2007:83 Gamla spår i Röks Ödemark

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

GP 0% Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV ÖST RAPPORT 2007:83 ARKEOLOGlSK FÖRUNDERSÖKNlNG l FORM AV ANTlKVARlSK KONTROLL Gamla spår i Röks Ödemark Inför rasering av luftledning och nedläggning av ny elkabel RAÄ 68 m fl, stensträngsområde och boplatsområde Färgestad 1:2, 1:3, 3:1 och Röks Ödemark 1:6 Röks socken, Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 42213682007 Johan Stenvall UV ÖST RAPPORT 2007:83 ARKEOLOGlSK FÖRUNDERSÖKNlNG l FORM AV ANTlKVARlSK KONTROLL Gamla spår i Röks Ödemark Inför rasering av luftledning och nedläggning av ny elkabel RAÄ 68 m fl, stensträngsområde och boplatsområde Färgestad 1:2, 1:3, 3:1 och Röks Ödemark 1:6 Röks socken, Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 42213682007 Johan Stenvall 5 J Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV Öst Roxengatan 7, 582 73 Linköping Tel. 01324 47 00 Fax 0131013 24 uvost@ raa.se vwvw. raa.se/uv Produktion/grafisk form Britt Lundberg Grafik Lars Östlin Utskrift UV Öst, Linköping 2007 Kartor ur allmänt kartmaterial, ©Lantmäteriverket, 80] 82 Gävle. Dnr L 1999/3. ©2007 Riksantikvarieämbetet UV Öst, Rapport 2007:83 ISSN 14040875 Innehå" Sammanfattning 5 Bakgrund 5 Syfte 5 Kultur och fornlämningsmiljö 8 Metod och genomförande 8 Resultat 8 Ätgärdsförslag 9 Referenser 9 Arkiv 9 Administrativa uppgifter 9 Bilaga 1. Kalibrerad ”Cdatering 10 Fig 1. Karta över Östergötland med platsen för undersökningen markerad. Fig 2. Utdrag ur analoga Gröna kartan med undersökningen markerad. Skala 1:50 000. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Gamla spår i Röks Ödemark Sammanfattning Vattenfall Eldistribution AB planerade för ombyggnad av ledningsnätet inom ett område sydväst om Rök. Arbetet innebar nedgrävning av jordkabel utmed en ca 800 meter lång sträcka, samt rasering av elva elstolpar. De berörda fastigheterna var Färgestad 1:2, 1:3 och 3:1 samt Röks Ödemark 1:6. Raseringsarbetet planerades att ske i mycket nära anslutning till delar av två stensträngar, RAÃ 58 och 59. Här anvisade Riksantikvarieämbetet, UV Öst lämpliga körvägar samt var stensträngar var belägna. Schaktning för jordkabel planerades att ske dels utmed beñntlig kör väg i närområdet till RAÃ 58, dels i åkermark förbi ”förlängningen” av RAÃ 68, som är ett stensträngssystem som upphör där åkermarken vidtar. Stora delar av sträckan kunde plöjas i väg eller dikeskant varvid ingen arkeologisk insats var nödvändig på dessa platser. Gården Röks Ödemark ligger på ett höjdläge i området. Intill detta höjdläge bedömdes möjligheten att omarkerade fornlämningar skulle kunna ñnnas. Den 25 juni 2007 togs två sökschakt upp över höjden men inga anläggningar, konstruktioner, lager eller fynd påträffades. I förlängningen av RAÃ 68 (Röks sn) förlades ett schakt. Här påträffades de bortodlade resterna efter stensträngarna i form av ett något djupare lager med hårt packad mörkare jord innehållande en del mindre stenar (förmodligen kilstenar) och ett par anläggningar. Intill den norra stensträngen låg en härd och intill den södra strängen en grop eller stenlyft. Härden har daterats till 2310:30 BP vilket betyder början av 300talet f Kr (förromersk järnålder). Under sökningen bekräftade stensträngarnas fortsättning på åkern i riktning mot en mindre platå som med stor sannolikhet innehåller boplatsen. Stensträngarna bildar strax innan åkern en fägata vilken leder upp till boplatsen. Även här anvisade UV Öst var ledningen skulle läggas varför största delen av anläggningarna ligger kvar. Efter avslutad undersökning och anvisningar bedömer UV Öst att ledningen kan förläggas som planerat och att ledningen kan raseras utan påverkan på fasta fornlämningar. Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB planerade för ombyggnad av ledningsnätet inom ett område sydväst om Rök. Arbetet innebar nedgrävning av jordkabel utmed ca 800 meter, samt rasering av elva elstolpar. Berörda fastigheter var Färgestad 1:2, 1:3 och 3:1 samt RöksÖdemark 1:6. Det planerade arbetsföretaget utfördes i mycket nära anslutning till flera registrerade forn lämningar (ñg 3). Schaktning för jordkabel planerades dels utmed beñntlig körväg, dels i åkermark. Sträck ningen för jordkabeln berörde närområdet till RAÄ 58 och korsade även ”förlängningen” av RAÄ 68, som är ett stensträngssystem som upphör där åkermarken vidtar. Det var högst troligt att fortsättningen på stensträngarna skulle kunna återñnnas dolda under matjords skiktet. I en fornlämningstät miljö som denna är det troligt att dolda fornlämningar i form av boplatser och eventuellt gravar kan förekomma Syfte Syftet med förundersökningen var i första hand att tillse att inga fornlämningar kom till skada vid raseringsarbetet och jordkabelförläggningen. Om det inte var möjligt att undvika fornlämningar skulle anläggningarna dokumenteras och undersökas innan förläggningsarbetet kunde fortsätta. \ E: Usa Röks Ödemark Röknshiiiiiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i w i1333ihåiiizáiisbåiiiiiii Rök 58:1 / / / I /UPpskanadbegränsning/ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu påfornlämningsplats :1111:1111::11:11:1111um '(bOP'at$> :11:11:1111:111111111111111 L / :11:11:1111:111111111111111 \ / 33333333iiiiiiiiiiiáákié:i” \_,/// i i i i i i i i i i “1:11:1/ ," 31111111111111111111i ,' Fridhem 1:mm1111111111111111imi i i i i i i i i H I 11:11:::i:““:““:::::::::: StoraÄby144: I :11:11:11* I HHHH / “Hiw HH \ 1::1:::*::::::::::::::::::*::: “Hi \ “iHHHHHHHHHHH +X6461400 \\ \ i i i i i i i i i i i H '< \ E l a: i § IN _NyelkabelflJ 10|0m M“111::31:11:::11111111111Rök49m Fig 3. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med den planerade elkabelns sträckning markerad. Registrerade fornlämningar och förmodat fornlämningsområde är också markerade. Skala 1:2500. X6461600 xxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x \\ + 111* *111111111111111111111 mmaaamwm Åkermark mwmm * *MMHMMMMHMMMH ^2°511:1:::1:::1:::1:::::::::*“:m:: * I i 1%ij éá % Stlehlstlrâriá A201=Rök68 .; 111“ A206 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Schakt202 \111111111111111111111111111111111111 Förmodat n::1:::1:::1:::11111111111111111111111 |forn|ämningsområde 1::1:::1:::1:::11111111111111111111111 l 33333333333333333333333333333333333333 l Åkermark 1::1:::1:::1:::11111111111111111111111 l 333333333333333333333333333333333333333 I :1::1:::1:::1:::11111111111111111111111 l lmpediment 3333333333333333333333333333333333333333 X6461550 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ / 0L882171 A + 0 5' 3 237 Fig 4. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med detaljbild av schaktet där resterna av stensträngarna (RAÄ 68) syns och påträffade anläggningar (A205 och A206). Skala 1:300. Kultur och fornlämningsmiliö Det aktuella området ligger strax utanför det omfattande riksintresseområdet för kulturmiljö vården, KE 17, OmbergTåkernområdet, och delvis inom det regionala intresseområdet, K 21, IngvaldstorpValla m fl. Området karakteriseras av en fornlämningsrik övergångsbygd som från slättens Öppna ytor övergår till ett mer brutet landskap med åkerholmar och skog. Forn lämningarna i området utgörs av gravfält och boplatser, men det mest utmärkande är de mycket omfattande stensträngssystemen. Ledningsarbetet passerade stensträngarna, RAÃ 5 8 och 59. I nära anslutning ñnns dessutom RAÃ 116, som utgörs av en bebyggelselämning, och RAÄ 117, som utgörs av ännu stående, äldre byggnader. Metod och genomförande Vid de två berörda stensträngarna, RAÃ 58 och 59, anvisade Riksantikvarieämbetet UV Öst dels körvägar för arbetsfordonen och dels var stensträngar var belägna. Schaktning för jord kabel planerades att ske dels utmed beñntlig körväg i närområdet till RAÃ 58, dels i åkermark förbi ”förlängningen” av RAÃ 68, som är ett stensträngssystem som upphör där åkermarken vidtar. Stora delar av sträckan kunde plöjas i väg eller dikeskant varvid ingen arkeologisk insats var nödvändig på dessa platser. Gården Röks Ödemark ligger på ett höjdläge i området. Intill detta höjdläge bedömdes möjligheten att omarkerade fornlämningar skulle kunna ñnnas. Två sökschakt (schakt 207 och 208) togs upp över höjden men inga anläggningar, konstruktioner, lager eller fynd påträf fades. Orörd mark i form av sandblandad morän påträffades cirka 0,30,4 m från dagens markyta (ñg 3). I förlängningen av RAÄ 68 (Röks sn) förlades ett schakt (schakt 202). Här påträffades de bortodlade resterna efter stensträngarna i form av ett något djupare lager med hårt packad mörkare jord innehållande en del mindre stenar (förmodligen