Östgötasång (Så grant står Östergyllen)

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

STGÖTASÄNG. I fast och maahtkt_ Gunnar Jm...? Norlén* HMRHI “Jula _ _ m _ _nui _M*H.“ :Iz_____m_ :34,1: att_ _ . _i_ _. "wm ' " . 1. Så rann: står Os n ter» gyl len lå ska gen en* sår :faäg ner fr :1 PIANO' f m” 5; vård. a kas el där Emm u na.. aj L { mmm?? Lu: :r nr .lll“H I. _ . _Im_W;s;;.2mm. .m; W HmmmI.. .a ' “Hmm” I 1 T | I .* V : L ..'.='| . I ' 1. * I. . . . . . . . . . v i n.. aümmarfagcr makt, och skärdarna. de ;331 ämne. de han 33. Wii hudra vi. ta kyrkntcm på. fam:ida äunkia :13.11, ty här bröts 'iidigt bygd av våra fä dar. 56m; m » ha 11 ü tyggcnñar 'trä : ta männmd svärd tili ?terminens vån: på slät:ar och i ska gar; ?En väntas ny* *4 star dåd 3:a' '_ _ ä _ m _ . E ._i.“ü____ " L 2: "m .__ _ i F L . 1* _In" _rt_I'Ii______ _r_ if'.h.iI__.' _H1_l___ i __H lu'f _ _ _ * m _ _ __ Iinns :n :95:1 :5 'här _ligç så Gurras appna. sin nu :5 M ' gyüntsüäráu 'nggu. i in sjömandmnm gnista: . vn . __ i hur ra för sin hatt. J uäj* du 1. förstarmmh här_ du vä lö unina.. som gård* Så fram åt i ' En” I. lim“m_ _H____ir__:ru_ *Mn ___! “r _ LjuraHl r_I_|L'1 _I_ _ "IIH _IlF* _nill _ii"M man.: M i_ mm_äp_ ___' _Hu____ ”ru_JH___ _ I_ ...__,_._ . +3,5.. . . uW." ._:Hn mf'å'råc' :hre" r 5 " '\|I.'\. ' . |' . _.IIu_ M__I______._.____ . H ' surHg numwarl bygd. där garn . 1a minnen En . va i; gråna hgörkars Ekygdnårt byndnmaham,ürl flagra _äster nigon falskhet m ?i E ro ridren li 1:11.63: . götar.gnáske . luv! och *vart du är. du ngara Öslet gron: björkar! stud! Ej finns en nujdsahäriig.äå :aaHg samvär bygd, värt hnrnånmshnmxärt fag ra (Jater WJ!_HM_MH“WMHMH _á _ ___H .WLI _ _ . f 5 .. JL? _. . ar.. ”_ 3 I *huH # w “W” i ”I ' 2. lfw .5111 i . leni __ 3,1%: 371 Ian!