Östgötabladet Lysingsnummer

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Lys/Ms! * ;41153.NA1'14; “för fkhmpphändigga upp res benägma överseende. Undm' Uriåd *den* goda avsikten: Stärkandet av \ W Tisdagen. den] Oktober i! , ' Redaktör och ansvarig utgivare: Erik Wallin. ;i Vadstena, Erik Wallin'e BoktiryckerilelS: åriff vâøa á'øaåø Jäsan." OstgaötaB'la'dets första hembygds num'mler föreligfågqen hräa'ámed. Det har, som synes, ,uteslutande ägjnaw åt. det stora. och .rika "Lysings härad med dess ;åtta godk'nar. DEt är utan håg;Era prvetentilonlen på; att hava städhommiit något uttömmande om; Lysingk Som Hetta huntmer utsän gfifmr borde [i Vissa fall föråekomma. nach möjligen [hm .åtskilligt av in tresse .undgått VåÅl' uppmärksamhet. Män om :detta bbdja Vi om måla läsa sk'ande tidningsarbetae har vänt Liy 'singsnum'mäer ej kunnat bli fullstän ;ldigjare än “det är, men vi Hoppas att kärleken :och intresset föri hembyg dens hisüoria och' förhållanden måtte upmskfattas 'och att Vår början till mera' ingående ,iortsbesmkrávning'a'n skall. vinna god fortsättning. ' Vi mottaga. och skall alltid med nöja införa de kbmpletberande :upp: gift'er hån_ Eden, 10m, som ni anser vara, av intresse för en större all mänhet. ' _ / På. samma gång Kedja vi få fran» föra; ett tackljtill de pprsmnarl i Ly sing, som välvilligt varit 'oss behjälp liga méd införskaffamdet av. erfcon derligfa, upplysningar. * Red. 'Lysings , , härad. En lith orientering från Ombergs hjässa. Du står uppe på. (flinhergs hiässa nn. solig augustidag'. Nappeligen kan Du få se ndgnz. skördade, den underbart vackra tavla, som' utbreder sig; runt omkring Digi? Under dig' ;åt väster, ser du Vät: terns böljsor glittra isolljnset, och bortom dem 'stå. västgötaskiogarna som en Ldunkelg'rön mur, i vilken har _ och var ett hål slagits av en ”böljande sä.<desiåkfer. ' Slå. vänder 'Du blicken åt rakt mot satt håll. Tavlan, [Du då ser, är av helt annat utseende ,men icke min dre hänförande. Runt den på 'denna vy_ dominerande sjön Tåkbrn ligga sädesftällt vid ssädesfält hläår inch' var »Omväxllande med glröna dungar, nr vilka de välbygjgda hiondglålüarnas :och de rödvita smälltemmens stugmtak titta fram. Inför detta storslagna panorama stannar Du helt visst in för andel av detsamma: .det mellan Tlåkern och de stora skogarna i söder. Landet däremellan heter' L ys i n gts h ä. r a d. i , Närmast vid foten av »Belget» lig ger V. Tiollstad sodk'en. Den lilla kyrkan med det fyrkantiga tornet synes i en vacker lövdunge rakt i söder. Närmare Vatterstranden san Den Hästhlolmen med dess järnvägs statiion och hamn. Alldeles vid fio ten av berget'liggei' Alvastra med sin gamla klosterruin. Från Alva stra löper landsvägen som ett grått band mellan de gula fälten met syd :ost ' Om du 'följer denna väg med blir” k'en skiönjes på en höjd ett grått kyrkborn av säregjet utseende. ' Det är Heda kyrka, nell runt omkring denna .utbreder sig Heda snaiken., Denna stocken sträcker sig! mot norr ända upptill 'Ilåiláern Den stora mtos'sen, söder om sjön, hör till stor del "under Heda. Du 'följer samma väg vidare. Den krök'er från Hede mera i estlig_ riktning” och går snart 'förbi Rökt; kyrka, alltså genom B ök's socken. Denna gränsar intordost och öster till Savanshals sladden, vars kyr ka synes Bortom Röke: ,men 'betydligt nämnare Tlålkern. Bbhtom Svanshals ligger Klgumla ,som är en liten an inlexlförsamling till Blvanshals. Bert em Svanshals 'och' Kumla :åter tager ett annat härad, Göstring', vid. Nu har Du betraktat den del_av Lysing, som ligger på slätten. Men en stor'del av h'äradet upptagesiälvlen av eldnigsbyglden där nere i söder som vi här lovan talade om. A Det är h'ä.« radets tre sldoig'seockhar, Du har där nere. = 'Du ser ett tätt bes/”byggt samhälle så att säga i elcbgehrynet ett styc från Vättern? Det 'är det raskt" .framätgjåfende Ödeshögs by, den för nämsta i 0 d e s h 6 g; e socken. Denna senare ser man emellertid ,ej så. mycket av, ty. den skymmes av den täta gar'din som sk'ogen bildar. Öster ut från lOdeshögjg 'ligger en stor kyrka på. en höjd. Det år Ett. Åby. Största delen av socknen nt breder sig i 'de mäktiga skloglarnai söder ut. I “ ' Den sista av häradets socknar, Tr eh örn a ,ligger sydlost och öster om St. Åby. Något av 'denna snaiken kan du ej se från den härliga nt siktspunkt. Kasta därför .i stället en sista beundranide ;blick över den del av häradet, som ligger inom' Din synkrets. . " ,Du kan då, bl. a. se, att flera utmärkta vagjar gå igenom Lysing'. Förutom den ovan omtalade, går en väg från Rök ,följande sklegsk'anten till Åby too'h Ödeshögs. Från He da löper en väg* upp; till St. Aby nell alldeles vid Ombergjs fet ser Du landsvägen Vadstena»Ödeshög_. Vill man emellertid ej begagnat va re sigåvanliga hästar eller »apostla hästar>›, kan man använda ett tredje Slag, nämligen :ånghästarna Just nyss Inom en liten änglare bortifrán »Västergfyllen» och lade till. iHäst hiolmem En stor del av passagerar \ na steglo så på' ett från Ödeshög kbm mande tåg, som förde dem' mot Vad stena, en annan del med ett annat' tåg ' gean Heda, och Slvanshhls bort mot' stambanan vid Mjöllbly. Lysings härad er, som Du av det sedda. kan ;förstå ,ett härligt styc 'k'e svensk ligultnrbygld/ Man skulle kunna likna häradet vid en stor, stor egendom med ,välskötta rar »och skog: till h'nsb'ehlev. ' Historik. / Det var huvudsakligen utefter Vättern, är latt att förstå. Méånget yxhugg e. mangiet spadtag har gjorts sedan ] denna första tid nere i Lysing, och 5 resultatet av många generationers i. 3 (Inga arbete är' isanning storsla som våra förfäder med, Mintyxan i hand arbetade sig” upp: * åt landet söderifrån. Att de medf fördel skulle kunna life invid Vättern “ get. i detta sammanhang' må han \ ske emnänmas de sedan ett JOJml år tillbaka tbedrivna 'arkeologiska ut grävningarna i Alvastratnaliten vil ka, som bekant, lämnat synnerligen rikliga och viktiga resultat. I gamla skrifter nmnämnes Ly sing redan i ett brev_ från år 1335, där det talas om »L'ösin'g'ea Att det då ej var fråga som 'det nuvarande Lzösing framgår därav, att »Göstrin gje» (Göstring ) nämnas isamband med Lösingle. År 1347 skrivesnam net »Lysin'gSheradh'n Det förekiom mer sedermera etta i de gamla skrifterna . Under medeltiden hör» de häradet till Hevs län och' omfat tade då liksom nu landet söder om Omberg 06h Tålk'ern.. Den största delen av, Lysing var emellertid då vildmark". Noorra delen har varit, odlad redan under den förhistoriska tiden. I "Gustaf ;Vasas testamøante tillföll Lysingis härad hertig Magh 711113. ' ' Tingsplatsen, som ju ialdre ti der *spelade en stor roll var 1383 förlagd till Hästhiolmenf Omkring år 1600 hör man talas om tinget iHe. da. 'Senare flyttades det till St. Åby för att slutligen få' sitt säte i Ödeshög! lomlki'ing 01820. i Lysin'gs nämde sigill framsltsaller' ett träd ,tomklrin'g 'vilklet står »Ly sings h'erads signet 1569» ' Rommunikationstörhâllandcn. KJomMuniikationslederna i Lysing ha helt naturligit under tidernas hopp :allt mer remains. De gjoid'a lands vägen som genomlöpa lnära'det kors toeh'tvärs, ldunsd'e, Lätt'lörklarligjt nog, ej i längden tillgodose de ständigt stegrade krav, på.: ökad trafikförmaga som för 'varje ;år gjorde sig allt mera läänn'bara. Den' 13 nov.. 1888 invigjldes banle'den 'VadstenaOdes' 'höga Förslag till banans anläggan de Wädläes redan 1884. Den 6 Pehr. 1886 hölls konstituerande bolags stämma. Det statsliån', sinm bevilja des för ändamålet, belöpte sig* till 300,000 kronor. 'Hela Banan Nad stenaOdeshög är 32 km. spårvidd 0,89. _ Senare, ;är 1910, invigldes Mjölby Hästhiolmens järnväg? ,som otviw velaktiiglt har en stor 'mission att fylla, men till följd av, omstän digheternas makt ieklononriskt han: seenide ej synes. vara någon särdeles lukra'tiv affär. 