2007:70 Omläggning av Riksväg 50 vid backasand i Ödeshög. Arkeologisk förundersökning

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Rapport 2007:70 Arkeologisk förundersökning Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög RAÄ 12 Ödeshögs socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Mattias Schönbeck ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög InnehåH Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Områdesbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Tekniska uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ÖSTERGÖTLANDS__ LÄNSMUSEUM AVDELNINGEN FOR ARKEOLOGI Box 232 a 581 02 Linköping a Tel 013 23 03 00 ' Fax 013 12 90 70 inf0@ostergotlandslansmuseum.se ' www.ostergot|ands|ansmuseum.se Sammanfattning Inför arbeten med trafikplats Vid Backasand invid Riksväg 50 i Ödeshög utför des under maj 2004 en arkeologisk förundersökning. På platsen för undersök ningen ska det enligt uppgift ha funnits ett gravfält (RAÄ 12). Totalt sökschak tades 371 löpmeter. Vid schaktningen framkom en bit bränd lera, ett fragment bränt ben samt ett fragment obränt ben. Inga fornlämningar kunde konstateras varför exploateringen, ur arkeologisk synvinkel, kunde fortsätta. Mattias Schönbeck antikvarie 1 m * i , k 'vi' ' *3. . w. _,_ ' 25? Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:5 000. Inled ning På uppdrag av Vägverket Region Sydöst utförde Östergötlands länsmuseum under maj 2004 en arkeo logisk förundersökning, enligt länsstyrelsens beslut. Orsaken till förundersökningen var att Vägverket planerade Vägarbete inom det aktuella området. Inom området, som tidigare har utgjorts av en bebyggelse tomt och grustäkt, har det enligt äldre uppgifter fun nits ett gravfält. Inför arbetena utfördes en kart och arkivstudie med utgångspunkt från moderna och historiska kartor och Fomminnesregistret (FMR). Där efter ansökte uppdragsgivaren om en arkeologisk förundersökning hos Länsstyrelsen i Östergötlands län. Totalt omfattade det arkeologiska fältarbetet 12 timmar. Områdesbeskrivning Det aktuella området ligger på en östvästlig åsrygg, där flera fornlämningar finns registrerade. Dessa ut görs till stor del av gravar varav flera borttogs under 1900talets första hälft. Inom denna aktuella del av Ödeshög finns ett flertal kända fornlämningar. Dessa utgörs av förhistoriska gravar eller platser för gravar. RAÄ 11 utgörs av en rest sten, RAÄ 13 markerar platsen för ett flatmarksgravfält vilket borttogs 1930. RAÄ 14 utgör platsen där rest sten och skelettgravar fanns, vilka borttogs 1906 och 1930. RAÄ 103 utgörs av osäkra resta stenar och en osäker hällkista och RAÄ 116 utgörs av platsen för ett flatmarksgravfält, vilket borttogs 1948 och 1950. Även RAÄ 117 utgörs av platsen för flatmarksgravar, vilka även de borttogs 1950. Inom den yta som direkt berördes av det planerade markarbetet finns uppgifter om att flera skelettgravar skall ha påträffats i samband med täktverksamhet (RAÄ 12) i områdets norra, västra och centrala delar. I den södra delen har tidigare ett bostadshus legat. Platsen för RAÄ 12 finns beskriven av C. F. Nordenskj öld (1869 1 882) ”. . .midtför gästgif varegården stå tre stycken 5 a 6 fot höga ste nar och många kullar äro här borttagna”. Enligt Nordenskjölds beskrivning skall ”. . .enligt Ödeshögs bornes egen uppgift en oräknelig mängd kullar eller högar, de flesta sannolikt från bronsåldern, funnits men numera till allra största delen blifvit förödda, så att man kunde vara frestad att tro, att socknen deraf fått sitt namn”. Området har inte tidigare varit föremål för några arkeologiska arbeten och det förelåg inför den ar keologiska förundersökningen att möjligheten att yt terligare gravlämningar, eller rester av skadade grav lämningar, kunde finnas inom det område som skulle komma att beröras av det förestående vägarbetet. 4 Syfte Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa huruvida fast fornlämning kom att berö ras av det planerade arbetsföretaget. Om så var fallet skulle karaktär, utbredning samt datering söka fast ställas. Förundersökningens resultat kommer att ligga till grund för länsstyrelsens fortsatta bedömningar i ärendet. Metod Den arkeologiska förundersökningen kom att utfö ras i form av en sökschaktsgrävning. Sökschakten, totalt 16 st med en total längd av 371 löpmeter och en bredd av ca 1,5 m, togs upp med en mindre gräv maskin längs utvalda delar som kom att beröras av vägbyggnationen. Resultat Merparten av området var påverkat av sentida aktivi teter, inte minst den omfattande grustäkten i områdets västra, norra och centrala delar. Även den södra delen uppvisade spår efter sentida markanvändning. Här framkom bl a asfalterade ytor och nedgrävda vatten ledningar Enbart i områdets yttersta södra och östra delar var lagerföljden i det närmaste ostörd. Trots detta påträffades en del lösfynd. De kunde dock inte knytas till någon specifik anläggning eller konstruk tion. Fynden utgjordes av en mindre bit bränd lera (F1), en mindre bit obränt ben (F2) samt ett fragment bränt ben (F3). Östergötlands länsmuseum gjorde bedömningen att det inte fanns några hinder för vägarbetena och att de kunde genomföras som planerat. Referenser Nordenskjöld C.F. Handskrift på ÖLM. Beskrifñing öfver Östergötlands fornminnen. Upprättade 1 869 1 882. Fornminnesregistret Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv Ekonomiska kartblad med fom och kulturlämningar vid Östergötlands länsmuseum. Internet http://WWW.e.lst.se http://WWW.gis.lst.se/lstgis http://WWW.raa.se/riksintressen Tekniska uppgifter Område Socken Kommun Län och landskap Fornlämningsnr Ekonomiska kartans blad Koordinater Koordinatsystem Höjdsystem Typ av undersökning Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens handläggare Länsstyrelsens dnr Länsmuseets dnr Länsmuseets konto Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Projektledare Personal Fältarbetstid Totalt undersöktes Fynd Foto Analyser Grafik Renritning Grafisk form Backasand Ödeshög Ödeshög Östergötland RAÄ 12 085 59 (8F 5j Ödeshög), X64573896457261, Y14332891433430 RT90 2,5 gon V Rikets Arkeologisk förundersökning 2004031 1 Carin Clareus 4312220703 691/03 6851 Vägverket Region sydöst Vägverket Region sydöst Mattias Schönbeck 20040526 20040527 371 löpmeter Ej tillvaratagna Nej Nej Johan Levin Johan Levin Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum. Ur allmänt kartmaterial ISSN 14039273 © Lantmäteriverket dnr 50799499 Rapport 2007:70 © Östergötlands länsmuseum Östergötlands länsmuseum utförde under maj 2004 en arkeologisk förundersökning inför en planerad vägomläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshögs samhälle, Ödeshögs socken och kommun, Östergötlands län. Vid förundersökningen kunde inga fornlämningar konstateras. ISSN 14039273 Rapport 2007:70