Abc i Ödeshög

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

m Abcl'i ÖdéShög .4 . ,X I IIIHIIIIIIIIIIIHIHIIIIIII"I"IIIIIHIVIIIIIIIIIIIlIII. . d_ * ;förefolkskolan.,. , ' 4 Wåñ'maniinnan 'ifolk'skolésråéågan*7.842 :sid/etei\v'45ibrzênga de '4 4 v Vi Ria *förut 'berättat om försöken att ta :till Island :ett ^ ordnat skolvä sende_ under senare "liäli ten iav _,17005talet. 'Har :medanskil dras nu 7 *hur Skolirågan 1820 talet skred “framåt .mot 'sin lösning. : »'Gossen förhördeslvid: ' sinckensiämlman. I i . *Sedan 'den ?De 'Riogiersk'a dona tionen tgllkoni 1804, dröjde ,det åtékileliga 'år innan någon :åtgärd vidtogs 'för' skolnndervisningens ordnande. ?Förstår 1814 Ifinner man att; vid sockenstämnnan den 25 maj ffönh'ördes" lille goslsien 'Anders *Peb tersson ånån Åeryds. äger och ”iants haiiva gjort berömliga 'framsteg uti innanläsniangi samt :upipmuntra'des till _vidare utlit”. 'Det torde vara ett unikt 'förhållande att ,fönhör med barnen ägde rum vid sookenstäni mvorna. .i 182.9.)hade prosten Gustaf 'Ro åzlöreåätt sig ?att “Ödretslhögs för Samling skulle ha ett' Ordnar skolvä sende. Han 'hade .upprättat ett .full ständigt ?förelag *för undervisnin 'gens ondnanide? 'och' omkostnaden *för _ densamnra; 'Han › föreslog' tbl. ' a. att *som lärare sikulle anställas av? skadade3 grenadjrären Stark, ”som äger 'bepröfvad skidkligihet att lära barn väl läsa i ho 'StarkJSkLilile *bo i sockerikammaren och undervis ningen skulle ske i sockenstugan el. ler; »nuvarande gamla kommunal rnmmet. 'I ersättning begärde Stark 'föråvarje barn, ”som .han lärde väl odh rent'läsa 'innan ut'hi Cateeiie sen och PsalmBoken, det må fordra längre eller kortare tid” 3 riksda ler 16 skilling ibanko, De besparade räntorna av skoldonationerna upp? gingo vid denna tid till 32 .riksdaler varför :prosten *Rosén beräknade att 6 ibarny'ifrâln slättbygden skalle er liållä undervisning; medan den ienk'*mot.t.aga tvenne vanrdringsinriser. vilka Unga ' läskunnig/zet. 'övriga delen av ,räntan skulle .an Lvänydasmaiför: ;undervisning av; skogs _bygdlens barn: Detgvary .även prosun Rosens iörhopvpning att 'någon skicklig :person även där skulle äta ga sig anderVisningen. Biarnen istrej'kade (från_ skolgången. › / Församlingens pastor erhöll lör sarmlingens' ?fulla förtroende att ut välja de barn, 'som skulle .erhålla undervisning. 'DeSSutom skulle var och en :äga rättiatt 'ackordera .med Stark om undervisning, och det ut talades en 'förhoppning om att de. liönmögnare församlingsmedlemmar na inte skulle försaka det tillfälle, siom 'nu yppades'. . 'Vid stännna den 25' oktober sam ma < rår mköåäåtaterade ordföranden, prosten Rosén, .att undervisningen under ;den gångna sommaren icke berett den inytta, som *äsyftats och Göm *hade kunnat *Vinnas, helst ”som det på 'den antagne barnalärarens flit och skickellighet ioke voro något att ainmiä'rka”.;0rsaken till det min dre goda resultatet låg ”endast i den tnöiglietioçh motvilja, som för spoirts hos dem, ihvilka 1hade hon begiagna sig .af en så välgörande innättning”. Bland 9 fattiga oel vanvårdade barn, som ägt tillstånc att kostnadsfritt besöka skolan, ha de, endast tre ordentligt infunni' sig. .De övriga liade oaktat prosten: 'uttryckliga kallelse och hans Adärei ter särskilt givna llöreställningar .nu tingen inte. kommit alls eller bloi enäodh annan gång. Likaså y'ttrad: 'prosten sitt bekymmer Över ;att för samlingen's iörmögnare innevånar inte rdragit Fiör'del av skolan, troi. att många av dem voro “i Stort be hov av undervisning 'Prosten hem ställde till' 'församlingens noggrann. betänkande skolans 'värde 'och 'ma nade till béhjiärtande av 'den antag ne lärarensställning som övergivi 'ii ' :W " “" 'teoñégñánx id. . i;om att_ genom sorgfallhgi arbete ,1 . sitt' nya i yTike kunna försörja ,sig i Själñilllhjüstfu' dclh 'irgiQR iä'gándc' ?få , 11 alt bibehålla skolanv LJ › naidsfrilt: vjêbeålöts ett' ie'ke iutiiiäta *' det _Strai'f › sdm 'gällande:författningar < ü_ '_ va " dem_ allvárlEigå"iftöreställziingáf 'Om v ett jhâitre “iakttagande avi'sin plikt, ”med “föreländigandej iillika, att man 'vore nödsafkaed till stränge 9re, 'mått godth steg så framt ej detta ville =h›j›e1apa”..rv '_'Beträ'fviande de' för 1' mögiiáres : halm” beslöuts',r“a”tt ' där'éSt “ de icke; bes/leta Skolan, skulle deras C1 förälidfai, utom: det vite, som lageñ niöreskrev, erläggal till deii "arñagrie lärarens betryggande underhåll ett garvade av 3 “Rdn lö ski. 'för 'varje ?barn.ø Prosten “Rusén' utlovade till ,'nästa_ Ehusföiihör en noggrann un :dersöknning huruvida vad_ som' be slutats verkli'gen'efteriöljesQ ' Trots. .de ettåriga beåfämmelsernä om bevistandet. av skolan visade .det sig ;emellertid vara_ omöjligt atl 'upprätthålla densamma. Vid'en socl . ke'n's'tämma x 'enlS maj"l:821 beslöts att skolan 'såkiille'jupphöra Därerficil bestämdeá att av 'slkdlkaséan underetöd :till fattiga föräldrar,'> .som Un... _ _ deadliáiöiid” sim11 in=fi sig lHdSNKp'ridsteri 'lör fått ?prev ?§1inqu Ardefçf med undgstödü de goda' "':äxjiçia'máietj;v4uxmin denna* : 'orsak ; beviljades red". .sgoinjefHáddåäeá vilkås ?berg . ,visaté i av ?Hjalmar i , Tellekiüiäe 2 Rdm :32Q::;skl=;g vardera.. ;i 7 'Måndagen "den“14 Mais; Nzi 31.' i på dem; ' Spin :':sikülle : ludde'rvis'áá . föfeáhevo. ?Därdñiot 5851551135 :lift gif_ Sánimä dags* ?stämma 'itoifparen Beck? _ 'C'a'Ill * ."*D1^'ä1ige11"PetEfä'Aiideiäsoni_ 'i _ › I _ _, ' L 'i hemikonk'sülent Rut' iWálleiñithêenJ ir; V listeriinmns * l.›IJ.IF.llislrllil. + ;,'F§1"ån gårdagens".åI'Sjsainmánfråde _1/7_7 Lun" 'in ' * Q;bsgergögands":disgtx'ilgt F _ ' ämma' p3åkv'L'dnnevad. l höll iTLrâj iårr i A AV* Stiftelseñs'.*lbefätte'lsêf framgick, › att' distriktet Ehan? 7373 avdelningar; av Vilka 'ine ;tillkommit glider . fjolåret. Medlemsánfallet 'f 1,584." Distriktet har ?åtnjuüjt amsiag'sirån husihållhings Sällskabet iflertalet lhuáhâllningsgil len 06h .. 'meiefifölrhuridet. iFiöñbrun deits'silvefiñäiilçe vhái' under året: tilll delats itu, Gerd zWestmanKäärrlrs gård, :L'förut 'tillhörande »Normlölsa avd.. Samt Ih'rr Tage Brinlöfeli, M0 gataøSködbefga.: bdh "Einar Sie: fanseoii. “Norra iKginida; Iberättelsen. erinraldes till ,sist 'om' agrolnem'i'Ru ben Lundbergs frånlf'älle Öch _'hans .arbete *får J. U. 1=, 4. 'Ungdoms'konsulentem aagrnonom H. Brandt» påtalar i sin berättelse bl. a. svårigheten' att erhålla verk' ligt bra kliu'bbledza're. och utan 'led ning __av en :sådan ;kanfodliingsin tressei _ei FubDehållas. Il. pdlingstäv Ungarna . dell0,950 269 .persöner och i. a'rbetstäiñlingarna ;1273; Studieleda . _ ren, .rektor Frazn'si'áon, meddelade att 1 'v irlöm” avdelninsåarna' finnas 27 studiecirklar_ .1 7.: . » På nxsjwrel'sehs ;förelag beslöts : att I ' :I: .. .._ . . .kl(V l'är'a Asina'ba'rn atl läsa. Härvidskul' dgmmsêavl *går “url'der âret “Oh *' mellefiid* ;akeágaggçttr ;barnen <_ ', :'roffliuktêr. ?96h i ' :exteriêifhci ' A 11 bisláötsel, Sfyrelsen iöresldâ.â:_att.›zmai1= deseutOxm skulle 'i “ “' giánopdn'ä tävlingar i forrnvevwWeni v3; kamp” inom avdelningarna för ;att * 'T val tävlipgeiigifmen. ni distrikty . __r 1 W edáñiötef'* av* *sitx'rrelseii ?hoin greve ?Carl Dbuglas; ' :konsu len/ti':§CIideomzjohanssgd. Linköping' ' ' Runar: irllühäillSjSlOTlt EK Egékt; ' 21.' füqeislkvdd; ka» _ lycxaaes _DI'a SOIIl..lill'açE.. 4 DBn' förste' "läraren ii'Ödes'tlög; ;som 'under en längre'ftid .lhandllait undervisningen; P :rer Andersson. :Han var .föddi Ödes .llög , midsommardagen 917797; ;och 'kYrköböiclåerna ; r fölrtälja, *' *att ' ”har i:giclkpå'zjträllen”, Hari Val"år 182:: ;fialoenfdeji GräSZberg 09h begärde då: i hjälp* av tatttiglkälsvsan , ”för inköp av enwlkarnrnare”, vilken skü'lle kosta 20 '_Rdr. :linär than 'var ?skicklig 'att *undervisa barn” » 7.? beviljades fram? stämningen på Så sätt att han erhöll 8 IR:er .fur 'rátllgkassan yid'ép 'sl:äm stam11151,". idä 'man beszvlntadeglolrn sko5 lans_ upphörande; r intygades .att tvPef ter 4 Andersson ”med' berömvärd 'storgtälliglhet 'undervisat _ de 'barn sorn'tilll ickeringa :antål'lllonem an fölrtrots,_ Och att' 'hvilka församlingen Ikan lotva Sig Vi dettaiaiseen'de god 'nytta i framtiden”. Peter Andersson *beviljades vid detta tillfälle *ett *ytter' ligare hedragz 'till . sin kammare > av* 4 Här., och 'den 21 _detlweamma “år 'erihöll ?han ett ytterligare anslag av_ 5 Rdr. lö siklgêbankd'iför att_=han undervisat v tvenne fattiga'barn.” På sröldkevnstämma' 'den *7 maj '1823 be slöts .att man ur' sköl'kas'sailissl;nlle årligen'erlhålla 8 Rdr bankq ”till el uppmuntran 'för :denberörnliga lnö da. [tl'varm'ed han 'folrtfar att anlända vid *undervisningenW 'Desslutbrn be tör undervisning av govssen Salnue' Pehrsson ifrån Garnby. . V 2Peter 'Andersson' kom 'så små ningom :på'grön'kvist 'I 'slutet en är 1823'gitte llah sig* 0<0hrliarfdå ”Fbarnaläraref 06h Ödräng” .på Ödes vhvögs Sik'rapegård. Brunell :var rustv hållaredottern_ Maia Stina; joahans: dotter rnå .MaltmOSSenV .Han fortfor emellertid :med 'undervisningen 'från till 1826, [då :det årliga .arvodet 'sêl' ?honom indrogs. Anledningen härtil! var att han inte längre'hade tid'afi ma *den __18 I rnái "_1821, all'tså ;familia viljades ihanisärski'lt l Rich". 10 sig] _ '7 i .samma ntsträlcknin'gsorn.förut un \ Olga S'viênäsonflMöEåtáÖrélçtiifPér Söderlbärck. Ehr Harald Sciheller: Sit Anna._woeh “förvaltare Folke Görans son, Godegärd. ._Iiåll Sunpleanter omvaldes \ lantbrukare Nils Nilsson, Nidrlmlösaj, Tirf 'Margareta Hildén, de med Östergötlands 'hildn'ingáför hund] 1 Valdes jorlksnlkollärare Öhrner, \ Stiä'IHQIITD,' pch lantbrf' .Nils Nilséovn, Nourmlöea, _ ' ,av . .. Efter en >vpalls *tölidefföredrag av fil. magn VwSállilströlm; '_ L'llnnevad, _ om l'l'IFöreningsarhete:00h linöteSlilll tur”?, *va'rpå'diflölide glutsång _th rek tor Söderbäelr ,'O'Öh' agroznoénl P. Olausson» , i. v " ydrebygdell, Dödsfall. ' J . ' Lantbrukaren .Johan Nielssen, Sjö stulgan, Alslbysandi, avled. på 'lörda gen i * en ålder av! _83 år; Närmast sörjande ärlo :barnx .barnbarn '0le barnbarnsiharn.. 4 " ” M Inga bärighetssiifrdr I _ gällaÖtÖrVårisarna spröda, Vpovr Ösa Och vattenbernängdaQUnder in verkan av dagernejla, ström och vind minskas lbärkraften *hastigt dag från dag. timme *från timme. Tag var ning av vårvintnarnas olyc'kékröni ka! I i 5 , . A A ' i ' 7 Sv. livräådningséällskalået. dervisa barnen] Prosten Rosén . såg detta med stor ledsnacd, › och Peter" Andersson lol/ade att så långt hans tid 'räckte till ägna :slå åt lärarekal let. ._ "Detta'stkedsde tYdligen blott. f ganska liten utsträckning ty om nå. got år 'finna vi 'PeterAnderssor siom_'välbes_tälrld arrendator aviödes. högg Brännegård',' \ vilket väl Vill mera_ lönande ä'n'hatt ägna sig åt lärarens yrke" I i ' * (Parts.) ' . '> ' _ ' ' 'V 8.1) (i. 'Stiärnd'rpç '?0löh'llr,§_'Årne Faået. "Ör \ berget; 'Till'ombud Vid'tsarnrilan'trä