Gåsabol

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Arne Ivarsson Gåsabol Bidrag till Gåsabols historia Gåsabol är en ödeby. Men både bostadshus och ladugårdar står kvar på båda gårdarna. Ingen bor längre i byn mer än sommartid. Allmänt om Gåsabol Gåsabol består av 1/4 mantal och arealen är 91 hektar. På 1600talet hör de det till Per Brahes grevskap. Det gjorde de flesta andra gårdar och byar i bygden då. Idag är Gåsabol en öde by. Gåsabol gränsar i väster till Gyllinge, i nordväst till Stora Smedstorp, i norr till Svinåsen, i nordost till Havrekullen, i öster till Haddåsen, i sydost till Vantekullen och i söder till Södra Bråten. Även om Gåsabol inte är någon riktigt gammal by är den ändå från me deltiden. Här har människor bott och brukat, kanske ända sedan 13 eller 1400talet, brutit sten och odlat. Stenmuramas vittnesbörd är fullt tillräck ligt. Titta på stenarna. Varenda sten i dessa stenmurar bär vittnesbörd om hårt arbete, om ont i ryggen, klämda fingrar och trötta, utslitna kroppar. Här fanns inga lättköpta segrar. Som mest blev det fyra gårdar i Gåsabol och några torp eller backstugor. Byn är en ödeby med besök av människor bara ibland. Annat var det om kring 1890. Då bodde här ett 40tal människor. Ensamgård Från början var Gåsabol en ensam gård. Under 1700talet blev jorden uppdelad på flera gårdar. I något fall blev det först ett torp och sedan en egen gård. Som mest blev det fyra gårdar vid mitten av 1800talet. Mot slutet av 1800talet var det tre gårdar och därefter har det blivit två gårdar, vilket fort farande gäller. Den norra gården ägs idag av Ingemar Holgersson i Öj an och den södra gården ägs av Per Olof Karlsson i Munkeryd. Torp och torpare Redan på 1600talet fanns det torp på Gåsabols ägor. Kanske var det torp som senare blev de båda små gårdarna på vardera 1/36 mtl. Enligt förlaga till häradskartan från omkring 1870 fanns tre torp eller backstugor på Gåsa bols ägor. Ett låg i väster utmed vägen från Stora Smedstorp, just där vägen tog av mot Gyllinge. Nästa torp låg utmed vägen mot Haddåsen, österut i nedförsbacken efter byn. Det tredje torpet låg längre fram utmed denna väg, nära gränsen mot Haddåsen. Vid en torpvandring den 31 maj 2003 besöktes de tre olika torp platserna. Spår efter husgrunder kunde konstateras. Det är sannolikt att med lemmar av Emanuel Perssons släkt bodde på de båda östra torpen. Vem som bott och brukat det västra torpet är osäkert. Vid torpvandring den 4 juni 2003 i Södra Bråten besöktes de södra delar na av Gåsabols marker, gränsande mot Gyllinge. Där finns stora odlingsrö sen, tecken på långvarig och omfattande odlingsverksamhet. Även om någon 1 klar lämning efter husgrund eller dylikt inte kunde anträffas är det troligt att också här i sydväst på Gåsabols marker funnits något torp. Detta var troligen före 1870. Skiften och kartläggningar Den första kartan över Gåsabol är från 1638, den så kallade geometriska jordeboken som upptar en enkel kartskiss över ängar och gärden i Gåsabol. Den upptar tre gärden, Norrgärdet med 1 3%: tunnor i utsäde, Södergärdet med 1 1/9 tunnor och Västergärdet med en tunna utsäde. På ängarna på des sa gärden fanns hö till 16 lass och det fanns i Gåsabol skog och utmark till nödtorften. Åkrama, ett 10tal, fanns samlade ganska nära gårdshusen, men på Södergärdet fanns en del åkrar på lite längre avstånd söderut. Storskifte förrättades i Gåsabol 1827. Då skiftades jorden i fyra gårdar. Mantalsuppgiftema stämmer dock inte helt med senare uppgifter. Det kan vara troligt att de båda smågårdarna om vardera 1/36 mantal kan ha börjat som förpantningstorp och sedan blivit egna gårdar. Vi kan anta att Gåsabols ursprungliga hustomt låg ungefär där husen idag är belägna på den södra gården, den som ägs och brukas av Per Olof Karls son. Vägar och stigar Vägen från Västra Haddåsen, förbi Gåsabol, Stora Smedstorp och genom skogen till Munkeryd är sannolikt den väg som människorna i Gåsabol haft till kyrkväg. Från början en stig blev den kanske en väg mot slutet av 1700 talet, en väg i den bemärkelse som då gällde. Dessutom gick en stig eller väg till Gyllinge, en stig till Södra Bråten, en till Havrekullen och förmodli gen även en stig till Svinåsen. Tänk om dessa stigar kunde tala? Eller kanske sittstenama som brukade vara på lagom avstånd utmed stigama. Oftast hade dessa människor en tung börda och måste stanna och vila ibland. Stigen från Gyllinge via Gåsabol och till Haddåsen har min far, Ivar Johansson gått många gånger, från Gyl linge till Haddåsens missionshus. Oftast var det kvällstid och han hade en Fenixlykta, en fotogenlykta, att lysa sig med. Skolvägen var till Munkeryd. Barn på den tiden fick lära sig att pulsa i snö. Det var en lång skolväg. Skolskjutsar var ett okänt begrepp. Vintertid fanns i gamla tider andra vägar. På snö och is kunde man ta sig fram lättare. Per Olof Karlsson har berättat att i gamla tider kunde man på kärren åka skridskor ända till Adelöv. På Gåsabols marker låg Långbenta kärret som av namnet att döma var långt. Det fortsatte söderut in på Södra Bråtens marker och vidare söderut in i Småland. Tyngre transporter gick också lättare att göra på vintrama. Människoöden Många intressanta och spännande människoöden kan vi plocka fram ur Gåsabols historia. Säkerligen kunde det bli många människoöden av skif tande art. Jag vill här bara nämna några. Jöns Hansson och Kerstin Stensdotter tog över Gåsabol vid mitten av 1680talet och fanns kvar däri mer än 40 år. De skulle kunna berätta 2 mycket om Gåsabol i gångna tider. En senare tiders person i Gåsabol var Emilia Petersdotter. Hon kallades vanligtvis SamlaImli. Hon var traktens kloka gumma. Hon har gjort många sjukbesök i bygden, hjälpt många barn till världen också. Läs om dessa människor längre fram i denna berättelse om Gåsabol. Människorna i Gåsabol År 1571 hade Anders i Gåsabol ett lispund koppar, en stut, tre kor, två ungnöt, åtta getter, två svin och en häst. Det var hans uppgifter i samband med Alvsborgs lösen. En tiondel av detta värde skulle han bidra med. År 1621 fanns en bonde i Gåsabol som hette Lasse. Detta framgår av roterings och utskrivningslängd. Lasse var också nämndeman i Lysings härad. Det framgår av domboken. Lasse bodde kvar fram mot slutet av 1630talet. År 1637 och 1638 står det fortfarande Lasse, men det uppges att han då var över 60 år gammal. År 1643 uppgav domboken att Erik Larsson från Gåsabol var misstänkt för delaktighet i en stöld. Var Erik möjligen en son till ovannämnde Lasse. År 1645 uppger mantalslängden att Peder och hans hustru bor och brukar i Gåsabol. 