Ödeshögs skolmuseum invigs

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

U D 0 r 0 U. M* t . , , , ,l 'WWMLWw _ __ . V,;agw5W1yMshxn\â°kwm , f) i , /5?%3/7 (3/1 *I \ ”få (14, "7/ 1,40 //742 »46% by; 6" L/" 7 " (Lechp /fâ Ödeshögs hembygdsförening har i sin hembygdsgård låtit å uppföra den gamla lärarbostad, där skolreformatorn Fridtjuv E föddes. Fadern Anders Berg var vid denna tid lärare i Ödeshög: församlino. Sommaren 1949 planerar hnbygdsföreningen att hög tidlighålla lOOårsminnet av Anders Bergs tillträde av lärar tjänsten i ödeshög och i samband därmed ordnas ett mindre skol museum, där ett rum ägnas minnet av Anders Bergs och hans söners lärar och fostrargärning och ett rum inredes såsom skolrum med skolmöbler och undervisningsmateriel för att belysa skol förhållandena i mitten av 1800talet. Övriga utrymmen i s.k. Bergska huset planeras såsom hembygdsrum för n) tt belysa Ödeshögs och ortens i övrigt utveckling och nuvarande förhållanden samt studiecirkelrum. För att kunna fullfölja sina planer på museum är emellertid föreningen i behov av t tecknade, stnnerligen erkännansvärda och O" ers l til värda föremål må nämnas Kateder, ler för läsning och räkning samt d' räffande denna angeläa 1.”. som anse föreningens s istånd, vända oss härmed till ara väl förtjänta av uppmuntran och kommuner och enskilda personer, ilka äga inventarier eller materiel, som varit i bruk i lankas kolor, med hemställan att de ville överlåta något därav det planerade skolmuseet i ödeshög. Såsom särskilt önsk långbänkar, psalmodikon, tabel förlskrifter. Meddelanden be _agenhet torde benäget lämnas till folk skolinspektör O. N. Hedegârd, tel. Motala 256, eller överlärare d. Ljungqvist, tel. ödeshög 149, före den lö december 1948. Linköping, Stockholm, Motala och Ödeshög i ohtobergzl948. / 5:... *71) 4_ '1141 M5/ 7:57 4% > =' * Ordf. i Ödeshögs Kommunal fullmaktige. › 1 4/ (MM \ ;såna/?my I' ,i ' . . C637? vi 'VMI_45,.an .10% N Styrelseledamot av_Ödeshögs hembygds10ren1ns _..Ca Ordf. i Ödeshögs folkskole styrelse. Överlärare i Ödeshögs skol distrikt. ê/Odeshogs skolmuseum a'CC/'JP .A invigs, på ,söndag :Om söndag blir ;det en'stor dag i Ödeshögs historia, då skolmuséet till minne av ödeshögssonen, f. ecklesia stikministern och nystavningsreformatorn Firdtjuv Berg inviges i närvaro av bl. a. brodern f. undervisningsrådet Hjalmar Berg, vilken' med största intresse följt och med verkat till att detta museum kommit till stånd, genom gå vor och planläggning av företaget i samarbete med över_ läraren i Ödeshögs skoldistrikt Walter Ljungquist. J., , Det är en verkligt god samling :av minnessaker från, till stor del, faderns folkskolläraren Anders Berg samlingar, som '_ ställts till förfogande, men givetvis också minnessaker från Fridtjuv Bergs verksamhet. Där finnes. således teckningar av Fridtjuv Bergfined motiv från Omberg, kartskisser 0. dyl. och i en monter, som upp7 tager bl. a. Elin Hedlys minnesi diktöver Dzr Fridtjuv Berg, läraT rekårernas minnesskrift på hans 60årsdag, finner man också hans fotografi med egenhändig dedikeaj tion, upptagande en tankvärd sen' tens ”Liberal är'den, för vilken personlighetskravets förverkliganf de är samhällslivets mening och den mänskliga utvecklingens. in nersta drivkraft. Fridtjuv Berg'i I en annan strof spårar man .anf” 'destyrkan hos denne man, vars_ verksamhet blev av sådan omda; nande betydelse för det svenska skolväsendet. Det är ett original manus, som_ sitter inran: t på ena väggen i minnesrummetS Då jag var ung och grön, och inte ' :te vad jag skulle bli behövde ja tà lopp för mina oklara känslor ;skrev därför en hop vers. Mer..1 jag bestämt mig för folkskoil. 