2007:26 Högmoberg Arkeologisk förundersökning

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Rapport 2007:26 Arkeologisk för och slutundersökning Järnålder och medeltid vid Östgötaporten Högmoberg RAÄ 161 Stora Åby socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Anna Börjesson Marie Ohlsén ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM KULTURMILJÖAVDELNINGEN Järnålder och medeltid vid Östgötaporten Högmoberg lnnehåH Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Områdesbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Metod och dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Resultat och tolkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 OmrådeA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Område B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Datering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Dateringar, OmrådeA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Dateringar, Område B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Tekniska uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Bilaga 1. Profilritningar och Anläggningslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Bilaga 2. 14Ckalibreringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ÖSTERGÖTLANPS LÄNSMUSEUM KULTURMILJOAVDELNINGEN Box 232 a 581 02 Linköping a Tel 013 23 03 00 ' Fax 013 12 90 70 info@ ostergotlandslansmuseum.se ' www.ostergot|ands|ansmuseum.se Sammanfattning Östergötlands länsmuseum utförde i maj 1998 en arkeologisk för och slutun dersökning inom fastigheten Högmoberg, Stora Åby socken, Ödeshögs kom mun. För och slutundersökningen utfördes inför uppförandet av restaurang, turistinformation, bensinstation och tankningsanläggning för tung trafik samt en rastplats. Exploateringen har planlagts av Kuwait Petroleum Svenska AB och Vägverket Region Sydöst. Vid för och slutundersökningen påträffades boplatslämningar från olika tidsperioder. Dessa boplatslämningar utgjordes av byggnadslämningar i form av stolphål samt andra vanligen förekommande anläggningstyper på förhistoriska boplatser såsom härdar och olika typer av gropar, sotfläckar och nedgrävningar. Boplatsrestema har daterats till förromersk/romersk järnålder. På platsen fanns också medeltida lämningar. En yngre bosättning fanns på platsen i form av tor pet Högmoberg. Anna Börjesson Marie Ohlsén antikvarie l:e antikvarie Inled ning Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk för och slutundersökning inför exploatering på ovan rubricerad fastighet. Undersökningen utfördes under 10 dagar i slutet av maj 1998 efter beslut från Läns styrelsen i Östergötlands län. Uppdragsgivare var Kuwait Petroleum Svenska AB och Vägverket Region Sydöst vilka även svarade för de arkeologiska kostnaderna. Ansvarig för för och slutundersökningen var Marie Ohlsen. Vid slut undersökningen medverkade även Viktoria Björkha ger och Annika Clarmo. Ansvarig för rapportarbetet var Anna Börjesson. Tidigare hade en arkeologisk utredning utförts av Marie Ohlsen under december 1996 och mars 1997 (ÖLM dnr 