1648 står det Per Jonsson. Per var kvar i Gåsabol ännu 1653 men därefter är han inte omnämnd. Troligen dog han 1653. Det är tunt med upp gifterna därefter men förmodligen kom Johan dit, av mantalslängden att döma. Förmodligen hette han Jöns Nilsson. Jöns och Johan är egentligen samma namn och brukas ibland båda om samma person. Per Jonsson var sannolikt gift med Kerstin Håkansdotter och hon bodde kvari Gåsabol efter mannens död. Hon gifte också om sig med Jöns Nils son som då övertog bruket av Gåsabol. Efter att också Jöns Nilssons dött bodde hon kvar som änka i Gåsabol. Hon var född omkring 1612. Troligen hade hon inga barn i äktenskapet med Jöns Nilsson. Hon avled den 25 april 1697, 85 år gammal. Hon hade då enligt uppgift i kyrkoboken varit inhyses i 28 år. År 1674 hade hon en tvist med Olof i Väversunda vid tinget. Hon var skyldig honom 14 daler kopparmynt och lovade att åt honom uppföda ett nöt. Med detta lät sig Olof nöja. År 1679 hade Peder i Vantekullen en skuld till Kerstin Håkansdotter i Gåsabol av 13 daler kopparmynt. Det var en summa som han tre år tidigare lovat ge henne i sämja och godminne för att hennes son Håkan Persson utgick som soldat för Peders rote. Rätten ålade därför Peder i Vantekullen att före 1 maj 1679 betala sin skuld. Hur det gick för Kerstins son Håkan Persson vet vi inte. Han fick förmodligen ge sig ut och kriga i Europa. Om Jöns Nilsson kan domboken från 1667 berätta att han haft flera tvis ter med Måns i Sväm. Häradsrätten beslutade därför om vite mellan Jöns i Gåsabol och Måns i Sväm och deras folk att vilkendera av dem som först den andre med ord eller gärningar ”kvälj er”, skall ha förverkat 40 daler. Hur det sedan gick vet jag inte. Efter Jöns Nilsson kom Johan Jonsson, troligen före 1680. Han var ogift och hade en piga som hette Karin Svensdotter och var från Haddåsahybbeln. Hon blev med barn och på den tiden var det allvarliga saker att vara ogift 3 och bli med barn. Hon uppgav att det var Johan Jonsson som var barnafader. Inför tinget betygade hon detta med gräsliga eder men Johan nekade allde les. Målet blev uppskjutet. Men när det åter upptogs intygade hon på samma sätt att han var den som gjort henne med barn. Hon hade tjänat hos honom och kunde berätta om när och vari sina hus han hade lägrat henne. Rätten ansåg det vara trovärdigt och ålade honom att avlägga värjomålsed. Han kunde inte göra detta och därför fick han böta för sitt lägersmål. Förmodligen fick även hon böta. Det bodde människor också på Gåsabols ägor, redan under 1600talet. Flera soldater med sina familjer är omnämnda på Gåsabols ägor. Redan 1677 lär en soldat, Håkan, ha bott här. Han hade då deltagit i en stöld av två barkade hudar och fyra barkade skinn från hustru Kerstin i Narbäck. Sedan förekommer olika soldatnamn på Gåsabols ägor. Soldaten Jöns Kyhl och hans hustru Sigrid uppges ha bott här under flera år. Samtidigt uppges de också ha bott på Gyllinge ägor. År 1693 började kyrkoböcker föras i Ödeshögs socken och detta gör arbe tet lättare om vi vill se vilka människor som bott och verkat i Gåsabol. Med hjälp av uppgifter ur födelse och dopbok, vigselbok samt död och begrav ningsbok kan vi pussla ihop vilka familjer som fanns här. I följ ande redovis ningar står mannen först, sedan hustrun och sedan barnen. De årtal som re dovisas är födelseår. Jöns Hansson (1667), bonde i Gåsabol H Kerstin Stensdotter , Margareta 1687, gift med Sven Arvidsson, se nedan Anders 1693, tog namnet Gyllander, se nedan Kerstin 1695, gift 1716 med Per Larsson i Åby Fyrbondegård Son ? 1697, Anna 1703, gift med Per Jönsson i Gatugården i Ödeshög, Maria 1711, ihj älslagen vid en olycka 1716. Jöns var son till Hans Nilsson och Kerstin Jonsdotter i Gyllinge. Jöns hade en bror i Gyllinge som hette Nils. Kerstin Stensdotters bakgrund är okänd. Kerstin dog 1740 och Jöns dog 1742. Jöns och Kerstin kom till Gå sabol någon gång på 1680talet. Sonen Anders tog sig namnet Gyllander. Vi kan anta att han gick i skola någonstans, kanske Visingsö skola?. År 1714 antecknades han med namnet Gyllander som dopvittne i Öj an. 1723 är han åter antecknad som dopvittne, dels i Munkeryd och dels i Hårstorp. Sedan är det tyst ganska länge om An ders Gyllander, ända till 1743. Efter att hans föräldrar dött klagade han 1743 på bouppteckning och arv skiftet. Han stämde sina syskon inför tinget och dessa hade i sin tur åter stämt honom för ohemult klagomål. Anders var då brukinspektor på Gusums Mässingsbruk. Det blev långa processer som drog ut på tiden. Det slutade med att Anders förlorade detta mål. Därefter har jag inga uppgifter om An ders Gyllander. Nog skulle jag vilja veta mera om honom. Enligt domboken från sommartinget 1751 hade Jöns Hanssons barn i 4 Gåsabol instämt sin farbroder Nils Hansson i Gyllinge. Det gällde ägande rätten till Gyllinge. De hävdade att Nils Hansson inte hade löst ut sin broder Jöns, och att de därför hade del i Gyllinge. Denna tvist ledde till flera rätte gångar. Vittnen inkallades och hördes. En hustru, Lisken Nilsdotter i Stora Smedstorp, berättade att hon för mer än 20 år sedan var piga hos Jöns Hans son i Gåsabol. Då hade en dag Nils Hanssons son Håkan i sällskap med Lars Hemmingsson i Smedstorp kommit dit och medfört en väska med ”koppar plåtar” som sedan lämnades kvar i Gåsabol. Hon hade också dessförinnan hört att Jöns uppmanat sin broder Nils att betala gården. Efter genomgång av äldre handlingar i häradskistan kom rätten fram till att det var ”rättvist att befria Nils Hansson från allt vidare åtal angående åtkomsten av Gyllinge. 