Ang Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun - Rök

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun Rök l miljön ingår förutom kyrkan och därinvid liggande bi sättningshus två skolhus, det ena en så kallad "slöjd villa" vilken i dag används som gymnastiksal. Präst* gården och lönebostället norr om kyrkan ligger i nära anslutning till varandra. I östra delen av området ligger "Pilgården" med man byggnad från år 1868. I väster ligger församlingshem och vaktmästarebostad, bägge flyttade till platsen år 1951. Församlingshemmet låg ursprungligen vid gården Millingstorp (varifrån ä ven tomten är avstyckad) och vaktmästarebostaden är flyt« tad från Renstad i Svanshals socken. Bebyggelselokaliseringen i Rök är av mycket tidigt datum och illustrerar en kontinuerlig utveckling från järnålder (Rökstenen) via medeltid (den gamla kyrkan) fram till nu tid. E \ i» 4 4 »RE _ xrilwtååoå ...3x :..Su .u \ hmmm: rm. ?ååå a m \ .i xx?! äüäâäüå . ?at m 330: ?1. JunLv .› . V ,Ad Ny.” . , \ NT .. 1 . _ 3 . , . , i i , , _ g . _14 A › . , › › . 4 .i Ecäåêuå \ , 4 _ › \ .,, Ö \ › . . .3. ms »ihåg . zgyå § ;4 g (wsmrmnm'mr å.. › , Qämmää _ .. ,_ i. _ k . :Å › › . 7 V 5 25% cu\0sl\ Öáeshö 271mm ?fl Neg nr ÖKM 14:16 Miljö från sv Foto: Johan Högquist 1979