Matungen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr.18 i inventeringen. Torpets namn: Matungen. Tillhört gården: Stora Aleryd Sörgårds ägor. Torpets art: Torp. Siste brukare av torpet: Anders Nilsson född 9/11 1788. Hans hustru Greta född Svensdotter 19/6 1791 iAdelöv. 7 barn. De tlyttar till Stora Aleryd Norrgårds ägor 1825. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 1 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: David Karlsson i gården Kommentar i övrigt: Familj en kom från Åby Öde gård 1819. De flyttar till Norrgårdens ägor 1825. Matungen är efter 1825 ej omnämt i husförhörslängderna. Enligt David Karlsson i Stora Aleryd skall ett par äldre kvinnor ha bott på torpet. De lär ha varit mycket fattiga. Under 1700ta1et eller kanske in på 1800talet var stor nöd i Landet. De två kvinnorna skall ha svultit ihjäl i sitt torp. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början år 1992 Bestående av: David Karlsson, Harry Ström, Hans Rydberg, Sture Johansson, Hans Wigren, Berit Fransson, Gunnar Jakobsson, Ingmar & Eva Utter, Birger Johansson, Uno Lingmark, Birgit Rydberg, Kim Sörensen. Videoband nr 2 Skyltbeskrivning 18. Stora Aleryd Matungen. Torp på Stora Aletyds ägor Sist boende. Anders Nilsson född 1788 och hustrun Greta Svensdotter född 1791. 7 barn. De fIyttartiII Stora Aleryd Norrgårds ägor 1825. ll | “I I' .l'l 1"?" bh.. .n' phi _ __ l _ i Ä; Firthên __h_ _ x 'x .H 4; *i* 13 i?? “' “s . ze'fs Fd? k IE). 0 _› afn yc angrI _ _ 'I ;SDQrénagjärtor _3518.1_ _: F __ Je ._____ _.'_ / _' _. WW. ' KLM/N Ã'H"'“"""*""'“v _; Lai' "*Hh b . _1_ Åk xx : I '_qhT 1. __| I N _',Jk ____ _ I. u i;_á I , _x| . m ,e 0 g . Måltyngen I j , 'l Sjokullen _JJKÅ . E:) I_ _ _ ' 'H _ (_ :_i\_ _.I Hu ' \ ' / '” Ä” f . T R.: i 115 *w ' ”Jrle 'x "|;1a_' 1._ _ "TF x. .4: , x _ . ;x *x 1 4,/ KR.. i, "be/”1 N I . \ u w _5_ | | . . ' I "H ....r e . | | | ;i "1 “ nypaMusa i! _ E_ I _. . 1 1 r' 5:? “HJ D i 5 I E :R . fl