'rekallet och förlovat mig, upplag ;de jag med denna hantering. Föl.Z .jande rader var bland de sista jag v:skref: 1' .\; Hvad jag vill äga i denna värld?i ;_Ett lefnadskall och en egen härd, ?Vad jag vill vara i denna ,vär . .man uti all min flärd. *_ j ',. .Programmet var enkeltAck, jag visste det icke då, vad det var_ :till att förverkliga det. ' = Stockholm den 20 januari 1904. ^ › Fridtjuv Berg. Tankedigra meningar, som vi 'sar att det var 'en man, som skri 3 vet dem och som också förverkli gade programmet, som han“i sin blygsamhet i viss mån ej ansåg han lyckats med. Yrkesvalet och förlovningen synes vara en stor vändpunkt i hans liv, då 'han an såg att han gått ,från att Vara' ”ungtoch grön”r.*IÅen annan mon ;iierafiaaçrrmanaleentraktesrnqd Ödeshögs skolstyrelse, då fadern Anders Berg, som kom från Pres to'rps skola i St. Ãby, tog anställ ning i Ödeshög. Kontraktet, var. dagtecknat den 3 juli 1849, såle des på dagen 100 år innan minnet' av denna anställning firas. I den fastighet som den blivande ecklesiastikmi , nistern föddes, och som senare skänkts till'Ödeshögs Hembygds , ' förening, har nuinretts§ett .min 5 »nesmuseunLg Nedre › våningens .största rum har :fått utseende'av Åren, gammal ;skolsal ;med Lancas återbänkar, som "lånats 'från Vårds' bérg, 'och ,en'ikateden tillverkad ef ter ,ritning "fav, .âunde1*vi511ingsrå_ Tet Hjalmar Berg,fmed_rb_l_. a, två. [lådor för ;skolmateriel på :framsi ..<ian, en "uppfinning'avFridtjuv ”Berg”. Den f örstá ibänkenlhar den; typiska sandlådan >för,n'ybörjare 'i skrivning och ;nästa bänk ;med ,griffeltavlorna, Visar .nästa ,stadi um i lärotekniken _pinnan1manffick flytta ned till dez'båda följande bänkarna och skriva 'med bläck. 'Det hela är uppsatt så som Hj. Berg i tankarna rekonstruerat sin faders skolsal. På katedern ligger en bild av dåtida orgeln, en psalm modikon samt ett annat in strument. En plansch upptagande ;bilder från dåtida nykterhetsun dervisning är placerad på ena väggen. Den visar de flesta .av kroppens organ i friskt tillstånd voch såsom dåtida pedagoger såg __dem, då man angripits av alkohol att man fick ”fetthjärta”, ágprinkarens inflammerade .och *Ejrhårdnande hjärna” 0 s. v. en g,§23rkrympt ”brännvinslever” etc. 03,31 som kronan på verket ett då/äkliknande monstrum, som kal 15:? för ”Den store draken och väldige härskaren Rex Alkohols vap'enfabrik”. I_marginalen på planschen kan 'man läsa följande roliga reklamf text. Från E. J. Ekman förlagsf' exp., Stockholm, finnes Brännj vinsdraken att tillgå i större for;3 mat och präktigare utstyrsel. En? ,samlas Plansqhér. utkomnaiiisjäti /m' i: I??? " te upplagan och tryckta på Lito t grafiska aktiebolaget, Norrköping: .visar olika slags djur. Som ett ku* riosum kan nämnas att illustratio nerna rubricerats på ' ,förutom“ svenska, även på danska och rys ka. Ankan heter på resp. språk Anka, Åñd, och Ytka. Dessa plan scher finnes inte ens att tillgå i Skolmuseet i Stockholm. Hj. Berg har 'till museet skänkt en del av faderns och,broderns böcker, var av kan nämnas 10 årgångar av ,Svensk lärartidning från den. tid ,då Fridtjuv Berg var dess redak tör. Bland bokfynden kan nämnas ett par gamla ex., som ursprung ligen ägts av Anders Jonsson,'Bo et, och som nu återbördats till or, ten. Ett ex. *tryckt 1711,i*är.b'etitá lat *Gudeliga dödstankaráoch för berg' ?Och det 'andra ex. ",Enfaldig ders" Bergs gamla skrivbord och lskrivstol, brevpress, pennställ med vasspipa och stålpenna, arbets _lampa 0..s. v. Här ser man en byst på Torsten Rudenschöld samt foto på Anders Berg och hans maka Anna Charlotta från :Stenkilsby i St. Åby, Finspångs I:slott m. m. och på motsatta väg 'øgen en relief på Fridtjuv Berg jämte foton på gamla skollärare bostadeni Ödeshög, som nu blivit museum, skolhuset i Ödeshög, det js, k. gamla kommunalrummet,1 _Fr_ 'Bergs gravsten. I ett mindre 'rum med en gammal förnäm ka ?kelugn handmålad i blått får man * bese fotomontage, kartor m. m. ?Vidare kan' nämnas att i ovan 5 ;nämnda ”skölsal” får man se en* ,väggfast stålring, innanför vilken' under undervisningen var monte rad ,kartor och planscher och kring ringen placerades sedan ele verna och undervisades av ”Moni tärer”, uttagna av läraren bland de bästa eleverna. Som en slags' premie erhölls brickor och sådana fanns även för dåliga elever. 'På dessa sistnämnda brickor stod an givet ”Oren”, ”skam”,_ ”lat” 0. s. v. En färla felas inte heller. Fär la är en tung “och kraftig sak av trä, medvilken läraren slog bar nen över fingrarna redskap som knappast tolereras nu för ti den, hur behövligt det än kanske kunde vara. , Man har inte heller glömt exte riören. Assistent Rydbom vid Trädgårdsföreningen har således uppgjort en' ritning till en rabatt framför museibyggnaden och har även uttagit de blomster, som skall planteras i rabatten. Haken. I' Programmet vid högtiden inle *fattatav ;biskopen i Skara J :Sved 'förklaring katekesen; Själva .minh'ésrummet år förlagtitill 'an_. dra :våningen där .man finner. 'An des med att man samlas på torget varifrån' man 'marscherar › till* Hembygdsgården, där _Ödeshögs hembygdskör först sjunger, varpå följer hälsningsanförande av. kommunalfullmäktiges ordf. köp nian Carl Gustafsson. Högtidstalet hålles av docent T. Husén, Stock holm, och Wfolkskoleinspektör C. Hedegård 'läser östgötadikter, Härefter talar f,' undervisningsrå det Hjalmar Berg,js'ovm\ liksom syster kommer att övervara. 1h\ *vigningen Programmet avslutas ?med sång av hembygdskören. Och ldärefter blir det tillfälle att bese “museet Även hembygdsförening ens samlingar kan beskådas. . .den att intiy'mma' en hel del ' prosten Kinmåns'on och utvi _ett skolmuseum och att i I w . › Närödeshögs kommunal fullmaktige för *en* del är se _ dan, skulle snygga ;suppFOmå'l krin \' var m gskö ? den, var ( Sitt förslag'a erbjuda>'byg ; nadenxåt ›Hembygdsfvörexiingij E en kom att ge ödeshög ?etti ._ skolmuseum och ett 'äre'minl ' ne åt den gamle .aktadie skol lararen Anders_ Berg, › som bekant fader till' ebklesiastik ministern ' och 'skolmahnen FI'IdtjuV Berg och ännu kvar , levande pundervisningsrådet _ Hgalrmzar Berg' 'vilken sist namndeför' kort tid sedan fyllde 90._är. Redan efter _ byggnadens förflyttning till som bekant det Bergska hu set det var fråga om ,kom minnesfvöremål" efter Anders Berg, men detta var endast ettisteg i utvecklingen. Bland förvarat