kilstenar) och ett par anlägg ningar. Intill den norra stensträngen låg en härd och intill den södra stensträngen en grop alternativt stenlyft (se också Resultat) (ñg 4). Plandokumentation av anläggningar och schakt utfördes med hjälp av DGPS, och de sek tioner som togs fram dokumenterades med digitalfoto. Undersökningsområdena och schakten dokumenterades också via digitalfotografering. All dokumentation har samlats i Riksantikvarie ämbetets informationssystem Intrasis för vidare bearbetning. Resultat I schakt 207 och 208 över ett höjdparti invid gården Röks Ödemark påträffades inga anlägg ningar, konstruktioner, lager eller fynd i den planerade kabelns sträckning. Schakt 202 förlades på åkern där förlängningen av stensträngarna RAÃ 68 bör ha varit. Mot botten, ned mot orörd mark, framträdde tydligt resterna av stensträngarna. Stenmate rialet har genom odling och bortforsling försvunnit och kvar var endast två svaga fördjup ningar i marken som innehöll mörkare hårt packad jord. Enstaka mindre stenar hittades som kunde tolkas vara kilstenar. Stensträngsmarkeringarna i marken mättes in och riktningen visade sig stämma med beñntliga registrerade stensträngar i skogsbrynet. Således har stensträngarna fortsatt ut på åkern i riktning mot ett platåliknande höjdparti, cirka 30 m åt sydväst. Här kan slutsatsen dras att stensträngarna under förhistorien bildat en fägata där man fört djuren mellan boplatsen och betet med vattenhålet i öster. Med största sannolikhet ligger boplatsen på platån i väster vilken fägatan har sin riktning emot (ñg 4). I samma schakt (202) och intill stensträngsmarkeringarna påträffades också två anlägg ningar. A206 var en grop som innehöll bränd lera och små kolbitar. Fyllningsjorden var något mörkare än jorden i stensträngarna men i övrig var det endast kolet och leran som skilde dem åt. A206 skulle därmed också kunna vara ett stenlyft, där en av stenarna som ingått i sten strängarna stått. A205 var en flack och delvis sönderplöjd härd. Den var nästan rund och cirka 1 m i dia meter. Det fanns rikligt med skärv och skörbränd sten i fyllningen med en kraftig sot och kollins mot botten. Djupet uppgick till cirka 0,100,15 m. Kol från härden skickades till Poznan Radiocarbon Laboratory och visade vid analys en förromersk datering: 2310 30BP (cirka 410350 f Kr med 2 sigmas kalibrering bilaga 1). Om denna härd är samtida med stensträngarna är svårt att avgöra men vanligtvis brukar stensträngar kunna dateras till åt minstone efter kristi födelse. Sannolikare är kanske att härden indikerar en äldre fas i boplatsen och att den härrör från ett aktivitetsområde intill boplatsen. Säkert är dock att undersök ningen vid Röks ödemark tydligt har indikerat att det finns åtminstone en boplats från äldre järnålder. Ätgärdsförslag Efter avslutad arkeologisk förundersökning som skedde i form av antikvarisk kontroll bedömer UV Öst att ledningen kan förläggas som planerat under förutsättning att ledningsstråket inte ändras. Undersökningen visade att området innehåller lagskyddade fornlämningar som man måste ta hänsyn till vid eventuella fortsatta markarbeten i området. Linköping i oktober 2007 Johan Stenvall Referenser Arkiv Forminnesregistret Administrativa uppgifter Län: Östergötland Landskap: Östergötland Kommun: Ödeshög Socken: Rök Plats: Färgestad 1:2, 1:3 och 3:1, Röks Ödemark 1:6 Fornlämning: RAÄ 68 Röks sn Undersökningens mittpunkt: X6461590, Y1438890 Koordinatsystem: RT90, 2,5 gon V Riksantikvarieämbetet dnr: 42213682007 Länsstyrelsen dnr: 431618607 Länsstyrelsen beslutsdatum: 4 juni 2007 Pro/ektnummer: 1520935 Intrasisprojekt: 02007040 Rapportnummer: 2007:83 Ansvarig arkeolog: Johan Stenvall Beställare: Länsstyrelsen Östergötland Kostnadsansvarig: Vattenfall Eldistribution AB Undersökningstid: 25 juni 2007 Undersökningsomräde: 92 löpmeter Arkivhandlingar: Fmis Fynd: Inga fynd Bilaga 1. Kalibrerad "Cdatering Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); Oxcal v3.9 Bronk Ramsay (2003); min r:4 sd:]2 prob usp[chron] 27OOBP _ A205, POI21321 : ZSIOiSOBP I 68.2% probability ZGOOBP : 410% (61.3%) 37OBC Z 27OBC ( 6.90/0) ZGOBC ZSOOBP : 95.4% probability : 4103c (76.1%) 3503c 24OOBP zoosc (19.3%) 2303C ZSOOBP ZZOOBP UOllEulLUJBJBP UOqJEDOlpEH ZIOOBP IIIIIIII |_I LI |_I |_I . I | I | I | | . 800Ca|BC 600Ca|BC 400Ca|BC 200Ca|BC Calibrated date