1729 dog gamla hustrun Karin från Gåsabol, begrovs 30 mars, 99 år gammal. Så uppger död och begravningsboken. Vem denna kvinna var vet vi inte. Troligen hade hon ändå någon anknytning till Gåsabol och männi skorna där. Håkan Jonsson 1713, bonde i Gåsabol Anna Persdotter 1724, Anders 1743 , Peter 1748, Stina 1750, Håkan var son till Jon Andersson i Stava och hans hustru Elin Håkans dotter. Anna var sannolikt dotter till Per Jönsson och Anna Jönsdotter i Ga tugården i Ödeshög och hon var då dotterdotter till Jöns Hansson i Gåsabol. De brukade Gåsabol fram till omkring 1750, då de flyttade till Stava, där de övertog hans föräldragård. I deras ställe kom Sven Arvidsson och Margareta Jonsdotter och därefter Kerstin Svensdotter och hennes man Jonas Jonsson. Sven Arvidsson 1688, bonde i Gåsabol H Margareta Jönsdotter 1686, d t Jöns Hansson i Gåsabol, Kerstin 1728, Hilma Sven och Margareta bodde i Hårstorp under åren omkring 1744 1753. Margareta var dotter till Jöns Hansson och Kerstin i Gåsabol. Svens bak grund är osäker. Han var möjligen son till Arvid Svensson i Narbäck och i så fall sonson till Sven Månsson i Narbäck och hade i så fall någon arvsrätt till Hårstorp. Eller var han kanske son till Arvid Persson i Tällekullen? Gis sa kan vi. Möjligen kan en vigselnotis från 1729 avse Sven och Margareta. Enligt denna notis vigdes Sven Arvidsson med Marit Jonsdotter från Gyllinge. Sven och Margareta flyttade från Hårstorp vid mitten av 1750talet till Gå sabol, där de övertog Margaretas föräldragård. Gården övertogs senare av dottern, Kerstin Svensdotter, gift med Jonas Håkansson från Stava. Sven Arvidsson dog troligen i Skorperyd 1785. Margareta Jönsdotter har j ag inte funnit införd i död och begravningsboken. 5 Sven Arvidsson förekommer omnämnd i domboken från år 1755. Han var då bonde i Gåsabol och hade med häst utfört någon resa uppåt Östergöt land, troligen någon skjuts för Kronans räkning. I sällskapet ingick flera hästskjutsar. Vid Stockseryd hade det tillgripits ett antal sädeskärvar som sedan använts som hästfoder. I Skansabacken på Sunneryds ägor, anträffa des en del av spåren efter de försvunna sädeskärvarna. Jag har inga uppgifter om rättens beslut i målet. Jonas Jonsson 1719, bonde i Gåsabol Jonas Håkansson 17300509, bonde i Gåsabol 176069 Kerstin Svensdotter 1728, (1729) Håkan 1750, Peter 1753, Stina 1756, Stina 1762, Sara 1765, Jonas Jonsson och Kerstin gifte sig 1749. I kyrkobokens vigselnoteringar står att han var från Stava och hon från Hårstorp. Kerstin var dotter till Sven Arvidsson och Margareta J önsdotter, som på 1740talet bodde i Hårstorp. Var Kerstin föddes har jag ingen uppgift om. Däremot var hennes mor, Mar gareta, dotter till Jöns Hansson och Kerstin i Gåsabol, se ovan. Jonas dog den 13 november 1759 i Gåsabol, endast 40 år gammal. Kerstin gifte sig 1760 med Jonas Håkansson, son till Håkan Jonsson och Maria Hansdotter i Munkeryd. Jonas dog 31 mars 1769 av hetsig sjuka. Den 21 juni 1770 dog även Kerstin Svensdotter av hetsig sjuka. Därmed blev fem barn i Gåsabol, i åldrarna 520 år föräldralösa. De togs omhand av sina morföräldrar, Sven Arvidsson och Margareta Jonsdotter, som då bodde i Gåsabol. På Gåsabols ägor bodde människor redan på 1600talet. Det tycks som om det också varit täta ombyten med torparfamiljerna. 1753 gifte sig Nils Nilsson med Maria Zachrisdotter från Gåsabols ägor. De bodde tydligen här också efter giftermålet ty de fick samma år en son som hette Jonas. 1755 föddes en dotter till dem som hette Maria. Johan Jonsson 1717, torpare (?) H Brita Larsdotter 1718, Karin 1748, född i Sestorp Sven 1751, död 10 mån. gammal på Hårstorps ägor, Anna Maria 1755, född på Hårstorps ägor, Isak (1758), Denna familj bodde 1766 på Gåsabols ägor. Johan var från Grännasock nen. De gifte sig 1748 och då uppgavs han vara änkling. Hon uppgavs vara från Sestorps ägor. De bodde sedan på Sestorps ägor en tid och han uppgavs vara båtsman. 1748 fick de en dotter Karin och då bodde de på Sestorps ägor. De bodde sedan på flera olika ställen i bygden, bl. a. Näteryd, Hårstorp och Gåsabol. Enligt en tidig husförhörslängd bodde de på Gåsabols ägor 1766 och hade troligen då bott där kanske i något tiotal år. De flyttade 1766 till Bode bol. Det uppges också att Brita var blind. I Bodebol uppgavs Johan med efternamnet Källström. Efter ett par år där flyttade de till Fagerhults ägor och där uppgavs Johan vara avskedad soldat. Även där uppgavs Brita vara blind. Den 13 maj 1789 dog avskedade soldaten Anders Källström av bröst sjuka, 75 år gammal. Den 21 februari 1797 dog blinda rotehjonet Brita Larsdotter på Fagerhults ägor, 85 år gammal. Efter Johan och Brita kom torparänkan Kerstin Andersdotter med sina fyra barn till Gåsabols ägor. Hon var född omkring 1722. Jag känner inte hennes bakgrund. I domboken för hösttinget 1769 kan vi läsa att Kerstin Andersdotter då varit i tvist med Jonas Nilsson i Tuna. Det talas om äktenskapsskillnad dem emellan. Gästgivaren i Holkaberg, Johan Jönsson hade hjälpt dem att upp rätta en föreningsskrift i samband med detta. Kerstin hade en del husgeråds saker, bl.a. trä och kopparsaker, kvar hos Jonas. Hon hade betalat åtta plåtar till Jonas i samband med uppbrottet och där efter skulle hon få hämta sina saker. Jonas hade hindrat detta och därför hade Kerstin instämt Jonas till tinget. Några vittnen hördes, Olof Larsson i Ugglehult och Måns Eliasson i Stora Smedstorp. Rätten gav henne rätt och ålade Jonas Nilsson att utlämna hennes saker och betala hennes rättegångs besvär. Här kan jag också göra en reservation. Ibland har Börstabol och Gåsabol blandats ihop i kyrkoböckema. Kerstin Andersdotter i Gåsabol kan rent av vara identisk med den Kerstin Andersdotter som bodde på Börstabols ägor och var gift med torparen Arvid Nilsson och dog i rödsoten den 11 oktober 1773. Hennes man Arvid hade dött redan 1762. Samtidigt finns det uppgif ter som skiljer dem åt. Men också Kerstin Andersdotter på Gåsabols ägor tycks ha varit gift med en Arvid. Tills vidare är denna fråga olöst. Hon har troligen efter några år på Gåsabols ägor flyttat vidare. 