425/96, Lst dnr 220615996) med anledning av planerna på att exploatera ytan. Vid ut redningen öppnades sammanlagt 27 schakt. I de östra delarna av utredningsområdet påträffades 10 härdar, l stolphål och 5 sotfläckar. I de övriga delarna fanns inga dolda fornlämningar. De följande arkeologiska för och slutundersök ningarna 1998 kom att beröra denna östra del och omfattade en yta av ca 5000 m2. Områdesbeskrivning Ödeshög och Stora Åby är en fornlämningsrik bygd med lämningar från många tidsperioder. I regionen finns skålgropslokaler, boplatser, västra Östergöt lands enda hällristningsområde, högar, gravfält, stensträngar och stensträngssystem. Undersöknings området ligger i gränsbygden mellan jordbruks och slättbygden i norr och skogsmarken i söder. Området kännetecknas av uppstickande bergsklackar i små kuperat odlings och beteslandskap. Inför nybygg nation av motorväg mellan stora Åby och Väderstad utfördes flera arkeologiska undersökningar. Ca 2 km öster om Högmoberg undersöktes två boplatslokaler i J ämstad, med förekomst av stensträngssystem, fossila åkerytor, skärvsten, härdar och gropar. Boplatsema daterades till jämålder, odlingslandskapet kunde även dateras till medeltid. (Björkhager m fl. 2002) Den aktuella exploateringsytan var ca 100 000 m2 och återfinns strax söder om trafikplatsen E4Rv 50. Området sluttar svagt mot söder och har tidigare ut gjorts av uppodlad mark omgärdad av skogsbeväxta mindre bergshöjder. Iden centrala delen av området fanns torpet Högmoberg som dock revs i samband med exploateringen. Syfte Syftet med förundersökningen var att fastställa bo platslämningamas karaktär, omfattning och datering. De av exploateringen berörda fornlämningar skulle därefter undersökas och dokumenteras genom hand grävning, beskrivning, inmätning och fotografering. Syftet med den arkeologiska slutundersökningen var att på ett vetenskapligt sätt undersöka och doku mentera de lämningar som framkommit i samband med utredningen och förundersökningen, och som berördes av exploateringen. Följande frågeställningar kunde knytas till undersökningen. Finns lämningar efter förhistoriska hus på platsen? Finns spår efter olika aktiviteter såsom verkstä der och hantverk? Vilka tider finns representerade i materialet? Går det att knyta lämningarna till omgivande registrerade fornlämningar? Metod och dokumentation Den arkeologiska förundersökningen utfördes i ut redningsområdets östra del. Denna yta omfattade till största delen odlingsmark men även skogsmark kom att beröras. Vid förundersökningen öppnades sökschakt med hjälp av grävmaskin. Dessa schakt öppnades där det tidigare påträffats boplatslämningar i samband med utredningen. Vid slutundersökningen banades en större yta av med grävmaskin för att helt kunna undersöka de av exploatering berörda ytor vilka innehöll sedan tidigare konstaterade fomläm ningar. Den arkeologiska slutundersökningen omfattade en yta om ca 5000 m2. Ytan banades av med grävmaskin ned till anläggningsnivå. Anläggningama undersöktes för hand. Dokumentationen bestod av beskrivning, profilritning och fotografering samt inmätning med totalstation. Analyser för 14C togs i fem anläggningar. (Ua 1333413338). Inga fynd gjordes i samband med undersökningarna. Resultat och tolkning I området påträffades i samband med utredningen sammanlagt 10 härdar, l stolphål samt 4 sotfläckar. Vid för och slutundersökningen påträffades ytter ligare ett trettiotal anläggningar i form av stolphål, härdar, sotfläckar, större och mindre gropar samt ned grävningar. 