Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun - Svanshals

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Kyrkomiljöer i Ödeshögs kommun Svanshals Miljön bestån förutom kyrkan och det gamla sockenmagasi net väster därom, av två fd skolhus varav det ena (öster om kyrkan) nu används som församlingshem. Tre gårdar, två större (Svanshals Mellangård 8:1 och lönebostället 6:1) och en mindre (Svanshals Toregård 3:4), ingår också i mil JonJ Ät öster begränsas området av "Vallavägen" där den fd präst» gården från 1919 ligger. I områdets norra del kan Tåkerns gamla strandlinje tydligt ses vid "Sjöstugan" (arbetarebostad till Svanshals 8:1) och "Sjöhem". Väster om "Sjöhem" ligger ett gammalt fiskartorp kallat "Hofgården". Det är en ryggåsstuga som uppförts un der 1700talets första hälft. Söder om vägen mitt emot lönebostället ligger en arbetare bostad som uppfördes år 19h6. Västerut ligger ytterligare en arbetarebostad söder om vä gen. Denna tillhör Svanshals Mellangård 8:1. Kyrkomiljön i Svanshals är väl sammanhållen och består av kyrkan, tre gårdar och skolorna. Kyrkbyn är av stort miljö skapande värde och stor försiktighet måste vidtas vid even tuell nybyggnation. »x V. u \ .. _\§ 701133717 Ic/:m/ en ' »3; '^ \ i I ,I Å _ Sjöstuøan IN ?HI m4 Pasiarsexpzad/r *1 392% MmäHAÅS r , ' ,15" ; A YXNEKUåL/iäg 3_ STORA ' §\ mix/mmm Västeig. › V . J; *K x: _ . udeshVE aommun Svanshals socken Svanshals kerby Neg nr ÖKM 14:17 Miljö från v Neg nr ÖKM 14:19 Miljo från Ö Foto: Jahan Högquist 1979 M?”