Allsångshäfte 1948

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

(UL ECLCFJCLY samlllga annonsöcec för: all eEonoø mlså old ufgioandel ao della sångnáñe MÅNSKÖREN östgötasång (Text: Sten Granlund) (Musik: G. J. Norlén) Så grant står Östergyllen i somnlarfager prakt. Och skördarna, de gyllene, de bölja. Väl hundra vita kyrktorn på slätten hål la vakt. Längs insjöstrand, som glittervågor skölja. Ej finns en bygd så härlig, så solig som vår bygd. Där gamla minnen sova i gröna björkars skygd. Vårt barndomshem, vårt lagra Öster gyllen. Hör skogen susar sägner från forntids A dunkla natt. Ty här bröts tidigt bygd av våra fäder. Som, raka uti ryggen, var herre för sin hatt. 'Ej Väjde fegt för storm och hårda väder. l deras öppna sinne ej någon l'alskhet sov. Vi äro fädren lika, östgötar, gudskelov! Och vårt du är, du lagra Östergyllcn! När vårdkaseldar brunno. ej tröto män med svärd. Till hemmens 'ärn skogar. på släkter och 1 Nu väntas nya stordåd av sönerna som gård. Så framåt då till kamp vid 112er och plogar! Mä gyllne skördar vagga i gröna björkars Sjungande glada. gå våra kunder ut Tacka för då, de har ju fått valula för vartenda Öre. Härlig är kvällen Härlig är kvällen, fridfull och ren, Solen kring fjällen sprider sitt sken, sakta sig sänker ned på sin bädd. Strålande blänker Vågornas brädd. Nallcn kring havet breder sill l'lor, lyst som i graven stillheten bor. Guldfiskar glimmar rikt invid strand, svanorna simma sakta mot land. Tystnad är sången, bönen också, vandrarn är gången vilan all' nå. Ã'lidnattens låirnor .binda on krans, lusende sljärnor sprida sin glans. F. A. Sjung om Sverige (lvlelodi: ”Vid lloines stran(l”) (Tempo: Ej slåipigt men ändå med värme) Sjung en allsång, kamrater alla, Sjung med glädje och friskt humör, av hjärtat, låt sången skalla, ägnar en allsångskör. Sjung Sjung' som F. kslröm. R e f r.: Sjung om Landet i högan Nord, Foslerlandct, sjung' svenska 0rd, Sjung om hemmet och alla kära, Sjung om Sverige, Vår Foslerjord. Sjung om minnen från flydda dagar, Sjung om framtidens ljusa hopp, Sjung om fäderneärvda lagar, Sjung om bragder i seklers lopp. H 0 f r.: Sjung om älvdans i midnaitssolen, Sjung om l'ullmånens älskogssken, Sjung om norrskenets brand vid polen, Sjung om mina och baulaslen. li e f r.: Sjung om skogen, om slätten, bergen, Sjung om haven kring Nordanland, Sjung om Fanan med svenska' färgen, Sjung med Vapen och plog i hand. Refr.: (Ostrogoten) Erik Göranssons \ MEDLEM AV SVERIGES HANTVERKS ORGANlSATlDN :I Bleck= och Plåtslageri ÖDESHÖG REK O MMENDERA S äáüåâäåäååQä sr., Å EBâ m (Ö) :ons H i?) 4:: Speeeri, Glas, .Porslin och Manufaktur. Tel. Ödeshög 139 Härlig är jorden Härlig är jorden, härlig' är Guds himmel. skön själens pilgrinlsgång: Genom (le lagra riken på jorden gå vi lill paradis med sång. Tidevarv komma, tidevarv försvinna, ' släkten följa slüktens gång. Aldrig för stnmmas tonen från himlen, sliåilarnas glada pllgrimssång. Änglar den sjöngo först för markens herdar . Skön! från själ till själ det ljöd: Människa, gläd dig! Frälsarn är kommen, frid Över jorden Herren bjöd. Här är gudagott att vara (Text och musik: Gunnar Wennerberg) Här är gudagolt att vara, 0, vad livel dock iir skönt! Hör, vad fröjd från fåglars skara. Se, hur gräset lyser grönt! Humlan surrar, fjäriln prålar, lärkan slår .i skyn sin drill. Och ur näktarfyllda skålar. Dricka oss 5111151 blommor till. Uti Vår hage (Folkmelodl från Gotland) Uti Vår hage där växa blå här. Korn, 'hjärtunsfröjdl Vill du mej något, så träffas Vl där. Kom, liljor och akvileja, kom rosor och salivia, Kom, ljuva krusmynta, kom hjärtans fröde Fagra små blommor där bjuda lill dans. Kom, hjärtansfröjcl. Vill du, så binder jag åt dig' en krans, Kom, liljor och akvileja, kon] rosor och salivia, Kom, ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd! Kransen den' sätter jag sen l ditt hår. Kom, hjärtansfröjdl Solen den dalar, men hoppet uppgår. Kom, liljor och akvileja, kom rosor och salivia, Kom, ljuva krusnlynta, kom hjärtans fröjd! 9 Ödeshögs Bryggerier och Mineralvaüenlnbrik DAGENS MELO'DI ggiåêäå aaaasaaaaaa alltjämt samma höga kvalité Endast hos R. A R L L Ö F › ödeshög « Tel. 10 Fjäriln vingad. . . (Av U. M. Bellman) Fjäriln Vingad syns på Haga mellan dinnnors frost och dun, sig sitt gröna skjul tillaga och i blomman sin panlun. Minsta kräk i kärr och syra, nyss av solens värma väckt till en ny höglidlig yra eldas vid sefirens fläkt. Haga, i ditt sköte röjcs gräsets brodd och gröna plan. Stolt i dina rännlar höjas gungande den vila svan. Längst ur skogens glesa kamrar höras tala återskall. Än från den grannen hamrar, än från yx i björk och tall. I Villande skogen (Musik och textrF. A. Dahlgren) I Villande skogen jag vallar Inin hjord; i villande skogen jag vallar min hjord. Han följer mig så hnld och trogen, han fattar mitt ord, allt om vännen min. Oeh skogen den friska är 'lysliiadens famn; och skogen den friska är 'tystnadens famn. Men höga furorna de viska ettvälskelig't namn, det är Vännen min. Du genljnd, som skallar mot klippornas höjd, du genljud, som skallar mot klippornas höjd: Bär högt 111. Över skogens tallar Inin sång" här i fröjd, allt om vännen min. Emil Tel Johansson Jäm 3: Maskinalfär AB . 13 öDESHÖG m Tel. 123 . ?52' l 2 l a' lixom e nog På; “KAMERAJAKT' med Fll.M och KAR/[ERA från oss lllll' resultatet alltid gott Framkallning “JK ton, JL 315 R S UIF R A N in» S ödeshög » Tel. 34 Mandom, mod. g . (Text: R. Dyheek) Mandom, mod och morske .män finns i gamla Sverige än, kraft i arm och mod i hamn, ungdoms'arm i hardalarm. Ögon blå, då och då, le i blomsterdalar där. Nord, du jordens jättclcm, nord, du milda hjärtans hem! Toner än från forna dar ljua'la där i skog och dal, vilda som en .storm 'på hav, milda som en tfn' på grav. EQ'SSHEH då, vänner på hemländsk, hundraårig sång; lyssnen, åilsken, lären den, sjungen, sjung den själva sen! Blomman När Vår Herre en blomma, gör Han stängeln mjuk och fin, sedan ,sätter han små bladen där uppå. Sedan lar hans starkhets hand all jordens färg och dunkla must, och sen blåser Han sin ande in däri. Då står blomman där och lyser med de. kärleksrika färger