ELKABEL UTMED VÄG 506

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

RAPPORT 2014:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING ELKABEL UTMED VÄG 506 RAÄ 14 RYKETB /\/\ FL STORAÅBY SOCKEN ÖDESHÖGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN VIKTORIA BJÖRKHAGER U ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Elkabel utmed Väg 506 Innehåll Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Områdesbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Metod och dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Resultat och tolkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Tekniska uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 U ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Box 232 ° 581 02 Linköping ' 013 23 03 00 ' www.ostergot|ondsmuseum.se Sam manfattn I ng Östergötlands länsmuseum utförde hösten 2000 en arkeologisk förundersök ning inom fastigheterna Ryket 1:3 m fl, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun. Undersökningen utfördes i samband med flyttning av en lågspänningsledning, till följd av ombyggnation av väg 506. Den befintliga luftledningen skulle ersättas med jordkabel utmed en ca 300 m lång sträcka. Vid undersökningen påträffades inget av arkeologiskt intresse. Viktoria Björkhager 1:e antikvarie Figur 2 t 19. Utdrag ar digitala Fastighetskartan med under sökningsstrackan markerad med blått. Skala 1.'5000. 6457500 6457000 6456500 486000 _.Q 0. .tu?3 '5: ' ' _ ›'\v 2 o_ l .. .5 g. /ø \) Brickegårde Sto." 'by'17 :' RX .7/15 › \\O * “ @\_ _ 43. 486000 1 . _ ' “âKyrkpaçi en _ Stor i f ' v .. .' 5.4. \. _ _,. . .Eir 59'_ t . _'I nd i' A r; ng : .q ._ 1.. _. _Ä' ' i' I i I ” ' “” 5%. ,pEåÃS .Jçåå ' 21" f*: '. ?fel 3 . ' ' . i* 1 . © Lantmäteriverket MSZOOS/ 06551 486500 6457000 6456500 Inledning Östergötlands länsmuseum utförde hösten 2000 en arkeologisk förundersökningi samband med flyttning av en lågspänningsledning, till följd av en ombyggnation av väg 506. Den befintliga luftledningen skulle ersättas med jordkabel utmed en ca 300 m lång sträcka från Brickegården till Lunden inom fastigheterna Ryket 1:3 m fl, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun. Arbetet utfördes efter beslut från Länsstyrelsen Östergötland. Uppdragsgivare var Vattenfall Elnätservice AB, vilka även svarade för de arkeologiska kostnaderna. Ansvarig för förundersökningen samt utformningen av rappor ten var undertecknad. Rapporten har anpassats efter undersökningsresultatet. Områdesbeskrivning Det aktuella området ligger inom en mycket forn lämningsrik trakt med bland annat flera gravfält, stensträngssystem och sannolikt även förhistoriska boplatser. Det aktuella arbetsföretaget planerades att ske i ett öppet, kuperat, beteslandskap. I områdets södra del, som är det lägst liggande, finns ett vattenhål. Söder därom finns ett område med bort odlade stensträngar 18). I detta södra område fanns fortfarande stensträngar vid 1948 års fornminnes inventering. Norr om vattenhålet ligger en stensträng, RAà 66. Väster om väg 509 finns ett gravfält, RAà 14, med 36 kända fornlämningar som utgörs av 35 runda stensättningar och en treudd. På östra sidan av vägen ligger ytterligare stensträngar, RAà 63 och 64, samt enstaka gravar, RAà 13 och en skålgropslokal, RAà 80. Norr om undersökningsområdet finns gravfältet Kyrkbacken, RAà 11, med 21 kända fornlämningar. I samband med byggandet av E4:ans nya sträck ning genom Ödeshögs kommun genomfördes flera arkeologiska undersökningar i närheten. Bland annat undersöktes åkrar, stensträngar, boplatslämningar och en omfattande järnframställningslokal i det närbelägna Järnstad (Björkhager, Öhlsen 85 Ranheden 2000 och Räf 2009). Syfte Syftet med den arkeologiska förundersökningen var primärt att styra markingreppet så att fast forn lämning skadas så lite som möjligt av det planerade arbetsföretaget och om möjligt justera kabelsträckan så att fornlämningar inte berördes. Om detta inte var möj lig skulle de vid schaktningsövervakningen framkomna fornlämningarna undersökas, dokumenteras samt om möjligt dateras. Metod och dokumentation En besiktning av den planerade kabelsträckningen genomfördes, tillsammans med representant för eX ploatören, före schaktningen. Vid detta tillfälle skulle justeringar av kabelsträckningen göras, för att undvika att fornlämningar berördes. På de punkter där det fanns risk att fornlämning skulle kunna beröras trots genom förda justeringar utfördes en schaktningsövervakning. Den arkeologiska förundersökningen utfördes som en schaktningsövervakningi samband med markarbe tena. Schakten skulle dokumenteras på en översiktsplan. Påträffad fornlämning skulle undersökas genom hand grävning och dokumenteras genom fotografering och handritning. Relevanta prover för 14Canalys skulle tas för att datera eventuella fornlämningar och därmed om möjligt utröna den kronologiska relationen till närlig gande redan kända lämningar. Resultat och tolkning Sökschakt drogs utmed kanten av väg 506, intill grav fältet 14) och söder om vägen intill stensträngen (RAà 66) följdes en befintlig kabel. In till fastigheten Lunden söder om vägen gjordes ett tjugotal sökschakt i en beteshage. Schakten hade en bredd av ca 0,6 m och ett djup av 0,3 0,4 m. Under matjordslagret i schakten påträffades inget av arkeologiskt intresse. Referenser Björkhager V, Ohlsén M 85 Ranheden H. 2000. jármmd ett fossilt odlingslandskap. RAÄ 73, Stora Åby sn, Ödeshögs kommun, Östergötland. Rapport 5:2000. Östergötlands länsmuseum. Räf E och Norr L. 2009. jámxtad. jämfmmxtállning och bo platx. RAÄ 155 och RAÄ 159,]ärnstad 2:3, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Rapport 2009: 1. Östergötlands länsmuseum. Tekniska uppgifter Lokal Socken Kommun Län och landskap Fornlämningsnummer Ekonomiska kartans blad Koordinater (n/ e) Koordinatsystem Typ av undersökning Länsstyrelsens dnr Länsstyrelsens handläggare Länsstyrelsens beslut ÖLM dnr ÖLM projektnr Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Projektledare Personal Rapportarbete Fältarbetstid Totalt undersöktes Fynd Foto Analyser Grafik Renritning Grafisk form Ryket 1:3 m fl, utmed väg 506 Stora Åby Ödeshög Östergötland RAÅ 14 64E 5i NO 645 6729645 6840/48595874861945 SWEREF 99TM Arkeologisk förundersökning 220782300 Carin Clareus Muntligt 423/00 Ã6492 Vattenfall Elnätservice AB Vattenfall Elnätservice AB Viktoria Björkhager Viktoria Björkhager 20000907 300 löpmeter Viktoria Björkhager Lasse Norr Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum. Ur allmänt kartmaterial ISSN 14039273 © Lantmäteriverket MS2008/ 065 51 Rapport 2014:23 © Östergötlands museum Östergöt|ands |ansmuseum utförde hösten 2000 en arkeo|ogisk för undersökning inom Fastigheterna Ryket 1:3 m f|, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun. Undersökningen utfördes i samband med f|yttning av en |ågspannings|edning ti|| föUd av ombyggnation av väg 506. Den befint|iga |uft|edningen ersattes mediordkabe| utmed en ca 300 m |ång stracka. Vid undersökningen påträffades inget av arkeo|ogiskt intresse. |SSN 14039273 Rapport 2014:23 U ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM