Rapport 2011:5

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

åMMM.L1C§' ?talJim* _ .' 'H 1* Muntlig' '4. åqhg.Mnigø .1 I Esa91mm.: . Mii _. w amp] ' in... an, M .á'âtnåk sys'4 (Hñä. _ mi' M54” ;bli[49. ___ 45...'w“mn' 4.14; _ ' ' »619 ' WWWa” ' Rapport 2011:5 .5... . . . ' '. ., .*'.._ i: .knia_ . .... ........2,_ . ;åthn...u_.ä: ÖSTERCBÖTLAPJDS AVDELNINGEN Arkeologisk förundersökning Bredband i Hastholmen Västra Tollstad socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Emma Karlsson MUSEUM FÖR ARKEOLOGI Bredband i Hastholmen Innehåll Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Områdesbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Syfte och metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Övrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tekniska uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Bilaga 1. Schaktbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Bilaga 2. Fyndlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Bilaga 3. Ritningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Omslagsbild: Urmz'lf ur 7639 års (geometriska azmämz'øzg 01W Vättm Tolkrad. ÖSTERGÖTLANnDS MUSEUM AVDELNINGEN FOR ARKEOLOGI Box 232 a 581 02 Linköping a Tel 013 23 03 00 ' Fax 013 12 90 70 info@ostergot|andsmuseum.se ' www.ostergot|andsmuseum.se Sammanfattning Östergötlands länsmuseum genomförde år 2004 en arkeologisk förundersökning inom Hästholmen, Västra Tollstads socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Ar betet utfördes med anledning av schaktningsarbeten för bredband. Vid två platser påträffades lämningari form av en stenpackning, kulturlager och husgrunder. Fynd av djurben, yngre rödgods, glas, porslin och kritpipor pekar på en datering mellan 1600 och 1800talen. Emma Karlsson antikvarie 6462800 6462600 6462400 6462200 6462000 6461800 1431000 1431200 1431400 1 1 1 1431600 1 FIHGJI FIU u., U 'ha .Västra Th 80:1' "" 0 m Norr \ N N N.. I I \ “ I:I ast h olipe n *a Hästhoåqen s; \ ER?" Västr __ . .. . A _ \ i i Gästh*gf11% .. \ \ › .O 6462800 6462600 6462400 6462000 6461800 L. " : 1 H H 0 E © Lantmäteriverket MSZOOS/06551 _' .I , _ ._ _ ' 1 l 1 1 1431000 1431200 1431400 1431600 Fzgøtr 2. Utdrag ur dzgz'mld Fastighets/ämm”, blad 8B 2g, med undersá'køzz'ngsområder markerar. Skala 7:5 000. Inledning Det aktuella arbetet föranleddes av schaktningsarbeten för bredband i Hästholmen, Västra Tollstad socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Uppdragsgivare var Ödeshögs kommun och detaljplaneringen utfördes av Tj ällmo Grävmaskiner AB. Fältarbetet utfördes i augusti 2004 efter beslut från Länsstyrelsen Östergötland. Ansva rig för fältarbetet och rapportarbetet var undertecknad. Förundersökningen utfördes på sträckan Lastbergs vägen Hamngatan Sjöviksgränd. Totalt omfattade undersökningen 300 löpmeter schakt. Schaktens bredd var ca 0,5 m och djupet 0,4 m. Vid fyra platser togs gropar om ca 2X1 m upp för att kunna trycka kabeln under en väg. Schakten låg huvudsakligen i gatumark. Ömrådesbe skrivning Hästholmen ligger vid Vätterns östra strand, söder om Omberg. Orten är belägen i ett mycket bördigt jord brukslandskap. Trakten kring Omberg och Tåkem är en av Östergötlands tre förhistoriska centralbygder. Det finns rikligt med kända fornlämningar, främsti form av gravar och gravfält från jämålder. Ett flertal stenålders boplatser finns också registrerade. Bygden är sedan länge hårt uppodlad och många fornlämningar har helt eller delvis förstörts. Hästholmens medeltida historia brukar sättas i sam band med Alvastra cistercienskloster, som grundades år 1143 av kung Sverker den äldre och drottning Ulvhild. Medeltida skriftliga källor omtalar en hamn i Hästholmen; det äldsta skriftliga belägget är från sekelskiftet 1300. I dessa dokument framträder platsen som en handelsplats i det annars agrart dominerande landskap et. Hamnen och handeln gör att Hästholmen idag räknas som en Sveriges medeltida städer. Under 1300talet nämns även en kyrka, en borg samt en tingsplats. Den halvö som idag utgör hamnbassängens västra del kallas Husbacken och är san nolikt platsen för den medeltida borgen (ILÅÄ 42). Runt år 1400 förefaller platsens betydelse avta, något som sätts i samband med Vadstenas klosters grundläggande och att Vadstena fick stadsprivilegier. Hästholmen nämns i bevarade dokument sista gången som tingsplats år 1523 (Klackenberg 1984). De arkeologiska observationema av det medeltida Hästholmen (RÅÅ 25) är anmärkningsvärt få. Kulturlager är iakttagna i Hästholmens hamn, men deras karaktär, mäktighet och utbredning äri det närmaste okända. Fynd såsom sigillstamp och vapendetaljer har även påträffats. Tyngdpunkten i dateringama förefaller liggai 14001500 tal. Bland annat har fynd av en större mängd mynt gjorts vid dykningi inloppet till Hästholmens hamn. De drygt 280 mynten som påträffades är präglade mellan ca 1400 och 1530 (Klackenberg 1984). Med anledningen var planerad ombyggnad av Häst holmen hamn utfördes 2004 en marinarkeologisk för undersökning. Vid undersökningen påträffades rester av en klinkbyggd båt. Då vraket låg utanför unde rsöknings området besiktigades det bara hastigt. Inom området för exploateringen påträffades spridda efterreformatoriska fynd (Ternström & Rönnby 2003). Figni 3. Harr/yolnienr nnrida baninforognyfeiar nior ia'eren Fyren till begerpa bilden ligger inom del* onna°de Joni kallar Harbaeken, Liket ;anno/iår aipiazzrenfo'i den niedeirida bongen, RAÄ 42. Harbaeken ar idag belagenpa en bana, iiiéen nigbrnngiigen M7” en 0" (rejigni 8b). S edan 7800talet bar onna°der nieZZan Harbaeken oda irrandenjj/ZZIJ igen. Del* äldre baniniager Mg råder oni o'n. Foto: Eninia Kamran, ÖLM. 4 6462400 6462200 Syfte och metod Syftet med den arkeologiska förundersökningen var främst att styra markingreppet så att fast fornlämning skadades så lite som möjligt av det planerade arbetsfö retaget. Fast fornlämning som berördes av schaktningen undersöktes avseende karaktär, omfattning och datering. Kunskapen om Hästholmens medeltida lämningar är mycket begränsad. Till den arkeologiska förundersök ningen knöts därför följande frågeställningar: Finns det kulturlager och bebyggelselämningar inom det aktuella exploateringsområdet? Kan eventuella lämningar dateras till medeltid? Arbetet genomfördes som schaktningsövervakning. Samtliga lämningar av arkeologiskt intresse undersök tes och dokumenterades. Dokumentationen bestod av ritning i plan och profil samt fotografering. Schakten dokumenterades på en översiktlig plan. 1431200 1 Resultat Arkeologiskt intressanta lämningar påträffades på två platser: vid Västergårdsvägen och vid Hästholmen Väs tergård. (För övriga schakt se schaktbeskrivningi bilaga 1.) Vid den förstnämnda platsen, Västergårdsvägen 1 (grop 4), framkom bebyggelselämningar inom en drygt tre meter lång sträcka. Under ett 0,20,3 m tjockt mat jordslager (L1) fanns en stenpackning med 0,10,2 m stora stenar. Stenp ackningen överlagrade i sin tur ett 0,2 m mäktigt kulturlager med träflis, kolbitar och enstaka bitar kalkb ruk I botten av schaktet fanns ytterligare ett lager, mycket likt L2 beskrivna men med ett större inslag av kalkbruk I stenp ackningen ochi det under liggande kulturlagret påträffades två bitar glas efter dryckesglas, ett fragment av en kritpip a, en bit yngre rö dgods samt djurb en. Vidare fanns flera större stenar i plan, i anslutning till stenpack ningen. Stenama var 0,350,45 m stora och vid dem fanns även rikligt med träfragment. Stenama har tolkats vara rester efter en syllstensrad till en byggnad. Stenpack ningens kan i en sådan kontext tänkas vara ett golv, en stensatt gårdsplan eller en del av syllkonstruktionen. På grund av schaktets ringa omfattning går det dock inte att 1431400 1431600 1 Hästhoäqen \ . GästhäHfrl \ 1 1431200 ' 1 1 1431400 1431600 Fágar 4. Utdrag ar dágrralafasrágbeZJ/éarrao med undersökta "re/?akten markerade (grop 74 samt kontrollerad seba/érsrrae/éa). X/éala 7:4000. 6462400 6462200 Fágmr 7, äeemá Sebaktm'ag md Harr/901mm Vayreegdrd I området med [rad 17'!! ea'mrer bar Jaemolzkz* del* medeltida kapellet legalt Foto Emma Karinen, ÖLM. Fágmr 6, I l'. Pa°ga°rd5plaaea md Harr/?01mm Vayreegdrd framkom fever efer ea ®ggaad I ute/?akten bodeafaam kalraedager oe/y fever efter barer; ;reagraad Foto Emma Kamran, ÖLM. fastställa. De tillvaratagna djurbenen var efter får/ get och höna (Nyberg 2010). Fyndsammansättningen pekar på att lärnningama kan dateras till 16001700talen. Kulturlagren återfanns endasti anslutning till stenkon struktionen och i schaktets förlängning invid Sjöviks vägen framkom endast matjord med olika inblandning av recent/påfört material såsom grus och sand. Inom sträckan hittades rikligt med recent porslin från 1800 talet och tidigt 1900tal. Vid fastigheten Hästholmen Västergård påträffades ytterligare lämningar av bebyggelsekaraktär. På den nuvarande gårdsplanen, strax framför mangårdsbygg naden, påträffades två stenansarnlingar och mellan dem kulturlager. Stenansamlingama låg med ca 4,5 m avstånd och bestod av 0,40,8 X 0,30,4 m stora stenar. Stenarna låg cirka 0,1 m under nuvarande markyta och över och mellan dem var ett ca 0,4 m tjockt raseringslager. Rase ringslagret innehöll grus, tegel, kalkbruk samt fynd av kakel till kakelugn, spik och butelj glas. Stenansamlingarna har tolkats som någon form av husgrund/syll. Under raseringslagret, i bottnen av schaktet, framkom kulturlager. I syfte att fastställa kulturlagrets /husets karaktär och ålder handgrävdes tvä 0,25 m2 stora prov gropar i bottnen av schaktet. I groparna kunde två till fem kulturlager urskiljas. Flera av lagren var leriga och innehöll träflis, bränd lera och kol. I den norra delen fanns flest lager, varav ett bestod av träkol vilket indi kerar att en eldstad troligtvis legati denna del av huset. Schaktningsarbetet inbegrep att den södra och delar av den norra stenansamlingen/husgrunden borttogs medan kulturlagren däremot kvarligger. Vid provgrävning av kulturlagren framkom inte nä got daterbart material eller fynd. I raseringslagret fanns däremot vitglaserad kakel frän kakelugn samt tegelsten av älderdomlig karaktär. Det päträffade huset kan med största sannolikhet identifieras på 1856 års laga skiftes karta. Pä häradsekonomiska kartan, upprättad ca 20 år senare, finns inte byggnaden. När huset uppfördes kan dock inte fastställas, varken i det arkeologiska materialet eller i det historiska kartmaterialet. Vidare kan det inte uteslutas att en del av kulturlagret som päträffades är äldre än huset (eX L5, 6). Sammanfattningsvis kan det konstateras att förun dersökningen visat att det finns säväl kulturlager som bebyggelselämningar inom området för exploateringen. Däremot kunde inte några av lämningarna med säkerhet härledas till medeltiden. De äldstalämningarna förefaller istället vara från 1600talet. Ovrigt Hästholmens medeltida lämningar är mycket få och dåligt dokumenterade. När Hästholmen stadslager först registrerades i fornlämningsregistret gavs de därför inte något läge på kartan. När registret digitaliserades (FMIS) i början av 2000talet lades en fiktiv punkt in för Hästhol mens stadslager 25. Den placerade ca 200 m öster om dagens hamn. I samband med denna rapport har det historiska kartmaterialet för Hästholmen studerats. Studien visar att punktens position är långt ifrån det läge man kan tänka sig för stadslager. De bör istället sökas inom området för den historiska bytomten, framför allti dess västra del (se figurtext figur 8). Resultatet av studien har medfört tvä anmälningar till FMIS, dels ändring av läget för 25, dels registrering av den historiska bytomten. Den senare har givits fornlämningsnummer 239. Hästholmen \ Väst f v \ Gästhächrl Fágøtr 7. Utdrag ur dágilalafaslágbeZJ/éanan med Häst/701mm stadslager RAÄ 25 06/7 Haiti/701mm historiska 19/1077?! RAÄ 239 markerade. Skala 7:4000. Fzgnr 7. Utdrg nr /n'storz'séa kartor över Ha'st/oo/rnen ;ned undersökningens sena/åt ;nar/éerade. Kartorna a'r appra'ttade 765 9 (A), 7695 (B), 7786 (C) oe/o 7856 Ha'st/oo/rnen 77)/ bestod aoferngardar. Ett ooan/zgt drag ar att saint/zga gardar a'r ao sarnrna stor/ek oe/o några spår ao reg/erz'ng ao byn kan inte iakttagas. Enfo'ré/arz'ng till dessa vgäede//ajo'rba//anden /zgger tro/zgen z' attA/oastra ,é/oster nnder senrnede/tz'den oar ensarn agare till alla gardar. Pa 7695 års kartafnns en tornt P sorn loeteaénas sorn B knpe//twnten Sannolikt iir dettnp/nteenfo'r den kyrka som 07nne'i7nn5 år 7327 (K/nekenbeg 7984). På 7639 än knrtnjinns ett inhägnat knadrntiekt område. I koneeptet tiil kartan Jtårfo'jinnde beskrivning av området: 'De teäápen nn7nr0 3 brukar Cronegården. Oeb iibr een kärkegård, tber [eggee tbe 7nennik§0r §07n dmebnnd n/e'iter. ”Ska/n 7.'4000. D _.ø __ .';53' __. 7_ ."I . fra" "IJ artig" I : '1:' f/ 7.2,' .' \O Referenser Klackenberg, H. 1984. Häri/901mm. Medeltidmmdm. 59. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Nyberg, P. 2010. Östeolog Petter Nyberg, Östergöt lands länsmuseum, Muntligen. Ternströrn, C & Rönnby; J.2003. Häri/901mm; lamm. Marinarkeologisk förundersökning. Östergötlands länsmuseurn. Kulturmiljöavdelningen. Rapport 9322003. Lantmäreiiyg/reltem arkiv Akt D1439zd10284. Hästholrnen nr 16, Västra Tollstads socken, Östergötlands län. Geometrisk ägoavrnätning. 1639. Akt 14392d10a284. Geometrisk ägoavrnätning. Kon cept (Anders Börjesson Gadd). 16391641. Akt D143921. Hästholrnen nr 16, Västra Tollstads socken, Östergötlands län. Geometrisk ägoavrnät ning. 1695. Akt D143922. Hästholrnen nr 16, Västra Tollstads socken, Östergötlands län. Storskifte. 1786. Akt D143923. Hästholrnen nr 16, Västra Tollstads socken, Östergötlands län. Laga skifte. 1856. Lanzmären'myndág/yeremm arkiv Akt J1124413. Blad Hästholrnen. Häradsekonorniska kartan. 