ett :dokument un derskrivet: 3av_ ?dåvarande sande .att ;Anders Berg till trädde: sin: tjänst Som lärare i Odeishöguiv'den _11 3 ' juli 1849. Bamma datum" innevarande ar ar det alltså 100 år sedan AndersBerg började: sin lä f '› Ödeshög ochi dning härav har Hembygdsföreningen tillsatt en särskild kommitté med uppdrag* tt iordningsställa mojligastemâänj fullständiga samhngen av minnesföremål 'efter Anders Berg samt sva ra for själva jubileiumsfiran det. Detta äger som bekant rumfnue på söndag, alltså r på 100årsdagen' av Anders Bergs Hembygdsgården _ det var minnesföremålen finns också ' Många Aminnesföremål efterA'nfe'rslBerg ' :Skölrnuseel' inviges påsöndag i samband med ' Hembygdensdag. ?terade'äro 'fru'iHeirta Arve I l't'iilträdeji 'ödesliåggilçommit lHedegård ;Walter Ljungqvist.” Kommit ålkén hari Viss man Samarbe [_itat 'med Hembygdsförening lén, som ju samtidigt med ju lius,Tolkskoleinspektör O. N. 'och ' överlärare bileet ' och invigningen . av “skolmuseetanordnar en hem 'gbygdens dag; " 'i i 11 ' Bergska ,huset i. Hem bygdsgården har alltså in retts' ett ' skolmuseum, som man' försökt göra .så tidstro get som möjligt. Härvidlag har kommittén fått råd och anvisningar av undervisnings râdet Hjalmar Berg, som med .intresse tagit; del av förbere ' delserna till skolmuseet och ;även ställt en hel del min' nesföremål *till förfogande. Han kgmmer också trots › sin höga åldser att själv närvara' vid jubileet och medverka_ medtall. \ › Skolmu'seet är inrymt ,i nedre våningen rum,' som i'n_'.'› 'retts som skolsal. Emkateder har tillier'kats efter ritningar uppgjorda av Hjalmar Berg, men de' fyra skolbänkarna, långbänkar från Lancaster '3 dan, äro original. Tre av desamma ha .ställts till för fogande av "Hjalmar ?Berg och den fjärde har erhållits från Vårdsberg. . Den* sist nä'mnda, som står först ' och' _ närmast: .katedern är försedd med 'en sandlåda längs_ 'hela' bänken och i denna sand kunde: både'förezskrifter' och. elevernas skrivteckn få plats. Linjerna i sanden åstadkom mes med en sorts rullflörsedd brädlapp. De mera försig komna eleverna satt i 'bank n:r två, och skrev på griffel tavlor och i_ de' Ä övriga bän den tiden hade läraren med hjälpare'bland eleverna, m0 nitörer; mera försigkomna lärjungar alltså, som fingo hjälpa till med undervisning karna skrevs med bläck. Pâ 1 iesn favde_ olika_ grupperna. 1917? aCCHP /fdä “3 §6. fMoniltörevn"hföll till W innanför en' järnringx och förevisadre. på planscher det som skulle 'inläras › Sådan järnri'ng är också ?placerad i skolrum met/,och .det ,är meningen att skola' 'sättas upp ' på lämpliga platser. Till den tidenss'kole u rekvisita" hörde 'också olika brickor, 'en' sortsfförtjänst tecken, "som tilldelades 'moni törencför :räkning, Llasning, 'aven undervisningsplascherna , l flit 021! 9rdnins7$amh§t Iam; ?men det franns också'briclkor, som markerade slarv Ol. d. Sådana brickor höppas man kunna införliva med? skolma seet. Den musikaliska utrusta ningen bestod' av .ett psalodi kon och 'av .detta ensträntgiga instrument .har museet 2 samt ett liknande. 