Forsby - Råby Arkeologisk förundersökning

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Arkeologisk utredning etapp 2 Forsby Råby Västra Tollstads socken Odeshögs kommun Ostergötlands län Viktoria Björkhager 2003 JUNI as. I, \\ \ ,\ *J \Å ;_1 är I_r' \ r' \ ,I L \\ Finspång .' \ I :i . " lt _ n i ' “'\ mt., . x. \1“{\ Å . ._ \ \ Norrköping , _ _ \ E ,1 .X Söderköping Ödeshög \\ I \'›\ A (Liu: u › l \ I N 7 \\ f .\ *s .as I i Öszerbymo lill \,\Jl 0 10 20 km \ 1 ..v J Rapport 25:2003 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM Tekniska uppgifter Sträcka Socken Kommun Län och landskap Fomlämningsnr Ekonomiskt kartblad Koordinater Typ av undersökning Länsstyrelsens beslut ÖLM dnr Kontonr Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Fältarbetsledare Personal Fältarbetstid Total proj ekttid Totalt undersöktes Fynd Foto Analyser Forsby Råby Västra Tollstad Ödeshög Östergötland 084 26 (8E 2g Västra Tollstad) X6460300, Y1432750 Arkeologisk utredning etapp 2 220190701 lll/Ol 6625 Vattenfall Elnätservice AB Vattenfall Östnät AB Viktoria Bj örkhager Viktoria Bj örkhager 200105310601 17 tim ca 110 löpmeter Nej Nej Nej Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum. Rapport 25:2003 Grafik Renritning Grafisk form Tryck Ur allmänt kartmaterial © Östergötlands länsmuseum Lasse Norr © Lantmäteriverket dnr 50799499 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM KULTURMILJÖAVDELNINGEN Box 232 0 581 02 Linköping 0 Tel 013 23 03 00 ° Fax 013 14 05 62 lansmuseum@lansmus.linkoping.se ° www.linkoping.se/lansmuseum Forsby Råby Arkeologisk utredning etapp 2 Västra Tollstads socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Sammanfattning I samband med schaktningsarbeten för nedläggning av en elkabel mellan Forsby och Råby, Västra Tollstad sn utfördes en arkeologisk utredning i form av en antikvarisk kontroll på två platser utmed sträckan. Vid utredningen påträffades inget av arkeologiskt intresse. Viktoria Bj örkhager antikvarie :TU Q'or bergei 5:3)K 7:177 0 0 “_/112 X' 1' E. '<' TA 'NFHV _ måga ., * FORS BY 0 F59? ' 13,4. : IV \ 3 (gKATTHA A \ i ;I P 7' i , #3le o / år \ E” ,0 UP _ _ 91 " (^\ \\0 \\ \v ) \\j \ ' .FEISS ÄRDET \\ // \ . i i/ .\ .M \ \d.. / FT ›.ø Figur 2. Utdrag ur Ekonomiska kartans blad 084 26 (8E 2g Västra Tollstad) med undersökningsområdet markerat. Inledning Inför utbyte av den befintliga luftledningen till jordkabel mellan Forsby och Råby gjordes en arkeologisk utredning etapp 2. Utredningen utfördes efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötlands län. Uppdragsgivare var Vattenfall Elnätservice AB. För de arkeologiska kost naderna svaradeVattenfall Östnät AB. Ansvarig för fält och rapportarbete var undertecknad. Områdesbeskrivning och fornlämningsbild Det aktuella området ligger i fullåkersbygd söder om Hästholmen. Fomlämningarna utgörs till största delen av skålgropar, boplatslämningar och stensättningar. Skålgropslokalerna är intressanta med tanke på närheten till hällristningslokalen vid Hästholmen (RAÄ 21) och den nyupptäckta boplatsen vid Stora Lund (ÖLM 2) som dateras till bronsålder (Björkhager 2001). Ytterligare en boplats påträffades vid Stora Lundi samband med sökschaktningar för en golfbana (ÖLM 1). Denna boplats omfattade förutom stolphål och härdar även en brunn (Bj örkhager 2001). Vid en arkeologisk utredning etapp 2 inför uppförandet av ett vindkraft verk med tillhörande elkabel vid Råby gjordes en arkeologisk under sökning av Östergötlands länsmuseum 1999 (Lindberg i manus). Vid schaktningarna för elkabeln påträffades en boplats med två härdar och ett kulturlager (RAÄ 134, Ödeshög sn). Den ena av härdarna dateras till neolitikum dvs 22801980 f Kr. Intill boplatsen hittades en malstenslöpare (RAÄ 134, Ödeshög sn). Vid Forsby påträffades, i en åkeryta, ca 30 m från kabelsträckningen en oregistrerad stensättning. Den hade en diameter av ca 8 m och en höjd av ca 0,3 m. Flertalet stenar var synliga i åkerytan och på fomlämningen var växtligheten inte så frodig. Lämningen benämns härmed ÖLM 3. Syfte Syftet med den arkeologiska utredningen var att utröna om och i vilken omfattning fast fornlämning skulle komma att beröras av de aktuella schaktningsarbetena. Om fast fornlämning framkom skulle den doku menteras avseende karaktär och omfattning samt om så var möjligt dateras. Metod och dokumentation Utredningen utfördes genom en antikvarisk kontroll utmed valda delar av de aktuella kabelsträckningama dels vid Råby och dels vid Forsby. Schakten grävdes med en bredd av ca 0,3 m och ned till ett djup av ca 0,6 m. Resultat och tolkning Vid utredningen gjordes en antikvarisk kontroll utmed större delen av kabelsträckningen vid Råby samt i den södra delen av sträckningen vid Forsby. Resterande delar av schaktsträckningen gick så tätt utmed vägkanten att ingen antikvarisk kontroll kunde motiveras. Förekomst av fast fornlämning kunde inte konstateras i något av schakten. Referenser Björkhager, V. 2001. Stora Lund, Västra Tollstad sn, Arkeologisk utredning, etapp 2. Arkeologisk rapport. Östergötlands Läns museum Lindberg, M. Rapport i manus. Råby, Västra Tollstad sn, Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötlands Länsmuseum