0 .i Område A I i' Område B I. I . . i s i i 'c' I 0.: .. _.= 50 25 0 50 Meter F igar 3. Översiktsplan över det undersökta området med anläggningarna markerade. D D IEEE D1] Väster om området låg torpet Högmoberg. Det revs i samband med exploateringen. Från denna bebyggelse på platsen kan flera av de i utredningen påträffade sentida stenhägnaderna höra. Undersökningsområdet är plöjt i modern tid. De be varade anläggningarna påträffades under matjordslag ret som var ca O,3O,4 m tjockt. I område A fanns de flesta anläggningarna i den södra delen av den undersökta ytan. Där framkom flera stolphål, ett flertal mindre sotiga gropar och ett par härdar. Dessa lämningar kan vara resterna efter någon form av förhistorisk byggnad med härdarna centalt placerade i byggnaden. En av härdarna (A596) har daterats till romersk järnålder (Ual3337). Denna N A Schaktplan omrádeA, norra delen A15970m A898 A1 3209 A846 1 O 5 O O _ 10 Meter A1570 A912 o Qçwg A1 583 A1628 A1 539 ° A947° A931 n A939 u 6 Figur 4. Undersökta anläggningar i område A, norra delen. byggnad anses vara placerad i SVNO riktning. An har daterats till medeltid (Ual3338). Detta överen dra anläggningar som anses höra till denna äldre fas stämmer med de dateringar som framkommit i det på boplatsen är två större härdar (A686 och A740), närliggande odlingslandskapet i J ärnstad, där en eX ca 1020 m norr om byggnadsområdet. Denna typ pansion i form av en viss uppodling och markanvänd av ovala ensamliggande härdar är vanligt förekom ning kunde ses under 1400talet (Björkhager V, m mande på boplatser från järnåldern. I området fanns fl. 2002). I områdets norra del fanns ett område med också andra anläggningar i form av större och mindre mindre gropar vars funktion och datering är oklar. gropar. En grop i södra delen av område A (A500) N A Schaktplan omrádeA, södra delen A1045 A1028 Q A107?! B ©1012 A1070L1 Awom Awosao Q) A569 A986 (28 A620 A582 (s A610 A596 A631Q b “A656 A645 6 A677 A667' 10 5 10 Meter ::_ F igar 5. Undersökta anläggningar i område A, södra delen. 7 "7 ' ' ' ' '1... 15 Figur 8. Anläggning 740. Härdgrop med inre stenkonstruktion. Foto ÖLM. D D IEEE D1] I områdets mellersta del fanns en koncentration med anläggningar. Centralt bland dessa framkom en grop med mycket bränt fyllnadsmaterial (Al363). Denna anläggning har tolkats som någon form av ugnsläm ning. Runt ugnen påträffades flera mindre stolphål vilka skulle kunna vara rester efter någon form av överbyggnad eller vindskyddsbyggnation. Övriga an läggningar i område B var en större härdanläggning i norra delen, samt enstaka mindre stolphål och gropar i området mellan ugnen och härden i norr. Område B har tolkats som ett tidigmedeltida aktivitetsområde där viss enklare bebyggelse funnits. I området kan verksamheter som hantverk och verkstadsarbete be drivits. Några fynd som anger vilken typ av aktivite ter som förekommit på platsen påträffades ej. N A S aktplan omrâde B A1 428 A141 e” “§96 Owen omm AMEZ 0 'MM Figur 9. Undersökta anläggningar i område B. Figur 10. Arbetsbild område B. Foto ÖLM. Foto ÖLM. Figur 11. Foto av arbetsstyrkan 1998 10 Dateri ng Vid undersökningen togs kolprov för “Canalys. Fem stycken av dessa prover har analyserats på Ångström laboratoriet i Uppsala. Genom dessa dateringar kan anläggningarna i område A och B dateras till ett äldre och ett yngre tidsskede. De anläggningar som valts ut att datera boplatslämningarna är de som anses ge en tydligare bild av platsens olika användningsområden under skilda tidsåldrar. Dateringar, Område A Anl 596 område A daterades till 60 e Kr410 e Kr med 2 sigma (Ua13337), dvs. till romersk jämålder. Anläggningen var en härdgrop, 1,0X0,7 m stor, ca 0,2 m djup, sotig anläggning med kol och enstaka skärvig sten. Anl. 500, Grop i område A som har daterats till 1240 e Kr 1430 e Kr med 2 sigma (Ua13338), dvs. till medeltid. Rund grop ca 1 mi diam, ca 0,2 m djup med fyllning av sotig lerblandat material. I den övre delen fanns en stenskoning bestående av mindre ste nar, 0,050,25 m stora. Dateringar, Område B Anl 1363 område. B daterades till 970 e Kr1220 e Kr med 2 sigma (Ua13334). Anläggningen var en ca 2,12,2 m stor flack grop, ca 0,2 m djup. Gropen har tolkats som rest efter någon form av ugn p g av dess innehåll av mycket rödbränd mo/mjäla, enstaka skär vig sten samt större kolbitar. I botten fanns en större sten. Gropen var fodrad med lera i ytterkanterna. Anl 1523 i område B daterades till 1510 e Kr med 2 sigma (Ua 13335). Anläggningen var en 1,3x1,0 m stor oval grop med flera större stenar i fyllningen. Anläggningen var 0,24 m djup och hade en sotig homogen fyllning. Stenarna i fyllningen verkade eldpåverkade i anläggningens centrala del. Anläggningen var fyndtom och gropens funktion är okänd. Anl 1416, område A daterades till 770 f Kr400 f Kr med 2 sigma (Ua13336), dvs övergången mel lan yngre bronsålder och förromersk jämålder. An läggningen var en oval 0,40X0,30 m stor grop med rundad botten, fyllning av något flammig sotig hu musblandad lera. De olika tidsskeden som kan ses i de daterade boplatslämningarna i område A och B är ett äldre skede med dateringar i yngre bronsålder/förromersk romersk jämålder och ett senare skede ca 1000 1500 tal, dvs. medeltid. Liknande tidsskeden före kom även på dateringama från undersökningarna i J ämstad odlingslandskap 1997 (Björkhager. V m fl, 2002) och kan jämföras med dem. Under senare de len av 1400 talet påbörjades en expansion i form av en viss uppodling av åkrar som tidigare lagts igen. En ny expansiv fas under 1500talet kunde också ses. En senmedeltida och nyare fas kan också konstateras i materialet från Högmoberg. Torpet Högmoberg anlades runt år 1900. Under denna tidsperiod (1400 1800talen) tas nya åkerytor upp och de nya begräns ningarna sammanfaller sällan med de äldre. Detta kan ses i Högmoberg där alla vid utredningen påträffade stenhägnader kunde konstateras vara av yngre datum, även de som föreföll ligga i ett sammanhang med förmodad fossil åkermark. 