Elkabel i Hästholmen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

RAPPORT 2015:55 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING ELKABEL I HÄSTHOLMEN RAÄ 25:1 OCH 239 LASTBERGSVÄGEN OCH HAMNGATAN VÄSTRA TOLLSTAD SOCKEN ÖDESHÖG KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN ”SMF'94" *i t . ,o i 'ifyáüäri : * .iwgälåmmmff :in: Wij; ' _ " ©M$emm%ä ' ...Tu... ;jvdb'@: ' är .a Jannisb LJ* _._'_ fax_ Ps i KE? 'E 25:. ?3 fnáváøffw immun 46 W . W;le l l'I › Elkabel i Hästholmen Innehåll Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Syfte och frågeställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Metod och dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tekniska uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Omslagsbild: Utmz'tt ur Geometrisk á'goavmáming '194272 I 639 (LMSD1439:a'10:84). OSTERGÖTLANDS MUSEUM ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Box 232 581 02 Linköping 013 23 03 00 www.ostergot|andsmuseum.se Sam manfattn I ng Sensommaren 2015 genomförde Östergötlands museum en arkeologisk förun dersökning längs delar av Hamngatan och Lastbergsvägen i Hästholmen, Västra Tollstad socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Vid undersökningen påträffades ett kulturlager med kolstänk och inslag av ben samt en stenläggning bestående av gråsten och kalkstensflisor. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse. Roger Lundgren antikvarie 478500 479000 | | 10 Norrgåren_' §.\ . Västra Toästad 80:1 m ' D ax. D! xx. \ _Xx_ .0 xlIasthwimgn Hästhc; r'h en x 1 Bdåçudden* __ 0\ Lt, \ ._*er'TÅI I ' I _ 6460000 \ 6460000 6459500 \ \ 6459500 © Lantmäteriverket MSZOO8/O6551 478500 479000 HOLMEN f' Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan men' andersäkningsømradet markerat. Skala 1:10 000. Inledning Östergötlands museum utförde i augusti 2015 en arkeologisk förundersökning i form av schakt ningsövervakning längs delar av Hamngatan och Lastbergsvägen i Hästholmen, Västra Tollstad socken, Ödeshögs kommun. Undersökningen föranleddes av planerat schaktningsarbete i samband med en elkabel nedläggning. Förundersökning utfördes efter beslut från Länsstyrelsen Östergötland. Uppdragsgivare var Vattenfall Eldistribution AB som även svarade för den arkeologiska kostnaden. Ansvarig för förunder sökningen var antikvarie AnnCharlott Feldt. För rapportarbetet svarar undertecknad. Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö Hästholmen ligger vid Vätterns östra strand strax söder om Omberg och är belägen i ett bördigt jordbruksland skap. Trakten kring Omberg och Tåkern utgör en av Östergötlands tre förhistoriska centralbygder (se Kaliff 1999). Det finns rikligt med kända fornlämningar, främst i form av gravar och gravfält från järnålder. Flera stenåldersboplatser finns också registrerade. Bygden är sedan länge hårt uppodlad och många fornlämningar är därför helt eller delvis förstörda. Hästholmens medeltida historia brukar sättas i samband med Alvastra cistercienserkloster som grun dades år 1143 av kung Sverker den äldre och dennes drottning Ulvhild. Äldsta skriftliga belägg gäller en by Hästholmen (SDHK 1872). Medeltida källor omtalar en hamnfunktion i Hästholmen vilket kan sättas i sam band med ortens sigill som visar en båt som går för fulla segel. I dokumenten framträder platsen som en handels plats i det annars agrart präglade landskapet. Hamnen och handeln gör att Hästholmen idag räknas som en av Sveriges medeltida städer. Under 1300talet nämns även en kyrka, en borg samt en tingsplats. Den halvö som idag utgör hamnens västra sida kallas Husbacken och är sannolikt