Emigrationen från Trehörna socken 1863-1894

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Emigrationen från Trehörna socken 1 863 1 894 Holavedskolan Tranås vt 97 Karin Pettersson Specialarbete Handledare: Olle Arab Innehållsförteckning 1 INLEDNING ............................................................................................................... .. 3 1.1 Syfte ................................................................................................................................................................. .. 4 1.2 Metod ............................................................................................................................................................... .. 4 2 VARFÖR UTVANDRADE MAN ? .............................................................................. .. 5 2.1 Push/pull .......................................................................................................................................................... .. 6 3 FÖRHÅLLANDET MELLAN SVERIGES OCH TREHÖRNAS EMIGRATION. ......... .. 7 3.1 Antalet boende i Trehörna socken 186574. ................................................................................................. .. 8 4 RESAN TILL AMERIKA .......................................................................................... .. 14 4.1 Återvändarna ................................................................................................................................................ .. 14 5 SAMMANFATTNING ............................................................................................... .. 15 6 KÄLL OCH LITTERATURFÖRTECKNING ............................................................ .. 16 1 Inledning Den 26/10 1863 emigrerade änkan Lotta Maja Hersdotter med dottern Johanna Lovisa från Lillefall. De var de första från Trehörna socken som utvandrade till Amerika. I deras fotspår följde sedan 350 personer från Trehörna Socken.1 Trehörna är en liten kyrkby som ligger mitt ute i skogen, 17 km nordväst om Tranås. J ag är född i Trehörna och har bott där i hela mitt liv. Även min pappa är född i Trehörna och har bott där större delen av sitt liv. Tidigare generationer på min pappas sida är också uppväxta i Trehörna. Jag tycker därför att det är intressant att få veta historiska saker om Trehörna. Valet av specialarbete var för mig därför ganska lätt, jag skulle skriva om Trehörna ur historisk synvinkel. Jag hade många funderingar, men valde till sist att studera emigrationen. Man får väldigt många frågor i sitt huvud när man sitt och studerar utflyttningslängderna. Utñyttningslängden är en bok som prästen hade. 1 den skrev han när och var människorna i församlingen årsvis flyttade in och ut. Man har under senare tid fotograferat av utflyttningslängderna till mikrofilm som man läser av i en mikrofilmsläsare. Problemet med att läsa utñyttningslängderna är att det i bland är svårt att tyda vad prästen har skrivit. Frågor som jag fick var: Varför flyttade man ? Kom man levande till drömlandet Amerika ? Om man gjorde det, fick man det bättre ? Vad fick egentligen alla dessa emigranter att lämna det gamla, släkten, vännerna och det de ägde ? ' Utflyttningslängder Trehörna socken 186394. 1.1 Syfte I den här uppsatsen har jag undersökt utvandringen till Amerika från Trehörna socken mellan åren 186394. Mitt syfte med den här uppsatsen var att ta reda på: Varför man utvandrade. Förhållandet mellan Sveriges och Trehörnas emigration. Hur könsfördelningen var. Hur åldersfördelningen såg ut. Antalet drängar och pigor. Om de emigrerade ensamma eller i familj er. Missväxt under åren 186169 var startskottet för emigrationen, men det fanns också andra orsaker. Folkmängden ökade. Upplösning av de gamla byarna. Kyrkans roll minskade. Bättre kommunikation och rörlighet. 1.2 Metod För att uppnå mitt syfte har jag gått igenom de utflyttningslängder som fanns mikrofilmade, d V 5 mellan åren 186094. De första utvandrade 1863, och sammanlagt var det 350 stycken som emigrerade till Amerika från Trehörna socken mellan åren 186394. För att kunna räkna ut hur gamla de var när de emigrerade har jag kompletterat med husförhörslängderna. I min undersökning har jag endast tagit med dem som fanns med i utflyttningslängdema, en del “rymde utan att registrera sig“ men de är osäkra så dem har jag inte brytt mig om. Det är också på Visa ställen svårt att tyda prästens handstil, men det var mest på namnen och detta påverkade därför inte mitt specialarbete. 2 Varför utvandrade man ?2 Det svenska samhället genomgick stora förändringar under första halvan av 1800 talet. Detta var förutsättningen för den stora emigrationen. l :i: * . Folkmängden ökade kraftigt, bl a. av följande orsaker: Efter 1814 blev inte svenska trupper indragna i fler krig. Potatisen slog igenom som basföda. Potatisen var lätt att lagra och höll sig bra. Fler människor kunde äta sig mätta och folkhälsan blev då bättre. SmittkOppsvaccineringen blev obligatorisk. Det medförde att srnittkopporna försvann. . Upplösning av de gamla byarna. Från att ha haft allt tillsammans och hjälpt varandra, till skiftesreformerna där alla skulle driva sin egen gård. Varje ägare kunde driva sin gård efter egna tankar. Det medförde att: . Kyrkan och bystämmans roll minskade. . Bättre kommunikationer och ökad rörlighet. Göta kanal byggdes, hamnar och landsvägar förbättrades. Järnvägsnätet byggdes upp. Det var den fattiga delen av befolkningen som ökade mest. Folket var beroende av bra skördar för att inte svälta. Den tändande gnistan för massemigrationen kom med den stora missväxten 186769. 3 internet, se källförteckningen 2.1 Push/pull3 De första emigranterna vandrade bort från något t ex: personligt misslyckande, ekonomiska bekymmer eller religiösa förföljelser. Medan de senare utvandrade till något. De visste mer om det land de var på väg till tack vare brev och tidningsartiklar från de tidigare utvandrarna. Missväxten åren 186768 är den sista riksomfattande naturkatastrofen i Sverige. Katastrofen blev särskilt stor i norra Sverige. Men det var inte där utan i södra och mellersta Sverige som hungersnöden ledde till utvandring. Detta berodde på att man i norra Sverige inte hade några emigranttraditioner och att man också saknade kommunikationer. Den enorma emigrationen berodde inte bara på att man inte kunde försörja sig på jordbruket sk. “push“ eller på Amerikas dragningskraft sk. “pull“. En starkt bidragande orsak var den växande inrikes omflyttningen. Industrialiseringen medförde stora flyttningsströmmar till städerna och sågverksdistrikten i Norrland. När det var mättat på dessa ställen, sågs emigrationen som en räddning. Efter depressionen vid sjuttio och åttitalens mitt, blev tiderna i Amerika bättre. Samtidigt var det dåliga konj unkturer i Sverige vilket förklarar de rekordstora utvandringarna under perioderna 188082 och 188788. Under 1882 och 1888 blev det svenskt emigrationsrekord med omkring 45000 emigranter varje år till USA. 3 Beijbom U, Amerika, Amerika! En bok om utvandringen. 54748 3 Förhållandet mellan Sveriges och Trehörnas emigration. Tabell nr: 1. (Källa: Hultin M, Resa 1111 Amerika 1864. s 16 och utflyttningslängder Trehörna socken 186394) Är Sveriges emigration Trehömas emigration 1863 1760 2 1864 3577 0 1865 4708 1 1866 4466 9 1867 5893 4 1868 21 472 16 1869 32 050 33 1870 15 432 4 1871 12 985 2 1872 11 838 22 1873 9486 4 1874 3380 1 1875 3591 9 1876 3702 1 1877 2921 1 1878 4242 4 1879 12 761 8 1880 36 263 25 1881 40 620 27 1882 44 359 13 1883 25 678 23 1884 17 664 8 1885 18 222 20 1886 27 913 19 1887 46 252 21 1888 45 561 9 1889 28 529 12 1890 29 487 7 1891 36 234 8 1892 40 990 14 1893 37 321 15 00 1894 9529 Eftersom det bodde så få människor i Trehörna, spelar en Utvandrare mer eller mindre ganska stor roll. År 1869 emigrerade 33 stycken från Trehörna socken. Antalet boende i Trehörna socken detta år var 413 stycken, vilket kan utläsas i tabell 2. Om man jämför dessa siffror med varandra visar detta att 33 stycken var en förhållandevis hög siffra. Om man jämför siffrorna i tabell 1 över den totala emigrationen i Sverige och emigrationen från Trehörna ser man att antalen följs åt. När emigrationen ökar i övriga Sverige ökar den även i Trehörna. 3.1 Antalet boende i Trehörna socken 186574. Tabell nr: 2. (Källa: Befolkningsstatistik Trehörna socken 186574) År Antal 1865 422 1866 433 1867 420 1868 413 1869 389 1870 392 1871 398 1872 394 1873 390 1874 396 Diagram 1. Emigrationen från Trehörna socken 186394, totalt och enligt könsfördelning. 35 30 25 9 Totalt *| 20 Mån 1 15 * 1 10 l . . . . . . . KVInnor 5 .ua 0 _ .i Jiahua.. M. A \ ('Ö LO P* cn \ (V) '0 1" 0') 1 00 1.0 l* O'I F CO co to :0 en 8 h h r. 00 en o:) no 00 a: m no 00 no 00 m 00 to 00 00 oo no 00 00 ua 00 00 x 1' F 1 1 'v. i 'l 1 1 1 1 1 r' 1 ' (Källa: Utflyttningslängder Trehörna socken 186394) Diagram 1 Visar att under de stora missväxtåren 186768 tar emigrationen fart. Även mellan åren 187988' är emigrationen väldigt hög. 188082 och 188788 hade Sverige lågkonjunkturer vilket troligen har bidragit till en högre utvandring. Diagram 2. Åldersfördelningen på emigranterna från Trehörna socken 186394. 120 100 80. 60 I :'i 40.7 i 20.7 09 I 1019 2029 3039 4049 5059 6069 7079 (Källa: Utflyttningslängder och husförhörslängder Trehörna socken 186394) Av diagram 2 kan man utläsa att de flesta som emigrerade var mellan 2029 år. Man kan även se att det var många barn som utvandrade. Det som förvånar är att det även var människor över 60 år som reste den långa vägen till Amerika. Man börjar genast fundera över varför de som var så gamla gav sig av. År 1869 emigrerade Alan Johansson med hustrun Maria Greta Svensdotter från Grantorp. De var då båda 74 år och var de äldsta ifrån Trehörna socken som sökte lyckan i Amerika mellan 1863944 Diagram 3. Antalet drängar och pigor som emigrerade från Trehörna socken 186394. 400 350 300 250 200 ' 150 100 50 .. Drängar Pigor Övriga Totalt (Källa: Utflyttningslängder Trehörna socken 186394) Diagram 3 visar att det var många drängar och pi gor som emigrerade. Kanske var det drömmen om ett eget torp med mark att bruka som fick dem att ge sig av. Som du kan se av diagrammet var det totalt 350 stycken som utvandrade från Trehörna socken till Amerika. Av dem var 84 stycken drängar och 68 stycken pigor. Övriga som var familjer, gamlingar och änkor uppgår till totalt 198 stycken. Man kan med de siffrorna se att antalet drångar och pigor dominerade emigrationen stort. " Utflyttningslängder och husförhörslängder Trehörna socken 186394 Diagram 4. Könsfördelningen på de som emigrerade från Trehörna socken 186394. 400 300 200 100 ' Män Kvinnor Totalt (Källa: Utñyttningslängder Trehörna socken 186394) Av diagram 4 kan man se att det var några fler män än kvinnor som emigrerade. Om man jämför diagram 3 och 4 ser man att det var fler drängar än pigor som emigrerade. Diagram 5. Hur de som reste i grupp från Trehörna socken 186394 var indelade. Ensamstående med barn Man och hustru utan barn Heta famifjer med barn (Källa: Utñyttningsiängder Trehörna socken 186394) Diagram 5 visar att det var 18 hela familjer, mamma, pappa med barn. 20 ensamstående, mammor eller pappor med barn och 9 män med sina hustrur utan barn som emigrerade. Hur kunde en ensamstående med sitt/ sina barn ha råd att emigrera till Amerika? Det är en fråga man kan undra över när man ser det höga antalet ensamstående med barn som emigrerade. Var det en änkling eller änka med barn hade de antagligen en gård och dj ur att sälja. Men en de] var pigor med barn och hur de fick ihop pengar och kunna ge sig av är förundrade. 12 Karta nr: 1. Karta över Trehörna socken som visar hur många det var som emigrerade från de olika delarna av socknen. (Källa: Utñyttningslängder Trehörna socken 186394) hå V) _ _ _ 5' ' LHLAL åñl'ülouux På kartan är endast 327 av 350 emigranter med. Detta beror på att jag inte kunde hitta en del torp och att en del ställen idag ligger utanför Trehörn socken. 13 4 Resan till Amerika5 De första som emigrerade till Amerika ñck ta sig över Atlanten med segelfartyg, det kunde ta 3 månader. Senare ersattes segelfartygen av ångbåtar och 1838 tog sig den första hjulångaren över Atlanten. Restiden minskade till 23 veckor, varav själva överfarten över Atlanten tog omkring 10 dagar. Det var många bolag som konkurrerade om att få skeppa över emigranterna, vilket ledde till att resorna blev både säkrare och snabbare. Trots att båtarna blev bättre och säkrare var det nog många som inte hade så mycket pengar att de hade råd att åka med de ny snabba och säkrare fartygen, utan fick åka med de äldre. 4.1 Återvändarna6 Mellan 1875 och 1925 återvände 185000 personer tillbaka till Sverige. Det sägs att varje folkström ger upphov till motströrn. Anledningen till att man reste tillbaka kunde vara dåliga jobb, arbetslöshet eller hemlängtan. Möjligheterna att återvända var små i början, många skaffade sig jordbruk vilket det inte bara var att göra si g av med. Man var också tvungna att tjäna ihop pengar till resan och det var kanske också svårt att få plats på båtarna.. Men i och med atlanttrañkens modernisering blev det betydligt lättare. När resorna var billiga och lönerna höga kunde de som hade möjlighet åka över och “känna sig för“. Av åttiotalsemigranterna återvandrade endast 6 %. Medan årtiondena närmast världskriget återvände mer än var femte. 5 Internet, se källforteckningen 5 Internet, se källförteckningen Beijbom U, Amerika, Amerika! En bok om utvandringen. s 6061 14 Det var inte bara av missnöje och hemlängtan man återvände. Många arbetsvandrade dvs. de åkte till Amerika och arbetade i några år för att tjäna pengar till en bättre framtid i Sverige. Återinvandringen medförde en del betydelsefulla insatser. Man hade med sig idéer och uppfinningar inom jordbruk och småindustrin. Man startade industrier med hjälp av t.ex. guldgrävarpengar. 5 Sammanfattning Sammanlagt emigrerade 350 personer från Trehörna socken mellan åren 186394. Jag har kommit fram till att det var under de stora missväxt åren 186768 som emigrationen tog fart. De flesta som utvandrade var mellan 1029 år, vilket är ganska logiskt eftersom det var mest drängar och pigor som utvandrade. Totalt sett var antalet män lite fler än kvinnorna men det skilde inte speciellt mycket. Att det var så många ensamstående med barn som emigrerade är förvånande. Allra helst de ensamma pigor som reste med sina barn, hur de hade råd med det är bara något vi kan spekulera i. Vi kan tacka många återvändare för höjt välstånd, nya idéer och uppfinningar. 15 6 Käll och litteraturförteckning Otryckta källor Utñyttningslängder för Trehörna socken 186394 Husförhörslängder för Trehörna socken 186394 Tryckta källor Beij bom Ulf, Amerika, Amerika! En bok om zzhøandringen., Lund 1977 Hultin Måns, Resa till Amerika 1864, Uppsala 1958 Brolien Görgen, Internet, Ryd 1996 http ://wfs.vub.ac.be/schools/timeline/migrati0n/sweden/swefact.htm/ 16 Utv. datum 26/10 .1: 10/8 29/4 1/5 15/9 * X '3( _x_ 23/5 6/6 28/4 4/5 27/5 6/10 +9 'X X *N * * * * '3+ '1% * Namn 1863 Änkan Lotta Maja Hersdotter Dottern Johanna Lovisa 1865 Pigan Johanna Davidsdotter 1866 Drangen AdolfFredrik Johansson Drängen Gustav Fredrik Janson fd. Hemmansag. Anders Johansson Hustrun Eva Johansson Sonen Johan Dottern Anna Lovisa Sonen Carl Leonard Sonen Alfred Vilhelm Sonen Gustav Adolf 1867 Pigan Johanna Matilda Persdotter Drängen Carl Johan Peterson Pigan Eva Charlotta Adolfsdotter Drängen August Johansson 1868 Drängen Frans Gustaf Gustafsson Drängen Johan August Carlsson Bonddottern Anna Charolina Carlsson Smeden Carl Johan Thörnqvist Hustrun Sofia Carlsdotter Torparn Anders Johan Nilsson Hustrun Lotta Johansdotter Sonen Frans Sonen Carl Johan Sonen Axel Fredrik Sonen Gustaf Adolf fd. Handlaren Carl Gustaf Andersson Hustrun Eva Lotta Jonsdotter Sonen August Edvard Sonen Carl Otto Sonen Johan Alfred Leonard Boplats Födelsedatum Lillefall 15/1 1812 * 12/3 1849 Skogäng 17/12 1810 Lärkemålen 12/8 1847 Stubben 21/10 1843 Ödebjörnarp 23/2 1824 * 5/3 1820 * 7/9 1850 * 4/1 1853 * 11/ 1858 * 17/2 1862 * 20/4 1865 Andersbo 26/7 1836 Lassarp 17/11 1843 Slangeryd 10/4 1841 Pukeryd 22/6 1844 Drottningstorp 19/7 1850 Rottnâsa Säfsj ön Slangeryd :5= Håkanstorp * 316 * :k >1= Krogen * :5: :1= * 7/81851 18/31848 19/81828 15/21841 12/101832 21/91832 5/31858 27/101859 28/1 1865 15/1 1868 10/121812 21/61828 26/11 1849 13/61859 4/51863 *iiDéX*åi*iiX 51 1/5 12/6 5/7 9/11 25/3 16/5 25/9 3/11 :0 “5. La) 1869 lnh. Karl Johan Jonsson Hustrun Johanna Petersdotter Dottern Anna Lovisa Dottern Christina Carolina Anders Karlsson Pigan Kristina Josefina J ohansdotter Pigan Augusta Wilhelmina Karlsdotter Inh. Alan Johansson Hustrun Maja Greta Svensdotter Pi gan Anna Lotta J ohansdotter Hustrun Gustafa Charlotta Andersdotter Dottern Hedda Lovisa Dottern Christina Mathilda Dottern Augusta Sonen Frans Gustaf Torparen Gustav Adolf Adolfsson Hustrun Johanna Martina Carlsdotter Sonen Carl Johan Dottern Anna Sofia Dottern Emma Charlotta Hustrun Lotta Svensdotter Sonen Carl Johan Alfred Dottern Emelie Amanda Sonen Anders Sonen Gustaf Adolf Drängen Adolf Andersson Drängen Frans Adolf Andersson Hustrun Eva Lotta Fröjd (Svensdotter) Sonen Vilhelm Pontus Dottern Albertina Carolina Sonen Oscar August Drängen Karl Peter Johansson Drängen August Fredriksson (Trybom) 1870 Drängen Anders Peter Pigan Hedda Lovisa Pigan Kristina Wilhelmina Johansdotter Drängen Sven Alfred Andersson 1871 Drängen Gustaf August Andersson NybyggtI Boviken F lugebo Hult Granstorp Ödebj ömarp Rottnåsa >k 4= :a s: Anderstorp :i: Stenviken :i: * Boviken Sköttorp Hybblen * * >1= Klinten Ålbäeken Tullporten Harget F lugebo Wettersborg Hålan 16/1 1837 11/8 1826 4/21864 3/11 1867 24/1 1847 20/3 1843 27/71851 10/41795 11/12 1795 1/12 1838 20/101821 1/91853 21/6 28/101857 11/21863 20/1 1838 14/41836 15/71862 16/91864 17/3 1867 4/41837 23/91858 8/81864 5/71866 15/1 1867 15/91839 11/101843 20/21824 20/11 1854 21/121863 6/101868 26/1 1841 10/81846 9/9 1849 28/6 1854 1/6 1846 2/7 1848 20/4 1850 18/9 ******* '1% 'X * 'X 'X i' ›^ *X* 'X 19/5 24/10 17/10 28/5 2/4 5/4 3/5 Rättare Karl Johan Alstrand 1872 lnh. Magnus Johansson Hustrun Hedda Larsdotter Dottern Anna Soña Sonen August Wilhelm Pigan Matilda Hög Drängen Axel Jansson lnh. Anders Johan Andersson Hustrun Maja Lena Larsdotter Sonen Johan Viktor Adolfsson Brukaren Anders Peter Adolfsson Hustrun Johanna Jonsdotter Dottern Hedda Soña Sonen Johan Albin Sonen Karl August Drängen Anders Otto Adolfsson Drängen Gustaf Adolf Larsson lnh. Frans Larsson Hustrun Maria Charlotta Regnell Sonen Johan August Dottern Eva Charlotta Helga Sonen Kari Gustaf Sonen Per Oskar 1873 Pigan Eva Maria Johansson Drängen Gustaf Andersson Karl Johan F erb Hustrun Anna Greta Karlsdotter 1874 Drängen Janne August Augustsson 1875 Drängen Gustaf Larsson Pigan Eva Lotta Fröjd Drängen Karl August Andersson Pigan Augusta J oseñna Karlsdotter Torparen Anders Magnus johansson Trehörna Säteri 8/8 1844 llarget 8/5 1810 * 3/1 1819 * 2/3 1850 * 3/4 1862 Moen 13/8 1852 Stubben 26/9 1850 Häradsgroppen 13/7 1839 * 14/9 1813 * 31/1 1840 Kuren 8/4 1838 * 13/3 1837 * 22/1 1865 * 20/3 1868 * 16/8 1870 Pukeryd 16/11 1853 Hägna 24/8 1849 Bråten 23/2 1837 * 17/7 1829 * 18/10 1862 * 24/12 1864 * 6/6 1866 * 1/6 1869 Flugebo 29/11 1851 Sjöstorp 29/7 1949 Ekeberg 16/6 1817 * 29/6 1816 Fagerhult 15/8 1859 Källvik 5/11 1851 Häradsgroppen 3/11 1842 Olstorp 4/11 1853 Tullporten 16/3 1852 Mossen 8/11 1821 **** 2/9 12/11 28/5 28/10 23/2 27/3 9/4 12/4 13/4 15/4 16/4 24/4 7/5 13/5 Hustrun Anne Maja Nilsdotter Sonen GustafAlfred Sonen Adolf Viktor Sonen Anton 1876 Drängen Johan August Hög 1877 Drängen Karl August Jonsson 1878 Johan August fransson Oscar Fransson Pigan Emelie Amanda Augustdotter Pigan Johanna Lovisa Augustdotter 1879 Drängen Johan Alfred AdoIfsson Hustrun Anna Charlotta Helga Pigan Hedda Maria Hög Gustaf Axel Hög Drängen Johan Jesamias Johansson Pigan Anna Lovisa Larsdotter Pigan Gustafva Karlsdotter Brukare Anders Wilhelm Jakobsson 1880 Drängen Johan August Svensson Drängen Johan Alfred Augustsson Drängen Axel Viktor Gustafsson Pigan Klara Dorothea Johansson Klara Kristina Fröjd Gustaf Johan Viktor Fröjd Drängen Frans Jakob Johansson Drängen Gustaf Edwald Johansson Drängen Karl Johan Karlsson Drängen Erik Karlsson Drängen Johan Olof Herman Karlsson Drängen Gustaf Johansson Drängen Carl August Andersson Torparen Gustaf Adolf Karlsson Hustrun Eva Lotta Petersdotter Sonen karl August * i :'41 'X Hägna Socknen Sundstugan * Albacken * 9/9 1823 4/9 1859 8/12 1862 28/5 1868 23/3 1854 6/81865 20/121868 17/101860 1/11 1858 Trehörna Säteri3 0/1 1 1854 * 18/1 1859 Bygget 15/10 1861 * 13/10 1866 Sundstugan 25/8 1856 Källvik 14/2 1859 Trehörna Säteri 15/7 1843 Hult 25/5 1849 Stubben 21/12 1852 Albacken 26/10 1862 Fågeltorp 4/3 1860 Rosenlund 6/1 1853 Häradsgroppen 3/2 1860 * 23/6 1870 Skrufhult 11/11 1858 Klinten 27/6 1853 Säfsjön 29/10 1862 Fagerhult 6/9 1855 Rottnåsa 5/1 1848 Slangeryd 25/3 1862 Hallongen 15/3 1858 Nyarp 21/3 1834 * 18/12 1829 * 9/10 1868 15/5 24/5 12/6 29/8 5/11 23/2 17/4 23/4 25/4 28/4 Dottern Helga Josefina Skomakaren Karl Alfred Bergqvist Drängen Axel Alfred Karlsson Hustrun Matilda Charlotta Johansson Sonen Karl Albin Sonen Johan Magnus Pigan Anna Sofia Jakobsson Pi gan Hedda Charlotta Gustafsson Pi gan Augusta Eufemia Gustafsson 1881 Hemmansägare August Persson Lindgren Hustrun Hedda Mathilda Andersdotter Pigan Ida Karolina Kristina Andersson Pigan Lovisa Eugenia Andersdotter Pigan Matilda J ohansdotter Pigan Emma Kristina J ohansdotter Änkan Gustafva Hög Dottern Anna Lovisa Hög Pigan Klara Josefina Johansdotter Drängen Karl Gustaf Svensson Hustrun Hedda Sofia Andersdotter Dottern Hulda Maria Sonen Johan Hjalmar Dottern Ida Wilhelmina Pigan Jenny Johansdotter Pigan Hedda Lovisa Holm Sonen Axel Emil Pigan Ida Josefina Lind Drängen Karl Gustaf Lind Drängen Johan Oskar Johansson Pigan Anna Lovisa Karlsdotter Torparen Johan August Karlsson Hustrun Augusta Mathilda Gustafsdotter Sonen Karl Johan Änkan Maja Karin Persdotter Pigan Emelie Amanda Gustafsdotter Drängen Karl Johan Karlsson 1882 Drängen Johan August Viktor Karlsson Pi gan Augusta Josefina Albertina Andersdotter Pigan Eva Charlotta J ohansdotter Drängen Anders Herrman Adolfsson Pigan Lotta Mathilda Persdotter Sonen Johan Henning :1: Ti gersberg Stub ben Udden :1= s: Hytten Nyarp * Wettersborg :i: Fagerhult Flugebo Säfsjön Sundstugan Bygget Kolhult Alfállan Wrån * * :i: Torrarp Rosenvall :i: Bråmålen Lillefall Rosenlund Stenbron Sj Ötorp :I: >3< Tullporten :p: Hålan Olstorp Kuren Svärdsfalla J ägersholm Ekeberg * 24/2 1872 28/7 1854 28/4 1862 17/7 1831 28/1 1867 28/7 1971 17/2 1861 17/2 1860 15/7 1866 18/3 1841 14/10 1837 26/12 1849 10/2 1858 19/7 1860 22/2 1859 2/6 1826 25/4 1872 19/3 1863 23/7 1847 17/10 1847 8/5 1874 4/9 1876 6/9 1879 12/6 1865 8/10 1855 9/9 1880 30/10 1864 13/12 1862 3/2 1860 18/11 1859 26/3 1850 3/12 1852 11/1 1880 12/5 1809 13/4 1864 1/2 1855 15/7r 1862 8/3 1858 11/101858 11/61863 10/11 1856 27/81879 1/5 25/5 26/5 8/10 9/10 28/4 11/10 20/10 21/11 Mjöln. Fredrik Leonard Johansson Hustrun Maria Katarin Andersdotter Drängen Karl Johan Gustafsson Drängen Johan Viktor Karlsson Drängen Karl Jonsson Pigan Lovisa Alexandra Karlsson Pigan Hulda Josefina Johansdotter 1883 Drängen Karl August Karlsson Pigan Johanna Karolina J ohansdotter Arbet. Gustaf Andersson Hustrun Hedda Maria Larsdotter Sonen Johan Ludvig Pigan Hulda Mathilda Adolfsdotter Pigan Hedda Sofia Adolfsdotter Drängen Johan August Karlsson Torp. Karl August Månsson Hustrun Hedda Maria Trånk Sonen Axel Leonard Sonen Gustaf Oskar Dottern Augusta Wilhelmina Sonen Adolf Fredrik Arbet. Jonas Magnus Petersson Hustrun Klara Josefina Gustafsdotter Sonen Karl Alfred Sonen Johan Oskar Gossen Anders Otto Månsson Hustrun Johanna Karlsdotter Pigan Emma Josefina Johansdotter Sonen Karl Oskar Wilhelm Pigan Ida Albertina J ohansdotter 1884 Pigan Augusta Mathilda Johansson Pigan Hilda Karolina Karlsdotter Pigan Johanna Augustdotter Pigan Augusta Mathilda Persdotter Hustrum Gustafva Svensdotter Dottern Johanna Charlotta Dottern Helga Sofia Dottern Jenny Wilhelmina Slangerydskvarn29/9 1845 :i: 12/111833 Trehörna Säteri 17/6 1859 Tullporten 27/5 1863 Källvik 29/10 1863 Tullporten 17/2 1860 Fågeltorp 26/6 1859 Ålbäcken 16/11 1865 Trehörna Säteri 3/11 1863 Stenbron 31/1 1842 * 4/5 1835 * 26/10 1866 Kolhult 19/8 1860 * 30/11 1863 Ödemark 13/4 1866 Ålbäcken 29/10 1831 * 28/12 1834 * 6/11 1872 * 6/11 1872 * 26/10 1874 * 11/3 1877 Torkmossen 19/12 1842 * 10/12 1836 * 8/2 1871 * 13/3 1879 Ålbäeken 21/7 1870 Häradsgroppen 7/11 1827 * 12/7 1855 * 27/9 1881 * 9/8 1863 Torrarp 6/1 1868 Sjötorp 7/1 1866 Kulltorp 10/1 1866 Pukeryd 24/8 1866 Granstorp 3/7 1835 * 15/9 1869 * 1/11 1872 * 15/7 1875 19/3 23/3 25/5 N .1 O'\ *›*l\)***t\)øx›**** b) (3.) _p_ 5_ “HH 5. ih pd 00 N › er 'X' 15/2 1885 Pigan Klara Josefina Johansdotter Torp. Anders Gustaf Johansson Torp. Gustaf AdolfPersson Hustrun Anna Mathilda J ohansdotter Dottern Amanda Wilhelmina Sonen Karl Viktor Dottern Augusta Albertina Arbet. Karl Fredrik Samuelsson Dottern Hulda Kristina Mathilda Pigan Charlotta Kristina J ohansdotter Hustrun Wilhelmina Karlsson Sonen Johan Fritiof Hjalmar Dottern Anna Maria Kristina Gossen Karl August Johansson Pigan Klara Josefina Nilsson Hustrun Jenny J oseñna Andersdotter Dottern Jenny Wilhelmina Dottern Selma Josefina Sonen Johan August Dottern Hilma Augusta 1886 Drängen Karl Johan Andersson Pigan Emma Johan Paulsdotter Drängen Anders Viktor Svensson Pigan Hulda Sofia Svensson Änkan Karolina Gustafsdotter Sonen Johan Leonard Karlsson Sonen Karl Albin Arbet. Gustaf Oskar Lindblad Hustrun Klara Mathilda Renstedt Sonen Anton Fritiof Dottern Elin Oskaria Sonen Rikard Leonard Drängen Axel Evald Karlsson Pigan Hedda J oseñna Karlsdotter Drängen Frans Oskar Johansson Hustrun Hilda Kristina Karlsdotter Dottern Lydå Hedvig Sirena Dottem Signe Wilhelmina Pigan Augusta Euñmia Andersdotter 1887 Drängen Axel Fritiof Karlsson Sjöbo Sjötorp Stampen :i: ?14 Wrån :i: Flugebo Hademålen :i: * Fribäeken Rosenlund Fagerhult 4: s.: * * Stubben Bertilstugan Kopparp Rödj e Österhagen * :1= Ronsborg 4= :5: :i: :1.: Tullporten SkruthIt Fällan Wrån =k >1= Brostorp Rosenlund 19/6 1868 7/12 1857 2/6 1838 3/5 1833 29/9 1866 27/9 1869 23/4 1872 14/7 1837 6/3 1874 9/4 1866 28/4 1852 22/12 1873 3/7 1880 29/9 1870 10/11 1864 28/1 1855 20/4 1877 20/4 1877 20/5 1880 21/8 1882 26/2 1823 3/6 1861 18/4 1862 15/9 1859 30/12 1834 17/5 1869 21/5 1872 12/4 1852 19/6 1853 13/12 1879 1/1 1882 7/2 1885 5/8 1866 23/1 1863 23/2 1860 22/9 1849 24/1 1876 29/9 1879 25/3 1864 22/5 1869 Pigan Eva Lotta Andersson Drängen Johan Alfred Petersson Drängen Sven August Svensson Hustrun Lovisa Svensson Sonen Axel Gereon Sonen Oskar Albin Drängen Johan Emanuel Karlsson Pigan Augusta Alexandra Drängen Frans Gustaf Karlsson Pigan Ida Augusta J ohansdotter Pigan Anna Fredrika Bergqvist Hustrun Gustafa J oseñna Gustavdotter Dottern Hulda Olivia Drängen Johan Viktor Bergqvist Drängen Axel Teodor Karlsson Arbet. Klas Gustaf Andersson Hustrun Hedda Matilda Andersdotter Drängen Frans Otto Augustsson Drängen Axel Wilhelm Adolfsson Hulda Josefina Johansson 1888 Drängen Adolf Fredrik Karlsson Flickan Elin Elisabeth Andersdotter Drängen Frans Wilhelm Johansson Gossen Frans Oskar Alfredsson Gossen Per Otto Alfredsson Arbet. Johan August Jonsson Yngl. Per Jihan Edvald Petré Hulda Fredrika Johansson Drängen Frans Wilhelm Wallin 1889 Drängen Richard Albert Andersson Drängen Johan Alfred Jonsson Änkan Anna Karin Jonsdotter Drängen Karl Anton Jakobsson Drängen Adolf Wilhelm Jakobsson Pigan Helga Josefina Andersdotter Drängen Johan August Holrn Änkan Anna Lena Holm (J ohansdotter) Änkan Lovisa Johansdotter Dottern Hulda Johanna Dottern Alma Sofia Drängen Johan Gotfrid Adolfsson Häradsgroppen 23/4 1859 Flugebo 28/2 1869 * 22/5 1869 Granstorp 29/5 1838 * 10/10 1874 * 12/7 1878 * 28/8 1870 * 8/3 1863 Hålan 14/5 1850 Önnarp 15/8 1859 Tigersberg 9/2 1862 Sjötorp 28/5 1857 * 5/10 1884 Tigersberg 13/4 1864 Rottnåsa 10/9 1869 Alfallan 25/4 1862 * 30/6 1862 Kulltorp 21/1 1868 Kolhult 6/8 1863 Fågeltorp 26/6 1859 Hemmet 3/9 1863 Fifflefallsstugan31/10 1876 Hansarp 22/6 1865 Torrarp 15/4 1871 * 3/11 1875 Källvik 22/1 1845 Kolhult 8/8 1872 Slangeryd 17/7 1865 Slangryds.... 15/3 1866 Skärpan 12/2 1866 Källvik 30/7 1866 Hytten 21/11 1831 * 20/6 1870 * 23/6 1873 Brostorp 9/2 1870 Rosenvall 28/2 1865 * 28/1 1830 FifñefallsstuganIÖ/Z 1837 * 14/4 1874 * 14/5 1879 Rottnåsa 3/9 1869 1/3 31/8 1/9 23/11 1/12 9/3 14/3 6/4 18/4 6/6 2/11 19/12 10/3 31/3 7/5 22/5 16/6 23/6 3/9 12/11 12/11 3/12 11/3 23/3 8/4 2/5 21/5 1890 Fd. kyrkvärden Gustaf Johansson Drängen Karl August Kraft Änkan Hedda Gustafva Eriksdotter Pigan Augusta Charlotta Jonsdotter Drängen Johan Viktor Gutafsson Drängen Gustaf AdolfJohansson Pigan Emma Mathilda Österdal 1891 Karl Melker Karlsson Karl August Olander Drängen Johan Herman Karlsson Pigan Mathilda Lovisa Gustafsdotter Drängen Oskar Herman Karlsson Pigan Emma Lovisa Andersdotter Arrend. Anders August Gustafsson Drängen Axel Emil Gustafsson 1892 Drängen Frans August Paulsson Pigan Hanna Agusta Paulsdotter Pigan Hulda J oseñna Johansdotter Pigan Johanna Kristina Ek Arrend. Anders Alfred Gustafsson Inh. Gustaf Wilhelm Johansson Drängen Karl Fredrik Emanuel Alfredsson Pigan Klara Josefina Andersson Gossen Anders August Johansson Drängen Sven Johan Andersson Änkan Lovisa Samuelsdotter Dottern Anna Charlotta Cecilia Drängen Karl Johan Johansson Drängen Karl Johan Viktor Skönberg 1893 Drängen Karl Oskar Axelsson Drängen Gustaf Adolf Johansson Pigan Anna Lovisa J ohansdotter Fd.soldat Karl Oskar Krolt Änkan Maja Stina J akobsdotter Arbet. Anders August Ljung Hustrun da Kristina Holm Sonen Karl August Walfrid Fällan 26/6 1822 Klämman 26/7 1873 Källvik 16/9 1824 * 22/2 1861 Hâlan 28/11 1872 Bråmålen 16/6 1872 Sandkulla 4/6 1856 Hägna 5/7 1872 Häradsgroppen 19/3 1874 Kolhult 8/12 1874 Hult 17/9 1864 Rosenlund 24/10 1873 Olstorp 7/5 1872 9/4 1853 Svärdsfalla Bertilstugan :g: Lärkemålen Hägna Skärpan F ällan Rottnåsa Stormatorpet Hallen Stormatorpet Sjöbo 4= Sjöbo Fifflefall Källvik Hägna Lakabäcken Stenbron Rosenvall Bäck * 23/11 1862 11/1 1869 16/11 1874 4/5 1872 23/6 1867 14/7 1859 26/6 1822 6/10 1872 4/6 1875 2/5 1877 23/11 1870 8/12 1836 2/3 1879 8/9 1872 13/12 1872 29/10 1870 12/10 1870 4/6 1872 26/5 1867 19/8 1827 6/7 1859 20/6 1862 10/3 1883 10/2 31/3 5/4 12/5 18/5 Dottern Anna Augusta Alida Sonen Johan David Gottfrid Sonen Simon GustafAdolf SonenErnst Josef Sanfrid Änkan Gustafva Andersdotter Drängen Ernst Edvard Hening Johan Albin Andersson 1894 Drängen Johan Alfred Axelsson Smeden Nils August Nilsson Hustrun Kristina Marthilda Jonsdotter Arbet. Karl Karlsson Hustrun Anna Karin Anderdotter Pigan Anna Soña Kraft Arbet. August Wilhelm Bergqvist Pigan Edla Agusta Bergqvist * 4= ;k :t: Tullporten Hult L.Sandkulla Källvik Bertilstugan >1< Rosenlund * Klämman Tigersberg ;1= 1/91884 5/51887 12/121889 11/21892 1/91884 17/1 1874 12/1 1870 2/12 1874 3/5 1837 30/3 1838 15/11 1830 18/41828 14/121875 18/91856 13/41859