1772 kom Abraham Nilsson med sin familj till Gåsabols ägor. Abraham Nilsson (1736), torpare på Gåsabols ägor H Katharina Johansdotter(1744), Jonas 1769, Katharina 1770, Sara 1773, Bakgrunden för Abraham och Katharina känner jag inte. De gifte sig 1769 och då uppgavs han vara från Råby och Katharina var möjligen från Bankaby. De hade först ett torp på Kråkeryds ägor men kom omkring år 1772 till Gåsabols ägor. Här bodde de åtminstone i tre fyra år men därefter har de troligen flyttat till Öninge J onsgårds ägor. Omkring 1774 bodde Anders Jonsson med hustru Maria Larsdotter på Gåsabols ägor, troligen ganska tillfälligt. De är okändai övrigt. Från domboken 1774 kan vi se att då bodde en inhyses man, Anders Eli asson i Gåsabol. Han hade tidigare varit omnämnd i Stora Moliden. Åren 177779 fanns på Gåsabols ägor en torpare som hette Sven Jonsson, hans hustru Katharina Larsdotter samt dottern Stina. De är okända i övrigt. Jonas Andersson , torpare på Gåsabols ägor H Maria Hansdotter Greta 1781 Jonas och Maria vigdes 1780. De fick en dotter, Greta, 1781. Därefter saknar jag uppgifter om dem och deras vidare öden är okända. På 1780talet fanns torparen Peter Månsson och hans hustru Anna Pers dotter på Gåsabols ägor. Anna Persdotter dog den 23 april 1786 av bränn sjukan. Vid hösttinget 1787 hade inhysesmannen på Gåsabols ägor instämt sin dotter, Stina Månsdotter för lönskaläge. Stina erkände sitt brott.Hon uppgav att det skett med en gesäll vid namn Peter Joell i början av mars 1787 och att hon blivit havande. Nämnden och kronolänsmannen intygade att Stina Månsdotter var helt utfattig och kunde inte betala sina böter. Hon hade inte förut åtalats för brott. Rätten dömde henne efter Missgärningabalken att böta en riksdaler 32 skil ling. Dessutom skulle hon till Ödeshögs kyrka betala 32 skilling samt un dergå enskild skrift och avlösning. Men eftersom hon inga pengar hade dömdes hon att i stället sona sitt brott med åtta dagars fängelse på Linkö pings slott. Det har varit täta ombyten med familjer på Gåsabols ägor under 1700 talet. Här har röjts och här har gjorts små åkertegar, odlingsrösena har vuxit. Vår beundran för dessa människor. Jonas Månsson 1755, bonde i Gåsabol, H Stina Jonsdotter 1762, Jonas 1782, bonde i Gyllinge Sara Lena 1784, g m Johannes Andersson, torpare, Gåsabols ägor Peter 1786, död samma år av slag Kristina 1787, död 1806 av bröstfeber, Magnus 1790, arrendator av en gård i Lyckan, Ödeshög, Maria 1792, död 1795 av håll och styng, Peter 1795, bonde i Gyllinge, Johannes 1800, övertog gården, se nedan Jonas och Stina gifte sig 1781. Jonas var son till Måns Larsson och Lena Danielsdotter i Öninge och Stina var dotter till Jonas Håkansson och Kerstin Svensdotteri Gåsabol, se ovan. De övertog hennes föräldragård i Gåsabol. Av husförhörslängden att döma fanns då ännu bara en gård och en bonde i 8 Gåsabol. De fick åtta barn, varav tre dog i unga år. Jonas avled 1826 av ålderdom. Stina dog 1832 av svullnad, 70 år gammal. Bouppteckningen efter Jonas visade en behållning av 1333 riksdaler. På sin gård hade de fyra kor, en kalv, fyra får, tre baggar och en gris. Iboet fanns två böcker, en bibel och en psalmbok. Det var inte så sj älvskrivet att Stina Jonsdotter skulle få överta gården i Gåsabol. Det var åtskilligt att tvista om vid tinget innan detta blev klart. Sti na hade flera syskon och halvsyskon. Vid vintertinget 1777 hade Håkan Jonsson i Munkeryd, Stinas farfar, instämt övriga delägare och arvingar i Gåsabols gård och begärde att de övriga skulle taga lösen för sina andelar i gården. En annan delägare var bonden Håkan Jonsson i Skorperyd. Denne anlitade ett rättegångsbiträde, hovrättskommissarien Nystedt. De hävdade att de hade större andel i Gåsabol än Stina Jonsdotter och tyckte därför att hon i stället skulle taga lösen. De ville också framhålla att Gåsabol mycket väl kunde försörja flera fa milj er. Därför begärde de en opartisk syn rörande detta. Den utfördes av kronolänsman Olof Sundeman samt nämndemännen Jakob Nilsson och Hans Raelsson. Deras undersökning av Gåsabol är intressant och här kom mer den, i dess helhet: Gåsabol som förr varit 1/2 hemman, sedan förmedlat till % men numera till soldatehemman för 1/2 hemman, har nyodlad åkeri tre gården av vilka två årligen besås, nämligen 2% tunna, samt vårsäde tre tunnor. Dessa tre gården år av gans ka stor vidd, till något över en färdedels mil i omkrets och finnes däri ganska vacker ung björkskog till överflöd, och emellan bergen bördiga gråsdalar. Här finns också en betydlig slåtter och här är en äng av ganska stor vidd, beväxt med vacker björkskog. Jordmånen i åkergårdena år medelgod örjord samt medelgod svartmylla, tvenne kålgårdar finns till gården, en större och en mindre av ganska god jordmån, trädgård med åtskilliga fruktbärande tråd samt en liten humlegård Till hemmanet år tillika barrskog av gran, och tall, så till lite hågn och stång som timmer. Vid detta hemman haver i förliden vinter blivit födda 16 boskapskreatur, två hästar, och en ynglen (?)samt 1 4 får. Bete tillräckligt uti trenne beteshagar utom trädesgärdet. Sålunda varit synt och befmnet betygar, Gåsabol den 28 april 1 777. Olof Sundeman, Jakob Nilsson Hans Raelsson ” Efter uppläsandet vid rätten av detta syneprotokoll inlämnade ombudet Nystedt en mycket omfattande skriftlig inlaga. Där hävdades att man kunde anses vara besutten, och ha sin försörjning även på mindre gårdar. Ja på 1/24 mantal, ja även på 1/32 mantal och hänvisade till Kongl. Majts stadgar om detta. Häradsrätten gav i sitt beslut Håkan Jonsson i Munkeryd rätt, som för myndare för sin sondotter Stina Jonsdotter. Det blev därför hon som fick lösa ut de övriga och ta över Gåsabol. Den 26 december 1825 skrev Jonas och Stina ett inbördes testamente och i detta förordnade de att när de båda dött skulle deras barn ärva lika, dottern Sara Lena Jonsdotter skulle ärva lika med sina fyra bröder, både i den fasta och lösa egendomen. Den 11 januari 1826 dog Jonas Månsson och därefter blev testamentet klandrat av de fyra bröderna. De ansåg att hon kunde ärva lika med dem i den lösa egendomen men inte i fastigheten Gåsabol. Det blev en utdragen rättegång. Vid hösttinget 1826 konstaterade rätten att så länge Stina levde kunde rätten inte befatta sig med målet och därför fick det hela anstå. Hur det gick med arvet efter Stina Jonsdotters död, det vet jag inte. De täta ombytena av torparfamilj er på Gåsabols ägor fortsatte. 1804 dog torparen Lars Larssons hustru Sara Larsdotter på Gåsabols ägor. Hon dog av håll och styng, 48 år gammal. Mera vet vi inte om dessa. Peter Svensson 1789 i Adelöv, torpare på Gåsabols ägor Anna Katharina Jonsdotter 1781 i Heda Maria Lotta 1802, Maj a 1805, Peter och Katharina gifte sig 1805 och båda uppgavs då vara från Gåsa bols ägor. Katharina uppgavs vara änka och hon hade ett barn från sitt förra äktenskap. Hon hade tidigare varit gift med torparen Peter Jonsson på Foge ryds ägor. Peter Svensson och Anna Katharina bodde inte länge här på Gåsabols ägor. Något hände och deras vägar skildes. Anna Katharina Jonsdotter åter finns senare i Lilla Molideni Stora Åby socken. Den 18 april 1803 födde Anna Katharina Jonsdotter en oäkta dotter som döptes till Anna Brita. Hon bodde då på Lilla Molidens ägor. Den 15 februari 1812 födde Anna Kathari na Jonsdotter ytterligare ett oäkta barn, en dotter som döptes till Kristina Sofia. Om fadern sägs inget. Anna Katharina var då piga i Lilla Moliden. Från hösttinget 1817 i Lysings härad finns en notering om dem och här skymtar något av vad som hänt. Anna Katharina Jonsdotter bodde då på Stora Molidens ägor. Hon anhöll om rättens medverkan till att få skillnad i sitt äktenskap med Peter Svensson. Denne hade dömts för något grovt brott för mer än tio år sedan och i samband därmed avvikit från orten. Ingen visste var han fanns. I sockenkyrkoma hade han efterlysts och förelagts att inom natt och år återvända och fortsätta sitt äktenskap, men han var ännu borta. Häradsrätten fann det rättvist att tillstyrka skillnad i detta äktenskap. Detta fick hon sedan gå vidare med till domkapitlet. Jag har inga uppgifter om hennes vidare öden. Märkligt nog tycks år 1805 hela fyra torparfamilj er funnits på Gåsabols ägor. Kanske kan vi anta att det var mycket flyttningar, att torparfamilj erna avlöste varandra. Lars Samuelsson Bäckman 1787, torpare på Gåsabols ägor, h Maja Persdotter 1779 i Ölmstad, Lars var son till Samuel Persson och Anna Olofsdotter i Södra Bråten. Lars och Maja vigdes 1810. Därefter kom de till ett torp på Gåsabols ägor. Efter någon kort tid här flyttade de till Lakarp, uppger husförhörslängden. 10 Jonas Larsson 1766, torpare på Gåsabols ägor h Katharina Andersdotter 1768 i Stora Åby, Peter 1805, Anders 1808, Jonas var son till Lars Persson och Anna Hansdotter på Rossholmens ägor. Katharinas bakgrund har jag inte noterad. De har varit torpare på Malt mossens ägor, på Ormäs ägor och förmodligen även på andra platser innan de kom till Gåsabols ägor någon gång omkring 1807. De stannade troligen inte länge här heller. De återvände till Orrnäs ägor. Det uppges i husförhörs längden att Jonas Larsson var straffad för tjuvnad på Orrnäs ägor, Familjens vidare öden känner jag inte. Lars Abrahamsson 1787, torpare h Sara Larsdotter 1776, Lars var son till Abraham Nilsson och Sara Larsdotter i Stora Smedstorp. Sara var dotter till Lars Jonsson och Karin Eriksdotter i Öj an. De kom till Gåsabols ägor 1811 och efter någon tid flyttade de till Stora Smedstorps ägor. Där de bröt ny mark för det som senare blev Flinkatorpet. Johannes Jonsson 1800, bondei Gåsabol, H Stina Lisa Nilsdotter 1802 i V Tollstad, Kristofer 1822, Gustaf Herman 1824, Johan Ulrik 1826, Hedvig Maria 1828, Johannes var son till Jonas Månsson och Stina Jonsdotter i Gåsabol, se ovan. Bakgrunden för Stina Lisa Nilsdotter har jag inga uppgifter om. De brukade under åren 18221829 hälften av hans föräldragård i Gåsabol. De flyttade sedan till V Tollstad. Magnus Jönsson 1790, bonde i Gåsabol H Maja Stina J ohansdotter 1799 i Adelöv, Johan Peter 1822, Sven Magnus 1824, Kristofer 1827, Stina Maria 1820, Magnus var son till Jonas Månsson och Stina Jonsdotter i Gåsabol, se ovan. Maja Stina var sannolikt från Glassås i Adelöv. De övertog först på arrende hans föräldragård i Gåsabol. Senare innehade de 1/ 18 mtl i Gåsabol. Familjen flyttade 1834 till Vantekullen. Året därpå flyttade de till Sväms Östergård där de arrenderade 1/4 mtl. Från höstetinget 1820 finns antecknat att Magnus Jönsson haft en tvist med Jonas Jonsson i Skog om en hästhandel. Hästen hade en ”quar ”. Hur 11 tvisten slutade vet jag inte. Jag vet inte heller hur det gick för hästen. Johannes Andersson 1784 i Heda, bonde på 1/36 mantal i Gåsabol, H1 Sara Lena Jonsdotter 1784, H2 Lena Greta Alm 1825, Peter 1 8 1 1, Karl 1816, ofärdi g Maja Stina 1809 i Heda, Gustava 1821, Anna Katharina 1824, Anders Johan 1857, Johannes var från Isberga i Heda, son till skräddaren Johannes Askegren och Brita Jonsdotter på Isberga ägor. Sara Lena var dotter till Jonas Månsson och Stina Jonsdotter i Gåsabol, se ovan. Johannes och Sara Lena kom hit från Svanshals 1816 och bodde sedan på Gåsabols ägor. De innehade 1/36 mtl, som förmodligen var en del aV hennes föräldragård. Sara Lena dog 1852 och Johannes gifte sig 1855 med Lena Greta Alm. Hon var 41 år yngre än Johannes. Han var 71 år och hon var 30. De fick en son tillsammans och hade sedan ett undantag på den lilla gården, eller torpet på Gåsabols ägor. Johannes dog 1865. Försörj ningsläget var säkerligen ganska dåligt och Lena flyttade med sin son år 1866 till Lilla Krokek och senare till ett torp på Kopparps ägor. Hon dog på Kopparps ägor julafton 1881. Sonen hade 1779 emigrerat till Ameri ka. Den lilla gården i Gåsabol brukades aV sonen Karl från Johannes första äktenskap. Vid Vintertinget 1819 hade förre livgrenadj ären Per Elfstrand i Forsby instämt brukaren Johannes Andersson i Gåsabol och yrkade att denne skulle betala återstående skuld, 52 riksdaler riksgäld, eller avtjäna skulden genom anVisat arbete. Detta bleV också rättens beslut. Vi kan undra hur Johannes avtjänade denna skuld. Karl Johansson 1816, brukare, arrendator H Maja Fredriksdotter 1822 i Gränna, Kristina Sofia 1850, Karl var son till Johannes Andersson och Sara Lena Jonsdotter, se ovan. Maja var från Målskog i Gränna landsförsamling. Karl uppges i husförhörs längden Vara ofärdig. De arrenderade hans föräldrars gård eller torp åren 1840 1851. De flyttade sedan till Målskog i Gränna. Under några år i slutet aV 183 0talet bodde Jonas Eriksson, "till hus", med hustrun Anna Maja Persdotter samt fyra barn i Gåsabol. De kom från Linderås 1835 och flyttade 1839 till AdelöV. Ingen aV dem hade någon an knytning till byn. Jöns Gustaf Petersson 1812, bonde på 1/ 18 mtl i Gåsabol, senare 1/9 mtl H Johanna Emanuelsdotter 1817 12 Karl Anders 183 8, Johan August 1842, Inga Lotta 1844, Frans Otto 1846, Hedda Sofia 1849, Ida Lotta Eriksdotter 1838 i Sthlm, bamhusbam Jöns var son till Peter Magnusson 0 Anna Stina J önsdotter i Stora Kro kek. Johanna var dotter till Emanuel Samuelsson o Maja Greta J ohansdotter i Kulltorp. De kom till Gåsabol som nygifta 1837. 1840 flyttade de till Öj an. De kom tillbaka till Gåsabol 1844 men 1852 flyttade familj en till Stora Åby. Jag har en anteckning om att de senare emigrerade till Amerika. Johannes Vissman 1803, bonde på 1/18 mtl i Gåsabol, H Maja Stina Jonsdotter 1813 i Stora Åby, Kristina Karolina 183 8, död samma år, Peter August 1841, död 1841 Eva Lotta 1843, död 1846 Emilia Augusta 1849, Karl Johan 1852, Frans August 1855, övertog föräldragården Denna familj kom från Havrekullen i slutet av 1820talet. Johannes var son till Sven Vissman och Maja Persdotter i Havrekullen och det var för modligen föräldrarna som köpte gården i Gåsabol. Från början uppgavs han äga 1/ 18 mtl men senare ökades detta till 1/ 12 mtl. Hustrun Maja Stina uppgavs i husförhörslängden vara läsare. Dessa an teckningar gjordes av prästen i husförhörslängdema på 1860talet. Maja Stina dog 1885 och Johannes dog 1887. I domboken för Vintertinget 1830 uppges att Sven Vissman och Samuel Svensson i Lilla Krokek, den sistnämnde i egenskap av förmyndare för av lidne livgrenadjären Asks omyndiga barn, instämt bönderna Johannes Dani elsson i Broby och Jonas Andersson i Näfstad, för att deras kreatur kommit in på Gåsabols sädesgärde och den därintill liggande s.k. Marstrandsängen och vållat skador på grödan. Livgrenadjären Ask är inte antecknad som gårdsägare i Gåsabol. Han var troligen endast tillfälligt innehavare av en gård här. Han hade gett löfte till nämnda personer att ha betesdjur i Gåsabol. Jag har inte sett rättens utslag i detta mål. Vid hösttinget 1830 var det dags igen. Då hade Peter Månssons kreatur kommit in på Gåsabols sädesgärde och gjort skador på lin som varit upp hängt för torkning. Det var torparen Lars Bäckman från Fogeryds ägor och bonden Vissman i Gåsabol som drabbats. Peter Månsson kunde inte neka till det inträffade och han ålades att betala för skadorna. Peter Månsson var bonde i Stora Krokek men brukade Gåsabol 1829. Därefter köpte han gården, 1/9 mantal Gåsabol, av Asks sterbhus. 13 Emanuel Persson 1797, torpare på Gåsabols ägor Kristina Svensdotter 1807 i Väversunda, Anna Maja 1828, död samma år, Karl Johan Oskar 1829, torpare på Gåsabols ägor ? Johan 1827, Lena Greta 1832, död av koppoma 1840 Sven Peter 1835, till Ölmstad 1870, återkom, se längre fram Kristina Sofia 1838, död 1852, Johannes August 1842, gift och bosatt i Gåsabol, se längre fram Gustaf Albin 1848, död samma år Emanuel var troligen son till bonden Peter Jonsson och hans hustru Sara Jonsdotter i Öninge. Kristina var dotter till bonden Sven Samuelsson och hans hustru Katharina Jonsdotter i Klämmestorp, men född i Väversunda. De kom 1827 till Näteryds ägor från V Tollstad. De flyttade efter ett par år till ett förpantningstorp på Kulhults ägor. Därifrån flyttade de till Glasfall där de arrenderade ena gården, sedan till Tällekullen och därefter till Klämmestorp. 1842 kom de till ett torp på Gå sabols ägor och där slutade Emanuel sina dagar som fattighj on 1877. Kristi na Svensdotter dog där två år senare. Deras torp eller backstuga låg troligen utmed vägen mot Haddåsen, inte så långt från Gåsabols hustomt. Nedförs backen österut från Gåsabol mot Haddåsen kallades förr i tiden för Manue labacken. Anders Svensson 1799 i Stora Åby, bonde på 1/36 mtl i Gåsabol H Johanna Maria Eklöv 1818 i Adelöv, oä d Ida Charlotta 1842 i Stora Åby, Sven August 1844, Johan 1847, Anders var från Frätsabola i Stora Åby. Han kom till Gåsabol 1838 och hade då förvärvat 1/36 mtl. 1841 kom Johanna Eklöv till honom som piga. Johanna var dotter till torparen Fredrik Eklöv och hans hustru Eva Persdot ter på Tällekullens ägor. Anders och Johanna fick en dotter tillsammans men eftersom de inte var gifta blev dottern antecknad som oäkta. Anders stod senare skriven till hus och 1843 flyttade de till Gräsberg och där gifte han sig med sin piga. De fick samma år en son tillsammans, senare en son till. I Gräsberg stod de skrivna som inhyses. Lyckan blev inte långvarig. Anders dog av frossa 1848, 48 år gammal. De hade då flyttat från Gräsberg, bodde en tid på Fogeryds ägor och sedan på Tällekullens ägor. I husförhörslängden står att Anders inte fick komma till Herrens Heliga Nattvard. Möjligen var det hans "lönskaläge med pigan" som han inte ännu gjort avbön för. Efter att Anders dött var Johanna en tid antecknad som lösdriverska. So nen Sven August var några år utackorderad hos Vissmans i Havrekullen. Senare bodde hon på Tällekullens ägor fram till 1875 då hon emigrerade till Amerika. 14 Johan Forsander 1793 i Stockholm, torpare på Gåsabols ägor, H Maja Stina Andersdotter 1791, Gustaf 1823, Karl Johan 1829, Johan Forsander var född i Stockholm 1793. Han gifte sig omkring 1825 med Maja Stina Andersdotter från Bäck i Stora Åby, dotter till grenadjären Anders Almkvist och hans hustru Lena Jonsdotter. Johan och Maja hade först ett torp på Sjöstorps ägor. År 1832 kom de till Sunnesjö och därifrån flyttade de 1836 till Ödeshögs Skrapegård. 1841 kom de tillbaka till Sunnesj ö, 1842 flyttade de till Stora Åby socken. År 1844 kom de till ett torp på Gåsabols ägor, hos Samuel Petersson. 