11 12 Figur 12. Foto av område A taget i mars 2007. Foto ÖLM. Figur 13. Foto av område B taget i mars 2007. Foto ÖLM. Figur 14. Översiktsbild över exploateringsområdet taget i mars 2007. Foto ÖLM. Referenser Persson A. 199192. Rapport. Arkeologisk utredning för va'gstra'ckan Sväm, Ödeshögs snJa'rnstad, St Åby sn. Ödeshögs kommun Östergötland.ÖLM. Hörfors O, Persson H. 1993. Rapport. Arkeologisk utredning och förundersökning Etapp 2 för va'g stra'ckan Sväm, ÖdeshögsSt Aby sn. ÖLM. Skoglund M. 1997. Rapport. Arkeologisk utredning, Söder om trafikplats E4Rv 50. Ödeshög, St Aby sn, Ödeshögs kommun, Östergötland. Björkhager V, Ohlsén M, Ranheden H. 2002. Ja'rn stad ett fossilt odlingslandskap. RAÃ73, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Rapport 5:2000 13 Tekniska uppgifter Lokal Socken Kommun Län och landskap Fornlämningsnummer Ekonomiska kartans blad Koordinater Höjdsystem Typ av undersökning Länsstyrelsens diarienummer OLM diarienummer ÖLM kontonummer Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Projektledare Personal Fältarbetstid Totalt undersöktes Fynd Foto Analyser Grafik Renritning Grafisk form Högmoberg/yÖstgötaporten, Stora Åby Ödeshög Östergötland 161 084 16 SE lg Ödeshög X 64563706456500, Y 14333301433430 Sweref 99 Arkeologisk för och slutundersökning 220267598 och 220390998 235/98 6087 Kuwait Petroleum Svenska AB och Vägverket Region Sydöst Kuwait Petroleum Svenska AB ochVägverket Region Sydöst Marie Ohlsen Viktoria Björkhager, Annicka Clarmo 10 dgr, maj 1998 Ca 5000 m2 vid slutundersökningen Nej Ja J a, 14C Johan Levin Lasse Norr Johan Levin Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum. Ur allmänt kartmaterial ISSN 14039273 14 © Lantmäteriverket dnr 50799499 Rapport 2007:26 © Östergötlands länsmuseum Profilritningar och Anläggningslista Bilaga 1. < 1 N / 02:5”. Såå.. 3:255”. 923093 “_52 . :Såå ...5.23 0230 . awxågzn_ o: ® .ns ® ou... 555 .556525 @ .0: @ 5: 3355:8 @ 5052:558; m6 .2... 301.080 .295 .km .Lossa uucuåoå 91305 .05. 1015035_ ?50 thJI e .OI @ 8: uauåzä_ min» aug: 38:... 9 .QE §35_ 0025: 9 .aE ååh_ vs.: 35:: 9 nu..ch 00. @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...5850: *L _ _®_ _ _ _hur_ r 6; .har 03:. ...5: nrøc. 3_ 0 02 ® .noisfrofcøå @ .2 så @ ® e ogäääi e _2..._ vaggan_ måga nga.: e oêäoluuäoExf e . _ _ _ _ _ _ g _ E_ _ _ _få_ _ _ _ rangel_ _IEEL _| I_ h$< z ...0.: SE .55 Ohm_.o.:uoå< One... ONE: .0: @ . .or @ . . ...35.29.32» oz @ 0: @ arr. Enhåümuis_ 0:; 3303.5_ 85:: e .9... 31:05..: 09:1: 9 .05 “3.25.95 55:: 9 .0E_55x33§3:9 _______®_______ _______ .any H_ _____@____ _ _ _ _ _ . .1 _ _ _ _ ä 9 _ p _ än _ _ _ _ 2.5: bråd. enär... non_ < .2 @ E ® s.. @ .