2007:83 Två vindkraftverk vid Runnestad. Arkeologisk förundersökning

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Rapport 2007:83 Arkeologisk förundersökning Två vindkraftverk vid Runnestad Invid RAÄ 37 och 139 Runnestad 1:1 Rök socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Mats Magnusson ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI Två vindkraftverk vid Runnestad Innehåll Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Områdesbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Metod och dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Resultat och tolkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Tekniska uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bilaga 1. Schakt och profilritning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ÖSTERGÖTLANDS__ LÄNSMUSEUM AVDELNINGEN FOR ARKEOLOGI Box 232 a 581 02 Linköping a Tel 013 23 03 00 ' Fax 013 12 90 70 info@ostergot|ands|ansmuseum.se ' www.ostergot|ands|ansmuseum.se Sammanfattning Östergötlands länsmuseum utförde under mars 2002 en arkeologisk förunder sökning inför det planerade uppförandet av två vindkraftverk med tillhörande kranplatser samt en servicev'ag vid Runnestad 1:1 i Rök socken, Ödeshögs kom mun, Östergötlands län. Arbetet utfördes på uppdrag av LarsMagnus Johans son. Vid förundersökningen framkom flera härdar, ett stolphål och bränd lera. Mats Magnusson antikvarie . ÄSTERJlSVANSHALS S. 35) ' 3:5 \ .L_ x... \ E '\_ \. \ . I. ' _ __1 '1 LILLA YXNEKULLA_/':.Å.\ _ x I_ L År? '.I. _ l /, syn HALS 1 . ›/4:3/_/4_§" | 5" _x'4 . W _v_A_N__5H A'L › _ »11 1 y / V w \ 't 2 / ' i. .I _/'/ z \. .. z 7* ._ ' \. H.. ?VEBODåi/ V _/'/ _/ . a mig. .. 9' Å.N\... r ur. " a n . Figur 2. Utdrag ur Ekonomiska kartans blad 084 28 och 084 38 med serviceva'g och plats för vindkraftverk markerade. Skala 1:10 000. Inled ning Under mars 2002 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning. Förundersökningen gällde det planerade byggandet av två vindkraftverk med tillhörande kranplatser samt en serviceväg på en sammanlagd sträcka av ca 700 m. Vindkraftverken var planerade att ligga ute i åkermarken öster och nordöst om ett befintligt verk på Runnestads ägor i Rök socken, Ödeshögs kommun. Den arkeologiska förundersökningen utfördes efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötlands län. Upp dragsgivare var LarsMagnus Johansson, Runnestad, som även svarade för de arkeologiska kostnaderna. Ansvarig för förundersökningen var antikvarie Vik toria B jörkhager och ansvarig för utformningen av rapporten var undertecknad. Sammanlagt omfattade förundersökningen två och en halv dagar i fält. Områdesbeskrivning Exploateringsområdet är beläget på en höjdrygg ca 110 m ö h i en fornlämningsrik fullåkersbygd. Intill platsen för det nordligaste planerade verket ligger RAÄ 37 som utgörs av en storhög med en diameter på 20 m och en höjd av 1,6 m. Längre österut i åker marken ligger ytterligare en hög med en diameter på 18 m och en höjd av 1,75 m (RAÄ 42). I området kring högama har det påträffats ett flertal lösfynd i form av skafthålsyxor (RAÄ 65, 128 och 138) samt ett bryne (RAÄ 127). En arkeologisk utredning år 2001 inför nedläg gandet av elkabel till det befintliga vindkraftverket resulterade i att tre härdar och två mörkfärgningar påträffades. Härdarna hade en diameter på 0,60,8 m och ett djup på ca 0,100,14 m. De utgjordes av sotig, något moig, lera med inslag av kol och skärvig sten. Anläggningarna framkom alldeles nordöst om platsen för det planerade fundamentet, där de låg förhållande vis koncentrerade (Björkhager 8222003). Ytterligare en arkeologisk förundersökning ge nomfördes 2001, inför uppförandet av det befintliga vindkraftverket. Då påträffades fast fornlämning i form av en härd och ett stolphål (RAÄ 139). Härden har genom 14Canalys daterats till övergången mellan förromersk och romersk jämålder, 100 f Kr 7 e Kr (1 sigma, UA18258) (Björkhager 3 1 :2003). Syfte Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att se till att fast fornlämning kom till skada i så liten utsträckning som möjligt. Detta skulle ske genom att vindkraftverk, kranplatser och serviceväg, om möj ligt, justerades i sidled eller omlokaliserades. Ifall mindre ingrepp kom att ske i lagskyddade fornläm ningar skulle dessa undersökas och dokumenteras av seende karaktär och omfattning. Påträffade lämningar skulle om möjligt även dateras. Metod och dokumentation Utmed servicevägen drogs ett ca 700 m långt, 1,5 m brett och 0,20,35 m djup schakt med maskin. På de planerade fundamentplatserna drogs flera parallella schakt med en längd av ca 2540 m och med ett djup av ca 0,20,35 m. Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum. Resultat och tolkning Vid det östra verket påträffades tre mörkfärgningar med en storlek av ca 2,5 X 1,5 m och med ett innehåll av något sotig humös lera. Anläggningarna hade ett djup på ca 0,3 m och i anläggning 3 (A3) påträffa des en bit bränd lera (C4365: 1). Cirka 30 m västerut framkom ytterligare en mörkfärgning, A4. Ytterligare ca 20 m västerut (från A4) påträffades två sotkoncen trationer (A5 och A6) med en storlek av ca 0,20,3 m i diameter och ca 0,05 m i djup. De anläggningar som påträffades vid förundersök ningarna undersöktes och borttogs vilket medförde att det inte krävdes några ytterligare arkeologiska åtgärderi ärendet. Östergötlands länsmuseum gjorde bedömningen att det därmed inte fanns några fortsatta hinder för vindkraftverken med serviceväg och att byggnationerna därför kunde genomföras som plane rat. Referenser Björkhager V. 2003. Runnestad 1:1. Vindkraftverk. Arkeologisk utredning, etapp 2. ÖLM 3122003. Linköping. Björkhager V. 2003. Runnestad 1:1. Elkabel. Arkeo logisk förundersökning. ÖLM 8222003. Linkö ping. Tekniska uppgifter Fastighet Socken Kommun Län och landskap Fomlämningsnummer Ekonomiska kartans blad Koordinater Koordinatsystem Höjdsystem Typ av undersökning Länsstyrelsens dnr Länsstyrelsens handläggare Länsstyrelsens beslut ÖLM dnr ÖLM projektnr Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Projektledare Rapportarbete Fältarbetstid Fynd Foto Analyser Grafik Renritning Grafisk form Runnestad 1:1 Rök Ödeshög Östergötland RAÄ 37 och 139 084 28 (SE 2i Valla), 084 38 (SE 3i Svanshals) X6464900Y1441100 och X6465150Y1441000 RT90 2,5 gon V Rikets Arkeologisk förundersökning 2201581301 Carin Clareus 20011204 595/01 5950 LarsMagnus Johansson LarsMagnus Johansson Viktoria Björkhager Mats Magnusson 2002042426 ÖLM C4365 Nej Nej Lasse Norr Lasse Norr Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum. Ur allmänt kartmaterial ISSN 14039273 © Lantmäteriverket dnr 50799499 Rapport 2007:83 © Östergötlands länsmuseum Bilaga 1. Schakt och profilritning Då ritningen är förminskad är skalan ca 1:30 resp 1:300. tOZ owman_ OEEEC®I ömêäâm ,2525 03088 show :5 om; amok com; gmxw mEEzEøE :oo ämcow mo .csEon mmocmouo :oxoom 95m_ 3 _umwmoccsm_ Qvå .93 N .90_ mmEzc Bmw: ,mzow _. ® > SE Ena E F” Foñmm En_ Östergötlands länsmuseum utförde under mars 2002 en arkeo logisk förundersökning inför det planerade uppförandet av två vindkraftverk med tillhörande kranplatser samt en serviceväg vid Runnestad 1:1 i Rök socken, Ödeshögs kommun, Östergötlands län. Vid förundersökningen framkom flera härdar, ett stolphål och bränd lera. ISSN 14039273 Rapport 2007:83