Majblommekomittén

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

ÖDESHÖGS MAJBLOMMEKOMMHTE 50 ÅR 19811981 Majblommans idé Ãr1907 tog en göteborgsdam., fru Beda Hallberg, initiativet till de första majblommorna. Genom försäljningen hoppades hon få in pengar för att hjälpa tuberkulossjuka barn. Hon lyckades över förväntan. Starten gav ett netto på 14.000 kronor, vilket innebar att 140.000 majblomrnor såldes. Nu är upplagan upp i nio miljoner. Första året såldes blommor endast i Göteborg7 men redan året därpå hade det bildats 157 lokala majblornrnekommittér runt om i landet. Antalet växte snabbt. Nu finns cirka 1.150 stycken. Varje ort av någorlunda storleksordning har en majblommekommitté. Idén spreds senare till många länder. Föreningen ville först hjälpa de barn, som drabbats av tuberkulos? den stora folksjukdomen i början av nittonhundratalet. Nu har denna sjukdom gått starkt tillbaka9 och därför hjälper förstamajblomrnan idag barn.) som har det svårt på annat sätt. Den vill bidra till att hos barn förebygga.) bekämpa och lindra sjukdomar7 utvecklingsstörningar och skador9 som kan ge upphov till fysisk och psykisk invaliditet. Ödeshögs Majblommekommitté Ãr1931 tog en grupp människor efter några årsmajblommeförsåljning för Linköpings Majblomrne kommié iniatiativet till att bilda en majblommekommitté i Ödeshögs dispensårsdistrikt. Den 18 april 1931 samlades efter utsänd inbjudan sex personer på Carlströms Café på initiativ av doktorinnan Gunhild Wikberg. Om en kommitté bildades fick de 4132:23 kronor7 som fanns på en bankbok från tidigare års färsäljningar, behållas på orten. Från protokoller citeras: ”Doktorinnan Wikberg gav en saklilc och klart orienterande framställning av Majblommans mål och syfte att söka hindra tuberkulosens härjningar. Man arbetar därvidpå två linjer en förebyggande tex. att sända friska barnfrån tuberknlösa hem till barnkoloni eller lanthern, en botande t ex att bekosta sanatorievistelse för tuberkulösa personer.” De närvarande fattade ett enhälligt beslut att bilda Ödeshögs Majblommekommitté till vilken följande socknar anslöt sig: Rogslösa, Väversunda, StÃby, Heda, Rök, Svanshals, Kumla, Trehörna och Västra Tollstad. Den första styrelsen bestod av; doktorinnan Gunhild Wikberg, ordförande frn Ella Fredriksson, kassaförvaltare fröken Tyra Berg, sekreterare doktor Hilding Wikberg landsjiskal Erik Holmstedt frn Ina Normell fra Ingrid Fredriksson, Hedaslätt kantor Inge Österlund, Väversunda, sockenombud kantor Per Andersson, Rogslösa fröken Dina Strand, St. Åby ” handlande Eric Rydbeck, Boet ”7 fröken Berta Brenander, Heda °° handlande Bernhard Jonsson fröken Tyra Kvazfordt, Rök ”7 handlande J, Dahl, Rökfru A.Gnstafsson, Särtzhöga fröken Anna Edström, Trehörna fröken Elisabet Walter, Kumla ” fröken Amanda Svensson, Kumlafröken Eda Larsson, Broby 37 Revisorer blev Ingeborg Löf och veterinär Sven Vallbo. Vid mötet antogs rikskommitténs stadgar. Redan från början såldes blommorna av skolbarn, vilket har fortsatt under alla 50 år. Blommorna kostade 10 öre och första året redovisades i Ödeshög 2.200 st St. Åby 680 °° V. Tollstad 500 ”Rogslösa 400 ” Väversunda 300 ” Heda 400 ” Svanshals 200 W Rök 100 ”7 Trehörna 100 M Kumla '100 9” Summa 5.000 ” Blommorna kostade i inköp kronor 50:85. Föreningens arbete var igång. Barnen sålde blommor flitigt mot 5 öre i provision per karta. Medlen fonderades de första åren. Ödeshögskommitténs utveckling År 1933 valdes doktor Hilding Wikberg till ordförande och försäljningen var upp i 6.000 blommor. Den 15 december 1 934 antogs nya stadgar och kommittén beslöt att inkomna medel skulle fonderas tills beloppet blev så stort att en sommarkoloni kunde öppnas för friska barn från tuberkulösa hem. 1935 beställdes första gången stora blommor. De personer7 som synes ha drivit föreningen under denna första period var doktor Wikberg, landsfiskal Erik Hollnstedt, fru, Ella Fredriksson och fröken Tyra Berg. I januari 1939 beslutade kommittén att för första gången beskosta vistelse och resa för fyra barn disponerade för tuberulos på Första Majblommans barnkoloni Galtarö i södra Bohuslän. Barnen fick även en del av utrustningen bekostad. Av räkenskaperna framgår att till Galtarökolonien betalats 320 kronor och till droskstation 170 kronor. Barnen gjorde den långa resan tillsammans med barn från Vadstena. En spännande upplevelse med all säkerhet för barn som sällan fick komma hemifrån. Kronor 566:77 eller kronor 141 :67 per barn kostade upplevelsen. Vid samma sammanträde meddelades att socknarna Váversunda, Herrestad, Rogslösa och Källstad lämnar Ödeshögs Majblommekommittté på grund av ändrad dispensärsdistriktsin delning . Kommittén sände nu varje år 2 4 barn till Galtarö. På 10 år hade kassan trots utgifterna vuxit till 5.503 kronor och år 1941 placerades 4.000 kronor i 1941 års försvarslån. År 1942 beställde man 8.000 små blommor och 200 stora. Intresset bland. allmänheten höll i sig. År 1944 undanbad sig doktor Wikberg återval och han efterträddes av distriktsköterskan Margit Staresjö. Hon innehade posten till 1950.), då hon i sin tur efterträddes av distriktsköterskan Julia Stjerne. Pengar strömmade in och 1951 var kassabehållningen 9528:48 kronor. Majblommorna har vuXit in i folks medvetande och 1952 beställdes 9.000 små7 och 400 stora3 20 löpare och 100 ringar. 