å ® .2 @ .E @ .Et 905.5 Qoch 3sz e .9: 06955..: 0055:_ 9 ångra; 09:5: 9 9.: 069.055_ mäts.: 9 .05. .6336.31 09.5: 9 .9.: 9095.01.: 405:: 9 *___@__ n_ i ___GL _____@_.__H _I_ ____ ?Nät (Nämn ...swwd 7%; _ e 2_ r _ o 2.5: 000.. < _won_ < _| L 95..._ non.. c_ 15 < 1 x / 052.0 5.5.2..: 3.2.5.5: 0.335. mig: 50 :35:53 Saab..., .omger 00.33 .så 3._ 556 0:. © .oz @ 00 2: gång .3. än.: så; @ .0.: ?2223 0.3.» 82:: @ .oz ® ...åka...up ?tuavåêx ?3000:2 9 de: grå ?än veva: 09:5: 9 gäaöä ?den 035... 9 år _ _ _ _ _ _ ® _ _ _ _ ® _ _ _ _ _ _ _ _ _ z .5: 9. .5: 2.5: 7.0 < 000._ r. arr c. .0: ® .Müwücä svag 9 .os @ .ox @ ...z ® .as @ 0535.?! §3 32.5... 9 9... uuucuñå 8.5: 9 ?§93 en.: 8,5: 9 9: §5_an .53 8.5.: 9 25..._ 5h ( 2.5: 05.... _25: _____ ____@__._ . _ q _ ...rot _00 _a_ v ...x @ .of ® .0: ® .09114 ® .9: uuucuñhaoå @ 9..._...5 @ 38:3: @ .oi @ då .535 få? 366.645; ......553 ...§3 :nu . point c än är: 0.53 ...00qu e gångsLU_ .43 09:31 9 .MEOLwFuunw ÖF. Hovran» _. v.50» 09.53: 9 ...0.3ij ...002 DE 32035._ ?dawn g: e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B _ F _ _ _ ® _ _ m4. _ i _ _ _ inuti . . :E / 000 < ...5 t_ 03 c. 3..... _r_ \ .0: ® . 02 © .oi @ 0..... _3329.5_ v.32. sin: @ o: @ . 0..._:3 ® 0230555.. 85...: @ 5% ?bebisen ® 0510._ @ Qrcvdüczuqntåaoñqf ® 9.: nancoñå_ mina. 3:51 e 0:.. v30... 3:5: 9 GE caucus?! 55.:: 9 DE uoucånh_ Tuna 39.:: 9 w _8_ c w___ a _ _ _ som < ____®_"__ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ._ _ _ _ _ a _ _ _ __ _ __ _ _ _ 16 \/ ozziu 5352... ?_25sz må (EBES .på ?ändå ou... (då :gibüzoå me .2: 303080 .29545 E4558. 05850: v .02 ® d: @ . Sun ?5.305 ® .0: ® 0:.. 33635. 0.9.5.0 §51 ® @ gunga?! 0.48 .33: 8,5... @ ?33535 SEJ: @ ._03 3028_ .9: 305.20_ ...5% åts: @ 33:35 0.53 som? 08....: 9 .of §35. man» gâmcsssm 9 o.: nauåñh. 85:: e ._9_ :0025. .0... ägna_ .52 35....: 9 _______H __ñ___u__ "_m. ..__®_______ ____@_ __ ai. ärvt _ _ _ _ _ .H U van...n u. _ år F å råmch _|<§9..L _IruomcL r|$n <LI_ .1. \ oro; a:8<omo_< Nonczuooanc_ .oz @ . .0: @ .oz @ ,552. .0: @ 0..._ ® ._9. .5 man.: .9... ?33.22 §3 095: 9 NE_ z.. ?§_f3 0.308514: e ...xt Jm. HUS.: då_ ååghowwän 85...: e _ 4 .. .J _ gäähä e 2.52 2.0_ c_ own_ _r_ 9.: 3222252 5:51 9 amöba .to 17 Anläggningslista Högmoberg ,Östgötaportenl Stora Åby sn, Ödeshögs kn. För och slutundersökning 1998. Anl nr Omr Anl typ Form plan L,br,dj Form profil Sot, kol Skärvsten 1045 A Grop Oregelb 80x40x6 Flackt skålf I fylln En , 0,1 In 1028 A Grop Oregelb 130x80x1020 Flackt skålf Ifylln 0,1 761 A Grop Oregelb 140x110x3 3 Flackskålf I fylln Mindre stenar 686 A Härd Oregelb 140x120x22 Flackskålf I fylln Enst i ytterkant 814 A Grop Rund 60x60x16 Rundad I fylln Några i ytterkant 898 A Grop Rund 50x8 Flackt skålf 909 A Grop Avlångt 130x50x15 Rundad i v, flack i ö I fylln 0val 931 A Grop Rund 20x10 Rundad I fylln 947 A Grop Rundad 70x22 Rundad 846 A Grop Oval 80x5 0x1 0 Flackt skålad I fylln 1320 A Grop Rund 30x8 Rundad I fulln 791 A Grop Rund 80x35 Rundad I fylln Enst, 0,10,15 740 A H'ardgrop Oval 150x100x31 Flackt rundad I fylln 0,150,25 1079 A Grop Oval 65 X5 0x1 2 Rundad I fylln 1070 A Grop Rund 55x5 0X24 