Bäcks fabrik

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

tili bilAU . Flera a att de lra ar (lags är riks Jamba n, ;svek le hem. för ett rei .a för_ Mikänd. min har sig inse dmjnkt '21 kom Trois att âg dem e alltså t träna stillfäl ovet så de är i 'självj av i li ra 'ior lär law klarar ges vid m skall n'* han :r .han lan an grade ubbens :t, det :' tidigt 'klubben har lol' Uvrl L LLUlCiC" ringar på att minska her, eller upphöra, med knattcv/erksamhe Iten. För närvarande_ ränar man' tre gånger per vecka <med cirka dassinet elever varj gång. Inom Ödçshögs kommun det dock så' att föreningarna inte erhåller'nåv got aktivitetsstödf ör ?ungdomar underll2 år. Däremot är hyres kostnaderna för/ föreningen obel roende'av viike kategori som ut nyttjarsipkale Då BK Berget fick flytt in ' Blerghallenlbegär de man att f” disponera halva 10. . .M ?gen iår en fast, , kaka sottåsii'l .summa “ år; utan att:= \ \ 'I 3stänga lite agon annan 'förening' ,deltidelr då _ _ :desk/lan j, införde förhållandet_ 'med Sky 'teglllet i Sporthallen: bem ku de' åka inte fritids namnden/gå medspå. .utan Oka18? t hyrdes eftfperv' timmer när; h' det ' 'blivit ganska' ko verksamheten och_ 1 . sig inte längre ha Täck at fortsa ta i samma utsträckning. Dessut om har man svårt att fram'_le› dare/som har mannens * ” föranden Uno .Axelsson s nn'erhet vsorn inte har kun nat få'êwarbete inom kommune .Å ;sinspektorltl Åke { i området vilket omfattar Säby, Linderås, il'. Appgick 21 000 ; ' “egen Lgärder 9' man finnes l'oende Adelöv, ›y, Ewe ›lf J 0 näktigc ;s Gös Svante mästare n läget ln kal' lar Sö :r illu SOm«› Vidare lg med Hans med 10 le en" protes da som :igen 0 ttändigt 0gsbru söndag, Domi« det of lgshemu förbun et läln? nedagslrvällgn Ej slitage i' Lin; (arlssái, Linderåsgläm, > ,\ I / till.. . / " Sytioremngtdag , LSV nshal \ . l Syfö eningsdag_ “har hållits, i Svanshals församlingshem ., :med närmare 8 deltagande damer från 58, [liga syfölleningar inom Röke pastorat. Syföreningen i Svanshals\*sl,t)d som valid för sam 11131111410me n, till vilken kyrko_ herde Carleric Kennesredt häl sade välkog men_ Fru Eivor Ask. ] , . mark, Linköping/,höll sedan ett med intresse\åhört föredrag' om syförenmglen i\dag kontfa 'syföre ningen iil'går_ \Honr framhöll att syföreni gens ire :miljö är infor. merandel inspir andeoch läkan_ den Förr? skratta e folk är damm* högläsn" g,' som' ju :förekommer vid tsyf man till Tgrundens har' just den na 'högl Jivlycke :'lklinskap I degliill.: Del; otrolig ;mängd om mission” essa kvinnor,. s'a fru lkmark_ Ho betecknade: största; kvinnorörelsel, 150 000; kvin'l'iofhä'r i landet ä verksam5 fru Åskmarks föredra 'blev det? trakt ring med kaffe, mörgås oj" Lawal Under samkvämet kåserade ekyr Värden Inge Jubex trevligt omlSvanshals_ Samvar n avelöts te lokalen utnyttjar, J ikliipbçñ att bedriva_ knatte'Ä' ' renln'gslrä arna. Men' går' äsning 'betan eduhel ›del_, 5 syföreningsrörelsen '3 m sveriges* ' »Ina någon slyföre ing. I byggdesockSåviett,:par l_ _ Klockaregården iLQChlgkallkan, set nu 1 'anvand städer. Det först. uppför är för längesedan rivet; V, 1 vm7ü psalmsång. ;å en: 3 ;ms ' da 'hnset . : l Johansson; 9th sa. tligajtorçie r iden. AHL* ä rarcmedi _ar1 H ' \ L \ “ 'son ochiOskar'Johanssonl _Sittan 4 , de h.. V David' Andersson, Alvar :'*tiontahser dock all/förenings ivets Karlssonh Aug Wetter, Axel Strid, * Johan'jLarsson,1 Oskar GustafsV , deniandra, . David '.'rinr .7, i 'andra , raden. ' rr ö ' Albin. ;åtgrn ?!3 'gg