Eveboda 1:1: Arkeologisk förundersökning

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Arkeoiogisk utredning etapp 2 Evebodaizi Kabelschakt __ Röks socken Oçieshögs kommun Ostergötlands län Viktoria Björkhager 2003 INI. ,u\ K, 'I ss. __t .I 5. 15 kr X5; .lr/NN JJ Xi , , *i L I \\| Flnspang I. 11 h \ Norrköping ' l i I I I _ Motala I ,' *\ r 2' x 1 0k ' “K r' 3 'I Söderköping \ Ödeshög ' 1 '› I'Å\ . I kx Åtvidaberg f" . A ...I \'›\'A .OIw... J Rapport 56:2003 ÖS'TERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM Tekniska uppgifter Fastighet: Socken: Kommun: Län och landskap: Ekonomiska kartans blad: Koordinater: Typ av undersökning: Länsstyrelsens beslut: ÖLM dnr: Kontonr: Uppdragsgivare: Kostnadsansvarig: Fältarbetsledare: Personal: Fältarbetstid: Total proj ekttid: Totalt undersöktes: Fynd: Foto: Analyser: Eyeboda l:l Rök Ödeshög Östergötland 084 27 (8D 2g Rök) och 084 37 (8D 3g Väversunda) X6450000, Y1439100 Arkeologisk utredning etapp 2 220206900 59/01 6450 Vattenfall Elnätservice AB Vattenfall Elnätservice AB Viktoria Bj örkhager 20000327 9 tim 1 200 lm Nej Nej Nej Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseurn. Rapport 56:2003 Grafik Renritning Grafisk form Tryck Ur allmänt kartmaterial © Östergötlands länsmuseum Lasse Norr © Lantmäteriverket dnr 50799499 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM KULTURMILJÖAVDELNINGEN Box 232 58102 Linköping 0 Tel 013 23 03 00 Fax 013 14 05 62 lansmuseum@lansmus.link0ping.se www.linkoping.se/lansmuseum Eveboda 1 :l Kabelschakt Arkeologisk utredning etapp 2 Röks socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Sammanfattning Östergötlands länsmuseum utförde i mars 2000 en arkeologisk utredning etapp 2 inom rubricerad fastighet. Utredningen utfördes i samband med schaktningar inför nedläggandet av elkabel fram till tre vindkraftverk (jmf ÖLM dnr 157/00). Vid utredningen påträffades inget av arkeologiskt intresse i schakten. Viktoria Bj örkhager antikvarie < 2 .hå . 313m?? . ?wwwme m? M21/ wc 1 h , :ädááhä A M2* :mäwsm' *5:* mm: wwxxsäåå .M \ é Kvåäwywäwwaåiiâ *x mmm 23 §26 mk; (§31 (V 3;: i: 7 år.. W \ g? :e äzéäcåc; V ( MMÃZVXM k) och Ö 4.270913 ZgR iska kartans blad 08 det markerat. å zngsomr versunda) med utredrz ?pågå *423 ;s www 13m; äz.tá (åiâiáiáiäåäåéggüäååäiá < x x anwa M. man? w ;§qu Å* , a vnäw am, »E m m måzszsxw Mwwmmw M 2% få; 214 m I Mum 2% å så v så: ?så :i: a. v i.er ägg? 21 »av i 5 äâåwmw çxø maa: ?1134:3351 ' r; › ;en :mer Figur 2. Utdrag ur Ekonom 084 37 (8D 3g Vä Inledning Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning etapp 2 i samband med nedläggning av elkabel fram till tre vindkraftverk inom rubricerad fastighet. Utredningen utfördes efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötlands län. Uppdragsgivare var Vattenfall Elnätservice AB vilka även svarade för de arkeologiska kostnaderna. Ansvarig för förundersökningen samt rap portarbetet var undertecknad. Områdesbeskrivning Det aktuella området ligger på en höjdrygg ca 105 meter över havet i en fullåkersbygd som är rik på fornlämningar av olika typ, daterade från stenålder ti ll medeltid. Lämnin garna från stenålder förekommer som lägst från ca 95 m över havet. Fornlämningarna från stenålder finns i dessa trakter, ofta i åkermark, och två vidsträckta stenåldersboplatser har påträffats nordväst om under sökningsområdet, RAÄ 60 och RAÄ l12 i Svanshals socken. På dessa boplatser har flera stenyxor framkommit bl a en praktdolk av flinta inom RAÄ 60. På fastigheten Eveboda finns ett lösfynd av en skafthålsyxa med okänd fyndplats, vilket betyder att det inom fastigheten finns en sannolik stenåldersboplats. l närområdet finns även flera gamla bytomter såsom Gottorps gamla tomt (RAÄ 152, Svanshals sn) och Svartkälla gamla tomt (RAÄ 153, Svanshals sn). Till dessa tomter hör även tillfartsvägar, vilka till största delen verkar vara överodlade idag. Syfte Syftet med utredningen var att fastställa om lagskyddade fornlämningar berördes av markingreppen. Om fast fornlämning påträffades skulle lämningarna dokumenteras i plan för att fastställa deras karaktär och omfattning. Vid anträffandet av fast fornlämning skulle länsstyrelsens kulturmin öenhet kontaktas för vidare beslut i ärendet. Metod och dokumentation Utredningen etapp 2 utfördes i form av en sökschaktsgrävning i samband med schaktningarna. Kabeln hade en längd av ca 1 200 m och drogs från gården Eveboda och norr ut utmed en mindre körväg fram till de tre vindkraftverken. Utmed sträckan drogs ett flertal schakt med en bredd av ca 0,6 m och ett djup av ca 0,8 m. Resultat och tolkning Schaktningarna utfördes i åkermark som överst utgjordes av matjord och under denna vidtog steril lera. Inga lämningar av arkeologiskt intresse påträffades.