platsen för den medeltida borgen (Västra Tollstad 42:1). Runt 1400 förefaller platsens betydelse minska, något som sätts i samband med Vad stena klosters grundläggande och att Vadstena erhöll stadsprivilegier. Hästholmen omtalas sista gången som tingsplats år 1523 (Klackenberg 1984). De arkeologiska observationerna av det medeltida Hästholmen (Västra Tollstad 25:1) är sparsmakade. Kulturlager är iakttagna i Hästholmens hamn, men deras karaktär, mäktighet och utbredning är i det närmaste okända. Fynd såsom sigillstamp och vapen detaljer har påträffats. Tyngdpunkten i dateringarna förefaller ligga i 1400 och 1500tal. Bland annat har 280 mynt påträffats vid dykningar i hamnens inlopp. Mynten är präglade ungefär mellan år 1400 och 1530 (Klackenberg 1984). Med anledning av en planerad ombyggnad av Häst holmens hamn utfördes 2003 en marinarkeologisk förundersökning. Vid undersökningen påträffades resterna av en klinkbyggd båt. Vraket låg emellertid utanför det då aktuella undersökningsområdet och besiktigades endast översiktligt. Inom området för exploateringen påträffades spridda efterreformatoriska fynd (Ternström 86 Rönnby 2003). År 2004 utför des en arkeologisk förundersökning i samband med nedläggande av optisk fiberkabel i Hästholmen. Vid undersökningen påträffades byggnadslämningar och fynd vilka sannolikt inte är äldre än 1600tal. Utöver detta påträffades kulturlager som inte gick att datera närmare (Karlsson 2011). Syfte och frågestal I n lngar Syftet med förundersökningen var att fastställa huru vida äldre kulturlager eller lämningar skulle komma att beröras av det aktuella arbetsföretaget. Målsättningen var i första hand att tillse att fast fornlämning berördes i minsta möjliga mån. Om fornlämningar påträffades skulle dessa dokumenteras avseende karaktär, omfatt ning samt om möjligt dateras. Inför förundersökningen framtogs ett antal centrala frågeställningar vilka var kopplade till de förväntade undersökningsresultaten. Dessa var enligt följande: 0 Finns det kulturlager från medeltiden och/ eller nyare tid inom undersökningssträckan? 0 Finns det lämningar efter medeltida och/ eller nyare tids bebyggelse inom undersökningsytan? Resultatet från förundersökningen ska kunna ligga till grund för länsstyrelsens fortsatta bedömningar i ären det och kunna utgöra underlag för uppdragsgivarens fortsatta planeringsarbete. Metod och dokumentation Förundersökningen i Hästholmen utfördes i form av en schaktningsövervakning vilken ägde rum i samband med det aktuella arbetsföretaget. Påträffade lämningar dokumenterades genom digital positionsbestämning, beskrivning samt fotografering. 6459650 Ett prov för 14Canalys tillvaratogs men kunde inte dateras. Analysen utfördes av Tandemlaboratoriet vid Uppsala Universitet. Resultat I samband med kabelnedläggningen grävdes ett 0,4 0,5 m brett och upp till 0,5 m djupt schakt vars samman lagda längd uppgick till omkring 230 m. Där schaktet löpte längs Lastbergsvägen mellan Hamngatan och den gamla banvallen påträffades ett kulturlager och en stenläggning samt ett äldre ledningsschakt där själva kabeln markerats medelst tegelsten. I övrigt berörde schaktningsarbetet endast moderna bärlager. Det påträffade kulturlagrets längd i schaktet var 3,6 m med en mäktighet om ca 0,15 m. I norra delen framkom lagret på 0,30 m djup. I södra delen gick lagret ner i schaktbotten och fortsatte in under ett grusskikt. 478650 Östra delen av lagret var skuret av den äldre tegelmar kerade kabeln. Lagret var lerigt och strimmigt till sin karaktär. Det innehöll kolstänk, någon sotfläck samt inslag av ben. Dentalt material från svin tillvaratogs för 14Canalys men provet var inte daterbart. Stenläggningen framkom i schaktets botten på 0,5 m djup. Den bestod av gråsten och kalkstensflisor med en materialstorlek på 0,05 0,20 m och var delvis täckt av ett lerigt tramplager. Även stenläggningen fortsatte in under sentida fyllnadslager norrut. Stenläggningen skulle kunna vara rester av en stenlagd gårdsplan eller väg. Hamngatans sträckning går att belägga i historiskt kartmaterial från åtminstone andra hälften av 1700ta let. Inga större stenar påträffades som skulle kunna utgöra syllstenar varför det förefaller mindre troligt att det skulle röra sig om ett stenlagt golv. Sammanfattningsvis kan konstateras att äldre läm ningar förekommer i det aktuella området och att dessa sannolikt hör samman med bytomten. 478800 , 1 'h ' ' ' l' l=' 7. _ Ledningsschakt _ Schaktdel med lämningar ' _ l :1.1. 4:11. r, , 478650 Figur 3. Schaktá'versikt. Skala 1: 1500. i ' r. " i I © Lantmäteriverket MSZOO8/O6551 _'ij 478800 6459650 :1 Ledningsschakt _ Schaktdel med lämningar _ Kulturlager =I Stenläggning © Lantmäteriverket MSZOO8/ 06551 Figur 4. Detalj av den de! av sabaktet där lámningarpátmjfades. Skala 1:125. Referenser FMIS :Fornminnexregz'xtretpá' nätet Via http : // www.fmis.raa.se Karlsson, E. 201 1. Bredband z' Häxtkølmen, Ar keøløgz'xk förundersökning, Växtm Ellxtnd maken, Ödeshög: kommun, Öxtergätlnndx län. Rapport 2011:5. Östergötlands mu seum. Linköping. Klackenberg, H. 1984. Häst/101mm. Medeltidx :inden 59. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Stockholm. Ternström, C 86 Rönnby, J. 2003. Häxtkølmenx knmn. Mnrinnrkeøløgz'xkfb'rundørxäkning Växtm Elktndxøcken, Ödeshög: kommun, Öxtergätlnndx län. Rapport 93:2003. Östergötlands länsmuseum. Linköping. SDHK:Sven5kt Dz'plømntnrz'um: kuvudknr tøtek över medeltidxbreven Via http:// Iiksarkivet.se/sdhk Geometrisk ägoavmätning 1639, LMS D1439:d10:84« Fzgur 5. Kulturlugret z' sckuktets kágru de! men' störningen till vänster. Längre upp i sckuktet skymtar Stenluggningen. M ot söder. Foto: AC Feldt. Fzgur 6. Sthuktnz'ng längs Lustbergsvugen/gumlu bunvullen. Mot lister. Foto: A C Feldt. Tekniska uppgifter Lokal Socken/ Stad Kommun Län och landskap Fornlämningsnummer Digitala fastighetskartan blad Koordinatsystem Höjdsystem Mätteknik Typ av undersökning Länsstyrelsens dnr Länsstyrelsens handläggare ÖM dnr ÖM projektnr ÖM intrasisnr Beställare Kostnadsansvarig Projektledare Personal Rapportarbete Fältarbetstid Totalt undersöktes Fynd Foto Analyser Grafik Renritning Grafisk form Hästholmen, Hamngatan/ Lastbergsvägen Västra Tollstad Ödeshög Östergötland Västra Tollstad 239, 25:1 6415 5h NO SWEREF 99 TM RH70 RTK/GNSS Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 43 125491 5 Magnus Reuterdahl 229/ 15 5 3 1 669 Vattenfall Eldistribution AB Vattenfall Eldistribution AB AnnCharlott Feldt Roger Lundgren Roger Lundgren 20150827 och 28 235 löpmeter varav 23 m extensivt Digitalfoto 14C, gick ej att datera Roger Lundgren Lasse Norr Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum. Ur allmänt kartmaterial ISSN 14039273 © Lantmäteriverket MS2008/0655l Rapport 2015:55 © Östergötlands museum Sensommaren 2015 genomförde Östergöt|ands museum en arkeo|ogisk Förundersökning |ängs de|ar av Hamngatan och Lastbergsvägen i Häst ho|men, Västra To||stad socken, Ödeshögs kommun. Vid undersökningen påträffades ett ku|tur|ager med ko|stänk och ins|ag av ben samt en sten |äggning bestående av gråsten och ka|kstensf|isor. | övrigt påträffades inget av arkeo|ogiskt intresse. |SSN14039273 Rapport 2015:55 U ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM