2008:67 Kulturlager vid Millingstorp 1:21: Arkeologisk förundersökning

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Rapport 2008:67 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Kulturlager vid Millingstorp RAÄ 145 Millingstorp 1:21 Röks socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI Kulturlager vid Millingstorp InnehåH Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Områdesbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Metod och dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Resultat och tolkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tekniska uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Bilaga 1. Fyndlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ÖSTERGÖTLANDS" LÄNSMUSEUM AVDELNINGEN FOR ARKEOLOGI Box 232 a 581 02 Linköping a Tel 013 23 03 00 ' Fax 013 12 90 70 info@ostergot|ands|ansmuseum.se ' www.ostergot|ands|ansmuseum.se Sammanfattning I april 2008 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med schaktning för ny elkabel till ett vindkraftverk på fastigheten Millingstorp 1:21, Röks socken. Arbetet utfördes på uppdrag av Vattenfall Service Syd AB. Vid förundersökningen påträffades ett kulturlager innehållandes en plattformskärna av kvarts. I närheten påträffades även ett fragment av ett skifferbryne som lösfynd på åkerytan. Fredrik Samuelsson antikvarie 143?500 143?000 143?500 _ w.. ._, | \ .I a i ' H i) I o. I ' | 1 5 ' i ' i t . . 8 EK ,. R ' . 8 g_ ___xg4e1 Kvarnforp I. i ___Roki 2 _§ q .. i I. F. | Ii_ ül _ I J _ q_ to “Hk Li.: \ i k 0 7 _ k iqd 1: ROKSteneLP to fix 1 . \ Ir' ' ' I . UK _| ' '9' \ «. 0 :Skala r “ \ ' A122 . i ' 5; E E lf |_ I U_ L) d ;_Äik ?_1 | R I [11/ i ' n ._ , .. 5,: I Om \' .(11 :I _: _____ __ " 0 \ h : I' Mai ' ' . i . .. a eh l.+._.._. “' “21 "?HILLINGSTAD ' I M 8 är 5 j : j .' ' :“. 8 9 r” ! §\ I 6, » J : J m i?” ;ri2 . q .e _ ..zmanmeg _| i i ' ;IiT ' .° '. M'LLl v _fogkarergan 81.1 5 . .r U '\: . 'I R ,953.999 ' INGVALDS a 1 A __ .11 (1 .f 1 ;FM.h I I = I .."..I' ' är' /" “m ' _ . Berg ; ' ,I * _ _ . // u. R “1.21 . .I EUEUNGSTAD ,1 r; ' Jons '_ . .\ /. c Lu. 'ma .I U'_ '“ . v 5;? o I _ :2 §11* +:›+..l, “1.22 r \ Mllllngstorp R, o Tráäras.___. : \,l;.«r<:.já.| _ ,I _§ '3 ,t f J. Q ,.25 ' 3 Hg ._ hemmet_{f: l ru . aug; '3 m ar' ' .'1'i›.: m ,t.. ä I .. I : a t ?_55 '769 I 4 a 1 “ "l'\'§“{____Gunåängen: ! "'31" __/. w i rik5= .1 .' ll'erñmingstorpy 2 R . f I.: I:_ufl .:#:øl\inq 646%500 6462500 I I_ _ _ . .._I..:.\ l. I _WI. I _ I . . _ i _ HEMMJNESWQBP “n _: ,J _ _1 r_ . v . . _. _ 0 " _ u \ c . I* . !' VÄ ' ' “ ' 'u 4.. ..' ä" ' O 8 ' I. ._ .' *L l' . . w_ _LH _ : Lovhaggn ._ 8 3150 g 0 . ;50 Meter J' .' Q _ ' _nggguw ÄH s 55 A ' L' __ '_ ' ' ' I ' J " I 55 1438500 1439000 1439500 Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:10 000. Inled ning Östergötlands länsmuseum utförde i april 2008 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med schaktning för ny elkabel till ett vindkraftverk på fastigheten Millingstorp 1:21, Röks socken. Förundersökningen utfördes efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötlands län. Uppdragsgivare var Vattenfall Service Syd AB vilka även svarade för de arkeologiska kostnaderna. Ansvarig för förundersökningen samt för skrivandet av rapporten var undertecknad. Områdesbeskrivning Den aktuella schaktningen utfördes i ett område rikt på fornlämningar. Syd och sydost om ledningssträck ningen finns flera uppstickande bergsklackar med skålgropar, RAÄ 15, 64 och 65 respektive RAÄ 78 och 79. Norr om det aktuella området ligger ytterli gare två skålgropslokaler, RAÄ 16 och 136. Ca 300 m väster om sträckningen ligger RAÄ 138. Denna fornlämning framkom när Östergötlands länsmuseum i mars 2001 utförde en arkeologisk förundersökning i området inför uppförandet av ett vindkraftverk. Vid undersökningen påträffades ett 0,10,15 m tjockt sotigt kulturlager som innehöll söndersmulad skörbränd sten. Lagret representerar troligen utkanten av ett boplatsområde. Även två handgrävda diken med träfodrad botten påträffades vid undersökningen. Dessa bedömdes vara medeltida (Björkhager 2002 & Gustin 2007). I det absoluta närområdet återfinns RAÄ 144. Den na boplats påträffades när Östergötlands länsmuseum i september 2007 utförde en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inför uppförandet av det vindkraftverk till vilket den nu aktuella jordkabeln skall anslutas. Vid sökschaktsgrävningen påträffades anläggningar i form av stolphål och härdar (Gustin 2007). På uppdrag av Vattenfall Service Syd AB hade RAÄ UV Öst och Calluna AB i februari 2008 tagit fram ett underlag angående skyddsåtgärder för lag skyddade natur och kulturvärden vid den nu aktuella kabelgrävningen. Arbetet utfördes av Johan Storck (Calluna AB) och Clas Ternström (RAÄ UV Öst) och omfattade kart och arkivstudier. Efter utfört arbete konstaterades det att den norra delen av sträckningen riskerade att påverka dold fornlämning i form av boplatslämningar. Här föreslogs att arbetet skulle ske i form av en arkeologisk förundersökning eller antikvarisk kontroll. Vidare kunde det konstateras att inga konflikter med kända naturvärden förelåg och att möjligheten att påträffa tidigare okända sådana var små (Ternström 2008). Östergötlands länsmuseum ansåg dock att förun 4 dersökningen i form av antikvarisk kontroll skulle koncentreras till den norra delen av sträckningen men att det även var motiverat att, med tanke på eventuellt dolda boplatslämningar, öppna sökschakt inom den resterande sträckningen. Syfte Syftet med förundersökningen som genomfördes i form av antikvarisk kontroll var att tillse att fast forn lämning berördes i så liten omfattning som möjligt. Fornlämningar som framkom skulle dokumenteras avseende karaktär och omfattning samt om möjligt dateras. Till den arkeologiska förundersökningen knöts föl jande frågeställning: Finns det ytterligare boplatslämningar i området och vilken relation har i så fall dessa till RAÄ 144? Resultatet från förundersökningen ska ligga till grund för länsstyrelsens fortsatta bedömningar i ärendet samt utgöra ett underlag för uppdragsgivarens plane ringsarbete. Metod och dokumentation Den arkeologiska förundersökningen utfördes i form av sökschaktsgrävning. Om fornlämningar påträf fades skulle dessa undersökas och dokumenteras genom plan och profilritning, provtagning (MC) och fotografering. 14 schakt togs upp med maskin och totalt under söktes ca 130 löpmeter. Schaktbredden var 0,8 m och djupet varierade mellan 0,4 0,6 m. Resultat och tolkning Matjorden bestod av brun siltig lera och undergrun den utgjordes av gulbrun lera. I schakt 2 påträffades, under den ca 0,4 m tjocka matjorden, ett ca 4,6 m långt och ca 0,08 m tjockt kulturlager innehållandes en plattformskäma av kvarts. Fyllningen bestod av grå sotig silt med inslag av enstaka skörbrända ste nar. Lagret fortsatte inte in i den andra schaktväggen. Mitt i det aktuella schaktet var ett ca 0,3 m brett dike nedgrävt vilket även hade grävts ned genom kulturla gret. På åkerytan, ca en meter väster om det aktuella schaktet, påträffades ett fragment av ett skifferbryne som lösfynd. Kulturlagret är inregistrerat som RAÄ 145 (Röks sn) i fornminnesregistret. Det aktuella kulturlagret påträffades inte i den norra F igar 3. Utdrag ur digitala F astighetskartan med sökschakt och fornlämningar markerade. Skala 1:2 500. 1439200 6463500 // xxx , // 814 813 312 311 810 6463200 6462900 g storp R Teckenförklaring / ' Sökschakt . Fornlämning ;'74 0 Fornlämning 50 25 0 6463500 6463200 /I'J II/ 1439200 6462900 Schakt 3 10 Meter delen av sträckningen, närmast boplatsen RAÄ 144, utan i det lägsta partiet av åkern, ca 230 m SO om sistnämnda boplats. Det finns alltså ingen direkt rumslig koppling mellan dessa lämningar. Kulturla gret har inte “Cdaterats. Plattformskärnan av kvarts indikerar dock en möjlig datering till stenålder eller bronsålder. Boplats RAÄ 144 är inte daterad Vilket gör en kronologisk jämförelse omöjlig. Referenser Björkhager V. 2002. Millingstorp 1:1. ”Millvind AB”. Arkeologisk förundersökning. Rök sn, Ödeshögs kommun, Östergötlands län. Rapport 2002:63. Östergötlands länsmuseum. Fornminnesregistret: http://WWW.fmis.raa.se/fmis/ Gustin I. 2007. Millingstorp, vindkraftverk 3. Ar keologisk utredning etapp 1 och 2. Rök sn, Ödeshögs kommun, Östergötlands län. Rapport 2007: 105. Östergötlands länsmuseum. Ternström C. 2008. Angående skyddsåtgärder for lagskyddade natur och kulturvärden vid kabel gra'vning vid Millingstorp 1:21, Roks socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. PMnummer: RAÄ UV Öst 2008:3. Figur 4. Utdrag ur digitala F astighetskartan med aktuella anla'ggningar markerade. Skala 1:500. Tekniska uppgifter Lokal Socken Kommun Län och landskap Fornlämningsnummer Ekonomiska kartans blad Koordinater Koordinatsystem Typ av undersökning Länsstyrelsens dnr Länsstyrelsens handläggare Länsstyrelsens beslut ÖLM dnr ÖLM proj ektnr Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Projektledare Rapportarbete Fältarbetstid Totalt undersöktes Fynd Foto Analyser Grafik Renritning Grafisk form Millingstorp 1:21 Röks sn Ödeshög Östergötland RAÄ 145 084 27 (8E 2h Rök) X6463176, Y1439387 X6463416, Y1439291 RT90 2,5 gon V Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll 431435808 Malin Backman 20080319 109/08 530779 Vattenfall Service Syd AB Vattenfall Service Syd AB Fredrik Samuelsson Fredrik Samuelsson 20080402 Ca 130 löpmeter C 4392:12 Nej Nej Johan Levin/Fredrik Samuelsson Johan Levin/Lasse Norr Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum. Ur allmänt kartmaterial ISSN 14039273 © Lantmäteriverket MS2008/0655l Rapport 2008:67 © Östergötlands länsmuseum Bilaga 1. Fyndlista Invnr Subnr Antal Sakord Mtrl Längd Bredd Höjd Vikt F rag Ark ålder Anmärkning C4392 1 1 Kärna Kvarts 55 32 22 42,4 K F.hist.tid Påträffades i kulturlager C4392 2 1 Bryne Skiffer 22 19 5 5,8 F F.hist.tid Pâträffades som lösfynd på åkerytan vid sökschakt 2. Östergötlands länsmuseum utförde i april 2008 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med schaktning för ny elkabel till ett vindkraftverk på fastigheten Mil lingstorp 1 :21, Röks socken, Östergötland. Vid förundersökningen påträffades ett kulturlager innehällandes en plattformskärna av kvarts. I närheten påträffades även ett fragment av ett skifferbryne som lösfynd pä äkerytan. ISSN 14039273 Rapport 2008:67