ETT TRESKEPPIGT HUS INTILL KRÅKERYDS GAMLA BYTOMT

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

RAPPORT 2015:69 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP2 ET'I; TRESKEPPIGT HUS INTILL KRAKERYDS GAMLA BYTOMT RAÄ 244 OCH INTILL RAÄ 238 ÖDESHÖSÄNG 2:1, FREBOL1:5 SAMT KRÅKERYD1:7,1:8 OCH 2:13 ÖDESHÖGS SOCKEN ÖDESHÖGS KOMMUN ÖSTERGÖTLAN DS LÄN PETTER NYBERG i ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Ett treskeppigt hus intill Kråkeryds gamla bytomt Innehåll Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Områdesbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Syfte och frågeställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Metod och dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Åtgärdsförslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tekniska uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bilaga 1. Schaktbeskrivningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..8 Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Bilaga 3. Kalibrerad14Cdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Bilaga 4. Digitala inmätningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Bilaga 5. Profilritning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..20 Omslagsbild: Vy mot V Ättem. Objekt 4 år lokaliserat precis beger om vägen. M ot N. Foto av Petter Nyberg, ÖM ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Box 232 581 02 Linköping 013 23 03 00 www.ostergot|andsmuseum.se Sam manfattn I ng Östergötlands museum utförde under juli månad 2015 och en arkeologisk utred ning etapp 2 vid Kråkeryd och Frebol söder om Ödeshög. Utredningen föranleddes av detaljplaneläggning av området och föregicks av en frivillig arkeologisk utred ning etapp 1 utförd av Östergötlands museum. I denna utredning utpekades fem utredningsobjekt och två bevakningsobjekt. Den arkeologiska utredningen etapp 2 berörde tre av dessa utredningsobjekt (objekt 3, 4 och 5). Totalt drogs 47 sökschakt av varierande längd inom de tre objekten. Schaktbredden var i huvudsak 1,40 m. Vid enstaka tillfallen utökades schaktbredden upp till 8,10 m. Schaktdjupet varie rade mellan 0,30 och 0,70 m. Schaktens totala yta var 803 m2. Endast inom objekt 5 framkom lämningar. Det rörde sig om 4 stenskodda stolphål från ett treskeppigt hus samt ytterligare 3 anläggningar av boplatskarakt'ar i form av 1 stolphål, 1 grop och 1 härd. Dessutom framkom resterna av en syllstensgrund. Uppdragsgivare var Sandströms Projekteringsbyrå AB. Hans Carlsson (Ängs Gård, 599 91 Ödeshög) svarade för de arkeologiska kostnaderna. Petter Nyberg antikvarie 476000 477000 6451000 6450000 \_. / ;T§Z+....f,,.5..ja. Kråkeryo naturreserv . n sl”. __ _ EE'FEBOLJ'I 11 . ' x r . i" g I 0 1| . ä 5 auritsber _' ._ I / J . _F/J 51%?” " 51 ' ' MA TMOSSEN _ . 476000 477000 Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med andersäkningsomradma markerade. Skala 1:10 000. 6451000 6450000 Inledning Med anledning av att Sandströms Projekteringsbyrå AB arbetar med upprättandet av en detaljplan inom rubri cerade fastigheter inkom en ansökan till Länsstyrelsen Östergötland, Kultur och samhällsbyggnadsenheten, om att få en arkeologisk utredning etapp 2 utförd utav fem utredningsobjekt och två bevakningsobjekt. Den arkeologiska utredningen etapp 2 föranleddes av att Sandströms Projekteringsbyrå AB låtit Östergöt lands museum utföra en frivillig arkeologisk utredning etapp 1 (Räf 85 Klotz 2014). I denna utpekade man fem utredningsobjekt och två bevakningsobjekt, be stående av uppgift om två lägenhetsbebyggelser med historiska belägg äldre än 1850, två eventuella gravar av typen stensättning, ett boplatsläge och två grav och boplatslägen. Den arkeologiska utredningen etapp 2 skulle ta reda på om objekt 2, 3, 4 och 5 samt RAÃ 242 och 244 är fornlämningar eller inte. Då objekt 1 och 2 ligger så pass nära varandra och är av samma typ skulle endast det objekt (objekt 2) som ligger inom den planerade tomten utredas. Storleken på de ytor som berördes av den arkeologiska utredningen etapp 2 beräknades till totalt ca 18 500 m2. Uppdragsgivare var Sandströms Projekteringsbyrå AB. Hans Carlsson (Ängs Gård, 599 91 Ödeshög) svarade för de arkeologiska kostnaderna. Strax innan fältarbetet inleddes meddelade upp dragsgivaren att fastigheten där objekt 2 och RAÃ 242 är lokaliserade inte längre var aktuell för exploatering och därmed utfördes ingen arkeologisk utredning etapp 2 av dessa. Områdesbeskrivning Utredningsområdet ligger ca 5 km söder om Ödeshögs samhälle, i ett högt, naturskönt läge ca 200 m öster om Vätterns strand. Den branta strandterrängen ner mot Vättern, omedelbart väster om det aktuella området, bildar Kråkeryds naturreservat. Utredningsområdet karaktäriseras av ett småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap med välhävdade ängs och hagmarker. Lokalvägen som går genom ut redningsområdet är ursprungligen en äldre sträckning av huvudvägen mellan Jönköping och Östergötlands centralbygder. Den äldre sträckningen har först ersatts med Riksettan längre österut och senare av E4:ans motorväg. Gården Äng, som gett några av de aktuella fastigheterna deras namn, ligger ca en kilometer från dem, öster om E4:ans motorväg. Inom utredningsområdet ligger även fastigheter med namnet Frebol och Kråkeryd. Gårds namnet Frebol finns belagt från år 1535, och skrevs då Frøbor. Namnet antyder ett förhistoriskt ursprung. Frebol var länge en ensamgård belägen på samma ställe som nuvarande Frebol 1:6, öster om det aktuella området. På Häradskartan från år 1881 finns förutom huvudgården två jordtorp utmärkta (Johansson 2003). Även bynamnet Kråkeryd finns första gången belagt på 1500talet (SÖFI). Lokalgatan genom området har utan tvekan ett förhistoriskt ursprung. Lokalvägens forna betydelse som landsväg framgår också av de två milstolparna (RAÃ 34:1, 92:1) som är uppställda intill Ödeshögs Äng 2:8. En knapp kilometer söderut längs lokalvägen återfinns ytterligare ett vägmärke 91) liksom ett större hålvägssystem (RAÃ 90) samt en gravhög (RAÃ 35). Söder om utredningsområdet, längs med den ”kostig” som idag återstår av den forna landsvägen, finns ännu ett vägmärke (RAÃ 35) samt områden med fossil åkermark, röjningsrösen och röjda ytor (RAÃ 187, 150, 149). På kartorna över gården Frebol 1725 respektive byn Kråkeryd 1788 är landsvägen tydligt utmärkt. På Frebolskartan från 1725 kallas den för landsvägsgatan och längst upp i nordost är två milstenar utmärkta, san nolikt samma som idag återfinns inom ÖdeshögsÄng (RAÃ 34:1, 92:1). Inom de nu aktuella utredningsområdena fanns innan den frivilliga arkeologiska utredningen etapp 1 fyra kända fornlämningar; en förhistorisk grav av typen hög 35:1),en färdvägavtypenhålväg 90:1) och två vägmärken (RAÃ 34: 1, 92: 1). I samband med den arkeologiska utredningen etapp 1 (Räf 85 Klotz 2014) identifierade man fem utredningsobjekt och två bevakningsobjekt, bestående av uppgift om två lägenhetsbebyggelser med historiska belägg äldre än 1850 242, 244), två eventuella gravar av typen stensättning (Objekt 1, 2), ett boplatsläge (Objekt 5) och två grav och boplatslägen (Objekt 3, 4). Utöver detta påstötte man också två tidigare icke kända forn lämningar, i form av lägenhetsbebyggelse 243) och bebyggelselämningar 238). Fornlämningar i form av hålvägar och en gravhög samt läget i ett ålderdomligt odlingslandskap indi kerar att tidigare ej kända fornlämningar bör finnas inom utredningsområdet. Sammantaget visar forn lämningsbilden att det kan förekomma lämningar från flera tidsperioder inom utredningsområdet, t ex järnålder och medeltid. Variationen av de kända forn lämningarna visar också att det bör finnas olika typer av ytterligare lämningar; t ex äldre vägsystem, boplats lämningar, fossil åkermark och gravar. Syfte och frågestallnlngar Den arkeologiska utredningen etapp 2 skulle ta reda på om Objekt 2, 3, 4 och 5 samt RAÃ 242 och 244 var fornlämningar eller inte. Då Objekt 1 och 2 ligger så pass nära varandra och är av samma typ skulle endast det objekt (Objekt 2) som ligger inom den planerade tomten utredas. Strax innan fältarbetet inleddes med delade dock uppdragsgivaren att fastigheten där Objekt 2 och RAÃ 242 är lokaliserade inte längre var aktuell för exploatering och därmed utfördes ingen arkeolo gisk utredning etapp 2 av dessa. Eventuellt påträffade lämningarna skulle om möjligt beskrivas avseende ka raktär, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet. Någon eller några analyser kunde enligt länsstyrelsen vara motiverade. Resultatet från den arkeologiska utredningen etapp 2 ska kunna användas som ett fullgott underlags material i en fortsatt besluts och planeringsprocess. Utredningens resultat skulle presenteras i en rapport, vars utformning och innehåll skulle anpassas till utredningsresultatet. Metod och dokumentation Den arkeologiska utredningen etapp 2 genomfördes i form av sökschaktsgrävning för att konstatera när varo av eventuella fornlämningar dolda under mark. Sökschakten och de påträffade lämningarna mättes in med RTKGPS. Påträffade lämningar gavs en skriftlig beskrivning och sektionsritningar upprättades av de anläggningar som undersöktes. Kol för 14Canalys insamlades från en av de påträffade anläggningarna. Resultat De tre objekten som var föremål för den arkeologiska utredningen etapp 2, utgjorde tillsammans en 18 266 m2 stor yta. Totalt drogs 47 sökschakt av varierande längd inom de tre objekten (Objekt 3, 4 och 5). Schakt bredden var i huvudsak 1,40 m. Vid enstaka tillfällen utökades schaktbredden upp till 8,10 m. Schaktdjupet varierade mellan 0,30 och 0,70 m. Schaktens totala yta var 803 m2. Endast inom Objekt 5 framkom läm ningar. Det rörde sig om 4 stenskodda stolphål från ett treskeppigt hus samt ytterligare 3 anläggningar av boplatskaraktär i form av 1 stolphål, 1 grop och 1 härd. Dessutom framkom resterna av en syllstensgrund. Nedan beskrivs varje objekt för sig. Samtliga schakt beskrivs i tabellform i rapportens bilagadel. Objekt 3 Objekt 3 utgjorde en 6 979 m2 stor yta. Inom ob jektet drogs totalt 17 sökschakt av varierande längd. Schaktbredden var 1,40 m. Schaktdjupet var ca 0,30 m. Schaktens totala yta var 313 m2. Schaktfyllningen bestod mörk gråbrun sandig humus och undergrunden bestod av rödbrun sandig morän. Berggrund framkom i en del av schakten. Inget av arkeologiskt intresse på träffades i schaktet. Objekt 4 Objekt 4 utgjorde en 5 101 m2 stor yta. Inom objektet drogs totalt 13 sökschakt av varierande längd. Lejon parten av schakten var 1,40 m breda. Schaktdjupet var mellan 0,30 och 0,40 m. Schaktens totala yta var 219 m2. Schaktfyllningen bestod av mörk gråbrun sandig matjord och undergrunden bestod av rödbrun sandig morän. Det schakt (S392) som var placerat på platsen där det enligt kartan från 1801 låg ett torp breddades och var som bredast 8,10 m. Inga spår av någon torpläm ning framkom dock och endast enstaka tegelfragment påträffades i schaktet. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i de övriga sökschakten. Objekt 5 Objekt 5 utgjorde en 6 186 m2 stor yta. Inom objektet drogs totalt 17 sökschakt av varierande längd. Majori teten av schakten var 1,40 m breda. Schaktdjupet var i huvudsak mellan 0,30 och 0,40 m. Ett av schakten (S253) var delvis djupare (0,35 0,70 m). Schaktens totala yta var 271 m2. Schaktfyllningen bestod av mörk gråbrun sandig matjord och undergrunden bestod i huvudsak av rödbrun sand. I tre av schakten (S285, S345, S375) påträffades bo platslämningar av förhistorisk karaktär 1) iform av 6 stolphål (A298, A308,A317,A327, A335,A365), varav 4 stenskodda (A298, A308, A327, A335), 1 härd (A381) och 1 grop (A354). De stenskodda stolphålen utgjorde stolphål efter takbärande stolpar härrörande från ett treskeppigt hus (Hus 1). Det treskeppiga huset framtogs dock inte i sin helhet. Två av de framtagna stolphålen (A3 27, A335) utgjorde tillsammans ett bockpar med en bockbredd av 2,00 m. De två övriga stenskodda stolphålen (A298, A308) utgör sannolikt det ena av två stolphål i varsitt bockpar. Spannlängden mellan stolphålen var mellan 3,40 och 3,72 m. Huset har således minst tre takbärande bockpar. Husets längd har beräknats till minst 9 m, men eftersom det kan förekomma ytterligare stolphål utanför sökschakten kan huset vara betydligt större än så. Härden (A381) var lokaliserad ca 35 m nordnordöst om huset. Kol in samlades från denna och 14Canalys gav en datering till 1290 1420 e Kr (2 sigma, Ua51484), d v s medeltid. Ungefär 40 m sydsydväst om det treskeppiga huset, i anslutning till ett vattenhål som finns med på en karta från 1788 (LMS akt D15135:2, 1788), påträffades i sökschaktet (S265) ett syllstensgrund (ÖM 2, A271). På samma karta kan man se en kortare vägsträcka som leder från Kråkeryds gamla bytomt (RAÃ 238) till vat tenhålet. Inga spår av denna väg framkom i sökschakten. Den påträffade syllstensgrunden var Lformad, i hu vudsak enkelradig, med 0,20 0,40 m stora naturstenar lagda i ett skikt. Den norra delen av syllstensraden uppvisar mellanrum där ingen sten förekommer. Den östra delen av syllstensgrunden är delvis tvåradig. I det nordöstra hörnet förekommer en stenansamling bestå ende av 0,10 0,20 m stora stenar lagda i ett skikt. Inga fynd eller lager påträffades i anslutning till grunden, vilket tyder att på att det rör sig om ett mindre uthus. Grunden påträffades i anslutning till ett vattenhål som finns med på ovan nämnda storskifteskarta från 1788. Möjligen rör det sig om en byggnad som har samband med aktiviteter som kan knytas till vattenhålet (se figur 10). En möjlig tolkning är att det rör sig om ett bykhus. Atgärdsförslag Östergötlands museum bedömer att vidare arkeolo giska åtgärder i form av arkeologisk förundersökning är nödvändiga inom den del av objekt 5 där lämningar av boplatskaraktär påträffades (ÖM 1). Det föreslagna förundersökningsområdet är redovisat på figur 7 till sammans med det föreslagna förundersökningsområdet som avgränsades vid den arkeologiska utredningen etapp 1 (Räf 85 Klotz 2014). Både dessa områden bör vara föremål för en arkeologisk förundersökning inför en eventuell exploatering. Däremot anser Öst ergötlands museum att vidare undersökning av den påträffade syllstensgrunden inte har någon potential till ytterligare kunskap och föreslår därmed att inga ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga gäl lande denna. Östergötlands museum anser vidare att inga ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga inom Objekt 3 och 4. Referenser Tryckta källor FMIS=F0rnminnesregistret på nätet. Administreras av Riks antikvarieämbetet www.fmis.raa.se Johansson, L. 2003. Hálaveden. Kulturhistorisk bebyg gelseinventering. Rapport 14:2002. Östergötlands länsmuseum. Räf, E 85 Klotz, E. 2014. Nya tomteriKrá'keryd. Kråkeryd 1:8, ÖdeshögsÄng 2:1 In fl, Ödeshögs socken, Ödeshög kommun, Östergötlands län. Arkeologisk utredning etapp 1. Rapport 2014:51. Östergötlands museum. Linköping. SÖFI= Institutet för språk och folkminnen/ ortnamnsregist ret. www.sprak0chfolkminnen.se Kartor Lantmäteristyrelsens arkiv (LMS) Akt D15114:1, Geometrisk avmätning, Frebol 1, 1725. Akt D15135z2, Storskifte, Kråkeryd 1788. Tekniska uppgifter Lokal Socken Kommun Län och landskap Fornlämningsnummer Fastighetskartans blad Koordinater Koordinatsystem Höjdsystem Typ av undersökning Länsstyrelsens dnr Länsstyrelsens handläggare Länsstyrelsens beslut ÖM dnr ÖM projektnr Intrasisprojekt Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Projektledare Personal Rapportarbete Fältarbetstid Totalt utreddes Fynd Foto Analyser Grafik Renritning Grafisk form ÖdeshögsÄng 2: 1, Frebol 1:5, Kråkeryd1:7,1:8 och 2:13 Ödeshögs socken Ödeshög Östergötland RAÃ 244 samt invid RAÃ 238, Objekt 3, 4, 5 6415 5h SO N6450320 E476215 (mittpunkt, objekt 3) N645 0400 E476370 (mittpunkt, objekt 4) N6450680 E476645 (mittpunkt, objekt 5) SWEREF 99TM RHZOOO Arkeologisk utredning etapp 2 431217015 Magnus Reuterdahl 2015 05 27 206/ 15 531663 Olm2015005 Sandströms Projekteringsbyrå AB Hans Carlsson (Ãngs Gärd, Ödeshög) Petter Nyberg Petter Nyberg 20150701 t 0 m 20150703 18 266 m2 Digitala 14C Petter Nyberg Lasse Norr Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum. Ur allmänt kartmaterial ISSN 14039273 © Lantmäteriverket MS2008/ 065 51 Rapport 2015:69 © Östergötlands museum Bilaga 1. Schaktbeskrivningar Schakt Objekt Längd Bredd Djup (m) Fyllning Undergrund Övrigt (m) (m) 201 5 13,70 1,40 0,3 50,40 Mörk gräbrun Rödbrun sand Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord 205 5 9,30 1,40 0,3 50,40 Mörk gräbrun Rödbrun sand Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord 209 5 12,30 1,40 0,3 50,40 Mörk gräbrun Rödbrun sand Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord 213 5 15,40 1,40 0,3 50,40 Mörk gräbrun Rödbrun sand Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord 217 5 13,40 1,40 0,3 50,40 Mörk gräbrun Rödbrun sand Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord 221 5 7,60 1,40 0,3 50,40 Mörk gräbrun Rödbrun sand Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord 225 5 7,80 1,40 0,3 50,40 Mörk gräbrun Rödbrun sand Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord 229 5 7,20 1,40 0,3 50,40 Mörk gräbrun Rödbrun sand Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord 233 5 11,80 1,40 0,3 50,40 Mörk gräbrun Rödbrun sand Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord 237 5 12,40 1,40 0,3 50,40 Mörk gräbrun Rödbrun sand Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord 241 5 10,60 1,40 0,3 50,40 Mörk gräbrun Rödbrun sand Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord 249 5 12,50 1,40 0,3 50,40 Mörk gräbrun Rödbrun sand Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord 253 5 7,80 1,402,50 0,3 50,70 Mörk gräbrun Rödbrun sand Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord 265 5 7,40 1,404,00 0,300,40 Mörk gräbrun Rödgrä siltig A271 sandig matjord sand 285 5 11,00 1,402,50 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun sand A298, A308, A317, A327, sandig matjord A335 345 5 13,60 1,402,00 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun sand A3 54, A365 sandig matjord 375 5 13,50 1,40 0,40 Mörk gräbrun Rödbrun sand A381 sandig matjord 392 4 15,40 1,408,10 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Enstaka tegelfragment sandig matjord dig morän 413 4 10,00 1,40 0,40 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord dig morän 417 4 8,80 1,40 0,40 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord dig morän 421 4 12,00 1,40 0,40 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord dig morän 425 4 11,00 1,40 0,40 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord dig morän 429 4 11,40 1,40 0,40 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord dig morän 433 4 14,80 1,40 0,40 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord dig morän Schakt Objekt Längd Bredd Djup (m) Fyllning Undergrund Övrigt (m) (m) 437 4 9,30 1,40 0,40 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord dig morän 441 4 12,50 1,40 0,40 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord dig morän 445 4 8,20 1,40 0,40 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord dig morän 449 4 16,70 1,40 0,40 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord dig morän 453 4 7,30 1,40 0,40 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord dig morän 457 4 9,60 1,40 0,40 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig matjord dig morän 475 3 15,20 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän 479 3 14,50 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän 483 3 14,40 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän 489 3 8,60 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän 493 3 11,10 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän 497 3 14,70 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän 501 3 16,60 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän 507 3 4,80 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän 511 3 14,60 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän 515 3 13,70 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän 519 3 6,80 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän 523 3 10,90 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän 527 3 15,00 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän 531 3 13,20 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän 535 3 13,90 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän 539 3 28,20 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän 545 3 24,20 1,40 0,30 Mörk gräbrun Rödbrun san Inget av arkeologiskt intresse sandig humus dig morän Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar 10 Radiocarbon determination Ua51484 : 579:|:33BP 68.2% probability 8OOBP 1315AD (45.7%) 1355AD : 1385AD (22.5%) 1410AD 700BP 95.4% probability 1290AD (62.6%) 1370AD 600BP : 1380AD (32.8%) 1420AD 500BP ' 400BP 300BP ' Iuruuluulul ||||l ul. | | 1 | | 1 lZOOCalAD l300Ca1AD l400Ca1AD Calibrated date lSOOCalAD l600Ca1AD Namn Arkeologiskt Datering Form i Storek i Form i Djup Höjd Fyllning objekt plan plan (m) sektion (m) (m) A271 Syllsten Historisk tid Avlång 3,20 X 2,30 0,20 0,10 0,40 stenar A298 Stolphål Förhistorisk Oval 0,60 X 0,50 Skålad 0,20 Dominerande av 0,15 0,25 (stenskott) In stora stenar, rödbrun sand A308 Stolphål Förhistorisk Rund 0,38 Skålad 0,15 Dominerande av 0,10 rn (stenskott) stora stenar, rödbrun sand A317 Stolphål Odaterad Rund 0,30 Mörk grå sand A327 Stolphål Förhistorisk Rund 0,40 Dominerande av 0,20 In (stenskott) stora stenar, rödbrun sand A335 Stolphål Förhistorisk Rund 0,40 Dominerande av 0,15 0,25 (stenskott) In stora stenar, rödbrun sand A3 54 Grop Odaterad Oval 0,60 X 0,35 Mörk grå sand A365 Stolphål Odaterad Oval 0,50 X 0,40 Mörk grå sand A381 Hård 1290 1420 Rund 0,60 Mörk gråbrun sotig sand e kr med inslag av kol, 0,10 0,15 In stora skårviga stenar Hus 1 Stolphus Förhistorisk >9 In L Anläggningar som ingåri (treskeppigt) huset: A298, A308, A327, A33 5 Bilaga 3. Kalibrerad 14Cdatering 900BP Mmmm da., e. ,1 (200mm v3.10 Bm (2005); mb ..15 m ,m .Hmmm Under Profil Fynd Prov Kommentar sökt andel ritning 100% Nej Nej Lformad, i huvudsak enkelradig tåt lagd syllstensrad, bestående av 0,20 0,40 m stora natursten lagda i ett skikt. Den norra delen av syllstensraden uppvisar mellanrum där ingen sten förekommer. Den östra delen av syllstensgrunden år delvis tvåradig. I det nordöstra hörnet förekommer en stenansamling bestående av 0,10 0,20 m stora ste nar lagda i ett skikt. Inga fynd eller lager påträffades i anslutning till grunden, vilket tyder att på att det rör sig om ett mindre uthus. Grunden påträffades i anslutning till ett vattenhål som finns med på en karta från 1788. Möjligen rör det sig om en bygg nad som har samband med aktiviteter som kan knytas till vattenhålet. En alternativ tolkning år att det rör sig om ett bykhus. 50% Ja Nej Takbårande stolpe tillhörande Hus 1. 50% Ja Nej Takbårande stolpe tillhörande Hus 1. 0% Nej Nej 0% Nej Nej Takbårande stolpe tillhörande Hus 1. Utgör bockpar tillsammans med A335. 0% Nej Nej Takbårande stolpe tillhörande Hus 1. Utgör bockpar tillsammans med A327. 0% Nej Nej 0% Nej Nej 0% Nej Nej Kolprov 14Cdaterad (Ua51484). (PKI) Delunders. Ja Nej Stolphål efter 4 takbårande stolpar, varav två utgör ett bockpar. Bockbredd: 2,00 m. Spannlångd: 3,72 m, 3,40 m. 11 6450400 6450300 Bilaga 4. 476200 Digitala inmätningar 476300 _.l _ © Lantmäteriverket MSZOO8/ 06551 i I I 476200 476300 Figur 3. Utdrag ur digitala fastighetskartan med .vc/Jakten inom Objekt 3 markerade. Skala 1:] 000. 12 6450300 6450500 6450400 6450300 476400 476300 Plats för torp © Lantmäteriverket MSZOO8/O6551 4.... 476300 476400 Figur 4. Utdrag ur digitala fastighetskartan med .vc/Jakten inom Objekt 4 markerade. Skala 1:] 000. 13 6450500 6450400 6450300 6450800 6450700 6450600 476600 deshicgzn 476700 I _ä_ .I" © Lantmäteriverket MSZOO8/06551 476600 476700 Figur 5. Utdrag ur digitala fastighetskartan med .vc/Jakten inom Objekt 5 markerade. Skala 1:] 000. 14 |7'_!"_| 6450800 6450700 6450600 6450800 6450700 6450600 476600 476700 Äldre vattenhål H I 7 © Lantmäteriverket M32008/06551 I 476600 476700 Figur 6. Utdrag ur digitala #stngetskamm med boplatslámningar (ÖM I) och syllstensgmndm (ÖM 2) markerad. Vattenbálet har rektgfiemts in utgfnån storskgjêeskarmnfán 1788 (LMS aktD15135:2, 1 788 Skala 1:] 000. 15 6450800 6450700 6450600 6450800 6450700 476600 I 476700 I Föreslaget FUområde (Räf & Klotz 2014) 'Ereslaget FUområde efter Utr etapp 2 ...i 6450800 6450600 f © Lantmäteriverket MSZOO8/O6551 'h 476600 ;_iq_| 476700 Figur 7. Utdrag ur digitala fastngetskartan med Objekt 5 0cbfåreslagnafåmndersäkningsomrádm markerade. Skala 1:] 000. 16 6450700 6450600 6450720 6450700 476680 476700 345 375 \ / 285 A3650 A354 O Fzgur 8. Anläggningsplan ÖM 1. Skala 1:200. 476680 476700 17 6450720 6450700 6450665 6450660 476665 476670 265 \ \ Figur 9. Anläggningsplan ÖM 2. Skala 1:50. 18 476665 476670 6450665 6450660 6450700 6450650 476650 476700 'á i 476650 I 476700 Figur 10. Rektg'fiema' storskg'fleskartafián 1 788 (LMS aktD15135:2, 1 788) med platsen för ÖM 2 och dess rela tion till vatten/nålen Skala 1:500. 19 6450700 6450650 Dnr 206/1521 Bilaga 5. Profilritning A298 mot V A308 mot N %® 1 Rödbrun sand 2 Rödbrun sand (undergrund) Frebol, Kråkeryd Ödeshögs socken Ödeshögs kommun, Ög Profilritning Skala 1:20 Dnr 206/15 20150701 Petter Nyberg 1m Renritning Lasse Norr Östergöt|ands museum uttorde underiu|i månad 2015 en ar1<eo|ogis1< ut redning etapp 2 vid Kråkeryd och Frebo| söder om Ödeshög. Utredningen Föran|eddes av detaUp|ane|aggning av området och Föregicks av en Frivi||ig ar1<eo|ogis1< utredning etapp1uticörd av Östergöt|ands museum. | denna utredning utpe|<ades Fem utredningsobiekt och två bevakningsobiekt. Den ar1<eo|ogis1<a utredningen etapp 2 berörde tre av dessa utredningsobiekt (objekt 3, 4 och 5). Endast inom objekt 5 tramkom |amningar. Det rörde sig om 4 stens1<odda sto|phå| Från ett tres1<eppigt hus samt ytter|igare 3 an|aggningar av bop|ats1<ara1<tar i Form av1 sto|phå|, 1 grop och 1 hard. Dessutom tramkom resterna av en sy||stensgrund. |SSN14039273 Rapport 2015:69 U ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM