Gjuteriet

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

c Måndagen d. 26 november 1962 .<t ha? 'Skänningeng(BristV'áh'ç detnte intresserade ménödeshög ligger bättre till. i'lrbetsstyrkan ,H stholmens gjuten”, ses Hästholmen har åter drabbats av ett hårt slag. l törs dags 'gjordes den sista gjutningen i gjuteriet. På fredagen slog man upp och sedan skedde städning och ierdning ställande' av lokalerna. 'Den goda och glada stämning sem varit rådande fanns där även nu, fast frågan är om den inte nu liksom satt på ytan. Det måste bli en slags för'stämning när man har den känslan ”att idag är let sista' dagen vi jobbar här” men denna förstämning ' samhällsbcfolkningen som säkerligen ställer frågan ”Var detta nödvändigt”. Hästholmen har tyvärr inom let' enda matstalle då Järn L ganska kort tidsrym d tagit gvägsliotellet under sommaren, :tydelsefulla steg bakåt. Såie verksamhet, men varit i les lades järnvägslinjen Vad denna har ju under hösten enax'Ödeshög ned, sedan glädjande nog återupptagits. av det inskränkningar på 5.82 kom den verkliga' stöten då :jen Mjölby'*Hästholnien så varslades om att gjuteriet ,all persontrafik försvann fsku.,le nedlagda driften. Detta 4 cb :i endast godstâget går eng samlad efter dagens jobb. ng om dagen, slutade afik att sina turer mellan än jeHästholmen som den anledning härav har vi vant .j rt i så många år. Sedan slu loss till en av de mest initierai e Föreningslokalen med sin angående llästholmens gju< 'lisamhet enär biotöreställ teri nämligen gjutmästare garna upphörde Och vidare H a n 5 C a r l s s o n som är en V' 'det krångel med samhäl I av de tre kvarvarande hrñderl :et snabbt. Dagliga resor till Han omtalar på hösten 1919 startades na i branschen. att . gjuteriet av far och seX söner och hette C. 0. Carlsson & Sö ner gjuteri och mek. verkstad. Det var alltså inte bara gjuteri utan då fanns även en liten verkstad som utförde beställ ningar till' Maskinfirmor. I gjuteriet tillverkades handels gjutgods och beställningsgods till olika verkstäder. Förutom den s. k. egna arbetskraften fanns även anställda och en del är kunde hela arbetsstyr kan gå upp till 16 man. 1946 försåldes rörelsen till Vadstena Mek. Verkstad som övertog såväl inventarier som arbetskraft och tillverkningen kom nu att bestå av pu'mpgods o. dyl: Hr Carlsson poängterar att under tiden 1919w62 har det inte förekommit någon som helst permittering. Brist ;351 bostäder. Gjntmastare Carlsson stic ker inte under stol med att han , tycker de kommunala myndig heterna har gjort och gör för lite för samhället vad bo stads yggandet beträffar och nämner att i början av 1950 talet drevs rörelsen med 16 18 man och en del av dessa knm hl :i: från Örlnclqå'm Mm. esreerasrsnnr succesivt minskade arbe'ESk'raf ten pågrund av bristen. på b0' städer. De som_ fanns Val" ju av ' ganska dålig beskaffenhet och detta gjorde att det var' SVåTl att få tag på arbetskraft. Det fanns annars lObbare som varvhär 'och sökte anställ ning och skulle flytta hit men då de fick se bostaden. tackade de nej. Folk vill h?t hYggliga bostäder och dessa bör vara belägna så att vederbörande kan. ta sig till arbetet utan allt för stort besvär även un» der vintern. Varsel om arbetsnedV läggelsei, I slutet av oktober fick per sonalen varsel om nedlägg ningen och att. detta nu skulle ske inom närmaste tiden. Det ta mindre glada meddelande väckte förståeligt nog en för stämmning. Samtlig personal erbjöds sedan :arbete vid 'sam' ma företag i SkänningeÅvilket :lock ej :kunde accepterasav olika orsaker. v En hel 'delv'av dem ärâfa'Süg hetsägar'e' *och att åka ?den långa vägen 1' '* mellan Hasbhöl men*Skäntn n "e 'och råt'errfsärl skiltdå: ?vin ' tid ›med våra; vågornalande? “tilltaladeêingl I en.. * *omvald roman; 1 . ivfallét blev?? varet j nen kort: fullmläktigesannhänträdet för öretagslednihgen ej 'blivit fallet.” \ men så har Yfkesfölk'inednaåiigårig' vana. › Av personalen har bröderna Erik, Hans och Gustav'Carls son varit med hela tiden, de andra yrkesal'betarna mellan 1316 "ål" och övrig personal varierande tid. Samtliga arbe tare har blivit erbjudna an ställning vid det metallgjuteril som skall uppföras i Ödeshög men starten' för denna rörelse är ännu inte riktigt fastställd Efter avslutad arbetsdag samlades personalen ilunch rummet och intog avskedskaf fe vilket bjöds av företagsled ningen. _Att kamratskapen och arbetsglädjen varit stor fick man bevis på då de anställda skildcs åt, för då uttalades öm sesidiga kamratbetygelser OCh förhoppningar ställdes på 'ett ,z återförenande. HQV..