1963 övertog folksskollárare Werner Jansson ordförandeskapet och 1972 efterträddes han av Roland Hagberg. Ordförandeposterna har gått från läkare 3 distrikssköterskor till lärare. Det kanske speglar något av utvecklingen un der de gångna femtio åren. Från arbetet med en egen koloni tuberkulösa barn över kolonivistelse för några behövande barn till dagens stöd av olika närliggande föreningars lägerarrangemang. Tuberkulosen är borta men behovet av kamratkontakt och stimulerande miljöer är stort för många barn . Andra sjukdomar står i dag i fokus. 1971 var kassabehållningen 17 .352 kronor och efter några år av stor efterfrågan på Galtaröplatser med allt högre kostnader9 2.500 kr/ barn? då kassan sjönk till 13.527 kronor är behållningen 1980 uppe i 20.192 kronor. 1980 fanns ingen efterfrågan eller behov av Galtarövistelse. Satsningen på kommunens föreningars lägervistelser är nu 5.000/ år. Medlens användning Under de gångna 50 åren har 109 barn fått resa till Galtarös barnkoloni till en kostnad av över 65.000 kronor. För en del har hemlängtan blivit för stor men de flesta har trivts och efter 8 veckor kommit hem med nya krafter. Av utbetalade bidrag märkes : Vejbystrands barnkoloni, åren 1951 1977 ca 8.500 kronor Ekdala barnkoloni, åren 1951 1957 ca 700 kr TDrottning Viktorias kustsanatorium, åren åren 1953 1972 ca 2.500 ” ”Apelvikens sjukhus, ortopedi och långtidsvård, åren 1958 1977 ca 3.000 w Svenska Central/tommittén för rehabilitering7 åren 1964 1977 ca 2.600 9” Enskilda personer ha fått bidrag på mellan 100 till 500 kronor. En pojke fick en cykel. Under tre år bekostades en handikappad pojkes resor till lekskolan med 3.000 kronor totalt. Bidrag har utgått för talbehandling 500 kronor? psykisk barnavård 1.000 kronor? cancerforsknng 500 kronor, Röda ü'ädern 500 kronor? Marsbäcken 1.500 kronor och naturligtvis .har medel sänts tilll Första Mer/'Ölommansjubileumsfond. Över 35.000 kronor har använts för ändamålet. Över 270.000 majblommor har finansierat verksamheten så bra att 20.192 kronor finnes i kassan. Cirka 4.700 blommor har sålts per år under den senaste perioden. Priset har idag stigit till 1:50 kr för små7 5 kronor för de stora blommor samt 10 kronor för kran sar. Majblommekommitténs framtid Föreningens arbete för kommunens barn och ungdom har så framgått förändrats under de 50 åren. Den egna personliga insatsen att skapa möjlighet för de ideellt arbetande föreningarna att frambringa möjligheter för sjuka och friska ungdomar att komma ut i den stärkande naturen kvarstår än i dag. Den lilla majblomman har hjälpt och kommer att hjälpa människor. Kommiüeledmöter 1931 1981 Be1r. förteckning över komm111e1edamö1er åren 1981 1981, se biiaga 1 Ödeshög den 19 mars 1981 Kommittéledamöter 1931 1981 ordf. sekl' kassör Wikberg, Gunhild 1931 1932 3132 Fredriksson, Ella 1931 1967 3167 Berg Tyra, 1931 1951 3150 Wikberg, Hilding 1931 1944 3244 Strand, Dina 1931 1956 Holmstedt, Erik 1931 1947 Larsson, Eda 1931 1947 Normell, Ina 1931 1936 Fredriksson Ekman Ingrid 1931 1974 Sköld, Halvar 1937 1938 Jonsson, Karl 1938 1946 Gustafsson, Agda 1936 1940 Sturesjö, Margit 1944 1950 4450 Normell, Sven 1941 1956 Sig/erna, Julia 1944 1961 5060 Persson, Gudrun 1944 1953 Hellman, Greta 1947 Jansson, Verner 1953 1972 6372 Hellbom, Karin 1951 51 Ahren, Elisabet 1952 1956 5255 Hagberg, Roland 1956 72 5672 Wigren, Ebba 1956 1966 Brenander, Berta 1931 1960 Hallén, Sonja 1959 Gideskog, Gertrud 1960 Andersson, Ulla 1959 1963 6163 Staaf, Ingrid 1966 6768? 72 Roland Hagberg Wasén, Sven 1961 1967 Wagell, .Ingeborg 1966 1970 Mauritzen, Gösta 1961 1965 Nises, Ingbritt 1967 Hertzman, Inger 1968 72 6872 Brandt, Tore 1968 Rydberg, Elvy 1969 Larsson, Gunhild 1970 Lejon, Ulla 1972 Tollander, M'áirta 1974 Parmér, Maj/con 1974 Lof Ingeborg 1931 revisor 31447 67 revisorsuppl 4464 styrelsen 6466 Lo): Folke revisorsuppl Pharmansson, Sture 1 966 revisor (Detta. dokument lm ao. Wlan! Åman aáøcm 7 999 ,lm 79001111”