Bårdenl Mindre :'lcli_1den,.;i som; togs ibörjanHlpå'SOtalet är _arbets styrkan endast: hälften .så . stor. .I hansson (eldarn), Harald Anders .ljson,""*iv^EVert Andersson; *Oskar i Strid, ,John Hazard, 'Ivan.:;Anders son, Ivan Andersson och August Sandberg. ' :bakre raden ”syns . från ,vänster 1 Johan. r Karlsson, Carl' Aage: Jo ' l, Av: dessa är_ det endast två som ' kvar i livet, nämligen Harald Andersson och Evert Anderssoån. , *Det ca §0 års skillnad' ,mel lan de:›båda bilderna och över 40 år: sedan den .yngre'bildenlltogs. \ J :__Zie'elsell_ inte vill ge 'bidrag ,och lån Motorfordon 1 Motala kommun i ' ' I Motala kommun fanns_ vid förrn årsskiftet ;11 998 personb'illar, 272' lasL : bilar ;lisette tons totalvikt, 91 Ilastbilár migd“'3,5;9,9 tons totalvikt, 191 lasthillrrrvqeq_”minst 10,0 ions to talvikt,_ 67 birssar, 819 släpvagnar och 196_1notoreykl r, rapporterir statisti ska centralbvrf. Det är den. första uträkning av aigtallet motorfordon i de särskilda kom1 munerna. som utförts \ sedan ;gamla ?Fenixala bilregistret, baseratdpgå ,llänssU rellsernas msnuellt fördalggegister, a östes 'av det nya för hela landet ige' uensamma maski nella registret, lag at s k direkt minnen_ ' > ' ' l. , l l Västra: Stekby församling u lösrergelland han* . fått *tillstånd i av regeringen att' ;i upp ett 15; .tiiäslanlêrêeriegâlåñ 'På 70 000 kr i gorfran' ;trampa , va bostadshus Om” med at* med del'av mank [1 11 lönebostajfl _lél Kälvls'ten; \ I' .azr* . * X /I “ FOLKETS PAI:K.\ Folkpark V 'i i? ' j; '. . erna§ Centralorganisatâon öY/erkla '\ I i _ \' i; gar hos regeringen att \b0stl/adssty5 lill “samlingslokaler i Fol /etslPaik 1 Motala. I . _ f “Bostadsstyrmsens' . ;Zal lingslo kals delegation 'som fatta beslut anser att lokalerna in/e är 'ill för ! föreningsliv. Å ' ' / l' 1 Folkpank crnas thn tralorgknisa hehov:.av lokaller i Motala *stort 'o'ch :vilr därför e'u/ beviljálieçç' bidrag' på 1,8 regeringen ska* ilj kr 3300 000_ kr_ Totalt beräknas ut :b'jågnaQçyn ' ”1 Mariebergsparken och sett' tatslåp/pâglg m' ;1 samt ett bidrag/Al 'inventarier på till call12lmil] kr,lKo1nlllunlen satg, WW Garbergs I 20 meter djul ytterligare er de kanske ka ne räknar vi dera skiftni röda sandste Ombergs me. som kärnan b gavelsgrottan den mellan d som har/gett Den röda s sträçker sig : Vis'ilgsö och F/ RBOLLAR ' Vi kornl å de andra g fortsätter Lea då främst Ox lan. Och i må hamn för att bollarna. Fyrbolla kis och man 2 till att slå eld det en hel del Östergötland . lflera medlemr Liksom de men kretsar berättelser äv grottan; Oxbå Som exempe Omma en gån berg och tog jätte från Väs r'* ande över ll lkade då de p° berget och gr tta med ha FiLlfi SKHÅLAÃ Når: realisti ock ° är histc Und *r _krigstlc nin ofta a' råd till soldat *gi Mek] folket i bl a kläskhá därav Hemnet Att tai151g n Fläskhålari oc är nära nog 01 te är alpinist. sig fram till båtÃÅVlen i m; faktiskt att gå att tänka på årens älnilda vi l l i l . . l Catti/ska rn fick inte se et ge nåt; För4 rullarnä skick; Innsbrliok Lill : ma plan som : lill V'zisternon Harnösand. I Miinchen 1 sandelåerna i vilket resultera ka fälrggfilmen HärnöÃencr V.: dock rätt arm TT) Fly/;tande 'l Götaverken två sovjetiska tandeäqñsk'mjöl efter :ombyggt Nordatlânlen, Barents hav, c platserna, skal tipp 'till' 600* to /tiygnetl och' de moderlartyg i' 4, flottor. ?m Moln Flera a att (le liva sifh ar (lags År riks ?amba n, avek le hem. för ett ret ln för.. '›dkänd. niin har sig inse (llnjukt *21 kom Trots att älg' dem e alltså t träna stillfäl ovet så de är i 'själv av 1' li ra 'lor lär lä klarar ges vid ni skall n" han rr han lan an grade nbbens :t, det r tidigt 'klubben har ror o'vmgt nlnuci ringar på att minska ;han eller upphöra, med knattcferksamhc ten. För närvarande' 'ränar man \tre gånger per vecka med cirka dnssinet elever ;varjl gång. Inom Ödçshögs kommun är det dock så att töreningarna inte erhållernå got aktivitetsstöd fför “Ungdomar underaaxlfl år. Där mot är hyres kostnaiâlerna förflföre'ningen obe, roende'av vilke kategori “som ut nyttjarvipkale Då BK Berget fick flytta in ; Berghanen begär o .pummamyp ry (utan vått. ,I dêlfföi?? [ jstänga ute agon annan .föreHingg ,deltider dåJÅlte lokalen utnyttjar_ 'I :delse Man _ÃJámförde förhållandet, _med_ Slçylttegillet i Sporthallen. nämnden gå medx på_ utanlokalen hyrdes ngt V'xper: tirr'irner _Därl I lm _tdetl blivit ganska' 'kostsamt Verksamheten; › och :V ?anser sig inte längre ha 'rå .\ at om här man svårt att fra'mller dare/som har tidquIittil har 0 d föra' den Uno Axelsson. \ få 5; nn'erhet' somjhan inte h kun "arbete inom kommnnen, utan har flyttat från Ödeshög. v « :e hade ;sinspektor\ Åke Kai'ISSOn, 1, inderåsgläm? området vålket omfattar Säby, Linderås, 5\ l ,I . . _ l . lI'. Appgick; 21 000 ; ' “egen tgärder 9' man finnes roende ådelöv, ry, Ewe ›1f Jo mäktige ;s Gös Svante mästare n läget ln kat* lar Sö sr illu 801m» Vidare lg med Hans med 10 lc en protes da som egen o tändigt jgsbru söndag, Domi det of lgshem» förbun L:t läm /\ .: i\ A, \ :iii ,pnsdágskvzlngn j irézñjöte i' Linj \ r , “x 1 Sytörening/sdag, V i, Svtenlshalé 1 m Syrölieningsvciiag 'har hållits, di Svanshals fö samlingshein i, med närmarL 85 deltagande damer från sa Lliga syföreningar Ainom Röke pa'tonfat. Syföreninglen i Svanshalslslgnd som värd för sam mankomst till vilken kyrko herde CargEric Kennestedt häl sade välko: men_ Fru EiVOr Ask mark, Lidkxp'mgghöll sedan ett med intresse åhört 'föredrag om syförenmåen i\ dag kontfa 'syföre ningen ija'går_ lHorr framhöll att syförevni ;gens i re (miljö. är infor. merande; inspir ande'och läkan_ den Förr? _skrattaåel folk åt denna' h'ci_g›,rläslrl'z som' ju :förekommer vid 'syfüreningsträ arna. Men' går man tiggrunden stl_ har' just den Änziähög äsningbet 11 en :hel del. :JMlycke ?kunskap ar förmedlats i”. g › V . V \ ' l den vägen, Den' _“ galan,611g ;manga :om mJS*Sl*On,* essa kvmnol fru “_ .kmark Ho l betecknade' l _syförenångSrörelsen '3' m Sveriges' största l kvinn01'örelse,. 150 §00 krinno :här landet än? verksami »ma 'inom någon syföre ing. Efter fru Alskmarks föredra blev det: lraktefiring med kaffe, mörgås 0. tål'lail Under samkväme'tl kåserade kyrktvärden Inge Jubel trevligt I om Svanshals_ Samvar n avslöts de man att 1?" disponera halya 10. __ :i kalen somäsi' egen rören* fast.. N Detta ku 'de' dock inte" fritidsÖ :4 r, nu: beh att bedrivá. *keat'teT ' ' ta i samma' utsträcknlng. Dessutá “ Klock'aregården "och, ,Sky kan; 'av vilka det 'sist uppförda; som V l'ev färdigt len; inköptsl'aV _Ödeshogs församlingjochjtill;envlb 3;] M n, nadesr tillçäförrsamlingshem . * Piaw ' nerna ' ändrades och' ett nytt; för 56'5 nul'anyan \ › 'N __ V städer. Det först uppförda i; vm psalmsång. av_ sitt” * ,arbete var., en _verksam i' ' ' och muáikleçlarej baptistförsamling. ' *m 4 .white mtliga.. torde ,ln. tiden. 'AS'L' 'Bär tva 7sv_åfgfar 'medxli tarJ_ '.betsstyrkan,'ay vilka den ene, Si? 'furnonlJohanssong ar nr* 1' i 'den ör' 'reuradenioch den: ndra,' 'David haassçnr ärm .7, i 'andra raden. frö' Albin som_ L nr Moch' Karl i början f'på 30talet är arbets; ]sty_rkan5 endast; hälften .så i stor. .I bakre raden__syns från [Vänster 1 Johan. 5 Karlsson, Carl* Aug JD “ hansson (eldarn), Harald Anders .Vssöng'i'Evert Andersson; *Oskar ä Strid, 'John Hazard, ;Ivanlenders son och /Oskar Johansson: Sittan . de fr v David Andersson, ' Alvar JohanjLarsson, l Oskar Gustafs son, Ivan Andersson och August Sandberg. ' ' AV1 dessa ärdet endast två som 'är kvar. i livet, nämligen ' Harald Anderéson och Evert Andersson *Det är ca .30 års skillnad' mel lan deirbåda bilderna och örer ?1:0 år: sedan den 'yngre "bilden togs. Ilmuulsluuuu : bilar In irrelsenr inter/ill] geVbidr gäbch lån "tiongahser dock attlförening ivelS Karlsson, Aug Wetter, Axellstrid, r ?Unleaummsa l llllâ'töélmra ?i lVIotorfmth 1 Motala kommun i i I Motalå 'kommnn fanns vid fürra årsskiftet 998 personbilar, 272 last nderS/ä :tons totalvikt, 91 Ilastbilê \ (17735493 tons totalvikt, 191 lastpihllznxån'ed_ minst 10,0 tons tov V talviktäç'l' bussar, 819 släpvagnar och 196 motorcyklar, rapporlcrrlr statisti ska centrálbjrå'. Det är den första uträkning av antalet motorfordon i de särskilda koznilinunerna som utförts sedan gamla .centrala bilregistret, baseratpr ,llänsstyrelsernas manuellt _tordajregist/er, avtlöstes av det nya för hela landet ge' ensamma maski nella registret, lag t på s k direkt ininneln_ ' ' l i LÄN'vestra Szeilby församling vil Östergötland 'ha _fått 'tillstånd av regeringen att a upp ett .lög ?rastamrlermgslåll .På 70 000 kr ?I ' "korkar" 'att köpa ;62:a bostadshus nié'd' del' .av mankwfz n lönebostçtb .let Käll/'sten ' . 'l l' . I FOLKETS rann. Folkpark nl'l 55". \ :U: " . . .. ernaå “Centralorganisat 011 oy/erkla, * Il'_f l_ / “garhoe regeringen att bOSE/Adsstyj . _ g V lill *samlingslokaler i FolX ets Park 1 Motala. Å . J, 7 . V ,t ;lalhlingslo kals delegation 'som fatta beslut Bois ta dsstyr'elsens anser att lokalerna inte är ill för föreningsliv.. ' Folkpañkcrnas C ntl'alorg uisa hehoV::av lokaler i IVLOtala. StOl't och "*vill'tdärföralt! regering [1 ska* ett bidra ;vw/;tfn "inventarier 'på 300 000_ kr_ Totalt beräknas ut. 'Mariebergsparken 'brågnêláen ' till ca .12,"mi1j kr_ Kommunen satf K .sar' 5a mnjgkr_ . 5. Onbergs I 20 meter dju] ytterligare er de kanske ka ne räknar vi dera skiftni röda sandst< Ombcrgs mc: som kärnan b gavelsgrottan den mellan d som har 'gett Den röda s sträcker sig : Visingsö och FyRBOLLAR Vi kme å de andra g ?fortsätter Lea då främst Ox lan. Och i må också med at1 hamn för att bollarna. » Fyrbolla kis och man 2 till att slå eld det en hel del Östergötland. flera medlem! Liksom de men kretsar berättelser äv grottan; Oxbå Som exempe Omma en gån berg och tog Ttte från Väs r ande ?Ner halkade då de pâl_ berget och grätta med ba FL SJEHÅLA: Mer realisti ' ocks° är hfåtc Under kftgstic' ning; ofta a' till soldat wifi. Meln folket i bl a rläskhé därav namnet Att talsig n Fläskhålan oc är nära nog 01 te är alpinist. sig, fram till båtÃMen i m: faktiskt att gå att tänka på v D 9 . . arens :mllda Vi i l i l 3 Östtyska rn fick inte se et ge från Förwl rullarnêi skick; Innsbruck till : ma plan som : lill Väéslernorl Hamn 'anal I Manchen 1 sänd'elsema i vilket resultera ka. fäJlgfilmen Härnösand V1' dock Pärt adrl TT) ä Flytande gl j' Gåtayerken två sovjetiska tande" fisktnjö] efter ;ombyggt Nordatlânlen, Barents hav, c platserna skal niup till” 600 tio /tlygnet1 och'di moderfartyg fl flottor.