Nekrolog

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Kull5:5 g Lösnuzr Aili ev.. uppweådning MW från släkt och vänner på min ) Z é // '” födelsedag undanbedes vänligt; . g iårigheter men bätlrgå' Gustafsson Söndag kl. 10.30 pastor Erik Lööf. Ii :1 få tagi låungshm Rök 51.14.36 offentlig välkomsthögtid. Dist igtvis bör: ' Tavgberg m. fl. och sångarna. HJÄRTL jöstrand. v u v RÖ :gsom Vill , Åll evo nppvdådmng ' ' än endaSt på min. förestående högtidsdag › ?bygå'na' undanbedes Vänlicren Inên be [ä ä PPI) tom bestämt . i ' S det om Simon Johansson › lgädet sjögeto'rp, Ödeshög Lördag kl. 19.30 pastor Ruben Karls: 'som for, Klöverdala. Tål. 22 ungdomssamling. Sö: 1371” att få n eV. bli .Q . . kassans offerhögtid. Kl. 19.30 Väckelse: Fler cdi dependenan . ruin 50_årsdao. får jag Fredagen b "0. ›. släkt och vänner framföra mitt dophobnd' (i lidantogs lan med varma tack. ' Vid mötena medverkar Björn Åderma. älngsgai_ Ödeshög den 31 juli 1962 Wendefors och sångarna. ;nadens Tryggve Eklund ' Välkomna! ;shuset "“ fel, som .ich där llpp. på fshuset. hskrip inblom 4 Sommmømmlmg z' Mn 'Lördag kl. 19.30. Sång och musik, vit m. fl. Servering. i BAPTESTKYRKAN: Söndag 10 Östersjö, Alla varmt Välkomna! Gustaf Sigfrid Modig... På söndagen aVled f; grenad jären Gustaf Sigrid Mo d ig, Sjödala, Hästholrnen, i en ålder av 80 år: Hanvar född i Rök och “arbetade i yng 5116 år inom lantöruket tills han är 901 tog värvning vid 223 livgi'enadjärregementet på Malmslätt och blev knekt för Millingstor'ps rate. Året därpå bevistade han militäi'skolanl i Norrköping, val'efte1“.han full gjorde sina .' w.lifegementsmöten om 30 dagar årligen. Däremel ;øwäz ”var êåqñwl \ 1.:) Vår käre Far, Farfar och Morfar Anders Samuel , Johansson f. den_ 8/9 1872 har i dag stilla insomnat, djupt 'sörjd och 'saknad av oss, övrig släkt och vänner. Fridhem, Färgestad, Rök, den 31 juli '1962; I › 0 Angmim gemene i Tältet, 'Kungsv. 66 den 7_›19 aug, kl. 12 om måndagar. Tal, sång och musik. HEMBYGDSGÅRDEN lörd. den 4, aug. 1 Sönd, den 5 aug. kl. 18 Kristen allsångskvä Alla varmt välkomnalä lan uppehöll. han olika arbe ten, tills han11927 fick stadig tjänst, först ett åt' i Linköping f, Barn och Den nyutkomna l och från den 1 jan. 1929. vid A .barnbarn ' . E 1; i. E (3 i'Jönköpino'gwEflei' nära 30 . .' . .. . L k O F G 61» års tjänst därstäae's tog han Du gmfåvå? “Hm” vag* / G d @ e n < 'Ysked 1.958, nära 77 ár'gam Och tyst och troget Ditt verk Du gjort Nu .har »Du somnat i stilla frid, Ditt öde :slutitsigravenzs ro. med. Han var då A 6 siste in ,delte soldat. Hans arbete präg 'lades av nit Och' plikttrohet orh som synliga bevis för de överordnades Uppskattning av hans arbete erhöll han på sin tid Svärdsmedäljen och Vasa medaljer] i silVer samt dessut .. om vid avskedct Kungl. Små* ländska ai'tillel'ii'egernentets guldmedalj. Närmast Sofies den avlidne av barn och barnbarn ?är ÖääåHöGu een ALVÅSTRA min? 'gör äSTåöTåuü'Aå. den i; har rönt en strykande åtgång men så inm så 0:a. 5300 abonnenhiummer. ' Till salu i Ödeshög hos Kullerstrands 001 i kioskerna, på. landsbygden i speceriaffäre Pris 4 kronor, inkl. om De, .som önska följa Far i v V till hans sista Vilorum sam i las i Röks kyrka söndagen: :f den *5 aug. kl. 13. Efter ak tens slut inbjudes till kaffe 4 ä Hotell Carlström, Ödes hög.. k_ nåødmägiånnäiäån m Hm in I Medd, endast på detta sätt. Einñ