Rundad Sot i toppen En sten i botten 1058 A Grop Oval 60x5 0x1 5 Rundad 1300 A GrOp Oval 80x50x10 Flackt skålad I fylln 1570 A Stolphål Rund 35x3 0x1 8 Rundad Stenar i fylln 15 83 A Grop Rund 30x30x10 Rundad I fyllning 1539 A Stolphål Oval 30x25x9 Rundad 1343 B Grop Rund 30x30x12 Rundad 1353 B Grop Oval 80x70x14 Flack skålf 1396 B Stolphål Rund 25 X25X1 7 Rundad 13 80 B S tolphål Rund 40x40x7 Rundad 1406 B Stolphål Rund 20x20x10 Rundad 1416 B Stolphål Oval 40x28x12 Rundad S0t i fylln 1428 B Grop Oregelb 80x55x17 Flack skålad 1363 B Grop Oregelb 220x210x23 Flack skålad Större kol i ytterkant, enstaka Enstaka 1 mitten 1452 Utgår 1440 B Stolphål Rund 30x3 0x8 Rundad 1523 B Grop Oval 130x100x24 Flack rundad I fylln Större och mindre 1012 A Grop Oval 120x80x18 Skålformad Ifylln 5 00 A Grop Rund 100X20 Skålad I fylln 557 A Grop Oregelb 50x40x10 Skålad I fylln 569 A Stolphål Oregelb 60x35x20 Rundad I fylln 5 82 A Stolphål Oregelb 45 x40x1 0 Flack I fylln 1001 A Stolphål Oval 58x30x10 Flack I övre delen av fylln 986 A Grop Oval 110x80x20 Skålad Övre delen N delen 620 A Grop Oval 100x75x26 Skålf I det övre lagret 610 A Grop Rund 45 x40x1 0 Rundad I fylln 596 A H'ard Oregelb 100x70x16 Flack I fylln, enst kol 631 A Härd Oregelb 110x75x10 Flack I övre delen 0,2 rn stora i fylln 18 Fyllning Prov Foto Anm. Gråsvart lerbl mo/mj'äla m humus inbl, mest i V delen där färgen är Vågig bottenoregelb mörkbrun och sotigäre Gråsvart lerbl mo/mjäla m humus inbl, mest i V delen där färgen är Dubbel anl (A och B) mörkbrun och sotigare Sotig gråsvart humusf lerig mo/mjäla, grusigäre mot botten. Ja Tydlig nedgr'ävning, se ovan Sotig humusbl. Lerig mo, lerig mot botten Ja Tydlig krans av stenar i ytterkan, särskilt i den ö. 0,07 0,2 m stora, tydlig nedgr. Sotigt i toppen, lerigt i botten Stenar i ytterkant både ns Ngt sotig i toppen,grå lerbl mo Svart sotig fylln m lerbl mo ngt humös Några 0,150,20 m ste i ytterkant Gråsvart sotig lerbl. Sand Mörkbr lerbl sand Sten 0,1 i ö kant Grå ngt sotig lera Grå ngt sotig lera Svarthå lerbl mo i toppen, grått i mitt och mot botten Kol Svarthå lerbl mo, homogen Skörbr sten i anl v känt, som en krans Svart sotig humusbl lerig mo Skarp nedgr kant Sot i toppen, myllig humus i botten Skärp nedgr kant Brun fyllning nederst grus Gråsvart sotig lera Humusbl mo/mjäla Sotig humusbl mo/mj'äla Mellanbrun humusbl mo/mjäla Osäker Grå lerig mo/mj'äla Osäker Gråbrun humös lerig mo/mjäla Enst mindre sten i ytterkant Flammig mörkbrun mo/mj'äla Mörkbrun lerig mo/mjäla Skarpa kanter Mellanbrun lerig mo/mj'äla Flammig ngt sotig fyllning Kompakt lerig mo/mj'äla Skärpa kanter Flammig rödbrun mellanlera Kol Ja Rödbränt i toppen Grå fyllning, lerig mo/mjäla Homogen sotig lerig mo/mj'äla Stenar skörbr'ända i mitten av anl Gråsvart sotig lerbl mo/mjäla m ljusa lerbl linser och kol Kol Ja Enstaka stenar i fylln 0,10,15m Gråsvart sotig lerbl mo/mj'äla m ljusa lerbl linser och kol Kol Ja Skoning av 0,050,25 m stora stenar runt anl ytterkant intill A 557. Gråsvart sotig lerbl mo/mjäla m ljusa lerbl linser och kol Ja Nedgrävn