'men av m0d1ernare typ, som erhållits ett par färlor ' dficiplinen' Var sträng på den tiden' en: Stjärnglob .samt 'en från janvändl ä som illustration; Ö' . .. g. ._ __ drastiskt sätt alkohoä *i diiga inverkan.: övri: ,_ N S pelannat sätt. De före lrnål, som' från: början' anskaf fades, ha senare utökatsmedl iåtskilliga* andra, huvudsakli igen genom Hjalmar Bergs Imediverkan. Sålunda finns EAnxders Bengs skrivbord' 'och iskrivstol och 'en "del s'kriiv “utlensilier .förvaradle i 'min i nesrummet samt ett biblio “ tek ?efter »Anders Berg, en idel andra gamla läroböcker ,och gamla postillor och annan; ”ell” litteratur, bl. a. en 'd'ers'Bergs maka var född Joneson. I bokhyllan' åter finnas även. 10 ,kompletta 'år 4 gångar _,' av Svensk lärartidL ning, under de: " år .Fridtjuv 'Berg var, redaktör ' för den samma. I rummet finns ock så en .på en piedestali place ;ad byst av dåvarande äga, 'ren till Läckö slott, t Torsten Rudxenzschöld', som [Anders Berg hade ett? visst ?samarbete med: och som . i Sverige; ;införde Lancaster .sko'lam HPå.. ena väggen åter; *finrieá även ett porträtt 'i \ re] 1%.anReidatjarelåçrar *övrigt *upptagen .samlingen *olika slags , handlingar, por , :trätt 'ochrfi'tfeckningar In; m. ?Inte 'minst intressant är en " 'del gamla 'kassab'öcker .och \ journaler, vilka visa att An i dens Berg var en vänjav ord ? ning och reda i ,sina finanser 3 ochVandra angelägenheter. Kommitten 'har inte bara* tänkt ?på det invändigah 'aven 4 utvändigt I Bergska huset . ,.. mig. ,5 f rån. Strålsn'äs. Vidare. *f i n'hsi ;Tranås :erhållen tavla, Som , *ii åskådliggör “på ?ett e'sföremål, .som 'ej "dig, är till Skolarbetet, rade' i rummet en traiiiij' fniip, diels i' montrer och” som ägts .av den. Jonson 1' ;ska 'familjen i Stenkils'byy greve I i... . .....d .7 Åk, 'pbytits'üpm "och" '13a 'f ram sidan 3 på. ömse sidor' om ingången 3 prunkar men stilig rabatt av blommor, ,; som levererats_ \ av Trädgårdsföreningen '1 . Linköpnig. Ritningen till ra \ battleni har gjorts av assistent Rydblom, Trädgårdaföremn .em * , . \ g Vid jubiheet på söndag'fâr L \allrnä.nhe7ten: tillfälle att t' “ * skolmuseet och' minnes' lingen efter 1 Anders Be' närmare betraktande övrigt ha'vi tidigare 'rer \ gjvort .4 tilläggas bör endast “ att *samhällets* innevånare' 'gärna böra/visa sitt .intresse för skoljubileet och. hem, bygdsdagen genom allman flaggning. › (....2 om i 'Ödeshög och på söndag sker; Berg uset Lz' :Ödeshög har, 1. .Att bäraien medalj för”Flit d kännas lockande för skolbarn'i: För nutidens barn och för4 åldrar' i bör det emellertid vara: särskilt intressant att på söndag* vara med om invigningen av det: skolmuseum som nu inretts i Ödeshög till minne av Skolpionw jären Anders Berg och› hans son Fridtjuf som; så småningom. blev svensk ecklesiastikmiH nister. ' r ' östgöten har tidigare haft till_ fälle' att berätta om skolmuseet som_ sagt den högtidliga invigs ningen vid en hembygdsfest. Dessförinnan har vi haft till_ fälle att gå igenom samlingarna i det Bergska huset. H Detta* hus fick Ödeshögs' hembygdsförening för 9 år sedan och då inredde man ett rum_ till minne av Anders Berg och “50 nen Fridtjuf som fötts 'där[3 Nu har man emellertid även_ ordnat ett ., skolmuseum med'bl. al;en skollokal som den såg'jntlnär Anders Berg kom till Ödeshög på söndag för jämnt 109 *år sedan. ' ? Hård färla för fingrarna.: Nutidens skolbarn kännerr näppeligen igen sig Katedern synes ganska primitiv ooh pryl5 des med en stjärnglob och enl hård färla att slå på fingrarna! med. Undervisningen bedreVsl enligt lancastermetoden d. v. 5. samundervisning. I första bänk raden har vi sandlådorna där nybörjarna fick göra den första bekäntskapen med skrivningen. 7 › Zimt i ,ett gmtrerssa " masefum.” ' Ö \ efckepn'ê, fär“Sté'CIi/_ggh W i Oren, »Skgmlfoclh Lot “Fullt så roligt var det väl. inte att bära de brickor påfvilka det kunde läsas ”Lat”, ”Skam” eller ”Oren”. På det. sättet 'belö '. nades respektive bestraffades' barnen i Ödeshög för omkring 100 år sédan då läraren Anders Berg kom till platsen. till andra Bnukradéioêh'ñciá 'kunskap i de andras huvuden. I :samma skolklass fanns det '_75 'den tiden flera monitörsräcken, Qcc/ar 6...... nt 1 skola '. ' ' i chHedighet” kunde kanske mittenc 'artonhundratalet _ ,wr arbeta på griffeltavlor. Gåspen nan blev nästa verktyg för klas serna pâ de bakre bänkarna. Ett skyddsräcke vid en vägg väcker säkerligen en viss förvåning. Här stod emellertid ”monitören”, d. v. 5. en mera försigkommen elev och samlade andra elever kring en karta med skrivteckenh räkneexempel eller planscher för geografi och historia och in präntade så gott han kunde sin När en pluggade historia, en annan skrivning, en tredje geo grafi kunde det bli ett rätt präktigt sorl i klasserna. Rex Alkohol i präktig utstyrsel. Pâ väggarna finns många in man sig särskilt vid en sak om alkoholbrukets fördärvlighet. Här talas det om ”Den stora draken och väldige härskaren Rex Alkohols vapenfabriker”. Till yttermera visso visar man bl. a. en nykterists matsäck och utropar ”Se så vacker den är alkoholistens mage ser ut får var och en föreställa sig. För dem som ändå inte blir skräm da meddelas att ”På E. J. Ek mans förlagsexpedition i Stock holm finnes Brännvinsdraken att 'tillgå i 'större format och Dräktigare utstyrsel”. Närgde (blev varma i kläderna ålrtiádcs..de;39pp :.d, ,v...s ner. nâedan . kan man se minnes tressanta planscher. Här fäster Å både in och utvändigt”. Hur Gav...4 skrivbordr underlägg, bläckhqrn m. m. Här finns också en vär i tidningsurklipp hitta en hel del synnerhet. Renovering i hem . bygdsgården. ' 90årige undervisningsrådet Hjalmar Berg har synnerligen museet och skänkt störparten av materialet. I övrigt har frå 'runirnet med Anders NVBergS' defull boksamling, 'intressanta : fotografier, en byst av Torsten \ Rudenschöld, Vräk'enskapsböckeri m. im. I ett annat rum kan man Å intressanta stoff om Ödeshög ij *aktivt deltagit i ordnandet av › 1 r allmänhet, dess skolhistøria iä i x i l l i r § i * gan handlagts av en kommitté \ ibestående av fru Hertha Arve Ålius, folkskolinspektör C. N. iHedegârd och överlärare Walter ILjungqvist. Även hembygds _ i' gården i sin helhet har under sista tiden genomgått en del för_ ändringar och materialet har iordningsst'állts så att det blivit överskådligare. Härom' kan del tagaren i söndagens festligheter säkert övertyga sig. Vid hem bygdsfesten håller docent Torsten Husen högtidstalet \medan vitale Hjalmar Berg in wiger skolmuseet, för vilket han själv nedlagt ett så förtjänst fullt arbete. Seg. Om » r' . T. v. en interiör från niinneá'rummçt med enrskY ' vid's'kolmuseets nvbörjêybän'k Under .söndagens festligheter an : ordnas också. cvkelt'ávlingar. var \ vid bl. a. detta ekibage kommer. att kunna beskådas. OCfotc» ' mt av Anders Bergs 'skrivbord t._ v. och Toréteh Rudenchölds/bvst i cen'tnim. 'T.__.h. 'avbrovar en Ödeshögsbo av den vngsta generationen sa ndlådan ÖCfotç) I