Ellen Keys Strand

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

' f V besökarewid.gdetvackra ”oflloheVMmet' H. :4, öreståndarinnan för Elle' Keys'Stmhd_ ;fruAnny Pdlmskog 'har redan' denna säsong haft drygt 200' ' vidOmber gs. fot,;som_ verkafha fått ett nytt intresse; inte _ bara. frånkveriskbhåll; ° lidande mbaålsm *gsm* ,. _ch_ _ImSveri eiyharilerla, sk nnqupgfattningå :till och ell,Ellen Key.:...v_arsen.;l av det 1' svenska folkbildningsarbetets för ' grundsg'estalter; av, _en ,del betrak adêá'hçn .som inåtyänd ;drömma dlghetskänsla.isom,.drev henne att delgagafi samtidens politiska och ociála' ?reformarbete Ä Strand byggdes 1910 och 'efter ' i* ;Ellen Keys död 15 år senare av› .. ned:;mot,Vät_leIn_ochlintresSet för ›Ellen:Keys›littet ' i ' 'érkar _varaopâruppåtgåendq :inte Ellen? (sattes: byggnaden/7 Å som vili;he ré.._Det var .hennes starka rättfär ' I 'Japan .har hyrt intresse märkts för f'dérxf'märkliga,kvinnan, som". på många områden .* r: ''f:^.: v' .l' . » för kroppsarbetande küinhor. . donationsbrevet kallades ^ Strand ett Vilohem för arbetande ikvin nor, som skulle' beredas vila: och rekreation 4 under "sommarmånav derna. Idag gästas Strand 'av gin? tellektuella vuxenstuderande; SOK?) i en rogivande miljö passar pålatt studera eller avsluta en _avhanch ling. Varje *sommarperiod ifrån juniaugusti kan 'many ta em " . 4 V ryter puls5 'licerats . i” Öm“E11eri' *Keys “li' (verk. Den senasterär. Kenny Am FORTS PASID ti_ ?'31 H \. ' Ellen Keys . . . FORTS FRÅN SID 1 12*15 kvinnor som kan stanna från en till fyra veckor. :1 FRÅN ALLA LAGER Tidigare var det mest kvinnor från Stockholm som hade företräde till Strand, men numera tår v1' emot studerande från hela landet, \ säger föreståndarinnan fm Anny Palm skog. Det är dock .intemånga som känner till 'Stráñds *Veñksäm'het (Och vi försöker därför 'få htgvâr mer; matien bä'iñstitutimiei andra offefzitligápwláfsdeija ;sååfe: éäider. ' s hinkar' ,'11 uppgift _ _V 7 edömpm .förfat tarihnáps' 'mångsidigt' ._betydelse fullalvi'ñsiafáer .i' 'svenskt samhälls 0ch kulturliv. 'Men också_ att ' åter rikta? upb'rñärksamhéçên på ' hennejsv idrna_ hem,. somi'föröaltas av;EnejnZKeysesüåtelsäsuand. .I i söm'rñárfêharisfáu'skap _ _ tüfaftixar,,påSzragia Bibliotekarie fyra' 'kul Günüla: Npreeñ, ñiñköphg, ?salar : den '14_Ii1aj om.barnböcker på E1 Ien'Keys tid, den 10 .juni.under ' håller Ödeshögs musikskolav'under ' ledning av Torsten Engqvist, den 9 juli talar Gertrud Askild från Stdckholm om Livstroframtids ' t'rolrvoph apgustivxpedverkax Mal'Vi"fN6rd_di/ishiêStockholmyöch 'nålar' om ' Bertha von Suttner dch fredspriset. › v _...