m gråare fylln, svartgrå sotigt i centrum av anl intill A 560 (el 580?) St'ällvis gråsvart men i V delen humusbl mörkbrun Ja Otydlig begränsning, os'äker Gråsvart överst, under mylligt och grusigt Ja Otydlig begränsning, otydlig Ngt sotigt i övre del, lera underst Flammig os'äker anl Ngt grusig, sotig i N delen Välformad, klara nedgrävningskanter, enstaka mindre stenar i södra delen. Sotig grusig i övre delen, lerig mot botten Välformad tydliga kanter, grusig Sotig ngt grusig i N delen Välformad skarpa kanter Grusig i S del, sot o kol i N del Kol Ja Sot och sten, lera i botten Flammig, utbredning osäker 19 656 A Grop Rund 30x30x10 Rundad 667 A Grop Rund 25x20x4 Rund I fylln 645 A Grop Rund 40x3 0x6 Oregelb I fylln 677 A Stolphål 25x15x6 Oval 814 A Grop 68x68x17 Rund 833 A Utgår 802 A Utgår 1463 Utgår 1452 Utgår 20 Flammig humös mO/mjälä Osäker änl Ngt sotig Osäker anl Grusig ngt sotig fylln Osäker änl 21 Bilaga 2. 14Ckalibreringar mmm: I. . .. .. .. .. ' DATE Ösmo" I omr E'%O:005P *7ka H . \V\ i:) 'J "'n 1 IIIJESP Ian_ 10035» I map amgsp /' .FEIJGP UCHOULUJGLGID uocuuoogwma M IIESP 001MB HUND* HUJAD ?QUAD ICOOiaDl IOOAD 'EED'JAD UDDADU.CGAD Co ibmtn.d Ume (Ua13334) Anl. 1363 5:' ., : . :.: .a DATE Östman 2 om: 8310:103? men .. _ JX_\ EDOBF' F .map SIIJBP _ ZEGBP uonnwuumap uoqwsojpou IlllfâP LJ |_J L._k U L_ |_ ..:....I....l....|....|... IIII.. ...I :GDOAE MCOAEI SOCIAI'. I ÖODAi 'I ?DJAEI SEDAN 980AE200§JAE2 IOOMZEOOAD Cnlibrarad :Jane (UG13335) Anl. 1523 gamar: i. _ _. Du: Östpori 3 mm 8 : 2435:653? 30 mm _ ?MSF + D ?UIJRP .. 240039 _ ;away Mummmop uocu ?2033? UGI .| ...'41 21038? _ I 'ÄJOBC I | | | I | | 4_ ICGOBC 3005!: üDDBC 310083 Calibrurr?d :inte (Ua13336) Anl. 1416 22 UOHDLtlLLUGJGD UOGiD'JOIpnd |_I0413I_.!Lunru|..=›punmnruogpnu 22005P 5_ V DATE östoru omrA: :7954:539 % I MJ? '5% U; '0 I ' . I . I . I ACGBC ZODBC AD EOOAD Cdibrcned dot3 (UG13337) Anl. 596 A OOAD 603310 .___.V_ _ .JIan DAIE (Jamen 5 omr A. ÅåDO : 650275” \ §43... *.\ awar \. saw .'.DGEP . ".:'[IJ.›*\!J ISFILÅITI mmm? IEDnñi'a I.*J;'J[;.I'\.I"J IFD'JAI'J WBA:) IIÄIJAL) I'EIIv'xILI flr.:I.r:|01e|J sme (Ua13338) Anl. 500 Östergötlands länsmuseum utförde i maj 1998 en arkeologisk för och slutundersökning inom fastigheten Högmoberg, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun. För och sIutundersökningen utfördes inför uppförandet av restaurang, turistinformation, bensin station och tankningsanläggning för tung trafik samt en rastplats. Exploateringen har planlagts av Kuwait Petroleum Svenska AB och Vägverket Region Sydöst. Vid för och sIutundersökningen påträffades boplatslämningar från olika tidsperioder. Dessa boplatslämningar utgjordes av byggnadsiämningar i form av stolphäl samt andra vanligen före kommande anläggningstyper pä förhistoriska boplatser såsom härdar och olika typer av gropar, sotfläckar och nedgrävningar. Boplatsresterna har daterats till förromersk/romerskjärnälder. Pä platsen fanns också medeltida lämningar. En yngre bosättning fanns på platsen i form av torpet Högmoberg. ISSN 14039273 Rapport 2007:26