lilaraaffêlwx, kommen ur Guds egen hand att vara oss *till fröjd Blomma l Blomma l Var mitt hjärtas fröjd! När vår Herre gör en flicka, Han nog på samma vis: först en vacker liten kropp, så mjuk och len. Sedan tar hans starkhets hand från jord och himmel färg; och ljus, och Han blandar dem och skapar hennes själ. › Då står flickan där och lyser bland de andra Herrans blomster klara, kommen ur Guds egen hand att vara oss 'till tröst Flicka! Blomma! Var mitt hjärtas tröst! (Martin Koch) Rätt läst för vardag och fest. .finner Ni häst .hos 0. He Clin. Shoaliår Mmm" ' av mr i!! CYKLAR SPORTARTIKLAR Vänd Eder alltid till oss när det gäller: VATTEN och AVLOPP BILREPARATIONER och BILDELAR ü/l/üiilå '571 så Rep grafiánsverlfs ?ad Lilla Vännen En Visa vill jag sjunga, den handlar om min lilla Vän. Hon är från mej bortfaren, men kommer snart igen. Ja bort, ja bort, ja borla är min lilla Viin, llon lir röd mn kinderna, hon är min lilla Vän. Och nior min hon är ledsen för jag 'till lilla Vännen går, men hon har gjort detsamma i sina unga är. ja, lika glad så gångar jag till Vännen min, när al'tonszolen sänker sej på himmelen den blå. Och far min han vreder *för jag skall gifta mig i vår, men lever jag “till hösten, en annan Våin jag får. Jag vän, jag Vâin, jag' Vänta kan ännu ett år, för jag är bara nillon år, det fyller jag i Vår. Hur ljuvligt är det inte att ta sin lilla vän i famn, och känna sig bortfaren uti ett annat land. Ja fåg, ja fåg, ja l'åglarnai_ skogarna de sjunga mn trolovelse, en härlig fröjde sång. Och lysler er att vela, vem denna Visan diktat har, så är det en sjöfarande, som ifrån Småland var. .la Små«, ja 811151, ja Småland, där mam sellerna spalserande om kvällarna, spatserande på hal. (Gammal Smålandsvisa) Sommarkvetter Nu sjunger feggla på gröna grenar å bia rliar 'på resa spenat' blå 51 loiia ;1 ,sola nei å en ä gla för då att* en vet att då ii sommer å de ä blommer uti var endaste lita vret all dä sommer å de '31 blomnier ulii var endaste lita Vret. Stiliulla Guld och Silversmycken Presentartiklar (ENUM/ngM" .JEIDDSÅIEIEÄREN Inneh.: Ola Green s åêêlêlêiê ELEEEÃENå EEEFEFElåQ Tel. 43 _ Stor sortering av Speeerier, Konserver, Glas, Porslin, Keramik Oljor, Färger, Tapeter ÖDESHÖG _ Tel. 4 N11 te l ska vi knogn å hinna kransa messmersstånga där *vi ska dansa alu kärlekens lena ol less glädjen lyser som ennn sol. För då ä sommer å (lä blommer fleeker finns i varenda kjol F'jr (lä ål somnler å då ii .blommer å l'leeker finns :i varenda kjol. Ã] ninns (ln, Maja, i fjol på backen vad du mej lolte allt bakom stacken? D11 lofle. då le ä blivu min ?1 .hjö på hrölloppnslnss 1110,] in. Då va (lä sonnner 21 då rn bloml'ner å Öppen stog ho kärlekens grlnn. D få '21 då sommer å (lä va blonnner å Öppen slog ,ho kärlekens erinn. N L1 ty ä (lä sommer igen mä blommor, (len förgår se) å återkommer men vänta längre jag ej förmår, om Nu för Nu för inle dej jag 'till .maka får. å då sommer, vem vel om hlommer oss oppsplrar 'te nästa år? ä (lä sommer, vem vet om blommor oss. oppspirar *te nästa år? (Axel Engdahl) Anna Maria (Texl: Tora Fenk) (Musik: Erik Erling) N11 smäller det i seglen och skntagn _l10n krångel' och saltskummel stänker i pärlor emot skyn. Hon dansar på vägen, som l'llekun där hemma dansar i ett vägskäl vid byn. Hefr.: () AnnaMaria, AnnaMaria vänta på mej! Jag.: kommer rä] åler och då skall 'af < “3 fria, AnnaMaria, 'frin till dej. D351 ensamt och kallt medan nattvinden ruvar under stornnnolnens tunga och l'lyende jakt. .Jag drömmer om sol över leende hagar mens stilla jag står här på vakt. 0 AnnaMaria. . . ?år leeepef l) l 'i e ige lzeai om brödet är från 1717 A TrnxTh1mn1rrnm Hotel Einottager beställningar av olika slag Gott bord _ Resande'rtnn Telefon: Matsalen 230 Konditoriet 63 l Carlström öDESHöG "Var inte så gåicksam, ty din »gosse (lig älskar, stanna inom byn 'till (less året är slut. Och skicka en hälsning med svalornu sem flyga, sänd mig en tanke .'h'itut. O AnnaMaria. . . Nu är det sommar (Text: Calle Lindström) Nu är det sommar, nu skiner sola, nu doftar hagen liljekonvalj, och flickan lyfter så lätt på kjola, det är som grannlät på l'in slramalj. 2,: Singnlian tralarej. › hopplalleri fallerej. Det är som grannlåt på fin stranmlj.:,: Nu är det sommar, nu hörs klavere”, nu är det dans uti grönan lund, och vackra flickor gå att spatsere, gå att spatsere i skyniningsstund. 2,: Singulian tralarej etc. :,: Nu är det sommar, nu leker Sika, och i mitt hjärta kärleken gror, och ner i vassen långt bort i Vika, där står en abborrluring och glor. 2,: Singulian 'tralarej etc. Nu är det sommar nu skiner sola, nu 51 dii grönska och vackert var” ljumt faller regnet och lukter jola” och vackra blomster ålngarna klär. 2,: Singulian tralarej, hopplalleri fallerej, och vackra blomster ängarna klär. :,: Den första gäng (Text och musik: Birger Sjöberg Den första gång jag såg dig, det var en sommardag, På förmiddan, då solen lyste klar. Och ängens alla blommor av många hundra slag, De stodo hugande i par vid par. Och vinden drog så saktelig, och nere invid stranden, Varför fundera gå till ” Cykel och Sport iirlnnlafxn» 'Fnl 0161 Ö/Zilá' (761 göál.lll.f(9!l.) (EQ/30%, när/wwwena/ama /ää /Låzeü mån/_ (Dan/1.415116”Mina, ânpuá/eui/*ML (Såå/(HUMIQQÖH6501g n//Wd/(ázti/zt //âer/t/:a/L ”mt myláill (Nå/L /MJ'ÄEaLMa/l Där smög en bélja kärleksfull TralaluIaIa, tralalalalala, tra till snåickan uti sanden. lealaIala, traJamIalam, tralala Den försLa gång jag såg lig, ' Iala, tralalalaIala, iralavlalala, det Var en sommardag. tralalalaIa. Den försia gång jag tog dig uti handen. De gingo i takt sein soldaicr, OCh därför när jag 331' dig och. sedan valsade de. om 00k 1 Vinterns dag: Och ”Udden är så later”, Då drivun ligger' glittrande och kalL de ”anade 3113 de tre, Nog hör jag sommarns Vindar TIa_13_]3_13_;a etc_ och lärkans friska sing y OCh Vägens brus 1 an” “ma fall. Men när som de kommo 'till kröken Nog 'tycker jag ur dunig 'bädd av Vägen till Undane Le, 513 gröna Våüm' draga de yopade alla: ”Hör göken!” Med bIåldint och med ldi'nverhlad, scan skvättc och hrstnade de. som älskande hehagu, '3'1134214843421 tele. Al't sonnnarsolen skiner på dina anle'ts dra55e Och (ego så tyst som de döda Som man och som stråla och boiaga. Och mdnade ana de 1195 Men varföré blevo de röda Tre tränande lamm nch varföre Utstnade de? (Text: Gustaf Fröding) (MuSik: Fl'üx Körüng) (JOD Det stod tre studenler vid kröken “är gingo Tre. jåinlor i solen, och flinade alla de 'tre på Vägen till Lindano Le. uch härmde och skreko: ”Hör gökenl” De svängde, de svepte med kjolen, Och alla så thado de. de Mailade :alla de tre. TruMlaIala etc* PármalA.Nyh01ms Tapetserareverkstad Bredablick REKOMMFNDERAS 'tLVMLn/L ”tåg/gun? med MÖBLER från Bröd. Wogells Möbel & Rodioatfür. Tel. 171 S pelOlles gånglåt (Text: Kerstin Hed) (Musik: Dan. Grufman) Löven de grönska i sol kring alla Vägar och alla lärkor sjunga den långa vårens dag. Hän genom hagar gångar 'som jag plågar, en stackars fattig spelman, en speleman är jag! 1,: Sol, sol. sol i de glilumande snår, sol, 501 är det var går, en speleman, en 'hjärteglarL en speleman, en spelemun är jag. Ufö'i världen där tiga alla sånger och glädjen en fcjla, som mist varenda sträng. Går jag än ensam och sorgsen många gånger, skall dock min Visa klinga som lärksång Öve' äng! 2,: Sång. sång", sång ger mig lyckan igen, sång, sång blir min följesven, klinge därför Visan 'min som lärkesång, som lärkesång över äng! :,: Kommen, I unga, när aftonsolen dalar och alla byar rodna omkrng vår klara sjö. Låtom oss sjunga en Visa som hugsvalar och alla våra sorger för himlens Vindar strö. :,: Glöm, glöm allt, som gör hågen tung, glöm, glöm, var blott glad och sjung en låt som strör sorgernu ut, strör sorgerna för himlens Vindar utl:,: Flicka från Backafall (Text: Gabriel Jönsson) (Musik: Gunnar Turesson) Flicka från Backafall, briggen Tre Bröder kryssar i kväll i Karibiska sjön, medan en landvind från kusten i söder stryker som sunnan där hemma kring ön. Luften är kryddad av tusende salvor, BARNGARDEROBEN har de kläder baby behöver Barnkläder, Strumpor och Ytterkläder Trikå och Strumpor för Damer och Herrar .Dopklänningm uthyras. llandarbeten, Brodérgarn Samverkan mellan hushållen är och förblir Kooperationens lösen i dess strävan alt höja folkets levnadsstandard. Eáiênåäieeg éåEEBEEånâêü Bliv medlem men jag ger bort den varendaste en mot att få vandra bland Backalalls malvor ha allt medan månen går vakt över liven. Vänta mig inte till smnmnren, Ellen. Då skall jag ännu ha linjen .i norr. Men när du slår invid kyrkan om kvällen, länk då att jag är en yr ollonborr, som utan lov tar en törn mot din 'linning och »H medan du med små händerna slår g letar sig ner under bluslivels linning # allt medan månen i malvorna går. Känn att inkräktaren bara vill veta, om dina bröst bli som malvnrnas blom var gång du känner min tanke sig .leta hem från sin vakt vid mesanseglets bom; känn att del' blotl är din gosse som sänder hälsningen att han som bärgad kapten landar en gång under Baelçafalls stränder “ allt medan månen går vakt över IIven. Arholmavalsen Nm'danstormar vänden! Stilla stjärnor tänden! Lyssnen lill legenden om Arholma ö.' Vindens stilla klagan vill i. vågor jagam, vemodsfulla sagan Om Arholma Mångtusen stormar i. brusande hav slungat de bilekliga skalen i kvav, sjnngil sin säng över vuggande grav kring Arholnm Ödets nernor spinnen, med vemodsl'ulla sinnen, sagnfnlla minnen om Arliolma Ö. Hur i tidens gryning nordanvågors dyning lekle terdönsflyning vid Arholmq Då sjöng musiken en ann, melodi?” sjöjungfruklagan och 'havstrolleskrn striden om människoöden däri, vid Arholma Ö. 'l'aek för nerdunbruset, tack för granskogssusel, tack för blänkfyrsljusel vid Arholma Tack för gången i Skagen, linnen/agilt bäsla inköpskällan när det gäller Behöver Fálöljen eller Snffan ny klädsel eller omsloppnlng Vänd Eder med förtroende, lill an Vilomöbler, ll. Nelml. Tel. 35,? tack för dans på logen, tack för sången trogen om Arlmlma Ö. Mångtusen stormar i brusandc hav slungut de bräckliga skalan i kva, sjungit sin säng över vaggandc grav kring Arhnlma ö. Hjärtats saga (Musik: Wllh. Åström) Val' skog' har nog sin källa, var äng ,sin _ blomma har, Vart hjärta har sin saga, från flydde: mgüouxszlur. \ Var skog har nog sin källa, var äng sin blomma här. Vart hjärta har sin saga, från “fyllda ungdmnsdar. Skogens källa sinar, och ängens blomma (lör, Mon hjärtats egen saga ej någon lül förstör. l Skogens källa sinan', nål! ålngons ,blomma dör. Men lljiilrlals egen saga ("j någon 'liil förstör. (Sigurd) Vandringssång (TCle A. Silverstolpc) (Musik: Felix Körling) Vi vund'a :chom skogen en q 'läsmnmar dag, vi pojkar och lljärlcglada jäntor. Och. spelcnmn, ja, spelcnlan'är med i Vårt lag, och solen lyser in i alla gläntnr. Ãhcj, vad sången skallar bland granen' och bland tullar, och alla fåglar lysllm och lyssna på vår säng 2,: de lyssna på 'En' säng, 2,: ;år jublande veunlringssång. Vi vandra upp mot bergen, som lockande stil, Vi *andra igenom röda byar. och över oss är hinnnelcn strålande blå, 0::h vinden gungar lätta sommarskyzu'. Ähcj, ni alla unga, kun! lllCLl och lål' oss sjunga, när :lll nalnron jublar i glädje och i sol, 2,: i glädje och i sol, 2,: i. strålande 50mm arsol I Manufaktur å: Herrekipering samt Skrädderi REKOMMENDERAS §0 (Birger Karlsson) Seriefoto, Framkallning och Kopiering REKOMMENDERAS ,Mn Sjösala vals (Text och musik: Evert Taube) llölmcrdahl han skultur med ett skäll: ur sin säng, solen står på Orrbcrget, ,summnvind brusar. Rönnrrdahl han uilsur över Sjösala äng: Hör min vackra Visa, kom sjung min rel'räug. Tärnan har fått ungar och dyker i min vik, från alla gröna (lungar hörs finkarnas musik och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen, gullviva, lnanclolblonl, lçat'tfot och blå viol. llönncrdalil han virvlar sina lurviga hen under vita skjortan som viftar kring vaderna, lycklig som en liirka Lili majsolens skin sjunger han för ekm'rn som gungar _på_ gren: Kurre, kurrc, kurre, nu dansar Rönner dahll Koko! och gökcn ropar uti min gröna dal och se, så många blommor soin redan slagit ut på ängen, gullViV', mandclblorn, kattfot och blå Viol. Rönnerdahl är gannrnal, men han valsar ändå, Rönnerdahl har sorger och ont om sekiner. Sällan får han rasta _ han får slita för två, hur han klarar skin kan ingen förstå, ingen utom tärnan i viken (hon som dök) och ckorre och finken och Vårens första gök, och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen, gullviva, nnindelhlmn, lçaivä'l'fot och blå Viol. MÅRÄS MÄTSÄLÅR ölleSHöG TEL. 305 lEliUli/IMENDEPAS “Jul !\\x\l ?Inna nn n “nu anv i i i i i i i A i l l l i SotängsBionHterhandei Ödeshög _ Tel. 202 Alltid färska blommor, frö, frukt m. m. Kransar och buketter bindas smakfullt Svarte Rudolf (Text: E. A. Karlfeldt) SC Svarte Rudolf han dansar och börer sin nacke och ler. Han tänker på storinande nätter i Amsterdams glädjekvarter. Han drömmer om i'lickornas kransar och svävande bruna ben på stranden av blåa slätter vid Sainoainânens sken. Han böjer sin nacke och blundar i flygande roslagsvals. Så höll han i srniiktande lundin* sin arm om chilenskans hals; så höjde han krullig hjässa en afton i negerbyn mot tretton'ürig prinsessa med eldsken på ebenhollshyn. Så dansa de svajiga karlar på Malagas vinstänkta redd. Den vitröda tösen bävar, hedårad, förlorad, förledd. Hon ler :i den väldiges nävar åt allt vad 'han tog och gav, hon suckar och vinden svarar från Ålands jäsande hav. Jungman Jansson (Text och musik: Dan Andersson) Hej å hå, Jungman Jansson, redan friskar Inorgonvinden, sista nallen rnllal undan ' och (jonstantia skall gå. Har du gråtit med din Stina, har du kysst din mor på kinden, hur du druckit ur ditt brännvin, sjung: hej å hå! Hej å hå, Jungman Jansson, är du rädd din lilla smärta skall hedraga dej, hcdraga dej, och för en annan slå? Och som morgonstjärnor blinka, säj, så bultar väl ditt hjärta! i Vänd din näsa rätt mot stormen och sjung: hej å hå! Hej å hå, Jungman Jansson, kanske ödeslotten .faller cj bland kvinnfolk, men bland hajarna i Söderhavcn blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig, så sjung: hej å hå! tdögüds kläder om uthyras Höga tiattar Äxéns Vårum och sani'tä *21 .installationer ;i Hydii'oforanläggningar Vi Repara tioner och allt som till yrket hörcr, utföras omsorgsfth och till humana priser 7 Offerl lämnas på begäran RÖRFIRMA AXBRING & AUGUSTSSON ödeshög › Tel. 271 Kanske sitter du som gammal Kom i kosterbåt på en farm i Alabmnu, ul i nation följas vi åt. medan åren Simas långsami [It “på hav vi gå, . över tinningnrna där' som nutrelden blänker så blå'Qt; Kanske glömmer du din Stina Ja” dej snwka vall, för 011 SL113 i Yukohzuna Hv ›_ i \ där som dyningpn lyser som 611”. Det är slarvigt men mänskligt _ _ _ Ja, ü” din, sjung: hej hå! du å” min, ullrukürestan min! Kostervaken Däjeügu mÖ clc. Kom, i kostvrvais slå din runda arm om min hals. i, . .. 0 Kom i brudstnl, kom .Ja de; fora far . . . , , n, ,J innan året hunnit om. lnohe ,va de veitur 11 gar. . . .. . 5 , Maja, Ja 8 dm Kostervalscn gär, › . _, D, _ 4 . .. o, . c 1611:1 du, som nu hru 10k 3 .smak blu* 1. skrevet' a snar. _ , .., . bln* du mm. Ja, 21 dln, , D _ _ , Maya, da 13111' Ja du ii' min, 10 “4 _ , a . H .. . ( '\ J 11* ' " < ullrukzireslun mm! f *M saym g smngande gla . ;r Dåijeliga mö på Kosterö, . H, , u, . › . » .Fax 21 dm, du 21 nun, du, nu 1011:] mm 1astcn10. .. _ . .l nllrnkareslan mm! Maja lella, hej. D... 1. .. t . :1 0 101 mn 0 c. Maja Iella, 5213. J DC säj, vell du gefta dej? (Göran Svenning) Stor sortering i Glas, Porsiin, Keramik samt Husgerödsartiklor . ;Tf hos nnr qmmmqqu ;Mmmm 'Pai 1A " " i .: El E n Fred ri Keso ns Medeaffar REKOMMENDERÅS Hallar och Mösser 'för Damer, Herrar och Barn Sorgariiklar alllid på lager' Hattar renoveras Tal_ 57 g 1 Roslagens famn . Se måsen med löjan i. nabb han fick sill, men jag fick en arm om min hals, 0, eviga nngdnm, mitt hjärta är dill, (Text och musik: Evert Taube) EDC] upp, jag vill dansa Gnag'alg. Det doftar, det :sjunger från skog och 'från sjö ((1 alle Scliewens val 5 _) l Roslagens fann] å den bleninuimle Ö, (lär 'Tfigorna klueka .mel strand A och vassarna vagga 00h nyslaget hö §1 i det doftar emot mig ibland. Där sitter jag uti bei'sân på en bänk och 'tittar på 'tiii'nur och mås, som störta mot fjärden i glitter och stank Då i nall skall du vara min gäst, här dansar Calle Schewen med Roslagens ' mö neh snlen går 116:* i nordväst. vilar min blommanch 6 vid din på jakt efter födan guniis. hann, du dunkelbiå Vindsiilla fjäril Själv blandar jag' fredlin mitt kaffe med och juninaitsskymninan smyger sig.: 1 kron varm UH angenäm Styrka 00h Smak lill sovande buskar och lriiid. och lyssnar till dragspelels lockande ton som hörs från mille stugugeinak. N __ i Jag är som en pojke fast l'ai'l'ai' jag är, (mh tanker än' karlar m' tm”, ja, mspiggen spritter i mig, Min illvmilu dansar så lyssnande 'lyst (len skälver, (lin barnsliga hand, som jag 3 det blir bara värre med åren del där, “3931: i' med dans och med jäntornus blig. och 'alsen fölklingar i. moll. Köp armaturen hes ess Se *vår tillställning Melala Ströms insiA agmacs ' Brudklädsel ulförcs amicisec ing Ödeshög Förslklassig permanentning med VVELLA och NESTLE samt VTCGA, den trådlösa pennanentmctoden Tel. 168 Mon hej, alla vänner som gäsla' .min 6, jag är både nykter och klok. När morgonen gryr skall jag 'vållna Illlll hö, orh vitlja tvålnmdradc krok. Fördöme dig, skymning, och drag nu din kos. Det 'brinner ,i Jnartallcns lopp. Här dansar Calle Schcwcn med Roslagens ros, han dansar när solen går 0131). I sommarens soliga dagar (McL: .En jägare gick sigT all jaga) ,[ smnmarcns soliga dagar Vi gcnonl skogar och hagar, på fiirdcns besvär 'ingen klagar, vi sjunga var vi gå. Hallå! Hallå! H e f r.: Du som är ung, kom med och sjung och sitt ej hcmma slö och tung. Vår sångzrtropp han gångar opp på kullcns allra högsta topp. I sommarens soliga dagar vi sjunga var vi gå. Hallå! Hallå! När vårliga vindarna snsa, när natt, lik som dag äro ljusa, ja, (lå skola sångerna brusa. Vi sjunga 'var Vi gå. Hallå! Hallå!" Hc 1' r.: Du, som är ung clc. Bland mognandc skördar, som gunga, “vi vand 'a i klunga och sjunga. De gamla, som hör bli unga. Vi sjunga var vi gå. Hallå! Hallå! Ile 1' r.: Du, som är 'ung etc. När höstvindar ila kalla, när vila små flingorna falla. vid ininnol så tralla Vi alla. Vi sjunga var vi gå. Hallå! Hallå! Re fr.: Du, som är ung etc. Framtidens melodi Många människor låter de. löpande utgiflcr'na sluk: hela inkomsten. Andra är försililigarc med utgifterna: dc mynnar :framtidens ,melodi Ha de! är sparandels melodi. Lär Dig den! l m ,, Anlita vid alla slag av bankoffürer åsreårnennrárn provinsens egen bank Luffarevisa (Text och musik: Martin Nilsson) När vårens vindar rista i knapparna som brista då vill jagr ut och kvista och bli som barn på nytt. Då axlar jag min mara allt uti solen klara och glädes att få fara ifrån min trånga hytt. Jag vandrar i. den Vida ring Vårt långa land och rike kring fastän jag äger ingenting så sjunger jag ändå När alla här till Rom i grönska eller fager blom man glömmer lätt sin fattigdom om himmelen är blå. Och träffar jag en flicka som vet att väl sej skicka då stannar jag en Viska allt hos den ljuva ros. Om sen .hon börjar Lila och tjuta i sin kula och säger ”dröj en smula” då drager ja min kos. För ingenting får hindra mej man ska väl_ inte binda sej om så de runt mej linda sej _ min frihet än jag rår L' När alla Vägar här till rom i grönska eller lager blom ajöss min sköna egendom till nästa vän jag Och den som Visan skrivit det är en man som givit sej helt åt luffarlivet När Vårens vindar fara med påken i sin hand. då axlar han sin mara och drar i solen klara runt hela Sveriges land. Han byter ej med herrarna som vraka .sej i kärrorna allt efter feta märrarna i överflöd och glans. När alla Vägar här till Rom i. grönska eller lager blom har ja min största rikedom i sol och vindars dans. Trödgördsredskap på lager mwämrirs :antaga 5%» m §5 Å ” ?Fälg A N; “ASMUW _. i , l 4 l l l FISKHALLEN, ÖDESHÖG Dagligen färsk insjö och saltsjöfisk Specialité: Vätterfisk Beställningar emottages tacksamt Tel. 88 Isabella (Harry Deere) Jag har en blomma på hjärtats grund Isabella Född av en .blick i en månskensstund lin blick från min Isabell. Ack, jag' vet ej om hon vill med mig Gå under brudapäll. Men jag vill Våga mitt liv för dig Strålande Isabell. R e f 1".: Isabella, Skänk nu mitt hjärta tröst. Låt nu gälla Ömhetens ljuva röst. Vi skola så kärligt .språka Fast ej i vagn Vi åka. Ty du kan få En plats ändå På Vår bieykel gjord för två. Och om en fara oss hota må Isabella Då skall mitt pling plang (ln passa på Strålande ISabell Jag 'tar den kurs som dig synes bäst. Om du är riktigt snäll Skall du få styra båd' karl oclrliäst Strålande Isabell. i' Bie fr.: Isabella, etc. Härliga land (Musik: Nordblom) Härliga land! Frihetens stamort på jorden! Hell dig, du drottning i Norden! Fadernesland! Fäderncslandl Fädernes land! Hjärtat i brand Flammar för faderns* dygder. Hell dina fridsälla bygder! Fädernesland! Fäderneslandl Fädernes land! Fast är ditt band, Knnlet bland ur gamla fjallar. Hell dina dalar 00h hällarl Färlcrnesland! Fädernesland! Fädernes land! (J. V. Berger) M (1, “1 tcwi i låt' M Ba mml'ote 'n L](CHS0111 aei Martin Johansson 1,91 1 1 won WN ENS MW, ,tillhandahåller stora och små lastbilar för långtransporler, Limwagnm* för grustransporter och vägarbclen m. ln., Buss .för Sällskapsresor uthyres. Telefon 115 Eåll Ei Amanda Lundhom Har ni sett Amanda Lundhom, Bom fadderia, hej faddel'alla. Hon är inte någon ungdom, bom l'udtlcri, fadderalla lej. Hon iir fyllda tl'cltiol'em, bom l'adderi, l'adcralla lej. Hugg i! Men hon ser ut som l'mnüofcn). Bom fadderi, faddcmlla lej. Hon har byrå av mahogny Bom fadderia, hej fadderalla. on putell med åkålång i bom fuddcri, fadderalla lej. Hon har egen symaskin bom l'adrleri, l'adcl'alla lej. llugg i! Och den är smord med lrännevin, Bom fadderi, fadderalla lej. Hon ä” galen uti karar, bom fadderla, hej fadderulla, men gud fader dem bevarar, bom fadderi, fadderallu lej. Herre, se 'till våran nö, bom faddcri, J'aderallu lej. Hugg ii och låt Amanda (lö som 1116, Rom fudderi, l'addemlla lej,_*; Annars har hon mycket peng", hon bom faddcriu, hoj faddewilla, och en säng' med sängomhäng om Rom fadderi, l'adderalla lej. att man skall slippa si, bom J'adderi, faderalla lej. Hugg il Hur den ser ut som bor (liiri. Bom fadderl, faddcmlla lcj. Flickorna i Småland (Text: Karl Williams) (Musik: Fridolf Lundberg) På lingonrödn tuvor och på Villande mo där furuskogcn susar susilull och susilo, där kan du se dem, en och en och slualom 'två och två, i på lingonröda tuvor komma dansande på tå. Det blivit populärt att. allsång sjunga men även att i stolar gunga Ni hos Kajlings säkert finna skall möbler till både rum, köl; och hall Stil och kvalitet i. dem förenas och om priset Vi ock enasw H U V U D S A K E N för en dam är frisyren. Perinancntning; med olika mc lodcr: Elektrisk, kemisk eller trådlös. Kamm, tång och vatlcnonduleri g. Brudklädscl. Medlem av Svenska Frisörl'öreningcn under mer än 10 L år borgar för ett. omsorgsfullt och fackmässigt utförande. DAMFRISERINGEN PERMA (W. Fridlundh) ' Tel. 80 Järnvägsgatan 5 Det flickorna i Småland, det är Och vänder du dig spörjande att få den flickcn'na från mon. gåtan löst Dal. ar l'lickorna som valhnoblom och OCh "änder du dig SÖFlandC mot VäStel" och mot öst, då skall du höra vindens susilhll* och susilo o o 4 dig svara varivärlden de bästa flickor ho. som ?allandc och lrallandc 'pa Villandc Det är flickorna i Småland, det är m0' flickorna .från mon. Det är flickorna som vallmoblorn och lilja och pion. Ja, det är flickorna i Småland, susilull och snsilo, ,som vallandc och trallandc på Villandc mo. lilja och Dion. Ja, dct iir flickorna i Småland, susiluli och snsilo, 0 Och ;får du ul på lagarna, du gangandc sven. Ja, ,när du ni i varldcn för all söka diff cn "van, mil] frågar du och syn'lrjcr, susilnll och sumo” Helgdagskväll i timmcrkojan I (Tcxt: Dan Andersson) m' (Musik: Sven Scholandcr) var n'n'lmf i hcla Världen dc .bästa flickor Det får flickorna i Småland, det är B t 1._ L 1 H t t_ b __ t M .T .<r :'wan r s 16:; * *. illCl§()l"llál lran mon. _) ut' 1 Le leden 11 _ 0 Ö] 305 _, l_ 1 Vik, bekymmer nr snoholgda bo, Vi ha Det ar llmkorna som vallmoblon: och eld, vi ha kött, 'Vi ha brännvin till tröst, lilja och pion. Ja, dcl är flickorna i Småland, susilull och snlilo, som går vallandc och. lrallandc på villandc 1110" här är helg, djupt i skogarnas ro! Sjung BjörnbergsJon, ur din fullaste hals om kärlek och rosor och Vår! Släm fiolcn Brogren och spela en vals för spökhläa, månlysta snârl John Andersson HÄSTHOLMEN Köper ständigt; Spannmål alla slag och Fröcr. Säljer: Kvarn", Foder och Utsädesspannmål. R0tfrukts, Klöveiw och Gräsfröer, Båååêåäáåifååäüäää ÖDESIIÖG står till tjänst dygnet runt Ambulanshilar för sjuktransport Ring tel. 151 Det är mil efter mil till lador och hus där frosten går tjurig vid grind. Här är lustigt i stockeldens gula ljus, som dar rar i nattens vind. Du är fager, Brogren, i eldglans röd, där du guider din svarta l'iol, för mat och för brännvin du glömt all nöd, och din panna är ljus som en sol. Och Jon, där du sitter vid grytan din, en hamn i din mollskinnsskrnd, se, fast åren ha garva't ditt sega skinn, i ditt sot är du ung som en gud! 00h Varvt'ors Fredrik, du Skrattande man, som vill alla uslingars Väl, kom, sjung om din ung doms synd, om du kan, och en skäl för din gossesjäl! Och när morgonens stjärnor blekna och dö och när ångorna stelna till is, och när dagoingen skälvcr på myr och Vi sova på doftande ris. Då sova vi alla på granris tungt och drömma om 'bleka mör och snarka och vända oss manligt och lugnt, medan elden falnar och dör. Finns det flickor, ja då finns det kyssar (Musik: Jules Sylvain) (Text: Gösta Stevens) När jag nån gång på hösten nittifyra, på barken Margareta gick som lättmatros, hade där en gammal båtsman tagit hyra, ja, det var den, jag' gick i sångarlära hos. Come along, Come along. Vill ni lära er en gammal sailorsång: R 0 f r.: Finns det vind när på havet man kryssar, seglar skutan i hamnen snart in. Finns det flickor, ja då finns det kyssar, finns det flaskor, ja då finns det vin. Finns det kärlek då finns det en böja och ett band alltcmcllau l'jiirran land och hemmets strand. › Finns ett hjärta, då finns det en koja och finns det det, finns det allt för en sjöman. (Pumpa läns!) Vid behov av Ved, kol, koks eller torvströ Ring 301 ÖlTERHÖGS vnn Xr KOIJTPPLAC Vi ietümmemtsra Edet våra goda kvalitéer i mättat Hela .möhlcmang såväl som alla slag av konlpletteringsmöbler. Mattor, Möheltygcr. Även omstoppning och ornklädsel av gamla möbler utföres. Gör oss ett besök. V'ARDAGSMÖBLER, Kyrkogatan 5. Tel. 304. Det finns sjömän av alla nationer, allt ifrån svenska pojkar och till English boys, fast på skilda språk och kanske skilda toner sjunger allesammans när de till kojs. ' Come along. Comc along. Vad. gör det 0111 skansen den är litet trång. R 0 t r.: i Finns det vind när på havet man kryssar, etc. Och den som denna Visan haver skrivit, han är en ung sjöman på havets vilda Trogcn havets lnllcla drottning .har han blivit, fastän till andra kvinns ibland har vänt sin håg. Come along. (lomc along. Här finns “tro och hopp och kärlek dagen lång: ' B e l' 1".: Finns det vind när på havet mun kryssar, etc. Det var en gång en eskimå Det var en gång en eskimâ, vars namn om jag minns “ätt var Eskil Eskimårtensson, Eskvçijêr'wrätt och slätt. ' 'J'ill yrket eskimålare med långt och svajgit här han älskade en eskimö, som nyss l'yllt nitton år. Och fröken Eskimoniku hon bodde .med sin mor på klippan Eskiniåscskür, dit mälarn ofta for. En stormig eskimånskensnatt en våg kajaken tog, och Eskil Eskiniårtensson han drunknade och dog. Och fröken Eskinlonika, som V uppå stranden stod, hon drog sitt eskiniordredskap och föll uti sitt blod. Och eskiinânen sken så klar, då paret döden ljöt, och eskimodern svinnnade och eskimopu sen *tjöt (Okänd författare) All slags Frukt och Bär. Slakthöns och Kaniner samt årstidens vilt: 'lzma kaninskinn och viltskinn köan till högsta dagspriser. Alla slags skinn mottages för beredning. ROBERT JOHANSSON SIGFRID ANDERSSON SKENINGE ett bra tryckeri, OKTRYCKERl där tryckes allt möjligt från bok till avi oel'i sörjes för att kunden helt nöjd skall bli. Skeppet Albertina (Hurtigt) . Där byggdes ett skepp uti Norden Alber tina så var det skeppets namn. Pumpa läns! Albertina, må så vara, Albertina ingen fara! Albertina så var det skeppets namn. Pumpa läns! Den skutan är allaredan riggad, den är riggad till fullriggat skepp. Pumpa läns! Den iir riggad, må så vara, den är riggad, ingen fara! Den är riggad till fullriggat skepp. Pumpa läns! Den skutan år allaredan lastad, ja, den iir lastad med humle och vin. Pumpa läns! Den är lastad, låt så vara, den är lastad, ingen fara! Den är lastad med humle och. med vin. Pumpa läns! Till Madeira vi skola styra färden, till Madeira vi färden styra skall. Pumpa länsi Till Madeira, må så va *2, till Madeira, in gen fara! Till Madeira vi färden styra skall! Pumpa läns! Den skutan blev driven ur kursen, långt in bland bränningar och skär. Pumpa läns! Den blev driven, låt laså .vara den blev driven, ingen fara! i Driven upp ibland bränningar och skär. Pumpa låinsl Vår gravskrift är allaredan skriven, den är skriven med gyllene latin. Pumpa länsi Den är skriven må så vara, den är skriven, ingen fara! Den är skriven med gyllene latin. Pumpa läns! På stranden står flickan och gråter, ja, hon gråter för lilla vännen sin. Pumpa läns! Ja, hon g'áter, låt så vara, ja hon gråter, ingen fara! Ja, hon gråter för lilla vännen sin. Pumpa läns! Men vi varpa och pumpa för livet, och Albertina blev bärgad till sist. Pumpa 'länsi Ja vi vurpa, låt så vara, ja vi pumpa, ingen fara. Albertina vi bärgade till sist. Pumpa läns! Feldts lektriska Utför elektrisk: installationer. Fullslê'uidigT Radioserviee med moderna instrument. 