrivningar Schakt 1 Bredd: 1,4 rn Längd: 20 In Djup: 0,3 rn Material: Matjord, siltig lera. Undergrund: Sand. Schakt 2 3 Bredd: 1,4 rn Längd: 20 In Djup: 0,30,4 rn Material: 1. Matjord bestående av siltig lera, djup ca 0,25 m. 2. Lerig torV, djup ca 0,15 m. 3. Undergrund, sand. Schakt 4 5 Bredd: 1,4 rn Längd: 20 In Djup: 0,3 rn Material: Matjord, siltig lera. Undergrund: Sand. Schakt 6 Bredd: 1,4 rn Längd: 25 In Djup: 0,3 rn Material: Matjord, siltig lera. Undergrund: Lera.