2007:105 Millingstorp, vindkraftverk 3. Arkeologisk förundersökning

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Rapport 2007:105 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Millingstorp, vindkraftverk 3 Millingstorp 1:21 Röks socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Ingrid Gustin ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI Millingstorp, vindkraftverk 3 InnehåH Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Områdesbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Undersöknings och dokumentationsmetod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Slutsatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tekniska uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ÖSTERGÖTLANDS__ LÄNSMUSEUM AVDELNINGEN FOR ARKEOLOGI Box 232 a 581 02 Linköping a Tel 013 23 03 00 ' Fax 013 12 90 70 inf0@ostergotiandsiansmuseum.se ' www.ostergot|ands|ansmuseum.se Sammanfattning Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning etapp loch 2 inom ovan rubricerad fastighet. Utredningen utfördes inför uppförandet av ett vind kraftverk med tillhörande kranplats, tillfartsväg och elkabel. Vid utredningen för vindkraftverket och kranplatsen framkom inget av arkeologiskt intresse. Vid schaktningarna för tillfartsväg och elkabel påträffades anläggningar i form av stolphål och härdar längs den nordligare av de två sträckningar som utreddes. Längs den sydligare sträckningen framkom emellertid inget av arkeologiskt intresse, varför denna sträckning förordas vid anläggandet av tillfartsväg och dragandet av elkabel. Ingrid Gustin antikvarie . 1 .in ,; fareiññi 0._ t' 0 HÄLJA .' Figur 2. Utdrag ur Ekonomiska kartans blad 084 27 (8E 2h Rök) med undersökningsområdet markerat. Skala 1:10 000. Inled ning Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inför uppförandet av ett vindkraftverk med tillhörande kranplats samt elkabel och tillfartsväg inom fastigheten Millingstorp 1:21 i Röks socken. Tillfartsvägen kommer att anläggas ovanpå befintlig matjord. Den arkeologiska utredningen utfördes efter ett beslut från Länsstyrelsen i Östergötlands län. Upp dragsgivare var Håkan Johansson, Millingstorps gård, som också svarade för de arkeologiska kostnaderna. Ansvarig för utredningen samt för rapportarbetet var undertecknad. Områdesbeskrivning De aktuella schaktningarna utfördes i ett område som är rikt på fornlämningar. Vindkraftverket kommer att ligga mitt ute i åkermarken nordost om gården Mil lingstorp. Söder och sydost om den planerade platsen för fundamentet finns flera uppstickande bergsklackar med skålgropar, RAÄ 15, 64 och 65 respektive RAÄ 78 och 79. Norr om platsen för fundamentet ligger skålgropslokalema RAÄ 16 och 136. Ca 300 m väster om platsen för det planerade vindkraftverket ligger RAÄ 138. Denna fornlämning framkom när Östergötlands länsmuseum i mars 2001 utförde en arkeologisk förundersökning i området. Förundersökningen gjordes inför uppförandet av vindkraftverket Millvind. Vid undersökningen påträf fades ett 0,100,15 m tjockt sotigt kulturlager som innehöll söndersmulad skörbränd sten. Kulturlagret representerade troligen utkanten av ett boplatsområ de. Vid förundersökningen framkom också två hand grävda diken med träfodrad botten. Dikena bedömdes vara medeltida (B jörkhager 2002). Syfte Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning kunde komma att beröras av det planerade arbetet. Utredningens resultat ska ligga till grund för länsstyrelsens fortsatta bedömningar i ärendet. 0 / H 0 ' "V { caféé LINçâSTO Egg Kloc areñ l' 0 H “av Ankisborg _/ 0 Bergetogpäi._7 M_ än/storp/g '357 /_. ;lf /92 Figur 3. Översiktsplan med schakten längs såväl den norra som södra sträckningen inlagda på kartan. Schakt nr [22 låg i den norra raden. Nr 1 låg längst åt väster och nr 22 längst åt öster. Schakt nr 23 låg mellan den norra och södra raden. I den södra raden låg schakt nr 24 längst åt öst och schakt nr 4 36 längst åt väst. Skala 1 :5000. Undersöknings och dokumentations metod Den arkeologiska utredningen omfattade två steg. Etapp 1 bestod av inventering i fält samt kart och arkivstudier. Vid de företagna kart och arkivstudier na noterades att platsen för det nya vindkraftverket låg inom en höjdplatå i landskapet och att det fanns ett antal skålgropslokaler längs kanten på platån. Vid den inventering som utfördes i fält noterades att platsen för vindkraftverket låg ca 30 m sydost om ett stenbemängt mindre impediment. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse vid inventeringen. Utredningens etapp 2 omfattade sökschaktsgräv ningar för såväl tillfartsväg som för kran och fun damentplats. Sökschakten togs upp längs två sträck ningar, båda med östvästlig riktning. Sträckningarna motsvarade två möjliga tillfartsvägar till vindkraft verket. De utgick precis öster om den befintliga till fartsvägen till vindkraftverk 2 (se Björkhager 2002) och de sträckte sig ca 24 m öster om respektive ca 20 m väster om platsen för det nya vindkraftverket. Den nordligaste sträckningen låg på en tänkt linje mellan de två befintliga vindkraftverken och platsen för det vindkraftverk som ska uppföras. Denna linje omfattade ca 275 m mellan vindkraftverkverk 2 och platsen för det nu planerade verket. Totalt 22 sök schakt togs upp på denna sträcka. Avståndet mellan schakten var 7,520 m. Schakten var ca 1 m breda och längden varierade mellan 3 och 22 m. Schakt nr 1922 låg på platserna för vindkraftverkets fundament och kran. Ca 25 m söder om den nordliga raden med schakt, togs ytterligare 13 schakt upp (nr 2436). Dessa var 3 m långa och avståndet mellan schakten uppgick till ca 15 m. Mellan den nordliga och sydliga raden med schakt togs schakt nr 23 upp. Detta schakt låg i den östra delen av det undersökta området. Schakten mättes in och dokumenterades genom två planritningar i skala 1:500, en planritning i skala 1:100 samt genom foto. Figur 4. Schakten längs den södra sträckningen, mot väster. Foto ÖLM. Figur 5. Schakten längs den norra sträckningen. Översiktsbild mot öst. Foto ÖLM. Resultat Schaktningarna längs såväl den norra som södra sträckningen utfördes i åkermark som överst utgjordes matjord och under denna vidtog steril lera. Matjorden utgjordes av mörkbrun humös lera. Matjordsdjupet upp gick till ca 0,30,4 m. Schaktningen påbörjades längs den norra sträckning en. I de första schakten nr 18 kom inget av arkeologiskt intresse. I schakt nr 9 kom däremot anläggningar i form av en möjlig ränna samt ett stolphål. Ytterligare anlägg ningar i form av stolphål, en härdbotten, möjliga rännor och mindre kulturlagersrester framkom i schakt 15, 16, 17 och 18. Dessa schakt låg alla väster om platsen för det nya vindkraftverket. Att schakten låg strax söder om det stenbemängda impedimentet kan möjligen vara av visst intresse vid mer övergripande diskussioner om boplatslägen i landskapet runt Rök. I de schakt som togs upp på platserna för lyftkranen och fundamentet till vindkraftverket framkom inget av arkeologiskt intresse. I och med att boplatsindikerande anläggningar på träffades enbart längs den planerade sträckningen för tillfartsvägen till vindkraftverket, företogs även schakt ningar för en alternativ väg längs en något sydligare sträckning. Det första schaktet som togs upp, nr 23, låg ca på ca 14 m avstånd från den norra sträckningen. I detta schakt påträffades skörbränd sten och ytterligare en härd. Därför lades ytterligare ett schakt, nr 24, 8 m söder ut. Varken i detta schakt eller i de övriga schakt, nr 2533, som togs upp längs den alternativa södra sträckningen påträffades något av arkeologiskt intresse. Slutsatser Av de sökschakt att döma som togs upp vid utredningen för vindkraftverket finns det boplatslämningar 25 m väster om platsen för det planerade vindkraftverket. Boplatsområdet har en utsträckning om minst ca 3090 m i östvästlig och minst ca 35 m i nordsydlig riktning. Boplatsområdet sträcker sig dock varken in på platsen för vindkraftverkets fundament eller på uppställnings platsen för kranen. Av de två möjliga vägalternativen visade sig det södra alternativet kunna genomföras utan att fast fornlämning berörs eller täcks över. Det är också tillrådligt att eventuell kabelläggning sker utmed denna sträckning. Referenser Björkhager, V. 2002. Millingstorp 1:1. Arkeologisk förundersökning. Kulturmiljöavdelningen Öster götlands länsmuseum. Rapport 6322002. Fornminnesregistret, Röks socken. Figur 6. Möjlig ra'nna i schakt 16, mot söder. Figur 7. Möjlig ra'nna i schakt 18, mot söder. Foto Foto ÖLM. ÖLM. Figur 8. Schakt med anläggningar strax söder om ett impediment, mot öster. Foto ÖLM. Figur 9. Härdbotten i schakt 23, mot väster. Foto ÖLM. Figur 10. Schakten längs såväl den norra som södra sträckningen för tillfartsvägen. Översiktsbild mot sydost. Foto ÖLM. Tekniska uppgifter Fastighet Socken Kommun Län Landskap Ekonomiska kartans blad Koordinater Koordinatsystem Typ av ärende Länsstyrelsens dnr Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens handläggare Länsmuseets dnr Länsmuseets kontonummer Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Fältarbetsledare Personal Fältarbetstid Fynd Foto Analyser Grafik Renritning Grafisk form Millingstorp l:2l Rök Ödeshög Östergötland Östergötland 084 27 (SE 2h Rök) X6463243, Yl439086 RT90 2,5 gon V Arkeologisk utredning, etapp loch 2 432968507 20070824 BrorTommy Sturk 322/07 530660 Håkan Johansson, Millingstorps gård Håkan Johansson, Millingstorps gård Ingrid Gustin Titti Fendin 20070920, 20070925 Nej Digitala bilder Nej Johan Levin Johan Levin Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum. Ur allmänt kartmaterial ISSN 14039273 © Lantmäteriverket dnr 50799499 Rapport 2007:105 © Östergötlands länsmuseum Östergötlands länsmuseum utförde under hösten 2007 en ar keologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Millingstorp 1:21 i Röks socken. Arbetet föranleddes av uppförandet av ett vindkraftverk med tillhörande kranplats samt elkabel och tillfarts väg. I vissa av de sökschakt som togs upp påträffades boplats indikerande anläggningar. Boplatsomrädet har en utsträckning om minst ca 3090 m i östvästlig och minst ca 35 m i nordsydlig riktning. Boplatsomrädet sträcker sig dock varken in på platsen för vindkraftverkets fundament eller på uppställningsplatsen för kranen. Av de två möjliga vägalternativ som utreddes visade sig det södra alternativet kunna genomföras utan att fast fornlämning berörs eller täcks över. ISSN 14039273 Rapport 2007:105