Ösjö Posten

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

llälllPlls ö. I. los 'JUBILEUMSUPPLAGA 1912M1927 Pris 30 öre. EN. Upplaga 2,000 ex. r, _ .u_..,_.,r_r W ;.__. .,.__ ,A ., . N. : Torget. Il9l211927.. Arg. 1. 14 aug. 1927. Red.=byrå KARL LEION. l alla 'tider hu ströniningar av oli lm slag gått genom folken, och upp liovon till (lossa lm alltid varit. nå ;you mer än vanligt uppmärksam mad tilldrag'else. I äldre tider fun :no hälskorna blundfolken_ särskilt nöje av att se sina. misshag'lig'a för brytare och dylikt, ntkämpn .svåra strider mot för människor i fysiskt avseende vida överlägsna. djur. Des sn strider slutade nästan alltid med död för de förrn.e Dessa dåtida käm pulokar bära bästa vittnar om att i inänniskonnburen liggoi' förborgad iimtinkten'och lusten av att se oli ka. individor tävla. med varandra och ju inom Spännande dessa voro desto men: uppskattades de av den âse (nde massan. Mod året 1912 inleddes en ny_ en .nen öppnar för, _' pok i vårt liv och i vårt land mod :lystonda på sport, idrott och lekar. (lr,h don tilldmgelse som 'orsakade don strömning' som sedan följde var utan tvivel do Olympiska Spelen i Sionklmlm sommnron 19l2. 'Fxlkolg och ungdunmn ling.l för dos 'egenskap att. bered A och lrovnzidimder fritid och lédig'a stunder. nl'un äme för dess sällsynta förmåga. alt 'fmmslinpn ett sunt och livskraftiga:t släkte. Följdlernn. av detta. syntes snart i alla, dé' idrottan löreningnr, 'som detta år bildad. runt. om i landet., och då några för idrot hn .intresserade personer togo ini tiativet till bildandet av en förening? även i vårt samhälle, slöto sig mån ga av ortens ungdomar till densam mz'.. › i ' Då det i år är femtoxi' år sedan vår förening bildades, är det nog intresse för envar attgâ tillbaka till gångna år och en stund stanna vid alla de med_ och motgångon som varit, och beundra 'de förras uppnål ende och de senlares övervinnande. Många äro deimän som vi 1927 års Ö. T. Kmre ha att 'tacka för ut rättat gott arbete under de. gångna femton åren. . I 'Bland dem som gjorde den största' insatsen i bildandet. av Ö. I. K. får nog räknas vår nuvarande polisöverkonstapel Karl Julmus son. Bland oss äldre ”grabbar” lever :i *nöje Red. och ansv. ufg. B 0 r (t r e s 6. tgARL JOHANSSON. nog' ännuä minnet av hans andaküw fyllda instruktionsknrser uppe å, vår dåvarande idrottsplats _',bakom Fi nas”. Huru Väl minnas viåej i dar, huru vi, stående i ett led linje fingo läraäpss fottning'en av spjuth och ,diskusenL Och om våra nuvarande aktiva gossar hade sett med vilket ' .intresse och vilken lust vi då motto go lärdomen, skulle de säkert skäm mas. , Många äro de episoder som* där uppe hos ”Finns” skapades och än nu i dag komma till liv var helst nâgra gamla. idrottare från den tis den tala. om Våra första år. En man som ej :böriglömmns och som bered de mång'énn'ett gott skratt var ”Svin Andé'rssmi” från Småland, oclrhuru hans uttryck. 'då vår dåvarande Tombola höjdhoppegtjärnn, numera dr Ruben' Nöjd, miesnde på. 142, var "där" fela de ju bara en kilonmtor”. Karl. Lejon och köpnmn Oln Fred riksson var också bland dem som logo första steget inom klubben, dock ej alltid med samma aktivitet. Den förres fenomenala förmåga att kraftigt handla ,och omsätta. alla. tankar i verklighelfkom klubben till synnerlig stor tjänst vid alla de fen.. ter och nöjesti“ställningar som på den tiden höllos. Som alltid inom föreningslivet var 77 v *id'rotfiåñn inom klubben störst de första åren. Efter år 1915151an Vi in 'i en död period, och klubben .såg en tid ut att vilja. .alldeles npplösns. Den' 7 april 1917 kom dock ett sammanträde till. stånd och å detta valdes herr Arvid Werner till ordförande, och sedan den tiden har ordförandeskapet le» gat i händerna på. olika. personer. Under tiden 15 april 1919w28 febr. 1922 Knut Björk, och 28 febr. 1922 WL? jun. 1923 Sven Normell. Den .'12 jan.. 1923 tillsattes den styrelse som ännu i dag' står vid rodret, dock med ett par ombyten å. en del plat ser. Den nuvarande styrelsen består av Folke Löf ordförande, Ola Green vice ordförande, L. Eliasson kassör, E. Holstensson sekreterare; Fr. L. Svensson V. sekreterare, Nils Nils son ooh John Palmêr suppl. En av de viktigaste tilldragelserna under i denna rstyrelses tillvaro är klubbens inköp av idrottsplats. Det har under alla år varit för måna ga ansett såsom ouppnåeligt mål, att få ett eget hem att hålla till på. men styrelsen tog' risken att in köpa tillräckligt jordområde lämp . sin;enonnmaongroäa. BESÖK ÖDESHÖGS IDROTTSKLUBBS STORA SOMMÄRFES å HÅGGESTADBACKEN d. 13 0. 14 aug. äââäiöääåâüêåmäüfåüä *'ÖS'JÖ”POSTEN V .00 Dans Fyrverkeri ligt för ändamålet, och det .har visat sig' att nl'nn 'itlrcl'tnpluits ;rår del: ej att driva en förening' av vårt slag: *Visserligen räcka el våra nuvarande ekonomiska. till att lord_ ningställa vår.idrottsplats; men med liået god vilja och litet arbete är det. ej omöjligt att vi snart kunna se den dag då. vi l'rögtidligen kunna. in viga vår då tidsenliga idrottsplats med tävlingar i vilka repa?nentanter Från vill: nvliig'snu plnt'sm: kunna mä ?PSU få ?1' in sina krafter med våra egna. Jag' vill i della sammanhang: uppmana :ildrig' svikändé lnslzk'odl nrhntsvilja. bidraga till detta .stora Inåls uppnåa ende. r .§' "i »'1'. :Finns j _ ' ' man. .lä Roxana . . , x: "::::::: ›. 4 :am: 6%* . '0 2. .40 S783* Servering i .ul Våra. nöjen. Ödeshögs ldrotlskluldm munlnzu'l'eet går av stapeln lördagen den 13 och sömlngen den .1.4 augusti. Ehuru nn ordningznnu hittills största hemlighet har dock sippmt ut att de kmnmn att Överhåiffa de största förväntningur. om givits med Vi påminna om nästa, kyrlmntåhn ma. I Motornyfé. ,lfá sistone hm detaiinhálzllllwb:Wêkvumj :enstakégupersoner räddat ;sig 'undan 'bilolycka genom att kasta' Sig' mk långa mellan hjulen och låta vag' nen köra över dmn.;l?å grund härav är nu senz'ste nyheten inom bil; ln'nnsehen den vagn med ett 'Femte hjul mitt under vagnen. Ö. l. K. Ålag 1927. Minne och gärning. Det. är nu ett minne blott. Sådant : betydelsefullare händelser brukar ltid l'iras, då hela eller halva dc nnier och selrler förll'utit sedan en dag, då det upplevdes, som blev t minne. Ödeshögs idrottsföre ng's medlemmar ha naturligtvis ett inne i den dag, då dess förening' ldades. Så skedde för 15 år se in, d. v. 8. år 1912. Med anledning trav vilja föreningens nuvarande edlemmnr till tack emot dem, som go initiativet till föreningens bil. nde, nu :Eira minnet av denna *till agelse. › De flesta, av dem; som voro med i föreningm_ bildande, ha för länge dan överlämnat; spiran i yngre ge rationers händer. Deras intresse. ngvslas nu av viktigare värv, och ras kraft går nu åt till fyllandel; dessa.. Men det: idrottsliga in !sse, som för 15 sedan uppem ides hos det då unga släktet., har der että" förmärkes icke blott .i ökat' adlemsantal *utan även i ökad via itet inom föreningen, tagande sig' tryck i stegrat intresse inom den mna för att vilja mäta sina kraf › med andra föreningar ej blott 1 . män idrott; utan även i fotboll. Sport, goda nöjen och intellektm e strävanden äro tre goda ting, 11 hos det yngre släktet danar du karaktärer, skapar dugliga .11 och kvinnor. Det; är dessa fak er. som ej blott stärker deras :iska k 'after utan även deras psy ka. Det: är det förra., som utgör grundläggande faktor för den lures utveckling' i rätt riktning. det: heter ”mens Samt in oorporo io'y d. v. "en sund själ i en sund q)ij ldrolhm, g'ymuzwttiken och hur sport, vilken sund form den må taga, ha även de sin stora be lolse för Folkhälsans bevarande. nut;siiltt›ning(m härför är dock, att arton alltid så lwdrives, att. den ej ('l' till överansträng'ning' i något oonde. lol' gott' kamratskap, sunda i ttor hedrivmi inom det förnufti' : gränser, som Ödeshögs idrotts rning alltjämt. i fortsättnia]gen kämpa för. Med rätta kiruna höja det valspräk som jag' hop_ alltid skull förbliva deres ”Hinc ur" t: härigenom kraft.) W . . V lag hälsar dig årens loppwväxt 21319,' starkt. * .Folke Löf. Ordförande. och kung i sportens rike u levuadsgludc friskiis: [hela trakten' i igciiii like_ ' uti att hoppa eller liälSlZl diskus. lag' mot, 0 broder. nâgra hyllningslåtar från en av dina irogna undersåtar som nu som bäst, går kring i kronans kläder och putsar sina skor och sitt geväder. Jag skriver detta! högstämt och patetiskt med högra handen lätt bestänkt av krutet och för att få det litet mer poetiskt jag sätter ett och annat rim på slutet. Allt mer och mer ditt rykte du befäster du arrangerar tävlingar och fester är hjälten uppå traktens alla baler och vinner flickor lätt som sportpokalcr. Och som charmör du ständigt skördar lagrar (så Svcu Normcll av avund går och magrar) när du flauerar utmed csplzumdcn eller i frack från cabaretestmden. Din trogna idrottskluhl) står alltid väpnad' vid varje tävling som du arrangerar, och fienden hur än den sig hoverar blir slagen jämt åtminstone med häpnad. Men alla hoppas vi på bättre tider vi kan väl segra också, vad det lider. och ta ett vandringspris i samlad tropp Vem vet w förlåt'er ej du lilla hopp. Nu det tid att sätta punkt och slut. Hav tack, du läsare, som hållit ut. Vad än min visar nu må ha för brist det bästa slutet M har jag gömt till sist. 3. Å. En god start. De flanerande å Ödeshögs storga lll blevo en vacker dag i höstas en sensation rikare här i livet.. Ett färg”. rikt :inslag unuo'nstzuvlnn, och ändå var det ej 'trerlagslwälh alltså ingen hiosllifiech. Det var ett: skönt: hemålut unprop till. alla idrottsin tresserade damer all: nästa kväll samlas i nya folkskolan för att dryf lll planen om en kvinnlig idrotts toreuiug. ldrottsmännen logonu sä kert mer än ett skeptiskt leende, en kvinnlig' idrottsförenng det skulle vi allt' vilja se! Nåja. skrattar häst den som skrattar sist! den utsatta ti den RallllilLlOS rätt många i skolan. En del av den] komme kanske litet tveksnmum, om vad det. egentligen gällde. Därom upplysta oss emeller rid snart en av initiativtagarna, den kiiokn varmt intresserade student» ska, som sedan blev ledare 'första tiden. Meningen var naturligtvis att. i främsta rummet samla oss till. här dunde grninäñük: och ramo, men ii vou till Friskt orli hurtigt. kamruiliv) Plnlan omfattade.: med entusiasm, ooh don kvällen stiftades Ödeshögs Kvinnliga Idrottsklubb, med tjugo tvâ medlemmur och himlastormnnde förhoppningar l'ör framtiden. Dä vädret'tilläl: förlades övningarna till idrottsplntsen. .när spelades korgboll med liv och lust. Den manliga lcluh.. hmm yngre medlemmar skänkte 05:: ej blott som passiva åskådare utan även som ak Niilurligtvis med oerhörd manlig' övm'liigjsmiliut. *Vi sitt: odelade intresse, tiva deltmrnre. tingo muellertid retirorn, om ej _oro_ cis: 'För övermäu. så 'För att. ej i stridens hello få armar och hon :ivsporlmda 'Tag' ej detln Herrur idrottsmän som kritik, utan var för_ visszide om vårt: vannio erkäunade För allt' tilliuñloâgåiendo och För hi» stånd 'Från er sida, och våra djärva Förhopjming'ar därom även för ironis lidvu. Längre l'riim på hösten börja de grymnastikövningarna i skolans n'ymiiusltikszil, omfattande fristående rörelser och redskupsg'ymnastik, ej 'l'örglömmeiudo övning' i plastik. Hej. pojkar då skulle ni varit med, som åskådare kanske, ånej, som deltaga , . Ö. M. K. Alllmer ökas motortraiiken allt större anspråk ställas, inte bara på motorförare av alla slag: utan ä ven på andra trafikanter. De motor klubbar som på senare år bildats, bidraga givetvis i allra högsta grad till den k. metalkulturen. Även Ödeshög fick den 9 febr. i är sin moralklubb, som alltsedan dess tycks ha arbetat med levande intresse. Den som tagit del av klub lwns stadgar skall snart: få klart för sig. att klubben allvarligt arbetar på att: av sina medleimnar dann sak_ kunniga "motorgentlemän”. Klubbens styrelse utgöres av fem personer. herrar O. J.. Pettersson. ordf.. Axol lllondell, V. Berglöf, S. Almherg och Karl Gren, den senare som klubbmästare och tävlingsledw och ro. Den 15 maj hade klubben sin föru :sta tävling' som griok Över Vadstena wMota]anwllore[isberg och ägter, och som liiirlöpte 'på det mest sätt. Vid målet lmdedlrnndrabals mo; torintresserade samlatslör att. väl komna de tävlande, vilka' under Bankdirektör Aronssons och bank Eliansons kritiska blickar kassör . passerade målstreekett. Den 21 ang. har klubben sin en« dra tävling* på '25 mil. hemlig bana. Vi önelm Ödeshögs motorklnbh all framgång' och trevnad. och hoppas att alla de rrtllykter som företagas vid sidan av tävlingarna tjäna klub menas syften. N. re. Julen, och att vi :sedan miste 'vår ledare, vållade en tids avbrott. Frå gan om ledningen löstes emellertid, och övningarna upptogos ånyo, kan ske nu ej med samma intresse av medlemmarna som i höstas, En ha» de förhinder nu och en annan då. det var ej heller lätt: att'samles un der vackra vår och sommarkvällar, då så mycket annat lockar och drar. Vi hälla. dock fortfarande samman och ha ej pratat av på våra skyhöga förhoppningar, utan vi 'sjunga med Karl Gerhard ”Bättre och bättre dag' för dag." T. B.. 