1850 flyttade de till Stora Smedstorps ägor. Möjligen bodde de på Ärliator pet. Johan dog där 1852 och Maja dog där 1857 av vattensot. Detta var upp rinnelsen till släkten Forsander som senare bodde i Kopparp och Staffans torp m.fl. platser. Karl Persson 1809 i Vireda, inhyses H Maja Stina Persdotter 1804 i Rappestad, Anna Maja 1831, Johanna 183 6 i V Tollstad, Kristina 1839, Karolina Matilda 1844, Karl var son till Peter Larsson 0 Maja J aensdotter i Släthult, Vireda sock en. Maja Stinas bakgrund har jag inga uppgifter om. De gifte sig 1831. Till Gåsabol kom de 1843 från Fagerhult. De flyttade 1846 till Sunneby. Anders Svensson 1896 i Ekeby, bonde på 1/36 mtl i Gåsabol H Eva Stina J ohansdotter 1802 i Trehörna, Eva Stina 1826, till Stora Åby 1856 Anders 1834, folkskollärare, bosatt från 1866 i L Krokek. Anders och Eva gifte sig 1824, obekant var. De kom från Trehörna 1845 till Gåsabol. På 1860talet står de skrivna som utfattiga. De hade sålt sitt torp och skrivs till hus. Anders dog 1874. Hustrun Eva uppgavs i husför hörslängden vara sjuklig. Hon dog 1887. Bouppteckningen efter Anders Svensson visade att han efterlämnade hustrun samt två bam. Det var sonen Anders, skollärare, boende vid L Kro kek och dottern Eva Stina, gift med Gustaf Andersson i Ödebj öma i Trehör na socken. Ibouppteckningen upptas här ett fåtal saker: En kafekokare, en panna 3, Järnsaker: tvä grytor, tvä pannor, brand ringar, tvä huggyxor, tvä handyxor, tvä lövhackar, ett hotspett, skrä, tvä sågar, tillhopa 1.75, T räsaker: en bykesä, gamla träsaker, tvä korgar, tvä gamla kistor, en balja, ett bord, stolar, en soja, en dragkista, tvä gamla skåp, tillhopa 3.75, Sängkläder: ett täcke, tvä lakan, en kudde, tillhopa en 15 rdr, Den avlidnes gångkläder: tre gamla rockar, två par byxor, två västar, tre slg'ortor, en mössa, fotbonad, tillhopa 11.50 rdr, vidare en stugubyggnad 50 rdr, Utestående fordringar hos Johan Gustafsson iKopparp 116 rdr, hos Johannes Andersson i Gyllinge 200 rdr, summa 316 rdr. Summa tillgångar 391 rdr, skulder finns inga. Begravningen betald genom inneliggande pen ningar. Samuel Jonsson 1808 i Hov, torpare på Gåsabols ägor H Maja Lena Johansdotter 1814, Maria Kristina 1840 i Hov, Fredrika 1845, läser särdeles väl, kan rolig historia, t Sthlm 1867, Gustaf Adolf 1848, kan hela katekesen, Johanna Sofia 1853, till Amerika 1880, Denna familj kom från Hov till Gåsabols ägor 1847. Samuels bakgrund känner jag inte. Maja Lena var dotter till Johannes Svensson och Brita Månsdotteri Svinåsen. Till en början skrevs han som torpare men efter några år står han "till hus". Det är antecknat att han vid sommartinget 1852 dömdes för första resan snatteri och för sabbatsbrott. Om dottern Maja Kristina uppges att hon var ofärdig, foten inåtvriden. Hon flyttade till Ödeshög 1865. Det är fantastiskt att husförhörslängden från 1850talet också kan inne hålla något sådant, att en flicka i Gåsabol kan berätta en rolig historia. Tänk om historian också hade skrivits in i kanten av husförhörslängden? Fredrika flyttade till Stockholm. Kanske att hennes roliga historia behövdes där. Sonen Gustaf Adolf kunde hela katekesen och detta står också inskrivet i husförhörslängden. Om hans vidare öden saknar jag uppgifter. Möjligen emigrerade han till Amerika, men jag kan inte finna honom i förteckningar na över emigranter. På 1880talet antecknas att Samuel var blind. Han bodde ensam kvari stugan. Maja Lena dog redan 1865, endast 50 år gammal. Han överfördes 1886 till Fattighuset. Där avled han 1891 av influensa. Samuel Petersson 1792 i Bälaryd, bonde på 1/9 mtl i Gåsabol H Anna Charlotta Larsdotter 1802 i Frinnaryd, Anna Lotta 1832 i Bälaryd, gift och övertog föräldragården Anders 1834i " död 1863, Gustaf 1837 i " Samuel hade sina rötter i Björka i Bälaryds socken. Anna hade sin bak grund i Frinnaryds socken. De bodde efter giftermålet först i Bälaryd och kom därifrån till Gåsabol 1852. Samuel var då 60 år gammal och de satt från omkring 1860 på undantag. De uppgavs då vara utfattiga. Det har i husförhörslängden noterats att de var läsare. Detta var i väckelserörelsens tidevarv och prästen såg med miss tro på att hans församlingsbor kom med nya idéer. År 1869 flyttade Samuel och Anna samt sonen Gustaf till Stora Åby socken. 16 Sven Peter Johansson 1832 i Adelöv, bonde på 1/9 mtl i Gåsabol H Anna Lotta Samuelsdotter 1832 i Bälaryd, Oskar Edvard 1860, Simon Jonas 1863 August Reinhold 1866 Sven Peter och Anna Lotta gifte sig 1859 och de övertog då hennes för äldragård i Gåsabol. Ganska snart står de skrivna "till hus" eller inhyses och gården ägs i stället av Johannes Larsson i Stötarp i Adelöv. 1869 flyttade de till Frätsabola i Stora Åby socken, där de förvärvat en gård. Hennes föräldrar flyttade med dem dit. Sonen Oskar Edvard dog ung. Simon Jonas övertog gården i Frätsabola. August Reinhold var gift och bodde i Ruskilsby. Anders Nilsson 1790 i Adelöv, "till hus" Maja Stina Olofsdotter 1812, d t bonden Olof Håkansson i Sutarp Anders och Maja Stina kom från Adelöv till Gyllinge 1842. Han hade varit gift två gånger tidigare. Hon var dotter till Olof Håkansson 0 Anna Ingesdotter i Sutarp De flyttade 1847 till Stora Smedstorp och 1852 flyttade de vidare till Gåsabol. 1863 flyttade de tillbaka till Stora Smedstorp. Anders dömdes 1843 vid Göstrings häradsrätt för stöld. Han dog 1866. Hon gifte två år senare om sig med Karl Peter Jonsson. De bodde sedan ”inhyses” i Södra Bråten, skrevs fattighj on och hon dog där 1883. Under åren 1864 1866 arrenderades 1/9 mtl av Johan Alfred Jonasson, född 1841 i Adelöv. Gården ägdes då av Johannes Larsson i Stötarp i Ade löv. Fredrik Svensson 1826 i Ölmstad, bonde på 1/36 mtl i Gåsabol H Johanna Sofia Andersdotter 1833, Johannes Peter 1854 i Gränna Karl Johan 1859 i " Oskar Vilhelm 1862 i " Maria Josefina 1865 i " Hilma Kristina 1868, Fredriks bakgrund vari Ölmstad. Johanna var dotter till Anders Gustafs son 0 Anna Brita J ohansdotteri Svinåsen. De gifte sig 1860 och arrenderade sedan en gård i Kaxtorp i Gränna landsförsamling. Till Gåsabol kom famil jen 1863 och de hade här förvärvat 1/36 mtl. 1872 flyttade de till Södra Brå ten och de skrevs då vara utfattiga och ur mantal. Per August Malm 1832, arrendator av 1/36 mtl i Gåsabol, H Sofia Matilda Petersdotter 1838, Simon Jonas 1862, Per August var son till soldaten Johannes Malm i Björstorp