186877 10 Tekniska uppgifter Lokal Socken Kommun Län och landskap RÅÅ nr Ekonomiska kartans blad Koordin ate r Koordinatsystem Lst dnr Lst beslut Lst handläggare ÖLM dnr ÖLM proj ektnummer Upp drags givare Ko stnadsansvarig Projektledare Personal Typ av undersökning Fältarbetstid Yta/ sträcka Fynd Foto Analyser Grafik Renritning Grafisk form Hästholmen Västra Tollstad Ödeshög Öste rgötland 25 och 239 084 26 (SE 2g Västra Tollstad) X6462200, Y1431350 RT 90 431918404 20040802 Carin Claréus 362/04 530103 Ödeshög kommun Ödeshög kommun Emma Karlsson Petter Nyberg, Rickard Lindberg Arkeologisk förundersökning Augusti 2004 300 m ÖLMC4555z14 Ja (dia) Nej Emma Karlsson Lasse Norr Lasse Norr Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum. Ur allmänt kartmaterial ISSN 14039273 © Lantmäteriverket MS2008 / 06551 Rapport 2011:5 © Östergötlands museum 11 Bilaga 1. Schaktbeskrivning Grop 1 L'age: Hamngatan Storlek: 2 X 2 m Djup: 0,7 m Innehåll: L1. 0,3 grusblandad humus L2. 0,3 brun, något fet, silt (matjord) med inslag av tegelfragment samt fynd av butelj glas L3. 0,10 m sten (0,050,15 m stora) och lera Grop 2 L'age: Hamngatan Storlek: 1 X 1,5 m Djup: 0,7 m Innehåll: L1. IN'Iatjord. Grop 3 L'age: Västergårdsv'agen Storlek: 1,5 X 0,5 m Djup: 0,7 m Innehåll: L1. 0,1 m gr'astorV/matjord L2. 0,2 m sand (påförd) L3. 0,2 'aldre matjord, enstaka tegelfragment och kolbitar L4. 0,1 lera (orörd) Grop 4 L'age: Västergårdsv'agen 4 Grop 4, profil mot V 2 m | I | 12 (D Matjordslager. Brungrå, kompakt siIt med träflis och koIbitar, enstaka inslag av kaIkbruk. Brungrå, kompakt siIt med träflis och koIbitar, inslag av kaIkbruk. *CD:_45 .Gl av” 9 me :5 | | Kritpipa Skala 1:25 Bilaga 2. Fyndlista Fynd Antal Föremål Material Teknik Vikt Ruta Anmärkning C455521 1 Karl BH:4 Drejat 30,8 Grop 4 Klar glasyr. C455522 1 Pipa Piplera Pressat 4 Grop 4 C455523 1 Glas Glas Blåst 2,9 Grop 4 Grönt glas. C455524 1 Glas Glas Blåst 1,8 Grop 4 Brunt glas. Vulstig utsida. 7 Ben 34,5 tillvaratagna. 13 toZ mmmm.. mcEEcwm cowwzmx mEEm_ moéoéoow voñwm En_ cow; mew wwEwEmcow m0 .§5on 30:ng cmxoow wvmñ__o._. mbwm> cmEöEwmI .cmmm>wEm9$wm> Skala 1:300 EGP O IHIHI Bilaga 3. Ritningar :woñwm ._cn_ 14 toZ mmmm.. mcEEcwm cowwcmx mEEm_ moéoéoow voñwm En_ cow; maxw wwEwEmcow m0 .§5on 30:ng cmxoow wvmñ__o._. mbwm> Emmöümá cmEöEwmI EGP o Skala 1:300 Nuvoñwm ._cn_ 15 toZ mmmm.. mcEEcwm cowwzmx mEEm_ moéoéoow voñwm än. om; ,29% mEEcEEn_ m0 .§5on 30:ng cmxoow wvmñ__o._. mbwm> cmEöEwmI .cmmm>wEm9$wm> Skala 1:30 EF 0 ;3559. ›m 922_ 5.29_ ;8 2%: EE :_m 2.359_ då 5 1:559_ ä ;8 men: EE :_m 2.359_ ,Emcam u .amngåmå v m _ §25_ _ E0 F N m Ev > 8.: E05 á 85 16 muvoñwm ._cn_ toZ mmmm.. mcEEcwm cowwzmx mEEm_ moéoéoow voñwm än. om; ,29% mEEcEEn_ m0 .§5on 30:ng cmxoow wvmñ__o._. mbwm> Emmöümá cmEöEwmI Skala 1:30 EF o .nmucmsmzeê 8%: da_ 92:8 :52:: m ._9_ ;8 sa_ ?En ä ?_2153 m 5023_ v .92:6 m ._9_ ;8 ågä mama_ da_ E0 u .amgmmêmmmz v F gegen_ N nemäi _ _ I\I I\I J I I I I\ I _ _ w x _ x w x 4 @+/_ _F/\L _ U _ . O _ l_ _. ...... J TJ ............................. 11_ ©f ._ .q F _ : m F G G _ F m N o m Ev >8E E81 vuvoñwm ._cn_ 17 Östergötlands lansmuseum genomförde år 2004 en arkeologisk förundersökning inom Hastholmen, Västra Tollstads socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Arbetet utfördes med anledning aV schaktningsarbeten för bredband. Vid två platser påträffades lämningar i form aV en stenpackning, kulturlager och husgrunder. Fynd aV djurben, yngre rödgods, glas, porslin och kritpipor pekar på en datering mellan 1600 och 1800talet. ISSN 14039273 Rapport 2011 :5