0 Försäljer allt inom branschen. Rekom mcnderm' si H ömma åcheutg åtta MODE och HEMSLÖJD ödeshög välförscdda lager av MODEARTIKLAR Tel. 121 Skrubbaluttan .lan Persson tog hyra på en skuta och for _ till Ulcanl Buleam [imponi paj _ (lit där pepparcn växer och niggrcrnn Jm på skrubbalnttan tjo fadderallan lcj. Knappt hade. han där väl kommit i land på Ulcanl Buleunl fimpon] pcj förrän niggrrcna de kom och lade han' på vår man på skrubbaluttan, tjo fadderullun Jej. Då blev han visilerud, vaccinerad med mera, på Uleain Buleani filnponi _pcj, och påhängd ett skynke, som knappt räckte nedan på skrubhaluttan tjo faddcrallan lej. Och sen blev han införd till drottningen, som satt “ på UleaIn Buleam fimpom pej och slicka sig om trutcn och rodnade i svart på skrubbalnttan tjo fadderal lan lej. Några år hade gått, fyra fem eller så, på lllcam Buleam fin'mom pej så voro alla prinsar och prinsessorna grå, på skrubbalnllan tjo faddemllan lcj. Och drottningen hon satt där och sucka på sin tron på Uleam Buleam fimporn pej, och inbilla folket att det kom sig av 50111 på skrubbaluttan 'tjo faddcrallan lej. Men det van' ej så underligt, att de den ,färgen fått på Uleatn Bulêam fimpom pej för se blandar man Svart med lite Vitt så blir det grått på skrnbbaluttan tjo fadderallan lej. Nyheterna i Koppar, Klänningar och Tyger finner Ni bäst i KGBNFEKJIPIKCDNSÅEEÄREN Damer! Önskar Ni en vacker och mjuk permanent, Vänd Eder : då med förtroende till oss. 2 Wolborg Rolandsrs Domirisering, Ödeshög Tel. 147 Din vår är min vår __ och alla ”Ack hur lätt bli milnnskors kinder röda”, ljusen släckas av hans andedräkt: vackra flickors Vår . _o .. . a 1* or (1111 var :n nnn var l Vintern rasat ut bland våra Hällar, 0611 “alla VHCkm flickors vår, man har plockat blåbär under snön, dit du går Vill jag gå i .1.: Vårens höljor slå mot våra hällar, 30m Skugga” i 'dm 5175” bladen lysa grant_ på asp och lönn. Ti Vc'den blir Eden Blonda lockar skylnina bland syrencr, Om 1310” din hund jag får, lågan den du trodde brunnit slut, din V5' är mi" Vår väcks på nytt av vårsångcns sirener, 0011 alla VaCkm niCkOFS Vår' våren dansar in och vettct ut: För din vår är 'min Vår Sköna fröken Ni med blåa ögon, och alla vackra flickors Vår, anar Ni vad i mitt hjärta bor? dit du går vill jag Vet då att med den Ni vållat sjögâng, som skuggan i ditt spår, i min själ rört upp en Vild amonr. det snsar och brusar Ska vi träffas nu en kväll i Haga, UI' 'tusen rOSGHSIiåI', eller ska vi säga Djurgårdsbruan din vår är min vår Jag blir lycklig om Ni vill behaga och alla vackra flickors vår. svara med er rosenrödn mun: För din 'vår är min vår Ack de arton som ge ut Nobelpris och alla vackra flickors vår, är en rätt prosaisk institution, dit du går vill gå men en majnall kommer där en kvälls som Skuggan i ditt spår, bris, det. susar och brusar som kan stämma lyrorna till ton. ur tusen rosensnår, Heidenstain kan blott med verklig möda din vår är min Vår mot en .Lagerlöv vara korrekt och alla vackra flickors Vår. Ödeshögs Fåtöljfobrik rekommenderas vid behov av såväl enklare som 'finare snickeri arbeten. Snabb leverans Hnmana priser. Folke Andersson, Ödeshög, Tel. 75 och 221 Uppköper till högsta dagspris: Frukt av alla slag, Höns, Kaniner och Vilt saint kanin och alla slags viltskinn. Sången om studentens glada dagar klingar friskast uti mänan maj. Och vad hjälper sen om mamma klagar över punsch som spillts på ny kavaj. Inga sorger bo .i deras hjärtan, Hasselbacken har sin högsäsong, när studenten arm i arm med snärtan sjunger hela livets glädjcsång: För din Vår är min vår och alla vackra flickors vår, (lit du vill jag gå som skuggan i ditt spår. De svärniar, han närmar hennes gyllne hår, din Vår är min Vår och alla vackra flickors vår. lårcns späda blomster också spirar ut i konstens stora öriagård När du fått en plats i solen, firar (le alltjämt succéer i rekord. Prllmulonnorna de bli primörer pånyttfödda för var speltermin därför sjunger nu i skilda körer Tora, Ester, Tonic, Pauline: För din Vå* är min 'vår och alla vackra flickors Vår, dit du går Vill som skuggan i ditt spår. Kritiken, publiken ser inte svunna är, din var är” min Vår och alla vackra flickors vår. Vi ska, ställa till en roliger dans Ri ngdans Vi ska ställa till en roliger (lans, Och vi ska” binda både krona och krans Te, dansen. Hej hopp! en roligcr (lans, Hej hopp! båd” krona och krans, Te, dansen. Vacker är du när du dansar och ler, Och vacker, när du på din käresta ser, Du lilla. Hej hopp! du dansar och ler, Hej hopp! på kärestan ser, Du lilla. Lindddlens Blomsterhandel & Tribj, L' L,, M u n Handelsträdgård, Ödeshög Tel. Blomsterhandeln 29 Ankn. Trädgården REKOMMENDERAS Smakfullt bundna Kransar och Buketter. Ärstidcns Sliittblonnnor. 1 rn . 1 rn1'I 1 1. Tel. 19 GEMEN'F, GASBETONG, TEGEL, KALK, GOLV» och KAKELPLATTOR på lager hos ll. ENGVALLS EFTR Tel. 23 Havsörnsvals S 'art mot en gyllene sky en havsörn framåt svävar, vilar på vingarnas par, spejar mot havsytan ner där under stormvindens guy, andnngen skyndar att fly. Vingarna små emot svallvåp'or slå, som på öde havet gå! Men i en vik. man hör musik. .. just denna ton... man tar ett gupp, och man får upp konversation : ”Min fröken, vet *ni vad jag i dag från strand? Jag såg' en havsörn, som slog ned och tog enandl” ”Havsörnavingarnas skrämmande (lön nådde vår llyende and, trött på att dyka och ensam på sjön sökte hon simma i land! Just när hon nådde vår skyddande vik, havsörnavingarnas stolta musik hördes på nytt och i havsörnens klor lilla anden till himlen for!” ”Nej är det verkligen sant? 0! Tänk den stackars lilla! i dessa rysliga klor, hackad av havsörnens nähbl Kunde den ej komma 1055?”. , ”Nejl Hon försökte förstås! Men kära Ni, såna klor sitter i! Man blir aldrig, aldrig fri 1” ”Min herre, att ni är en örn och en and... det tycker jag... det riktigt känner jag' ibland och därför är jag också rädd för era klor. Ni är nog farlig, mycket farlig säger mor.” # “Inte för det ni är rädd, vad jag.: tror. men ni kan likna en and, som vill fly undan.” ”.la ur era klor. Aj, vad ni trycker min hand!” w ”Gör jag? Förlåt mej !” ”För all del, jag ber! Folk pratar, vet ni, så mycket om er!” _ ”Jaså” ”Jaha, .men det gör .inget alls, för ni dansar så härligt vals!” Hörntomta Hembageri och Kafé BEKOMMENDERAS ÖDESHÖG '* Gott hembakat bröd HANNA DAHL KAPP & TRIKÃAFFÄR, ödeshög REKOMMENDERAS Telefon JRG 5 \l Jag Väntar (Musik: Gunnar Turesson) Jag väntar vid min stockeld medan timw marna skrida, medan stjärnorna vandra och nätterna gå Jag väntar på en kvinna från färdvägar 'vida _ den käraste, den käraste med Ögon blå. Jag tänkt mig en vandrande snöhöljd blomma och drömde om ett skälvande, gückande skratt jag trodde jag den mest älskade komma genom skogen, Över hedarna en snölung natt. Glatt ville jag min drömda på händerna bara genom snåren dit bort där min koja står, och höja ett jublande rop mot den kära: Välkommen du, som väntats i ensamma år. Jag Väntar vid min mila medan timmarna lida medan skogarna sjunga och skyarna Jag väntar på en vandrerska från färd vägar vida _ den käraste, den käraste med ögon blå. Dan Andersson. Dåne liksom åskan Dåne .liksom åskan, bröder, högt vår fosterländska sång! Pulsen brinner, hjärtat glöder. Marsch framåt ännu en gång! Sången ädla känslor föder; hjärtats nyckel heter sång. Må vi då i toner svära trohetseden hand L i hand: liv och blod för Sveriges ära! Hell, vårt dyra fosterland! Liv och blod för Sveriges ära, svära trogna bröder hand i hand! ”Jag väntar vid min förbi oss ej bilar ila .bensin vi för av alla mila' 5 . slag till alla bilars välbehag. I Dñhñlhñfsnmeslñn BEREmE Bil üGll traktor ÖDESHÖG Tel. 99 och 100 Vägarna de skrida Vägarna (le skrida, älvarna de glida, vindarna de rida högt på löddrig sky. Skogarna de gänga, stora :sng och långa, åsarna dc draga långt från .bygd och by. Högst av alla vandrar solen själv Kom och låt oss följa sol och vind och älvl Upp i fjällen Vi, blåa höjder nå Vi, Vinden blåser bort all dalens rök och damm, Viddcrna de tiga, klintarna de stiga, djupt .i djupet under oss dra molnen fram. Vandra vi i dalen ned igen, fjällets friska Vind han dansar kring; oss an. Stackars de som sitta i en vrå och titta rakt emot en vägg och ingen solglimt fål Stackars de :som ligga längtandc och tigga bara lite luft och lite himmel blå! Lyckliga 'vi fria vandringsmän, glatt vi gå och komma gladare igen. .lopp hejdi Låt oss stänuná upp en sång jopp hejdi, jopp hejda Lagöm vacker, lagom lång jopp hejdi, hojda. Om den nytta, som det gör att ha sångarchnmör. JOpp, hejdi, hejdi, hojda jopp hejdi, jopp hejda jopp hejdi, hejdi, hejda jopp hejdi, hejda. Här må ingen trumpcn min jopp hejdi, jopp hejdn lägga någon sorts sordin jopp hejvdi, hejda. Du må skratta eller le med ditt hela ansikte. .lopp hej(li, etc. Går mig någonting på sned jopp hejdi, jopp hejda blir jag inte sur och vred jopp hejdi, hcjmda. Nej, jag stämmer bara i. med en munter melodi. Jopp hejdi, etc. H. Strqnols Herrskrüdderi Tyger i lager. Koslymprcss. Kcnislsloppning Konfcktion efter mått. Högtidskläder uthyras. Kemisk Tvätt och Färgning. Reellt arbete. lnfordra offert. Byggmästare Oskar Pettersson ÖDESHÖG TEL 156 Utför nybyggnader och reparationer. Vals i gökottan Fjärden ligger blank som ett nybonal golv solen går ur havet. 5] häggarna doftar å bofinken i busken som sov klockan tolv vaknar nu å kvittrar kvitt kvitt, kvitt kvitt. Nu går vi i båten å skjuter ifrån Vi skall ro till Ängshohnarnas blommande stränder med frukost för oss bägge 51 med gram mot'on. ska vi fira gökoltan Ni å jag. Hör, hör, hör göken fröken sa] i väst fröken viistergök åi, .bästergök norrgök fi, en torr och tråkig' gök men södcrgöken är dödergök å Östergöken han åt” tröstergök men fröken göken gal i väster nu hör Ni inte göken nu. Titta ner i vattnet så klart som kristall löjorna och Spiggen de sprilta spratlla å taltrasten han sjunger i sportstugans tall 51 där bort i vassen går gäddanstêsvall. Ljuvliga o strålande junidag i' " *i ' se hur solen glittrar på tråden å böljornu änderna med ungar fly för årornas slag tyst vi ligga stilla ett litet tag. Hör, hör, hör göken fröken 0. s. v. Fru Musica Kanon Allting på jordens rund måste förgå, men vår fru Musica, men vår fru Musica, men vår fru Musica hon Skall bestå. Glad och god Kanon Glad och god skall mänskan vara, hela livet intill döden. Upp kamrater Kanon Upp kamrater, upp till sång. Låt oss sjunga, låt oss sjunga dagen lång. Betald annons REGlSTER. Sid. Amanda .Lundhom . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 Anna Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 Arholmavalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Blomman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Den första gång . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 Det var en gång en eskimå . . . . .. 23 Din vår är min Vår . . . . . . . . . . . . .. 26| Dåne liksom åskan . . . . . . . . . . . . . . .. 29 Finns det flickor, ja då . . . . . . . . . . .. 22 _Fjäan vingad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 Flicka från Backafall . . . . . . . . . . . . .. 10 Flickorna i Småland . . . . . . . . . . . . .. 20 Fru Musica .(kanon) . . . . . . . . . . . . .. 31 Glad och god (kanon) . . . . . . . . . . .. 31 Havsörnsvals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Helgdagskväll i timmerkojan . . . . .. 21 Hjärtats saga . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 Härliga land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19 Härlig,r är jorden . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 Härlig är kvällen . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 Här är gndagoll att vara . . . . . . . . .. 3 I Roslagens famn . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 I sommarens soliga dagar . . . . . . . . .. 17 I villandc skogen . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 Icqhnllq 10 Jag väntar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jopp hejdi . . . . . L . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jungman Jansson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kostervalsen Lilla Vännen Luffarevisa Mandom, mod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu är det sommar . . . . . . . . . . . . . . .. Sjung om Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sjösalaavals Skeppet: Albertina . . . . . . . . . . . . . . . . .. Skrubbaluttan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonnn arkvetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SpelOlles gånglåt . . . . . . . . . . . . . . . . .. Svarte Rudolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tre trallande jäntor . . . . . . . . . . . . . . .. Upp kamrater (kanon) Uti Vår hage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vals i gökottan . . . . . . . . . . . . . . . . . Vandringssång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vi ska ställa till en roliger (lans Vägarna de skrida . . . . . . . . . . . . . . . . .. ñatgötngång Sid. 29 30 14 :_71