Ellen Keysällskapet 1970

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Konsulent Lalander vid samznankomsten på Ellen Keys strand fö revisar en tavla, döreställande Verner von Heidenstam. Ellen Keysällskapet hade höstsásøngslut ra fredagskvällen hade Ellen Keysiillskapet sin saimlrankomst för säsongen på, Villa Strand, sänker sig höstmörkret allt [Polsk djupare. stämning kring Strand. Det var nog tur det, för nu Det var en nästan Vätterns oroliga vågor slog mot stranden I ett rytmiskt brus och långt i fjärran blinkadc ljusen. Att träda in på Strand det är att vandra bland 'minnen av en kämpande människa., Hon själv är borta men tavlor, böcker och möblering minner om sierskan bå Strand_ Därför är det följd riktigt att sällskapet slår vakt om kulturella fragor. Denna af_ ton ägnades åt konsten, Även den som i dessa ting räknar sig som okunnig konstkonsulent Folke Lalanders" Linköping föredrag vilket beled sagades av ljusbilder. Konstnä rerna som skildrades hade fak tiskt en sak gemensamt med .Ellen Key: De ville"hágbt 'n .s som de sett i en vision. Visio ncns människor blir4 alltid miss förstadda och anses som bråki ga. Det blev också. 90tallstcrna. med sitt måleri_ De ansåg som provocerande när de kämpade för fantasicns rätt. Till dessa hör klassikerna Rickard Berg, prins Eugen, Georg och Hanna Pauli Konsulenen berättade om Mo nct, han som var bara öga, att han målade efter klocka för att fa 'ljusspelct så riktigt som möj ligt. Han målade precis det han sag, även om det var en trist järnvägsstation. Paul' Gauguin för in ett tankeinnehåill i bilden. Han ser konstnärens roll som en frälsarroll_ Det skulle aldrig blev fångad , av. i dag”, .I vill .ha "färgerfströñlM Monet ha gjojnt_ Han målade in te tankar och drömmar, Dröm och fantasi ersätter hos många. konstnärer. det rena verklighets ätergivandet. 1Så 'låter t ex Odi lon Redon 'en *mask få begrav ningsklockan att ljuda. Konstnärens sätt att fantisera 0 drömma hävdas av vår sven ske Verner von Heidenstam. .1 H Algenus'. gör han en pil grimsrehsa um, skönhetens 'riken frå . 'verklighetens' SverigeÅi Karl No dström yttrade 1892:,N'Yad jag är lcd ätii'naturenlnar den' är så. här ful och' »ledsam som i mar' av färger, melodier ifärg”. Eugen Jansson är den typiska företrädaren för det 'vemodiga landskapsmáleriet. Han har valt staden som anotiv och väljer dygnets mörka timmar. Prins Eugen influeras av stämnings måleri. Både Jansson och prins* Eugen använder bilden som' en förevändning; att uttrycka det egna V känslolivet. Konsulenten avslutade' sitt föredrag med att visᔓv”éflk av två svånmodiga målare, nämligen Ivar Arosenius och Olof SagerNelsson, sam: ett verk av Picasso. Sällskapcts vice ordförande, doktorinnan Leena Forkman, Linköping, inledde och avsluta de sammankomsten Det nybildade Ellen Keysällslmm hö dagskvällen sin andra sammankomst “' ' ten_ Medlemmarna. hade tallnat mött* up V sades. välkomna. av ordföranden, god \ E Widegren. Han föredrog också en' hy ;. till Lysing. tillkommen under Ellen K' I Strand. . Ägg' Föredragshållare för kvällen var :6" › Yngve Kennell. Åsbo som inledde dammas dande med en inteeru om Ellen Keys?" Mliv och tidsbakgnmd_ Tülfrågad blev i (I ›' Edith ?å ål .1 V , , .odemömmn . .d .we tillfällen \ TVika'diÅflj hriörfElleaneymalltv hallo, hus :ögeswnam_Isi'Ä *f a: .t .äAw›.r'M§> '01118' . :xx '1 '1. a ' 'J'W'Nvm gusmfsson hade ' ...attnbgerättavomg Ellen I älsknnde par. ' :Ja kalasen 1 4. renäsäxemen Megan* am .hån fick ett. ' "Det får ey i: Ellenxey var I_ istisk; lagd, men ,A'hér'r?emaxisbosbad och 'tydäe _pä'henmes ung g* :üááimå 'Inspektor nl; Lund, kunde “Itublldlrepga med ett Manligt månne'áv Ellen Key, ' 'fsnövifder fåItt åxka m ' till; Stpclulycke, ' _ q. :4, »' › rr: he (fury ;ag :Därefterggghül[mr;gemen ordet för' . edgé'rifdélüöch” föredrog' 'en \ *eldldrlnlg'g'om Sin syss'alitig, “'Herr gammvgjermnämn ?en in. fylld av \ värmefgbch :Harald var en' säregen person, musikalisk och _ rä.ri1tr§.dende förmå. ;iabådetåñlénruat, sig 345m gäst på ›gposten och 3' e även på. 3. '.u KJ, › u'etfç' mena \ ex law Ilig/od .vän med . Må ngareta, soth . 'ombengs' ; tunist' :inte klänning” Författarn medjsina sällskapstalanger, IInn attjvärlden var upp och ner och. halnlhbetraktade den Också gämgvurcdetta perspektiv, efter som han bland sina talanger även hade konsten att stå på huvudet_ Detta. gjorde *han ofta rtill särskilt de yngres förtjusning, I övrigt företedde ' 'Harald sådana drag, somkskmltle gjort honom självfal 'len som _ herrgår'dskavaljer; men tyvärr var han inte samtida med majorskan'på Ekeby_ Han fick in te bli 'det han helst velat bli, mu siker; och därför blev han ingen ting annat heller, men han under herrgårdaixná,_._, där han slösade t, ».r Yngve Keme. Åsbo Ellen Keyafton_ medverkade vid onsdagens stödde gärna någon. muslkbegâvml ungdom. Han kom 'till 'insikt om det' förgänäligmü tillvaron, *men han var en stor'idéali'st 'och hyste ett levande :intresse 'förz'alllt vur kert. ' ' V V , Hjärtliga applåder belönade ta! för hans skildring; och ett tack uttalades av hr Widegren_ Före det avSlutande samkvä met underhöll hr Pe'ter Persson med några sångnümmer nu kan tor Olof 'Fridlundhs áekompanje mang. Även dennaydel :iv kvälls progrnmmet hleinvligi uppskat tand.