4 Sängentill'TñLysing”. (För ÖstgötaBladet) _ Lysings'oygdr sorti jüiiali r er; görnrneâ” '” å Dar hemmen ännu timras härleh, tro och dygd, och Saga än på forntidshum et drömmer. Där oâra fäder strävat och röjde stig en gång, och, levat, älskat. lidit, dig ägnar jag min säng. min barndomsbygd, 'vårt minnesriha Lysing. Du Östeggyllenspäria, när Jag glömmer ej den tjusning, som fyllde piltens håg? nar som från Ombergs hjässa första gången ao sommarsol bestrålad jagsiäysingsslatten såg, och ifrån Tåhern hörde soanesângeh. Jag tanhte då, hur uida'min färd än månde gå. trlbaha hit min langtanbeständigt dock skall stå,' till skog och fält och ängar uti Lysing. Jag' gått i Sätra skogar i dunhlet mången hoäll. oc skymtar Huldran när jag stigen mistat. Jag stått på kyrkogården i öh vid runohäll, dar' tappre fäder sina bragder ristat. Och bort från nutidsjähtet min ande ofta gått, mång tusen år tillbaka och bland det folket stått, som byggde sitt "iDenedig'* här i Lysing. Jag följt på deras bryggor med dem till deras stad ' “bch smugit in bland deras skygga leder, ' .Uid deras härd jag skådat i hemmen rad_ ord rad ett liv med annan kult och andra seder. Med dem och oss den skillnad så stor dock ejhan bli, De kunde älska, hata och lida de som vi och dö och gömmas i vår jord i Lysing. _ Men tidens oingslag susa och sehler rulla fram, och glömshans doh hring'träshets stad sig breder.. l Broby jord den slumrar. Jag ser en yngre stam; vars Ho'uding från sitt fäste skådar neder. Hans örnblich över nejden helt hastigt gör en rund. Darborta skall han bygga uti den träna lund '“ åt oite Rrist ett tempel uti Lysing. Och snart på oigda grunden de fasta murar stå, med naiv och former djäryt och ädelt skurna. i Mång biltog. här får fristad, :de koaldas suckar gå till fridens Gud, på bönen< vingar burna. m Nu tiden klostrets murar m * jorden jämnat har, men skönt uti förfallet står n i spillror hvar. Aloastrums lelostertempel utlåâysing. . a * .1 Jag slutar enkla san en, jag hinner nu ej mer, hur rin a än jag hat att här berätta. Nu He a gråa hyrhtorn på slätten sist jag ser, ' en åldri minnesvärd från tid för detta, igenom ?agra nejder min färd med tåget går, tills målet för min ttth ht i Odeshög jag när; vårpigga. glada huou stad i Lysing. Qshögs i sockenW iögs socken gränsar inom stra '.llollstad och Hede, i›öf l Åby, isöder till Greni klen och i västnordväst till i'. *Sloeknens areal utgör var, därav,9,805 land. Den är orra del ett slättland, marken lars berg'hlunden och stenig., :tten utgöres jorden av sand mot södra delen förekommer \ vartmylla. 3 id insjöarna märkas Ängse ?lll Visjöarna. Såvämsån, som upp: i_ Småland, har vid Orr Att utlopp iVöttern. Den 5. 'sjömlossen har 'fordomsdags va 5_ . .I l sväglen mellan Linköping och ia går åt sydost förbi kyrzu till bron över Svämsån, däref år den sydöst till 'länsgriänsen [1, som förr varit mycket bac ›mlades omkring m'edio av 1800 .in litet var vet, brukar utsooluz lolk'med en anetrykningj av lö alla Ödeshög; för »Klssjön E srtid har socknen någon gång , _. n Ödeshög w ”Lys ings huggdstad.” ./ Det omkring kyrkan uppväxande stationssamhället her genom* sitt lä g'e, stor förutsättning' för framåt slriridande. Vid torget sammanlöpa nämligen fyra landsvxagar, varige nlom byn tillföres resande och rörelse på flera. sätt. Denna rörelse har betydligt ökats, sedan på, den av alla välkända liandelsman Johan nas initiativ norgldagar på 60talet infördes. Från denna tid började samhället utvecklas soelr gå. framåt såväl i affärer som byggnadsverk samhet, vilken verksamhet f'ielr gled' flirt", sedan 'järnv älgen klom till stämd 0. h år fick sin iandpunkt. Någon riktig fart vad byggnadsverk'samlreten ble. träffar började dock ej förrän “i slutet på 90talet. För att kunna på ett rätt sätt reglera denna beslu tades antagande av en frivillig' byglg nads 00h brandstadgga. Och tack'va re denna hyggnaldssmdga och den samtidigt valda byggmadsnämndens intresse för saken, blev ?byggnads verksamheten förd irütt riktning, så att hela samhällets västra del som helt och lfållet är nybyggd nu ›mtima'/ hetat så. Man har t sig att >›Ossjö» har något att med Öster och men detta gande lör sakna tog' För sig. iishögh» näymnes redaiiglålggm detta. namn uppkommit vet man er ej med säkerhet. Emellertid le ›>hög» ha att göra med den i eller höjd ,som veterligen fun ; på den plats, där den gamla kyr L uppfördes på 1100talet. än så gammal bygd som' Ödeshög; ' naturligtvis många minnen från sedan svunna tider. Vid kyr n finnes en runsten .vars inne. ll tolkas sålunda: ml reste denna. in efter sin fader Helge. V id 'Sand ig'ubaeken finnas Vättehögar oelr utasienar, och vid Raålbiy hage, in d vägen till '.llollstad, sien ttningar. A" en omkring .11 m. ng' Deli m. bred blergkiille å rikstorps ägor påträffades år 375 den största fernsk'att, som nå onsin blivit funnen i Östergötland. Det enda i 6Sverige funna svärd, örsett med' stämpel w *MARCIM red :romerska bokstaven är' en räf'f'at i Ödeshögs socken. iSlom be vis på_ denna. traklts tidiga beflolken de Lämnas det märkliga fyndet år L904 av. flintf'öremiål från äldre sten åldern. Invid gamla vägen mellan Gränna 00h' :Ödeshög: “4 finnes en sten, Prinstenlen ,där en daaile prins A under dansk'armas hämjninglar! i (legala. trakter stupet fön en svlénsk kula sänd man ett bakhåáll . Danska hä› ren sig eften detta tillbaka. Flolk'män'giden iOdeshög var på. 1750talet: 1,780, 1800: 2,089, 18.50: 3,027, 1910: 2,673, 19158: 2,*770. l l l_ i ter sig på ett särdeles tilltalande sätt. Med sina breda gator och re» reg'uliära byggnadslinjer, w sina { vae'kra lins. vnlla med väl vårdade l trädgårdar; w är denna samhällets västra del både prydlig och trevlig att skilda. ' 7 Kring' berget och öster därom har även ' uppförts flera si'oxja byggnader, samt norr om torget jämte flera, vackra behingshus, en del industrianläggning'ar, såsom :in delsmejeri, gjutéri och mekanisk verketad, en större snickerifabrilrn. s. v. I övrigt finnes innom samhet let e'j mindre än fem sn'ickerifabri ;ken som alla drivas med full fart. Inlom samhället finnes dess utom ett mångftal a/ff'ärer, varav en del ganska stora, vilket visar, att affärsverksamlieten lifållit jämna steg: med byggnadsverksamh'eten. 'För förmedling' av penningrörel se finnes avdelningsklontor av såväl *Sydsvenska Kreditaktieliolagjet som Osterg, Enskilda bank. Ävensom Sparbank. Dessuüom finnes apotek, läkare och veterinär ,postkrontorg te legral' »och telefon m. m. Ett eget elektriskt verk håller samhället på. att bygga vid inköpta vattenfall vid Orrnäs,.«00'h detta vän tas bliva färdigti höst. samhallet saknar dock' ej elektriskt belysning ty såväl förra vintern som även i höst drives den elektriska genern 'eorn med ånglkra'ft. Att Ödeshög dessutom varje tisdag har stora. torgldagan samt andra tis dagen i varje månad kreatursmöten torde vara allmänt bekant, ehuru nn rörelsen, helt naturligt ifråga om lantmannens produkter ei är sådan. som under normala förhållanden. Ödeshögs samhälle har, som ovan nämnts, utvedklats och gått framåt på ett så glädjande sätt, att det på senare 'tider börjat man och man e mellan dryf tas, att tiden kunde vara inne begära klöpingsrättiqllioter för att kunna, på" ett fullt tillfreilsstäl lande och effektivt sätt reglera sam» hällets vidare framtida utveckling, vilken utveckling' vi hoppas skall flortsätta i samma rask'a tem'po som hittills. ' “Centralen“. Tingshuáet. Ett djärvt'okynnesdåd mot Ödes i ,högs tingshus. Ödeshög omtalas på. ett av ok'ynne be gjånget dåd, som likväl blev utan vådligare följder. Under det ret. tens ordförande jämte några av hans i bek'anie voro församlade i tingshuset hade en sten blivit ilikiastad genom en fönsterrute. Man saknar imde'ii' rättelser »om såväl verikstäilla'rxen av denna bragd som om orsaken av det samma ,. Från 1800talet Kyrkan ligger på en höjd, från Vilken man 'har den allra, härligaste ;utsüm 'dels över slätten i norr, dels över Vättern. “Att döma av de kiwi' tiga murarna. ik'yrkans östüa del är denna, mycket gammal. Åren 1781 Iooh 1786 slåedde så tillbyggnaden åt väster; vapenh'uset uppfördes sist nämnda år. :Ända till 1 89 låg: .altaret i öster :och saknisüian ak'om detsamma, men nämnda ,år skedde stora förändringar: vid en då före falgåen reparatibn. _Altanet föüñytta» ;des till den västra gfavaln,_ioeh sakri stian förlai'des till en ny utbyggnad i västra ;ändan med nedgång' bgldom Ödeshögs ;k _iir_ka. m1§aret. Den gamla sakristian ännu riiçr'a 'iomändrad till vapønh'üs. Or" ge'ln, 30m förut hade sin plats i västra ;ändan av kyrkan blev place md. iden Östra. 'Såväl forgelverik Szçiin bänkar 'büevo 1889 nya. Predik säden är emellertid den gamla är 1796 ' av rustlnållarednän Jöns Siv ' V \ " finnas 'yra ljusk'l'tonon av. 31111 metall. Det inre taket är av två. Ia'gåh ej välvfc; De båda ringfk'lockor nach _gom hänga i tornet ämo från jöOOáalet. Siåväl torn som mk'äro klädda. med koppar. iii* Visa, mig* ett land, där du kan mer dig trygga, Kan vad du. tänker yttra mera fritt, Och mer vid, allt vad du må kann' ditt, AV lag' och överth beskyddad. bo och bygga, Än i Vår glada., friska, sköna. Nord., E M7 Franzén _ ?TÅ ^" .. ; Ödeshögs Handl. Otto Lejon. De drag, som skönjas: härov'dn, äro säkerligen bekanta inlae blott för: .alla OdeshöigShor :utan även för de flesta .av :alla dem, som bygga och bo i de Ödeshög; angränsande' seek' narno. Och ,är väll därpå att 1111 dra? Ingalundal Hanådlandena Le. jion och Löi' äro nämligen 'bland or. 'Det Lejonska namnet har i Ödes hög alltid haft god klang. Och' om vi så skulle kombinera det 'm'ed nam net Fredriksson, så försämrar det ingalunda saken Jutan tvärtom. Han delsfirman Frednik'sslon & Lojon star' tades 1887 med lokaler i gamla gäst ggivaregården. Dessa bleVo: emel lertid snart l'ön Många och år 1889 inflyttades affären i nya tidsenliga lokaler i det nybyggda huset ,vid torget. Iledningen av'affären övzen bags vid ;denna tidpunkt av_ den ene delägaren i firman hr; 'Ötto Lejon, som alltjämt innehar densamma. .Vid sidan om sin affärsverksamhet sköter hr Lejon befättnüig'en som direktör iOstgötahank'ens avdel ningsldontor. Dessutom är han kyl!? ko _ och skolnådsledamot, kassaför valtare av_ kyrkans och skolans rä kenskaper 111. 'mg *Karl Löf' är född i Sri. Åby. Han började sin ,\a»ff'ä»rsl)lana i Svanshals. År 1884 klom han till Ödeshög: och' öppnade eggen 'specieri och diverse aff'är, som han nu .arbetat upp; till en .av platsens största inom ?blran schen. 'Noggrann oeh ordningssam, som handl. Löf *an,hörnan blivit mydket _" .4 , personligheter, som föns'k'af'fa 'lem' affärslio. Handl. Karl Löf. tens äldsta. affärspanrpgar. Bådådilâ: gjort sig' kända ej blott genom _' ,a framsynta .aff'ärstalangjen [amning och icke minst genom: sina ge gna båda. 4 det Vidsträcktasz förtro ende och en den talrikast krets. 'säs ^ anlitad i flera revisorsupipwglagi Hans stadse glada gemyt och. d'van ligjt goda humör h'ar f'örsldaffat. h'o nom stor powlaritet inom* samhället. *i I 2 Ödeshög*J är ingalunda maligna på. handelsmän. 6Förutom de 'ovan nämnda anteckna Vi följandernå Holstenseons spaGeriaiff'är, Hyatt landa'bloden, innelf. A. Thunborg, ma nufifaktur io. Åblytesafür, Tannefors Heden, inneh. J. F. J ohanssonhmaa nufa'ktm', A.qu=1. Sgigfr. Kullen strands plaplpersliandel, Emil Johans son och 0...;W. Nilssons jämaffiömr. Chark'uterister finnes det gott om, ej mindre fyra, nämligen C. 0. Falk, A. Andersson, GideonFKails son och Henning; Gustafsson 'Mio affärer :äro Emma 'Sidheutzi g ma A'hlqvislts Ef'tr. och? 'skjö Andel innehas av 0.' Hedin; filialäisijö bergja, J. Hallin och E. Sla'båeli'iBi'and möbelsniokare .intaga Falk' och, Osk. Guotai'sssonis; Eftr. ifrä; Sto, rumnIet. * g ; Dessuü'orn finnas* ' natin". skräddare, måla›ne,›â?sineden ' För att' tillvaratagja smal 1 › ha affärsmannen sammanslnhh 133 i en hanudelslfömningj 'medh'ändlj Karl Löv, som ordföjmnde; ' * l ' 7 Folkskoleväsendet har snitt i rask' utveckling. Förra .året infördes vardagsläsning. z Lära "relitrafter'ua 1nåsire“påw gjmin'd ökas och flera skollokaler f'örhyrns inom' samhället. *Uppförandet _ av nytt 51:10th har till följd av kris tiden måst anståi tillsvidare. gen är' följande: Inom* bysamhället: Folkskol. lärarna Elmil Augustinson, förste Lär rare, och Nils Nornnelli; folkskol lärarinnorna Hilduxi Andersson och Ina Sundström sm'åsiklolläraninnorna Alma Svensson, Giun'hild Johansson och Anny Gustafsson. 1 Munkeryzd: fiolkskoll. El ving Johansson 0011: smâsk'oll. Ju dit Rundqvist. i I *Såigjg'eryd folkskoll. A. F. Nilsson och smäsholl. Ester Carls» son samt vid :Fo g'eryds mindre folkskola lä. rarinnan Hilda Nilsson. ' Missions och nykterhetsu verksamheten , är synnerligen stor! och livak'tig; .I Ödeshögs socken finnas ej Iñin dre än sex större missionsif'örleningnr. Inom bysamhället: Ödeshögs mia' sionsföreningg, Ödeshögs; Baptisltf'ör samlingi och Frälsningsarmén med .sina stora. präktigaünybiy'gglda sam lingslokaler rymmanêde flera Hundina personer. StalvaBiultsb'ols 0.' Hadd åsens misszionislfTÖreniinfgnl' med såna missionshuse. Bland nykierh'etsi'öreningan än gjoodtemplarorden Henknles den ald sta. Dessutom finnas fyra bl'ågblande föreningar: Ödeshögs, Shave” Bolts bols och Haäddåsens, mod f'nåm des: sa föreningar Valda ombud den s. nykterhetseentralldommittén, som* sam'fällt utfört ett vaekåert» arbete för? nykterhetens befrämjande. Inom varje missionsföreningj fin nas dessutom större ungdomsförlenin gar, sång' och musi'kåföreningrar. under de Senaste åren varit” li ärzilv « Läi'arepers'onalen inom förisamlin.. Kommunala be fattningar i Ödeshög. Kassör Emil Björkman, kommunalnämndens ordförande. Kassör Emil Björkman är 'otviv'elak'tigm den man, som in lagd' de' största. i'örtjvänsnenne iO deshögs Idom'm'unala liv'. Hans arbets. förmåga gränser. .h'a,r!t när* till det otroliga, vanom ock* alla de foam! sk'jutna förtnoendeposter inom sem hället han på. ett i alho mönstergçillü sätt beklälder lIdé'uêu. nogjisamt vitt ne. ' r Kassör Björkmn har i 15 än va rit ldommunalstämmans ordförande, från vilken befattning han em'e11er tid på. av hlopyade göromål av gick för några :år sedan. I över; ett 20tal ,år har lien vartit ledamot i klommunalnämmden, 'vars ordfömn de han för närvarande .im Bland övriga uppdrag kassör B.. innehar, må nämnas: Vice ordf. ikyrkoo. Skolråd, ordf. i byggnadsnämnden o. ting'sliusetyreleen. Dealsuüom har han varit brandchef' i Många är, k. b'ef'hides *om'bfu'd .i taxeringsnämnden, nämndeman m: m. *Kassölanjörkman har genom sin mot alla vänliga, humana och tillmö tesgående personlighet förvärvat sig allmän :och uppriktig ayktning och sympati. . 3 ,damöter Handl. Emil Johansson, kommunalstämmans ordförande. ordfö rande i Ödeshög är sedan den 1 jáar nuari '1913 järnêh'andladen Em il J o Kommuna lstámmans h e n s s 'o n. Han är deselikåes: 0rd lörande i pensione och valnämnd 0.' styrelseledamot i Östergötlands: EI» skilda Bank, ledamot i taxerings nämnden.. ;\ ' Handl. J. livligit klommunalt intresserad och' har nedlagd stora för* tjänster inlom samhället, där han åt njuter allmänt förtnoende. Kommunala befattningarna i Ödeshög ärlo i sin helhEt följande: I kom'm'unelnämnden är kes sör Emil Björkman sondlf'., 00h hifi J. A. Nilesbn, Ödeshög), v. ordf. Le äro dessutom 'hm ,Hem ning? Gustafsson, Badkiasa'nd, K'. Jiohánsson, Oningje, Robert Frid, åvemb, Gustaf' Ieaikeston, Pilgjården, C.. Fransson, Bultebm, P. J. Gustafisl sbn, Tyreebol, Ernst Jfohenseon, j'an, beh O. Hedin, Sjöhage. * iKlommunalstämmens ordfö rande är handl. Elmil Johansson. Revisorer för. kommunens Häken per äro lim: KerltLöv, Emil A'ugju stinson och Emil Johansson. _ ' K'yrkto 00h skzaolråudets ord l'örande är' kbmminister J. ;Werm biorg, v; ordf. kassör. E. Bjönkman, De övriga. ledamöterna äno hrlr A. Andersson, Ödeshög, Oskar Anderse soon, Orrnäs, J. A. Nilsson, Odes hög, Albert Karlsson, Staffanstorp, Hjalmar Anederesron, Rosshol'men, Viktor Andersson, Riåby, Klae Jern, “Skäleby och Henning? Gustafsson, Henkes and. Kyr'kiovärdar' .ärio hr A. J. Anders son, och Otto Lejon, Ödeshög; Den senare är ,äáV'Bn kassör; :Kyrkans ioeh :skolans rä llenska per .revideras ;av hrr Karl Löv, Emil Johansson och' 'Phi ;VV er ner. ' ' Valn ämnden: Hrr Emil Jo hanseon, ordf., Oekf'ar Andersson, Orrnäe, August svensson, Odéeehog, oeh L. Palm, Ödeshög. 4 Ta xeringsn ämniden: Lands iiskal Holmstedt, ordf., kassör Björkman, ' Kronans ombud, samt .lmmm'unene valide ledamöter hrx: O ekar Andersson, Omnäe, Emil J 0 hansson, Th. ;Wernen LL E. Palm, August Svensson, och Arvid Elm, Ödeshög, samt Henning Guetaf'säon, Baokasand,' och .Viktor Anderseon, Tellek'ullen. , Leka re Beingüroltz, pgño bvinsielläkare, beh" H. Hemming. Från gånan tic/L Ur den gamla Vadstenetidningen »Gengiångarem av. ;år j1846 ha vi hämtat följande smiå blixtiinteriören från Lysingå: . När Ödeshög och St. Åby komme i luven på varandra. › »Förliden Kristihimmvelsfärdsdeg på aftonen föref'öll ett obehagligt uppträde i Ödeshög. Under pågå de av. en i kyrkan anordnad konsert blevo ,vare sig! av okynne eller nen ligliös fanatism, omkring 30 fönster rutor gfenom stenkastning insleg'nal. Därefter utbröt ett vildsint slagsmål emellan invånare från St. Åby soc: klen ,å :ena sidan och . från Ödeshög å ?den andra, vilket räckte f'rg'am på natten. Huruvida någon blev. skadad till liv_ och lem är oss obe kant, men .att blöd flöt. i bletydlig mängd hava iåsyna vittnen berättat. . Det är och förblir. ett i alla. avse. »«en=den obehagligt tidens tecken, att så. nära soclréngrannan, som till och med lyda. ;under samma. pesüoret, ej kunde förlitas, rutan Split och blodiga uppträden s'êkäll uppkomma av. så rin ga anledning ,som att ett mnsikfa lis'kt nöje anställas. av den ena utan att den andra. rådfrågns ,vilket här; lär varit fallet., ' Forntida marknadsliv i Ödeshög. *Marknaden i Ödeshög förliden Thorsdegj var temmeligen talrikt be j sökt, och rörelsen någorlunda liV«l Några. andra avbrott i hån 5 delsernas lugna gång! hörde vi ejl liga omtalas, än .att en för olovligt till ” grepp» av andras egendom förut till i, talmd glublble, blev, såsom misstänkt" för åtkomsten av ;åtskilliga silver pjäser, dem han sökte avyttra, ilo gerad i.a.r1'1estien. Film på följande natten hade *dock ett större slagsmål utbrutit, därvid ej allenast glas o. =b'uteljer'pgå en av därvarande resta . Lirationer blivit krossade, utan även både fönster och dörren sprängts, möbler sönderlblnutna o. v., så; att platsen följande/»dagen visade en hemsk blick av f'örödelse,'» När St. Åbyherdens får blevo svarta. »Psår ;dänom gjord anmodnn Vilja. vi nämna. ett i Aby utspritt rylr» te, det. åtskilliga, obehagliglh'eter ny» ligen skulle träffat kyrkoherden i St. Ally Hr Prosten Kinmansson, såsom att hans får skulle blivit ö verstrykne med tjära., åtskilliga sell den blivit sönderskuma. 0. s. v. På, trovärdiga personens försäkrar: förklara' vi detta, 'nykt'e rön helt ofölx hållet ogrundat samt råda. den ingav i landa, okände utspridaren härav att 1 en annan *glång begglaygma. mindre även tyrlign medel för sin hämndlust,sâJ vida, han vill undvika. att få. sitt ; namn off'entligen löungjort» * *Från “ängen tid. När mormonerna grasserade i Västra Tenstad. av '1888:' *j »Morm'oner hava. bönjat gränssxem i denna församlings, ehuru man väl knappast borde kunne, förutsätta ,att deras apostlar här skulle hava någon* :framtid för sin verksamhet. För ett emellertid lämna allmänhe» ten en inblick i förhållandet sändes härmed en avsk'rivt av* protokollet över det' kyrkloriådssemnrenürläde, som med anledning av besöket hållits av församlingens 'kyrklohende Det ly der sålunda: Undertecknad ordförande kalle sistlidne torsdag den 7 dennes iin ställt sig iarbetaren Svan August Carlssons bostad i Dagtsmossle .å Näv staad Vestergårds. ;ögon av V. Toll stwd församlmg: för 'ett däm åhöm Tvenne föredrag evhöllos på. när mare två. timmar av två; personen som därjämte avejöngio sång"er, vilka. omfattas av :de s k. »yttersta ia. g'arnes heliga» eller monmonismens anhängare. Åliörarna vor'Jo. till stön stay delen 'kvinnor till ett antal av omkring 120. Flöreclregen höllos av personer, vilka plåt undertecknad ond i'öranjdes begäran .uppgåvo sig heta. JO. Norberg och H. 0311111855011 ?hemme hömnde iAmeriläa, men för närma rande ,uppträdande här: i Sivenigfe särskilt angavs Norrköping .ooh .Linköyzmgl såsom av dem' mest b'e sökta' ställen. Deras förednegj beto nagde doP, presta'döme samt evange liumsêåsom tillgängliga på; ett 'sätt som' otvetydigt avs'åigg, att dessa gå' vlor icke .voro ivår *Slvenska ky!? ka tillfinnades, utan måste genom, »de yttersta dagarnas heliga» förenlig 'Sverige liksom *dan övriga. världen tillskyndas. 'Förbemälte herrans fö redrag var, i :Bellmth avseende brist fälligt, men ;ändock tydligt nog för att ge tillkänna att de voro stolta. andar, som snab'bn efter tidens eed ett andligt föredrag som varkgfcsatgb att hållas därsanmrenståides kl. fem; ne tidningsbrev från v, Tollstad i att föra nytt på banan en, förfalska slå* lära sann! De gfjtorlde ingen *hemlighet av, ,att de tillhörde den mormonis'kia sekten. ÄVen ett_ dleras konstgrepåpu miå henrärkas, 'att de upp. 'menade sina. .åhörare att nansakiå; uti alla religliionsmeningar för: att den. igjean naturligtvis komma 'den' okritiskn hopgen ;att i' tvivlets 'natt få. syn på] mlormvonismens vägle dande stjerna. ty icke klunna nronerna. Låta en tvivlende människa värld för'glås, utan 'ljuset lyserE på: ?deras Zion ,där räddningens a,le är att finna, där men ej annorstädes. I förmåga och stöd av' Kongl. Ffönordn. om särskilda sammankom ster för amdnktsövning av den 11 Dezember 1868 hade undertedk'na'd ordförande vid f'örb'emält'a tillfälle i Ves'tra 'Jlollsta'ds k'yrk'onåd's namn förbjuldet förllemxäilte h'e'räñer O. Nor berg och Carlsson ett vidare upp träda' inom V. Tollsta'ds församling, enär 'deras 'andliga flörledñag, syf tende till' miornmnismens omfattande, ledet till sändning i? kyrkligt hänse ' ende, förakt' 'för den allmänna guds tjänsten oclh' till under'gträvenkle av' religionens helgd. V. Tollst'aáds kyrklor'åid gillade ob'etingat sin ond i'örandes åtgärd att förbjuda föirlble miältie hrr:s' vidare uppmädande in om' Töllsst församling samt lämnade .underteckka ond'f'önankie tilli'kla uppdrag att 'i' k'yrkUrlåidets namn vidtaga alla. lagliga. åtgärder mot' dylika ohyggligjheters* framfant inom församlingen, enär m'orlmlon'is men' i s'ål gamla dagar som nya. värlw ?den alltjämt vore Metzaktad som den gfrövs'ta vill'farelse under; Religionen täckmantel» ' ' i *r 'Västra Tollstad. Västra Tollstad kyrka.. Kyrkan i V. TIOllstad :'11 byggd åren 184143. 'Längden ,är 26, bred den 12 meter, sittplatserna över* 4.00. »Denna helgedo'mm säger pro fesstor Brunius »som saknar; kior, liknar ett tin'gehus. Det är, "bedrövligt, attrett hygrghadsämbete, som, ;mästran andra på detta sätt vanldaliserar ungåamla helgedso mar10. ej' visar sig ha klart 'begrepp lom' den helige b'nggSnedel'injen' och' huvndgrunden för kyrklig 'blygg naedskionst» Altnrtavlan är m'ådad 185610 och föreställer Knisti Him. U. Twisted socken. V. 'Tollstnd gånger i norr; till veieunda., ivöster till Hede isyd. öst till Odeshåögj ?och i söder till Vät “ tern. Arealen utgör 3,383 hektar, ?därav 3,382 land. F'örntiom den_ (del av » slocknen, som upptaigies av Om 'blergy, socknen iallmgänhet en slättthgzgfd. Jlor'dytan är lem. FTIån Dagsmiosee upprinner den lilla Ale ' dbiäeken, siom här sitt utlopp i Viäátr tern. 'stiom landsvägen .WafdstenaGrex1na, .semgñen'omlöper hela socknen och' går förhli kyrkan. Norr: en till Hvästhlolmen. Järnvägsstatio ner finnes vid Häsiihfolmen, Alvastra pch' Omberg. "Hästhblmåen är* även 'Av landsVäghr må o'm Al'vastm I utgår. 'en *Väg till Hede beh* sydligere Foto ur “Östergötlands beskrivning". melsfärd. Den gamla predik'süolen är förfädndignd 1670. Dopan av röd kalksten. I kyrkan finnas 3 gålasknonor och två av mässing. [Hellstaéds gamla kyrka, var av hug gen kalksten med ett högt. born samt hade med ksoret till tornmuren en längéd av '13 ioch en bredd av *0,6 meter. Eb teckning av denna kyrka finnes i nuvarande' sakristian. Vakanta kiomfminietertjänsten up pehålles :Lv kyrkoherde A. Enkel' Hem. hamnpláxts med föräbiindelse med Hjo, .Tñrdiöping och Stockhohn Tsoü'etaadhe omnämnes redan 1156 då *Sverker den gamle blev möndaád vid Älehläcksbnon under :färden till _inlettnn. Genom kung* Siverkers stomrtade_ anläggningen vid Alva» stra,_ blev lorten redan tidigt av stel" › 'lsetydelse De miânge enastående minnen från SVunna tider, som påträffats i Twisted fbtorde med rätta ägnas stön uppmärksamh. iett .Lysingfsnummen Emellertid är th. tyvämi utrymmet alltför begränsat ,vzaråf'öri Vi få. nöja 'ess med att Hänvisa till *de _skildrin gjar ÖstgötaBladet förut lämnat f'n. Eutgrävnin_gffcn'na vid Alvastrja. ' ' Kommunala befattningar. Kpmmumalngämnzden 1 V. Tollstad h'gar följande sammansätt ning: Jiohn Phármansson, Tegne by, ordförande; J; Ingvarsson, A1 Vastrga, v. ioridfönande, Axel Salmone › son, Båt. Lund, Frans Johanseon,Uc'k' ' leby, 0. V. Såvenseen, Haningetorp, :och 0. A. Larsson, Broby. 'Supp leanter äre Ivan hareson, Tegjineby, Os'ki. T'htorén, Forsby, och' Ernst Fred riksson, Tollstagd. aKtommnnens räkenskaper re videras av 'kantor K. Andersson 0. statitonsinspektor H. Gyllenhammar, \ Alvastm. . › Ledamöter ikyrkso och skoL rådet äno kynkçoherêde Axel Ec kerbom, ordf., J. Ingvarsson, Axel SelmJonson, Osk. Thorén, 0. Jens sbn, Haninge, Alfr. Sjöholm, Häst hmm/sn, och Ernst Fredriksson. 'Kyr 1:30 v ändar äre Axel Sed: menson och 051:. Thorén. › Ledamöter i taxeringåsnäsmn den: Axel ksnlnnonson, C. Svens' Sion, Pikatorp, och Alf'r. Sjöhi'olm, i Härsthblmen. < i_ iVa,lnámnden utgöres av hrn *0. A. Larsson, Broby, ordf., och J . Ingvarseon, Alvestra, v.10rdf.. I pensizonsnämnden svitta hrr J. Ingvarsson, ordf'L, Axel Salmon sen, v. ordf. KÄ A.. Andersson, C. Svensson, och Oskar Therén. Lärare vid 'felk'skolan än kan *0101' K A. Andersson, f'rsöken Kamin Johansson, samt vid smiåeåldolan f'rök' nernla Hulda. Hedberg! beh'/ Nilsson. m i Rök. :Röke socken gånger i nonñ* till SWenshals, löster till .› :ädeTSlüd nelll Kinna, i söder till Trehörna, isyd väst och: Väster till St. 'tech' Hede. dämiv 5,086 land. i Norra, och västm 'delarna äro slätt lan'd, men ;mot söder '00117 öster lbüir: sldogjsblygden 'den alltmera förlän sik'ande, vnn'f'ör “manen den ståen 'rlzlu'ndem 1lierfgjig" ocfh' ojämn. :lor'danten är på slätten lera, iskbglblygden 1113711310th sandjiord. Ins'jöam ;äno Lio ren, Tr'e'lüdnninfgen nellg Kålsijêön, V,sz jämte enemy milf Ålbbrgåln ,flyta 7 genom socknen. Wvlands'väger mämkles vägen ñnån Linrkiöpiinigj niv'llenenna, vilken isyd 'Västlig klommier fnånSlvans hals' men? till Ally. Vid ;Hej1a Arealen utgör 5,175 hektar; Henke utgår en väg åt väster före :Uk lnyrlien och? vidare mot He'dn. Em famnen väg utgår jååt sydost till Tre" hörna, under tiden ;glutagansde en väg fnån Istvanszlüels. MjwöllayHzäst Holmens järnväg! gåm igenom' socknen, lodhf' 'har 'denna sin jiärnvåLgSSmtion 'strax öster om kyrkan. omtalas som' socken 1887 i ett glåvblbtnev till Vadstena kloster. lAlv flornlämnin'gnr 'i Rök' in tagen › ?Rökstenen den förnämsta. platSen. En :annan runstezn lär vana. funnen under kyrkgfolvet men 'den .än ityvä'n' ferldommen. , :Mängd lösa. :Ebmfynd bla, “dessutom gljäorts i seek* ,nlenø 4 Under Dn'ek'efejden vann Gru stáai'lWøses Holkiunder Nils; Boyes *hlef'äl en seger i'BQÖk'. Kommunala befattningar. Kommunalnämnden och_ s t m min 11 s ordförande och V. endl". ' äno respektive him? A. J". Håkansson, Milllngsüorp oeh Frithiof Arson Alh'rén, Efvelbloda, N ämniden utgöres f. .ö.' av hrr Johan Bengdund, Ing väaldstnorjp, Osk'ar Hedlund, Hillinfg'l stad, G. Forsell, GÖI'jBI'IYd, ,J. A. Dahl, T'jvurtlorp_ och P. A. Bäck, Bo eryd. › 7 'K y rko väl: de r. ä.r'0 h“rr Ohêr. Jo hansson och* A. J. Håk'anssroxx. Nämndeman är Joh; Berglund) Inglvalidstorp, och f' är din g 8 In a n Sidhander, Hej'la Pilgnfård. L ärnre vid kynkskrolan kan üor Uno Ahlg'tren och vid småskblan därstädes frök. T”. Qvanfloiridt vid P e rs tio np mindre folkskola tjänst gör fröken Huitfelt. I texe'ringfsn ärenden sitta hm A'. J. Håkansson, Oskar Hedlund och* Axel Pettersson, ' Sten gårdstozrrp." » Hedlund. iyrlüo odh Skolrådet han föl '3; ?31e s'aninfansâlttning: A. J. ämmn, Olfr. Johansson, Iblinda kyr värdar, “AL Jaeofblsson', Grissle thrp, Karl Eniksson Bêoe'rWd, och* F. Agfslon Åhlén. * ' '“ ;Pensionsnämndeng ordföran de VF, EAislon Ah'rén, v. ordf. Oskl.. i Ledamöter: A. E rlekgsston, Mzillingstorp, F. Petters: slégn, ,Ö'demarkg J. A. Dajh'l, Tjurtonp, 4052112 Al'biert aWard, Nogjånd. fO'dlin gisnämn den utgöres av 'hir A. M. Eriksson, Osk. Hedlund, o? C. J. Adler iSättra, Livsmedels mämdens nrdförande äm J Ollan Berlgn lund. . åVal n ä mn id en utgöres av h'rx" F. Azsron, A'h'rén, ordförande, Chän. Jo hansson, Runnestad, v. ordf'., samt ledamöterna Gust. Forsell, J 0h'an Berglund, A, M'. ETi'ck'sson och A. JL 'Håkansson Foto ur "Östergötlands beskrivning'I Röks kyrka. Kyrkan i Rök nybyggdes åren 1812 45. Längden, 29, bredden 11,5 met, Den rymmer 900 perssOnsCTL Altartavlan framställer: Kristi 'li dandes kamp iörtagiår'den. Orgeln byggdes av Åkerman' år 1871. Ljusk'nonorna äro* 5, 3 av mässing och' 2 ;av glas. Dessutom Finnes en gllalsknona, isalzristian. Dopfnn ten är av kalksten. :Åtta snidaåde bilder samt en äldre predikzsboll förl varas inornet. Kyrkansvingklockür äro två. ' ' 4 Den gamla. kyrkan viar uppll'önd'aw huggen kalksten Tbrnet var mycket ;oehç'llaede en spåmad 3, 'ädeo var 78 .40011 bredden 25 l'otw 1311211601111 altaret var ett fönster? och' nävanlör fönstret fanns uppgett ett: k'rucifix samt å ömse mis'ivdjor om lönstret de fyra eVangelisternasbil \ den Det gamla torg“elvenlz'et som uppsatta; »år 1751 hade 7 stämmer \ *och kostade i inköp: 1200 daler kbpe å parmynt. 'Adligåa ätten Stobilskiy, h'a ' gamla k'yrlian sin familegraVAE I Rök" är förenat med Hede. och V; * (llolllstad. Kyrkoherde är kontrakts pp'osten Al. .Wittenerona. ; l Svanshals och Kumla. Foto ur'_.”Östergöt1ands beskrivning”. Svanshals kyrka. iSbvanshals kyrka ,är mycket g;am« mal, ehuru till skilda delar av olika ålder. Västra delen, som av hugg gen kalksten säges vara från 1100 talet. Den yngre ;delen tnoligwen .uppförd 'av sten ,tagen från :Slvanshals raserade sätesgt Kyrkans längd är *27, bredd 6,5 meter. 4300 personer rymmas i densamma. Al tarprydnaden, som är omkring. '2111. hög3 äriett mästerstyoke i s. k. handrelief). '* Kumla. är förenat med .uvanshals nell? har till kyrkoherde Karl “7a S'en. .7 4 ' P , Svanshals och Humla socknar. *Sivanshals beh Kumla ligga efter varandra fnån Västeni till öster ut sträckta på Tiäkerns södra strand. Från Högsten på; 'Svanshals kyrko herdebioställe drar österut över 0 verb'y, Glänås, Kgyle'blerg en land rygg fram om man skulle så kun na kalla markens lindriga höjning _ av en oannan meter över slättens In vä.. Närilånggt avlägsna tider denna lindrigt brytande landrlygg: ensam steg upp; .ur vattnet ,torde den från Omberng hjässa ibletra'k'tad sett ut. som* en svans hals: och* därmed givit upphov till namnet, så mycket lät tare funnet som' väl även då sva norna i mängid 'haft sina' tillhåll Kumla åter, som genom' sin mitt flortsätter samma lindnigFt höjda pan ti, tills detta nästan omärklig'tsän ker sig; mot Väderstads gnäns, han 'naturligtvis fått sitt namn av ,de stora_ gravk'ummel, elllen högar", som omVäxlande .med 'blautastenar här väcka uppmärksamhet. Att iSåvanshals :och Kumla är en mycket gammal byggd säger sig självt vid minsta eftertanke. Den ^ »sjöf'art›>. i'isk“:__.QC.;hm ;_ffågielrikai., Släp”, inbjöd alldeles särskilt landets* förstaVEêT byggare ,som levde av jagt och fi ske, att slå sig' ned här, Det var dessutom en sjö som just passade dem (och deras primitiva Länge ,länge tillbaka gick sjön hundratals 1och på sina ställen tusentals meter upp över den mark' ›,där den trygga bonden nu i ,århundraden kört sin plog. När man nu sera på. den lindrigt ibland nästan uomäx'k'ligjt kuperade slätten, med dess ringa höjd över' sjöns nuvarande yta, så förstår. man' att sjeön då såsom' nu på ,stora nmråden inte .vara djupare ,än att man kunde viada i land och dra ek' stocken» efter sig, om den »gått runt» som lätt kunde ske med denna rank'igja f'arkiost, gjord ur. en enda trädstam, som man urholk'at genom att bränna .ur den. Knappt en ;plats i hela världen var så enklom danad för dåtidens människlor som denna. Det klom en senare :tid : låt oss säga: ,ungefär samtidigt med Jesu födelse. Vattnet har sjunkit och mera av den fruktbana jorden har kiommit i dagen och' får nu odlad börja lämna' sitt 'bidrag( till iden tillväxande befolkningens uppe ;hälla Bbstäderna ha blivit bättre (och det är en begynnelse till ordnade samendsförhiâllanden. Vissa Fa mil \ jer och släkter framträda såsom lo fdande. Det bildas sed och lag. * Några. 