'ÖSJ'ÖPOdVSTEIN L. Eliasson. Se här och beskåda denne man med de blonda lockarna och den e nergiska överläppen. Det; är bank. kassör Lars Eliasson, Ö.. l. Kzs fot lmllsexpert. fruktansvärd på planen ,och ;Anni sitt. hem, och i vänners krets. Lars har ofta trä ningsverk och lindriga vrickning'ar men klagar aldrig. Vi äro Dig stor tack skyldig för Din okuvliga energ gi. när det gäller att föra irlrottsfrå ,gran i Ödeshög' framåt. « Lars ät' orksâ fiskare tillsammans med sin mtdbroder i banken. Olsson. men nu är Visjön avstängd för obehöriga och Lars får fiska hemma. A propos det, nog' grosshandlare Thunberg mest fd N. Kooperation gagnar alla, handla kooperaéivfl rä?) Ödeshögs Goff rosfaf Hushållsförening. Se noüs inne i tidningenill K. BREMER. Högsfämd sång. Ödeshög, du stolta stad med dina hus och gator uti långan rad dig vill jag ägna liyllningen en gång vzik upp och lyssna till min höga säng! Ditt folk är ädelt, storsth Och förnänn och älskar guld och mat och allt bekvämt här arbetas i jord och handel ett ädclt folk för ock en ädel vandcl. Var tisdag tolkct till sitt torg plär vandra och köpa, sälja, aldrig lurande varandra, mitt hjärta känner stolthet vid att skåda bönder, vagnar, stånd och låda invid låda. Vår stad är skön med kyrkor och moskécr det är väl våra kloka styresmäns idéer, som tagit former efter fredliga w beslut, för oss' som kräla, mottag vördnadens salar! Och dina 'idrottsmäm som blivit vida kända gå kring som fenomen. och det kanhända, all ett Olympiskt spel skallekådas häan dag da” skall du segra, segra stolta fotbollslag. O, låt mig njuta dina ljummasommarlwiillar. Med toner smäldandc från Sommarnöjda häller smekt av bzn'rdoll ifrån Holavcdsn. Da är en' härlig stad, cnszlnn idyll, ett Eden Och dina dygdcrika kvinnor sköna Jag se' dem *rinnande blir?!.lläds.ül'.§lüllik_._/ Jag serdem i min dröm om' nallen '0, ve jág 'sett dem bada, tro mej, uti läng grunl vatten. Ja, samlens för att föra Ödeshög mot skyn. Säg stad och icke som ni plågar »hyllan ja, kalla stärmnorna på fint manér, teater. Och låt oss lägga till med högförnäma later. 3. N. Linddalens Handelsträdg. Blommor' Smak'qu Frakter o. .. bindning gronsaker alléid får av lcran= sk: från V] sar om våra träd* . buketter ..."aflciåärI'I' . '....UIII'II Ba'JÖ/ñ vår butik vid torget. w Ruth Carlström ÖDESHÖG. IIIi...UllllgllilillIIUUIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII Gott konditorz'. v Musikkufé. 7 Axel Thünborg, Ödeshög. iVälsoréeraé lager av manufakéur och elciperingsaréiklar Offo Lej ons Effr. I 'UI'III' I III'III' u:ununn..:u:nu..n....iiåiåi::l:==::=:=::=:==::U:=:= Välsorfzeraé lager av SPECERIER. GLAS @ PORS: LIN, MANUFAKTUR: och . KORTVAROR. AFFÄR rekommenderas! Från Ödeshögs horisont Herr Höjertz avrescr innevarande från orten för fortsättandet in' rättsvetenskaplign studier. månad ”lil'errskapec Sjöholm Inn' återkom mit från sin bröllopsresa. ;och mot. togs. vid hemkomsten med snpé och tal. lnxftvärnel: lämnar den dennes Hästlmlmen till stor .sorg 'för våra älskogslystnn damer. ne klicka 9:05* sarnn bruka lämna ett kärl: .minne eller sig. Vänu uppfinnare herrar Leonard Svensson och Arvid Andersson he. nvresli till Svrnskn Mässan för spri dunde av gödsel nell lnllm. Vi önska dom lycka på nvetieknren till KÖ penlmnln. Olle llnl'lnsnn. K. Björk och V. lif'l'glöl' nvrosle på n'l'l'onon den 4 juli söderut: nml Siuvn. Närnmre upplx'sning'nr om anledningen sak nas. Sven Nonnoll med fru lm tillln'in got sin seineslw* i de jämtländska ljnllen. De vägde vid lmmkomslen i ngenting. aniljon'l'oll utan hund har. in flyttat till samhället. .i 9.7.5 QLZ 917” E N, i, , Sven Arne Åséröm. Av skeden under armen och de runda kinderna, skulle man kunna tro att mannen här ovan är en, storätare, ånej, ivärtom, han vill lm litet. mat, men utomordentligt väl lagrad! och helst med lite tal och blonnnor, Skeden är en rnoket, Sven Arne Åström är nämligen illÖdié'êl högskretsar en mycket framstående tennisspelare; och han 'servar och smaschar till han råkar i svettning, voröver han lär bliva mycket nöjd. Huruvida Svenuårne spelar tennis i lärdonmstndon är oss inte bekant. men nog'bör det bli någon sound ö ver mellan de juridiska studierna och måste ju äta och dricka i lugn och spexskriveriel. men ack, han l'O. Herrar .Evald llnlslennon och Axel Andersson med damer lin iller» lmnnnil *från sin biltripp till Stock llolm. llorr Karl Bremers kal'Fenll'är, sy nes i avsevärd grad höja omsättnin gen i samhället. Intresserade kunna [lugn del av högsommarskyltningen i affärslokalen. Se annons! Till sorg för Ödeshögs fotbollslag' blev den populäre kdpfenen Nils Nilssons fotskndo ej läkt. till sönda gens stora \ uppgörelse med Skän ninge. 5 Karl Lejon EQ CK). I II. II I IIIIIIII II .ålunlnIEEuuuui un==:=:: :iiiiiåiiiâiiåii :H: 5 p a n n nu ä 1. i Fodervaror @ Gödningsämnen. Hrr Motormän! mmmmum Bliv medlem i Öf M. K. Tao/ing den 2/ aug. öppen för alla medlemmar. Höj motorkulturen! .Buskmössnn har gjort sitt intåg i. staden, även äldre herrar pryda. sill: luolirign här med denna praktiska sak. 7 I ..7 Med tanke på det stundande höst» regnet. meddelas att, herr Broberg är hemkommen, och fortsätter parn 7 pillsjrepurn tionen. Elaknrtnt olyckstill l) n d. Häriö'rleden råkade en 'bilist på (Fårännavägen få ringsknda 0. må ste ställa bilen vid dikeskanten me dan i han fortsatte mot. Gränna till lots för nnslmffnnde av ny ring. Allt :n'löple emellertid lyckligt sedan t. f. Höjerlz avhämtat bilen. Kom'ad Sanmelsson blev härförlo den påkörd av okänd bil. Man har dock spår enär bilägmen hade stor sindsdinlekt: troligen var han vad stenalm. Herr Folke Löl's utsökta profil än telfinnes på annat ställe. i tidningen Hon är en 'frmnålsträvande Iman, köpman, idrottsman och fästmon ln. m. Hans krafter har tagits i anspråk för ordförandeskapet i idrottsklnl.› lien, vans ledande, kraft han är. bå de i klUbbnngelägenlleter och på hundrnmetersbannn. Löf är sånga re av rang' (se den för sång formade överläppen). I all ensamhet arne har han på att lära sig' simma. l vitt olwvalml Ögonbllrli lgnrr__x§gj___,v_ (laktionens kalmém Ö. Kzs sekreterare W. Berglöv. Av bilden framgår att rhr B. är en distingerad gentleman. Framstående molorcykllst helst med onwäxlamle kvinnlig' ballast är han en prydnail för de svenska landsvägarna, lyokats fånga* :Örvslö 12.05 En brud som högsta vinst. Den sardinska orten 'Bmom var helt nyligen .skådeplatsen för en cpi xml, sam var ganska originell. Catarina. Pánna var en av Snr (liniens unga döttrar och hon hade i lmnlon år varit borta i Amerika hos sin bror, tills hon nu för någon ltid sedan återvända till sitt hem. Hmn hon var mycket vacker blev han snart föremål för de unga män nens beundran och i särskilt hög: grad framträdde denna beundran lms två av hennes tidigare barn (lnms ooh lekkannntor. För lmnneq skull hade' vänskapen mellan de bäg gzø unga männen förbyfts till hat. som flma gånger yttrat så lirat ligt, allt knivarna måste tagas till hjälp. Catalina! som ej ville bestäm Enn för någon av (le tvâ rivaler nn. lnmgjonle då genom en av sina mmm. att* hon för att göra PH' ;aluf på denna eviga strid var Villig): ull' låta det” hela avgöraâ genom lol lian Insatsen var hon själv. och hon lovade all gifta sig* med Vinna mn på villkor ull' (loruuvva'r on i vlwnmnlslil' Ahlinsvomlv lyøkllgl lni lml ln lLotteridragningen_ ägde rmn på nlsatt (lag: och' naturligtvis deltogn även de två rivalerna, men fru For hma var dem inte lmlzl. Deras lol' ler vorornitm', varemot den Stora musten. UntM'ina, lillföll en rik g'ntlsåig'zml, som tack vare sin slam 'Fürmög'onlml var i slând att gilla med henne.” 7 '13:1 _AllgllléY'çll'_Vlil'láli och väver tretnolár. V ' Kll N D B L 0 MS ff???f??'°"9 , Uffröi* :kolaln'glingar offer moder: na metoder. Läs noga annonserna .l TRYCCKSAK Wadoüona slag fill E R alla ufföres fort och Väl billiga priser å Lång Tldnñngo Tnyokomü'g Vanloünan lnforclra offert l Läs Wadséena Läns Tidning! Prenumeréra och annonsera l s « Law svensson' " (sz/;å HÄSTHOLMEN. 'gga *leEALw rekommenderar sig själv. Konstgödselspridaren Nya Konditoriet, › ÖDESHÖG Gigis:) Allt 'vad till ett välsorterat kon ditori hörer. Ombesörjer serve ring å andra platser. Radiomuslk. Hästholmens Gjuterl & Mekaniska Verkstad. (C. 0. Carlsson 81 Söner.) ROVSKÄRNINGSMASKINER, STALLINREDNINGAR 0ch J'ÄRNFÖNSTER ständigt på lager. 7 › Reparationer utföres billigt. Km ihåg 'ace från och 'maa den sepé." 6.' bi* m. 15 sept; realiserashé: la inneliggande skolagreé om, Hallin, Ödeshög. prenumerera p å .Wadsfena Läns Tidning. VWÖSJÖijOSTEN EXfra tilldelning. En god historia är en god histo rin, och en historia om systemet är också en god historia. Eftersom en god historia om systemet alltså bör vara särskilt läsvärd, återge vi en, som en kollega försäkrar icke hänt varken i Vadstena eller i'SkäImin go. Det var en gång en affärsman av den medelstora sorten, en bra Och ri'jåil karl i och för sig. Han] skulle en gång ha en .såå kallad skiva för några affärsvännør; och till den lim du." behövde han ha extra. tilldel ning, Vndnn han alltså ringde upp swtelnl›ola.got och bad :ill: tala mod dispononton. som han var du och bror med och kände sodnn ,crum malt. w Tjänai'e, tjänare. Jo, saken är den 0. s. v.7 m. m., m. m.' Åtta li ter extra, vn? De' kan väl bror ordna, va? 7 ' w» Jodå. Skicka har.i ner boken. . . 7 Och doi gjorde* vår man. Han hade en mäimdskmrl vid nunanarls son. som han liiado på i väll' och torrt. on rildiul ln'u mêinudslizirl. 4 AllörmiKarlsson, ordna dpi håll* i "åtÅifxingÃt'ñåi lithi'v'ferxrhiåi;fl;DJñlyi'hvåÃiJMÖ det. ' r , _ »m JavisstllDä_ pasáui* bra, för ja, i alla fall försöka' få liir extra själv. Karlsson stegar lugn och trygg in till systeimlispomnlon. » 'Va ä då om! sade dispononion, .mm van' sådan. w Jo. då va så, att jag* skulle he: om att få liln oxtrn lilldolning. För ju ska ut å wgla. W_ lüxtm! (lilxlzroll Här dolma info ul. 'någe ”(:'Xl7l':lul Kom ihåg du!! ' Karlsson tuppmlo inte koncephn' ÖDESHÖGS IDROTTSPLATS. Alton Pálmqvisfs välsorterade lager i Space: .InutiIllliuilt IIIIIUIIIIIIHIII IIIIIIIIIIIIIII. IIIIIIIIIIIIIIII rim: o. Diverse rekommenderas A. N Ö 1 D Speoeri= ?Q Diversehandel lm Rekommenderas. Hrr Moformän l i:i:l::2:2::#32:::2332225::5335225333: Köp och reparera Edra bilar [och mofOrcylclán li Ödeshögs R'çparafions: verksfad, Ödeshög. BILSTATlON TEL. 55. najföridét; 3 I : V 4* Joe w? hum 7» sade han; Nej dä ju, inte allra värst mycke. Mon dä åi. Tiina för grosshnndlarn. m Gross . . grosshandlnrn? ri Ja. För han sléullo lm ätt:) li» här exfru, han. »M llnm. hum, sndo disponontoo ooh hurskudo sig. Får jag' sr» på lm lwn. Hur w hum mycko vn do Karlsson ville ha, sa han? Ju, egentling hade jag' tänkt mej en liter. men nu Skil ;ia hellre. Karlsson fick. ' * .lulilalluliillllluilu"InnIllluU'UIIIInI IIIIIICUIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII...IIIIIIIIIIIIIII Speceri: och Div'erseaffär = REKOMMENDERAS = ME. ERGS :Emm Manufaktu r, Sybehör o. korta varor. i Å.=B. ' Sigfr. Kullers Etanol ÖDESHÖG. Färger = Kemikalier :_Tapefer och ' Färriissor. i Märk: 7=éimmarslack fill linoleumomaééor. anografiské magasin. Kodak kamerorn.filn1_ ' 3; * *Fre“rikssms Hanugisträugåru BLOMMOR, PRUKT 0. Grönsaker. Kransar '0. buketter ialla 4 prislägen bindas smakfullt. _ohn Ohlsáons : Kopparslageri =*= Ödeshög REKOMMENDERÃS. Elekérisk Kokkäti séändigi: på lager. Förfenning uñföres till billigé'pris. [Il IIIIIIIII I II armaéur. ...IIIIIIIIIIHIIIII "III.I IIIIIuIIiIIIII' Illilill:lliulllnlullsl l Motorcyklar, Lättviktare säljes billigt hos Emil Johansson, ÖDESHÖG. Köp Osjö=Posfens lösnummer! ' Pröva r VID BEHOV av GLASÖGON vänd edet till underéeclmad. Glasögon ufpássas noggrant Läkarrecepf exped. snabbt 0. korrekt 1 0 L A G R E E N, Umlakeri=. Un' 32 Optisk Affär. Ödeshög W E ä ä @ lä ä A. A X E N Manufakéur och korta varor. Färdigsydda kläder. Hattar. Mössor ständigt på lager. W. Holsfenssons nya rostade MOCKABLAN'DNING. Pris 4:30 pi? kg. Hedasläfñ Bernhard Jonson, välsoréerat till lägsta dagspris: 7, Specerier, Manufaktur 0. Karin vara). Garn, Skadan och Galax/ler; Glas 0. Porslin. Järnvarar, Färger, Oljor, 0. ?hpeten Bensin, Fotøge'n m. ;22. Tel. HEDA x. BIRGER KARLSON oi Fotografera E d e r o Framkalla, kopiera o. förstora Edra plåtar 0. filmer bra, fart och billigt * hos BIRGER KARLSSON, Ekhyddan, (Sommarnöje't), öDE'suoo. Vadstena Läns Tidnings Bokiryckeri A.B. 1927. Härligé läge vid Omberg nära Väñéern. Propra rum 0. god spis. Billiga priser E. S E IL S Il SKOAFFAR. mmm Ö D ES H G säljer ett paf. 'kängsnöre som ej behöver knyéas. Realiserar restpar i flera, färger ' och modeller. A.=B. Fors ......::............ UU och Séickylle. Alla slags Färg 0. Beredningsgods. Kc= misk Tväfzf= 0. Skönfärgning. Garn, Filtar, Planen 0. CBE.: wiof genom ' _ Car] Gustafson, "Gafugården, ÖDESHÖG, Ullspinneri. Mottuger : Försäijer : Rçs *eleförbi* utan att köpa vårt R 0 S T A D E K A F F E. Välsorierat lagér av SPECERIER och MANUFAKTURER._ II I .III II ' IIIUIIII I III :Hi::Elina:22:::uuSuEäHuuuulnåhn: = Gerdá Blomséedfs = Mode=. Haft: och Mössaffär REKOMMENDERAS! Billiga påsen = n g s v. 5 x a ill. U 'I'll' II III'IUI III'II'I'IIIUIIIII IIII==::I:IIIIlI:=:II:IIIIIII:IIIIIIIIIIIIIIIIII Bröderna Mörk, HÄSTHOLMEN. Speéerier, Frukfer 0. Delikaéesser. Gárnå Manufakftur o. Korta varor. ALLT TILL B'ILLIGAS'I'E PRIS. Gynna Osjö=Poséens annonsörer!