'för ögat skönjbana tecken från den tidens odling' finnas knappt att se. På ett a två: årtu sen hinner tidens tand med myeket. Luften hinner förvittm och jorden hinner gömma att icke tala om .vad egennyttan kan få bruk för även av .gamla minnesmärken. Men nutidens skördar suga sin must och näring .även ur k'varstd den av den odling' ,varmed jorden då b'ef'ruk'tades, liksom känslor och tan kar, språk och sed hos det nu levande släktet 'har sina djupa rötter i det dåtida jrordelivets jordmän. Emellertid saknar icke heller *Slv'anshals minnesmärken från för' historiski tid. Namnet Högsten ta lar em att vid denna plats, 'där 'den nya pastorsbostaden nu håller på, att f'ullblordas, funnits en ättehög, 'Sitenen står kvar på »lan'dnyggenw k'rön, mäktig, Iorub'bllig fastän luw tande. Ty »Högstenvägem som "hundrade efter *ånh'undñade vuxit be tydligt över den Iom'givande markens nivå, har icke blott uppslukat hö. gen, utan tryckt stenen, som står "andens i deéä'ösátra' kant, till sidan. I 'närheten “ståeller ligga nâigra an dra 'I bautastenal. , Vad skulle nu inte dessa stenar i Slvanshals ;och Kumla ha att .tala iomj',f * ifall dem ' gEåiVos ord och tunga? i . ' . . : Särskilt skulle de säga: 'Basinna vad kärlek' till denna jord och *vad arbetepä denna 'jord han Ulivit ned lagd och 'vilket arv du har fått som' fått träda in ifruktema av detta arbete och' var tack' am för din liott. v ' › Vidare kunde de säga: 'Bänk på. vilka framsteg". som'skett! När du ta lar 50m' dem, gör du det ofta tilldin berömmelse. Men 'det' är ?61. Det är förgångna släktled det ena efter det andra allt intill våra dagar, som fört fram utvedklingjen dit den nu hunnit och' själv här du ännu ga uträttat. Var ödmjuk och lär av fäderna att vbrka itnohet med de _medel som stå dig till buds ,så skall ,det neksä varda dig givet att ha gjort en insats idin bygds 0. ditt flolks utveckling; till större full. kiomlig'het och* lycka, ' i I i , K. .Wmn. Stora Åby. Foto ur ?Östergötlands besinivning'á St. Åby kyrka. *Den kyrka Srt. A'ldy nu äger, :bön jade Hyggas 1756. Såsom Mygg nadsmaterial använde man sig: i'stor utsträckning .av den gamla kyrkans sten. ;Sedermera han kyrkan vid fle ra tillfällen undergått repgaJSativoner, *1211. a. 1816 och 186264. Kyrkans di mensioner äro: längd 29, bredd 15 och' hlöjid 8 m., allt inom munerna. Añartagvlan ,som är fbnf'andigad i 'hildhugjgeriarbete av Johan* Ullbiengi år 1763, framställer"z i sina tne avdel» ningar nattvardens instiftelse, där. över' Kristi lnorsfästelse och* överst ' Kristi uppståndelse. Prediksfdolen 'da terar sig; från 1787 och' än ;bekostad av enskilda. , OrgjeIVerket ?byggdes ' 1779 och försågs med 13 stämmor. Bland ljlus'ktnonorna 1688, skåänk't'av magister J. N. Enan der och' 'hans makáa. En dopfunt i'nån äldre tider han dvjåurfigjuren i rundbiågjgar m. m. I saknistian finnes ett med steiisk'iva. Av skii kan renovenats av Ålbiypastorn. An dreas Giodhius. ^ Denne dog år 1657 och* Ebivegçrovs i kyrkan. , Den *gamla kyrkan 'blrändes av :den ekarna län* 1566 'oehr åUlev först 1605 fullkomligt återställd. St. Ålbiy är moder'forsamlingw till Ödeshög. Kyrkoherde än E'mil Enö. linder 'oe'hE komminister J. P. 0.1Hul tén. ' St Äbgsocken i Sit. Ab'y gränsar i 1110an till Heda .i öster till 'och Trehörna, i söden till Jönköpings län odh i' väster till' Ödeshög., ?Storcdinens totala areal är 10585 'hektan därav 10437 land 'Frakten _ioxnl:*_1'ingJ kyrkan v slatt lanid, annars än marken överallt blergfiigj 20. stenhundlen. Bonderydssjön, " Ovansjön, Hallängen, och Lösen äro de märkligaste Sjöarna. De största åarna Vario Å'by och »Sivemsåarna' Jet'damen vanienar rätt mycket. i 'socknenv In'orra delen finnes lera o. svartmylla, 'inera söderut forekom mer sämre lonmylla ,lättjor*d, sand* och ör. Genom norra delen av Sit. Åibly 'ggår omedelbart förbli kjyrvkan landsvägen LinköpjingGrenn'a. Vid “erkan stöta tv'enne välgiar diil'l', den ena från ,Hede kyrka, den an I ;4. driv från Adese v. redan på 1300talet. 1422 skrevs nam net Aalzty. Iliiyrkligjt aVse'eJndel'Uildam socknen med Ödeshög som' annex ett pastorat. Emellertid torde kommi inistraturen att indnagjas ooh Ödeshög .att bilda eget pastorat. › Åby äger en hel del gamla forn minnesmäfken. A Aprästgiåndens ågon finnas attehögfar och* vid Ryk'et bau tastenar. Under 1700talet omtalas omkring 170 'Meter östen om k'yr'r *kan »en lång oval stengrund av_ 1,6 alnar i längden .och 12 43/4 alnar i murama med .öppning pga munen at 'västra sidan». Denna sMngrmd han emellertid sedermera ej kunnat låten finnas. ' _ “vans insrkriptjion framgår, att kyra' ' “en från 1 i l Åibêy' eller Åbo återfinnas i skrifter! i l ! bredden inom ,de 5 'kvarten blñelda* 3 'Siotängg Os'k'. Johansson, Högvhfult, E. _ Kommunala befattningar. Ordförande i soek'nens láomm'ul nalstämma JL' ;W. Frednik's son, :Slotangg v. ordf. Vikt. Hnlüberg, J ämsta'df _ , I kommunalnämnden .är Carl A4 sm, Sjlölgiård, jordf. och* Th. Svensson, Särlan, V. ordf. ' ,Kyrko och* Skolrådet har. följande sammansättning: O. 0. Jo hansson, Krisse'bêy, F. Glad, Hagen Gr: Svensson” Boet, Reinhold SVens son, Jernstad, J. :WÄ Fredmksson, O. Johansson, Pelanelilo, odhl A. Nöjd, Backasand. 5 K yrko'vlärxdar äxlo A. Phar mansson, Ryket, och' Carl Johansson, J ernstad. ' ' Ledamöter i ta xerin gisn å min den am hrr1 Ca'l'él J. iW. 'Fi'ed i rik'sson, H. Hemming: och' K. Gr. Ekl i ström. _ v P'e n s io n s 11 m n dens ordföran ' de är Jh'r Carl Saw och* och*{livsmedelsv nämndens ordförande kantor R. io hjansson " Ordförande i valnämnden: J. IW. Fredriksson, aSiotängL I j Nämndemannom i skicklan äro O. Johansson, J ernstad, A. Hanson, Ermundebiy, och Tlf. :SÅVenssom Ser lan. < W'jardinggsman är 0. O. Staf, Jer'peryd. *Församlingens klasser och dona tioner uppgjâ. till 35,000. '\ Alby Mar tv'enne' fblksk'olor, den ena' vid kyrkan, där Riek'. Jo hansson ar Lärare, samt vid Pr'estg torp där i'olk'skiolläraren Alfra Ahl. ?borg är anställd. _' Missions och nykterhets verksamhet. I södra delen av åt. Åby försam ling', eller iskiogsb'ygilden verka två nArissionsd'öreningar, 'Kl ö v de 1 s 0611 sa. ; Av dessa är Klövidals den äldsta. Den började sin verksamhet på, 1860talet, då de stora religiösa väd k'elserna gängo över vlårnt land. Den lilla misshonsföreningfen har sedan dess varit' en »stad på bergem På 1870talet började Åsa före ning sin Verksamhetf Även denll'ar varit till stort gagn men har! stäadse verkat under mindre 'gynnsamma före VhLållanlden; 'B'ååda' föreningarna äga var för sigl ett rymligt missions hus. ' ISiom St, Åby; församlingi är vid strädkt och' den kyrkliga verksam heten ensam 'knappast tillfredsställer fiårsamlingjens_ behov, ha dessa _före ningar haft till, uppgift att vid si dan 'av den kyrkliga verksamheten, till vilken i 'de alltid". stått i gott samförstånd ,verka fön kfnistlig kunskap_ och kristligit liv bland örte .bençnmmgen Daxjämte hava” de i av sina tillgiåøn'gar deltagfit i det stora missionsarbetet, som avseri vänl =dens evangehseringf. . g eller ,under denna tid för] Viatrije *år stegt ReglelUurrdén A nyklterhe ts verk s a m 11 e t bedrives'li'uvudsaklgiglen in iom Klövdals och [Åsa missionsföre ningars verksamhetsomnåide samt av de missionsvänner ,som tillhöra ovan nämnda_ föreningar 'i och Rökt 1 I församlingens 'södra del verik'a'vr'lf sedan i början av 1890talet St. Åibly 3 b laåüalands fören ing, som; vad nu * Inezåren betnaf'fan ,tillhör destörre lokalkf'örenin'garna * 'inom' Östergöt lands Blå'blandsförldund. Förutom i rent nykterhetsvänligt intresse med kar föreninan för! sprádandet av sann upplysning och har för den skull upprättat ett tämligen stort flolkbi'blliotekl. 0. HEDINS Skoaffär i Ödeshög rekommenderas. Välsorterat lager av alla slags skodon. Handgjorda stövlar på beställn. Fanjunkare Th; Werner, som under snart ett 10tal uppe lrållit befattninan som Östgöta_Bala dets nitiske* och* påpasslige piafsire daktör i Ödeshög, Fanj. . . har för. vår tidning nedlagt ettsynnerliggfen intreêsserat o. i'namgiåängsnikt en late. OstgtötaBladets iÖdeshrögisupplagja rate och uppgår i narwajdande stund på enibart Ödeshögs postk'ontor till den résppktafblla siffran av överiGOO exemplar w iFanji. |Werner har. ej 'HBOtt' genom sin' tidnling'siVerkSamÃlfet utan även genom sitt vinnande 0th mot' .alla vanliga uppträdande, sitt varma nykterhets o. missionsiintresse ?för varvat sig ett gott och" aktat' namn i L'ysin'gy. ' 'i . I ; 2 " fanjmikare i Andra lingre. nadjxärreglementets msenv. f m .7 Några drag _ur det. Lysingska folklynndt. v mm* i, ' »När var och en sin syssla Eke ; ter, då ?går det väl evad nss:möter»l 2 Denna gamla ;goda regfel tror jag kan tillämpas plå. Lys'in'gis Långa, väqlábär gade Iblefblkning. »Oeh 'då man äsät ter sin ära iatt vara hemma sköta sitt», såsom det_ ockslå; liter, blir det föga tid över att syna med mindre nödigja eller onödigai'sa ker och spörsmål. , i 3 Våra lugna, duktiga lantmän låta icvke rubba sig, i sina åsikter av Vil ka pgolitisk'a kastvmdar som helst. ?Detta har errmenneten nbigfs'amd gi vit vid handen. 7 Då. det däremot fraga omiideiplla strävanden, vare sig? religionen 'och nykterheten, eller det gä'a'llt_ att off' ra någiot för f'ademeslandet eller; Val görenhet i någon form har: detta alltid Vunnit djinp *fblsüåpelse hos alla utan undantag; E311 var, som något varit med lem dylikI verksamhet, kan meg intyga detta. > De f'örfärliga knistiiderlnas både möjliga :och ömöljliga pqålagpr ;och påfrestningar, haVa burits med stloüt jamnmioad. Hjialpsamilieten har även på detta område varit synnerligen snor, ej? minst mot den hårdast vade stadsbe'fbl'kningen ,vilken var; JOOh en som' där h'aft anhöriga' eller. Vänner, sökt hjgälpa tocih stödja så Långt det varit möjligt. .Vad som ardekfet tilltalande är den stora benedvilliglheten, som visats de s. k”. feriebarnen från stä derna. I Ödeshögs socken här ett ovanligt stört antal barn på; detta sätt iåtnjutit den bästa omvårdnad isåviäl större som minidne familij 0. hem; Det har varit en sann glädje se, huru de småbarnen på: alla vis utvecklats under 'vistelsen på. lan det. Hurtiga, och glada ha de nu återvänt till sina anhöriga, rika Pål idel angenäma minnen. :Släák'ert skall detta icke bliva nlönt. »Vad Ih'a “v'en gjort en av dessa minsta ,det *halvlenlIgjlort mig» ' ' Då.: jag: skulle skriva något om Dyeing, låg det mig; närmast om' hjärtat att söka skildra, huru jag lärt grunddHagien idet sin'rgsläa folklynnet. Detta har jag kanske varit itillf'ädle att närma re studera än mången annan. Att jag gärna vill och tyda allt till det bästa' torde förut vara väl känt. ' 3 i \ zWr. _Innw Heda kyrka. › kyrka tiorde .utan tvivel va ' den äldsta iDstergötland. Den är. byggd dels: av_ kalksten 00h dels av. tigga: Till :byggnadssattet hbn en." av' vårt lands' märkligaste lands. lfyrklöra Kyrkandisöll undeâü 1800=ta1ets på 'att få' 'skatta cåit f'örgän'gelsen emedan :man *ej regaaienade densamma. De gamla mnrama, ansågs det, Were dej värda, en ordentlig nenovlening; i stället skulle en heltan kyrka_ upp: föras. .D!å. kbm 1840talet pro fessor Brunius till socknen och på visaide kyrkans stora ,V_ä.r;de., Korit därefter klo'm ett beslut omI restaure ringen; Planen till denna var .uppg gjord av_ professor] B. Alla mate rialier,i slam dtgfingo vid tillbygg nafderna; b'ekiostades av, komunen, ;dessutom fick den släppa till 6,000 dag'sver'k'en »och 63000 rdn banko. Altarprydnaden utgöres av en Kristusbil'd ,modellerad i lera av ali tisten Nyström. Den gamla katol ska altartazvlan, .Frälsanen pjâ kbr'set, har varit bbinttagen och för: varad ;ål hornet. Dopifunten än av röd kalksten. Orgeln, som är, m'yc ket' '_gjammial, nmbiygjg'des för ett par ,år sedan. 'Fem m'ässingsiljuskronor fin nas. De sakna insk'riptñon. Heda .är annuförsamling_ till .Rök Klomminister är 0. VL Sundberg. "51 köpes för statens räkning. Magasin i Vadstena och Hästholmen. Mot tagning även vid järnvägsstatio nerna. › John Eckerbom & Sen. Heda _s_ockcn. Heda spoken gränsar inorfltill Daglsmrosse och. øüvanshals socken, i öster till Rök oolh Åldy, i söder till A'bly, i sydväst till Ödeshög och! i 'väster till Tollstatd. Arealen är 24224 har därav 2,216 land. Man ken är jtämn, ehluru miot söder; uppg» tagen av låga äsar. Jordan/en är. delvis Ebördiga lera på, kalkngan för? Övrigjt sandbllanldad mylla. Genom Hede, flyter' en mindne å kallad Disan, som V kommande från ät. Alny utfaller i 'Bakern. An har flera fall. Vägen från *Rök går l'öxlbii kyrkan mlot AV: Tollstad. Fran kyrkan .utgår dessutom en Väg 13111. sm; Alolyj. MjölbbnåIIästlliolmens järnväg; Har här stationen Hedaslät t. I s'oéknen omtalas tre runs/teman däravE tVEå inmurade i kyrkans östra ylttervagg, soe'h' en vid HiaglgEStad. 'På de, två; förstnämnda läsespå den ena allergier nes'tle "detta, minnes märke efter Anund ' Kanp (kanp mustasch?) sin fader» ochs å “den andra _»H§olsten reste denna sten och* gijbrfde M0 efter: sin fader) Myra; Qom Bodde, i JettingStadöz Å Häg glestadsstenen läses: »Bmdd reste denna sten efter sin rader Slole .och efter sin “noder Udd'». Dessutom har Heda' årskilliga gravlilullar på skil da_ platser ,varjämbe man: _gijlont en del märkliga enstaka flornf'ynd. Landstingsman 05k. : Fredriksson??? 'kommunalstämmans ordförande, o. som till följd av sina gedigna, egen *blivit överlllo'çpyad mod förare. endedppdragj av 'de mest skilda slag. Hr F :S vackra jlösrydblrluk' sk'ötes nume ra av sönerna. Tillsammans; med en '34V dem_ ldriver en “fastighets ooh anklülonsaffär, Vilken 'har en synner liglen snor kundkrets. Kommunala befattningar. Ondf. i k*›o m m'nn a 1st=äj mman Oskl. Frednikeson, Jettin'glstald, v. ordf., H. Tretow, Jusslhlengç' Ordf. i ko m m' una 1 11 ämndenz I fa'büikör 0. L: Johnsson, Tjiugby. Ledamöter i k'tomimuntälnämn den Aug. J oll'ansson, Tuna, Fr. Karlsson, 'Djnglböy F. A. (Stolt, N01' rö, och' Frans Andersson, ,Hägge stad. Sluppl. J. Gustafsson, Tjugbåy, ?Bengtsson Tuna; o. G. .V«. Karlson, P ens io ns n a innden: ordf. Osk. ' Fredriksson, Jettingjstad, ledamoten: A; Johansson, Tuna, E. Modig; Hede., F. Andersson, Haggestad, och1 0. L. Johnsson, Tjughy. " Taxeringsnämnden: K. E. Jo Johansson, Heda, 0.11. Jonsson, 'Tjuglbija mh' H; '.l'retow, J assberg, suppl. E. Modig, ocllf 0. V. Karls son, Häggestad. ' v Ledamöter i kyrko och* skol r'åzdet äro: pastor G. V. ;Shmd'berig V. ordf. och kassör, kyrklovämklen A. Jonsson, Hedaberg, Osk. Fredriks ' son, Jettlngslad, kyrkbvärd 0. L. Jonsson, zjnglbty, Frans Andersson, Häggesaa oollr Tretow, Jlussmr'ä? Suppleanter: Osk'; Andersson, ;Valllbly A'ugf. Johansson, Tärna, “och Aug. Jo ldanssion, < 13 e, r n 3. 'V ,ä 1' 'd snämnid är, eklol'riåá den ' 1 B i lbil i o t e k sstyrelseL försam linvgls'blihlñotek'et n är kontraktsprost i A. G. |Wittencnona ,själwkiriven o'r'ldf'. ' lSlundlziergl ooh kan 2 samt El. V. ”som” K. E. Johansson, 'ljlibiliotekarie noll! kassör. ' Skolvägendet. inom Heda församling! finnes 1' › liolk'slzbla, 1 småsk'ola och en sklola för undervisning i' slöjd och tnäd gårdsskötsel. 'De 7båda förstnämnda no, inrymda .hett sk'olh'us, b'elägjtät strax öster om 'Kyrkan Skollhlxmet byggt på *1880talet är ett; re veterat trähus i 2 våningen. Un'drle våningen inrymmer 1 fblkék'olesal, .l småsklolesal, avkladnin'gfsrum för småsklolan ooh komm'unalrum, det se nare utgörande jämväl avklärdning's. rum 'för ilolk's'kolan, samt kök för läraren. Övre våningen innehåller! utom en stor förstuga bostad för läraren 3 ,Rum samt för? lära rinnan 1 rum och* kök. :Skolan är anordn. enl. littic = varannandags läsning. Barnantalet utgör i .folksk'oa sklolan f'. n. 62 och i småskolan 27, " För = undervisning i uädglårrdsskötsel och _goesslöjd finnes en dbnationsskiola, skänkte 'av kainmarrådet Kinnm'ansslon. 'För denna slkiola inköpies 50 ar jord lå. :Isaberga som sedan lämnades i utbly te mot en del av kyrkojorden varige 'nöom slöjds'kolans »område kom att nt ?göra en “fortsättning åt Öster' av folk' sklolans tomt. Härmå; uppfördes l boningshus, in. nehiållande slöjdsal ' och bostad för* läraren 3 num och kök samt 2 uthus, ;och anlades trädgård; Lärare vid s'klolan är' kantor: K; E. Johansson och vid smgåskåolan frö ken Maria Jonsson. › Thor Karlsson, Rök, A rekommenderar sin ,. Speceri, Diverse _0. Manufakturaffär. ' Torkad frukt, Nypon och Rummin uppköpes till högsta dagsprie ser av Bernhard Jonsson, Heda. \ Nzrjá H. .› . i. ' ö fs üdashüg. > Snecerle och \ ".wheerseaffär, Rikstel. 4. är: E 8 H 6 a. Rikstel. 4. Välsorterat lager av' svarta och kulörta ; klädningstyger, sybehör och garneringsar tiklar, gardiner, duktyger v och reseffekter › m. m., m. m. 0 V 4' \ n t ' \ /' “ * r I I 4_ r V; Holstenson ' Ödeshög. .A Specerier och Konserver, Glas och Porslin, Soda, Tvättpulver, Tvål m. m. W i "E '1% 8 'b l" ° . n e a (_23. / Skoaffär i. ödleshög rekommenderas. . Handgjorda' stövlar' . ;ständigt på lager. . . Damkängor, stor sdrtering. . IektriSk materiaå . Symaskiner Ko nserveringsapparater skilstunasmiden m. m. i EmiHuhansus Järnhanuel 1 EFIJ “lm \ , 5 Emma Seineut? ändeshäg. Tapisseri,Hatt,Möss, A och Modeaffär, rakommsnderavs. i› a . ensam Bêeck och plâtslageri, ÖDEESHÖG. Rekommenderas. Utför aut, vad till yrket hörer, såväl_ nytt som» reparationer till billigaste priser. Verkstad: Tingshusgatan. .3286. Gynna ÖstgötaeBladets annonsörer! Igggshggs. BWSM Fullständig bankvä. hå i Gottgör högsta gällande ränta ålinsatta medel, / :alka " ,øçp ..:,› v' 1 Timetej ,. Emma _Ahlqmsts Eftr.. esräs I 0 d 28 h g ,Hfmn ,. ' Å Ä rekommenderar sin m ,_A köpes av W M0de, Hatt, Mossa Gust. Ad. Edlund. .7 Is Väderstad. ' TelJ14. affär. t'U *wwwmm Ekonom, Ö D H Ö G_ större och mindre partier, köpas till högsta. pris. 1 .REKOMMENDERAR SITT VÄLKÃNDA LAGER AV Gust Edlund . DAMKAPPOR., MANUFAKTUR OCH SYBEHÖRSARTIKLAR. 'Väderzstad. , BlLLlGA PRISER! , GODA VAROR! Tel, 14. . ©séqöla.çølááe{| aüyra Blândsädeshalm köpes. Maskinpress tillsläppes. Gust. Ad. Edlund, Väderstadz Tel. 14= _ är västtäöstaryällaáds färgen/:yada annongørym med jämn .Spridning .§ng köpstark Zäsekwts. I .Det mest effkktám zmnmzsoø'yzm för den, som, ä ' i vill med sin zmzw,øø2:»j;›'i72_y Waara ?ant/männen »inom A . 7 nåhj n i, . . , , de følkwka" Lg/Saø'zlqsäågqls, (.r'ÖSt'i'MZf/S och Aska ha rader. Ånnonslgrisájr 8 á 10 ära ä § Banhard Jonsson, ;12) HQda. (3:4 Nyinkommet välsorterat lager av Porslini Glas, Emaljkärl etc. Nytt lager av Tapeter. Bårder' › . och Papp. Ny ñnñn lsterfetsill, ny norsk 310 . fetsill, Makrill, Anjovis, Kabeljo, Rökf fisk 5* ni. nu. Strandkoftor, Underkläder m. ni.. för vintern. Fönstervadd och' Remsor. *m ' u 'i e ”5 F F 'I 1 ' áåfn 506911 Jêl. 25: ' ämm* ' .754 Lagar (w ;Maskiner och .Redskap för › lantbmløs= och trädgårdsskötsel, Gevär, Arrmnmzz'timrz, Gjutgads, Byggnadssmádwz '*"”“!I!!W""”5 mummilam :: :: och Maskinförnödenhetem :=: .'“.*'“'* i Utsädesspanáamåh frö ñeh l' ?radarvaror, hö? hmm cash i siävass. * Utsädasvamr. Lokomubiger, Tröskverk, Lantbruksma skiner, Vagnar' och Slädar, ' Dam och ,HerrCyklar. David Svensson, 2200 Tel. 65. Framhäs, Ödeshüga _ “miå'få'i'ä'fât Huvudkontor almö, Ödeshög _ gottgör' ä 1 Depositions, Kapital; & V u Sparkasseräkning . L” , . högsta gällande ränta in!) x EAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIA: .b xel ?Enanmrg E Ödeshög Garn och Manufakturaffär. Herr och Damskr'ádderi. 's'wa'n'xrmw's' SkOaffár, Ödeshög. rekommçnderar sitt Välsør'terade lager av skadan, såväl grövre som finare. Prima handgiorda stövlar 'ständigt på. lager samt pjäxor och' trätøfflor, allt till låga men bestämda. priser. ?Human i Öskgöäa"$\aåe“ 09 i" A . ' tackar alla' slag och storlekar även söndriga "köpas i större och mindre partier tm m y (3 k e i: : höga, priser av . Gustl Ad. Edlund, Väderstad. Tel.14.. Emil Linåên, , Rök, rekommenderar sin in» . »Speeerin :Magufaktura i och ?ioerszaffän Billiga och bestämda priser. Ekollønpypon 0. torkad frukt uppköpea till högsta pris av ; ]il:ällilbll .:l›0 :lirillllllirg ' Ödøshög. 3303 l 53 . r*öl_Öscgötainladet. Från Ombergs höjder vid Vätterstrand Jag' skådar mitt fagra Ostgötaland. Där mina barndomsdagar ha svunnit. Jag ser det i höstsolens skinande prakt Där naturens pensel på tavlan lagt En färgton som kostnär ej funnit. Jag drömmer och ser över toppar av skog, Hur lantmän bereder med spade o. plog Sina fält för en kommande' gröda. Ty rikare bygder _ var fann man väl dem? Det lönar att knoga för maka 0. hem, Ty tegen ger rikligt med föda. Där borta på ängen gå brokiga kor, .Den ena är liten den andra är stor, Men alla ge mjölk uti stävan. Och får finns ihagen och vita små lamm, Och ullen de ha håller på. växa fram Till kläder åt frusna lemmar. . Over milsvida slätter vid skogarnas bryn Jag ser månget kyrkt'orn sig'höja mot skyn Med glänsande kors och med spira. Säg minnes du barndomens klockeklang En juldagsmorgon vid “Ottesangllff '. Plär än du den festen fira? Och' bliver du gammal och grå en gång, Så. minnes du säkert ej skönare sång An klangen från hembygdens klocka. Den äger en ton som är klingande kmr, Från hjärtats djup får den återsvar, Ty den stammar från renare nejder. Jag ser det gulnaallt mer och mer, gçh'böstens tecken bli fler och fler 'Over fagra östgötanejden. Bland slättens oaser med dungar av trädF 'Där röda. små stugor drömde i fred, Det glesnar bland löv och bland grenar. Snart sveper höststormen fram med makt; Ojch skövlar sommarens grönskande prakt. Se löven dansa för vinden! Oeh fågelskarorna flytta hän, Och vildgâssen flyga med skri och med L skrän Mot söderns varmare bygder. 'g ligger mitt iagra Ostgötaland 4h drömmer vid vâgsvall från Vetterns , * strand n varma solljusa tider, V bättre dagar, om ro och frid, "02m mera bröd och om slut på. strid, Ty nya vårat' vi bida. Maria Frölinder. 'ar3. 'Sight Kullerstmnds Färga Tapet» och Kemikalieañ'är. JSPEGLA_R, RAMLISTER, GARDINKÄPPAR. 39kfjl/luslk och Pappershándel. FOTOGRAFIUTENSILIER. UTFÖR BESTÄLLNINGAR Å ALLA , SLAGS ACCIDENSTRYClg. .TILLVERKAR TEL. 34. KAUTSCHUKSTAMPLAR. TEL. 34a, ?Fä er: Alsike, Rödklöver, Timotej. Ogräs oeh Blandfrö samt Havre, Blandsäd 0. Trindsäd, köpes till Utsädeevaror: Spannmål G. BODEN, Vadstena. *, töt på ÖstgötaBladet: Lyslngs' nummer finnes till salu .å följande ställen: ?Ö'ideslrö ga: A.B. Sägü. Kuller strand »och 'Phi :Werneru Sit, Ally O. Rydbeck, Halvarb'y. .Va Tio 1 15 tad: Knut Gröndal, Alvastra. _ ^ H eda: Bernhard Jionsson. _ kl: Thor Karlsson, och' Emil Karlsson. " iSl'Vanshals: Svans'hials Konsum tilonsföreningj. i 11 m1 a : * Gärdslösa. › Priset_ för såväl A som B'numj mer :är 15 öne. › Amanda Mvensslon, På grund av *att vårt text och klichématerial svällt ut att omfatta långt mera_ än vi beräknat, ha vi nödg'ats åtskilligt koncentrera de insän“ da upgifterna och även att låta en del text och annonser inflyta å vårt Anummers första sida. Edra fränder och Vänner och mana dem att provprenu merera på. denna tidning till årets slut. för statens räkning. I över 1.000 exemplar utgår ÖstgötaBladet i Lysing. .