i Adelöv och 17 hans hustru Stina Persdotter. Han uppges under någon tid ha varit småskol lärare. Han kom till våra bygder 1859 från J önköping. Kanske hade han där haft kontakter med Jönköpings Missionsförening? Kommen till våra bygder var han först dräng i Västra Haddåsen. Han gifte sig 1861 med Matilda Pe tersdotter från Östra Haddåsen och övertog därefter en liten gård om 1/36 mtl i Gåsabol på arrende. De flyttade till Svartorp 1864. I husförhörslängden har prästen skrivit att Malm hade en oklar uppfatt ning om vår evangeliska bekännelse. Malm hade nämligen börjat predika. Han höll stugmöten, först i Vantekullen, sedan i en stuga på Haddåsens ägor. Mer och mer folk kom dit. Stugan blev för trång och man samlades ute i det fria. Malm blev kallad inför kyrkorådet. Han varnades och uppmanades att upphöra med sin verk samhet. Men han gjorde inte detta utan fortsatte. Dessutom hade konventi kelplakatet upphört 1958 och det var inte längre förbjudet att samlas till mö ten i hemmet utan prästens närvaro. Den 1 maj 1865 blev Malm anställd som predikant vid Jönköpings Mis sionsförening med uppgift att verka i Unnaryd, Öreryd, Hestra, Åsenhöga, Stengårdshult, Källeryd, Bondstorp, Båraryd, Åker, Kävsjö och angränsande socknar men dessutom minst tre månader varje år i Norra Vedbo, Tveta och Vista härader samt i angränsande trakter av Östergötland. Malm var kvar som predikant vid Jönköpings Missionsförening fram till 1889 då han emigrerade till Amerika och blev pastor i Augustanasynoden, ett lutherskt missionsförbund. I ÖstgötaBladet kunde vi tisdagen den 25 juli 1911 läsa att Per August Malm och hans hustru på midsommardagen 1911 firat sitt guldbröllop. De bodde då i Lindsborg i Nordamerika. Han var då 79 år gammal och hans hustru 73 år. Han hade under många år förestått lutherska församlingar på olika platser i Amerika men hade några år tidigare dragit sig tillbaka. De hade sju söner och två av dem bodde kvar i Sverige. Tänk att denna interna tionella predikant varit bonde i Gåsabol! Sven Kling 1813 i Lommaryd, bonde på 1/36 mtl i Gåsabol, H Anna Greta Svensdotter 1803 i Linderås, Eva 183 9 i Adelöv, Sven var soldatson från Lommaryd. Han var sedan själv soldat för Väns temäs i Adelöv. Anna Greta var dotter till torparen Sven Månsson och hans hustru Anna Gabrielsdotter i Arvidstorp i Linderås socken. Till Gåsabol kom de 1864 efter att en tid ha bott i en backstuga på Kvatarps ägor i Grän na socken. De efterträdde således Malm som innehavare av denna lilla gård på Gåsabols ägor. Sven Kling dog 1879. Anna Greta dog 1890. Jag råkade ha några uppgifter ur bouppteckningen efter Sven Kling. Han efterlämnade vid sin död hustrun samt tre bam. Dottern Johanna var gift med Johannes Magnusson på Norra Kärrs ägor i Gränna socken. Dottern Hedda Lovisa var gift med torparen Gustaf Petersson vid Mårtenstorp i Gränna. Dottern Eva Sofia var gift med torparen Karl Johansson vid Vreta holm. Tillgångarna efter Sven Kling uppgick till 1636 kronor, därav fastig heten 1/36 mtl Gåsabol, värderad till 1200 kronor. 18 Dottern Johanna med sin man Johannes Magnusson övertog sedan torpet, eller den lilla gården. De bodde sedan där fram 1905 då de båda dog. Däref ter förvärvades gården av Samuel och Emilia. Möjligen bodde deras dotter Selma med sin man Johan någon tid där. Sedan bytte de plats. Samuel och Emilia flyttade till Klingastället, se nedan. Johannes Larsson 1832 i Adelöv, bonde på 1/9 mtl i Gåsabol, H Stina Petersdotter 1828 i Gränna, Hedda Josefina 1865, Gustaf 1866, död 1868, Johan Alfred 1868, Johannes och Stina kom till Gåsabol 1866 som ägare och brukare av 1/9 mtl. 1869 flyttade de tillbaka till Adelövs socken. Under åren 1869 1872 bodde Anders Jonsson, "till hus", med hustrun Hedvig Persdotter samt sex barn i Gåsabol. Anders var son till torparen J 0 nas Eriksson och hans hustru Katharina Bengtsdotter på Börstabols ägor. De flyttade år 1872 till Stava ägor. Senare bodde de på Glasfalls ägor, troligen i Laggaretorpet. Under Glasfall finns mer att läsa om denna familj. Johannes August Emanuelsson 1842, arbetare, H Hedda Persdotter 1836 i Linderås, Emilia Augusta 1868, Anna Charlotta 1871 Helga Josefina 1875 Johannes var son till torparen Emanuel Persson och hans hustru Emanuel Persson och hans hustru Kristina Svensdotter på Gåsabols ägor, som vi läst om tidigare. Johannes och Hedda gifte sig 1867 och bildade då kanske eget hushåll i Gåsabol. Detta var vid den tid då hans föräldrar började komma till hög ålder. Kanske bodde de där? Föräldrarna dog 1876 resp. 1879. Sistnämnda år flyt tade Johannes och Hedda med sina barn till Adelövs socken. Sven Peter Emanuelsson 1825, arbetare, H Emma Kristina Ågren 1840 i Bringetofta, Klas Oskar 1872, Johan August 1873, Karl Hemming 1877, Sven var son till torparen Emanuel Persson och hans hustru Kristina Svensdotter på Gåsabols ägor, som vi läst om tidigare. Han var således bror till Johannes, se ovan. Han gifte sig 1870, i Ölmstad, med Emma Kristina Ågren, som då var pigai Drevseryd, Ölmstad. De bodde sedan i Gåsabol och Sven var skriven som arbetare. 19 Emma dog av förkylning 1881. De tre sönerna var ute på olika drängplat ser. Sven dog av kräfta 1892 och uppgavs då vara fattighj on. Sönerna bodde då i hemmet men efter faderns död flyttade de åt olika håll. Klas och Johan beskrevs båda som halvidioter. Den tidens språkbruk låter drastiskt för våra öron. Enligt husförhörslängden kan deras torp ha legat på den södra gårdens ägor. Det finns en berättelse som Olof Karlsson, idag ägare av södra gården i Gåsabol, som kan ha med dessa bröder att göra. Karl Gustaf Kylén i Haddå sen gick en gång förbi stugan vid "Manuelabacken". Bröderna var då uppe på stugtaket, som var av torv. Han frågade vad de gjorde där uppe. De sva rade då att de odlade snus, och visade hur de lade ner snusprillor i små gro par på taket. Detta är en historia med allt vad som krävs av en historia, en sådan som berättades på kafferepen i bygden, och vi kan höra skratten rulla genom rummen. Hur det gick med snusodlingen vet vi inte. Samuel Magnus Samuelsson 1825, bonde på 1/9 mtl i Gåsabol H1 Anna Maria Månsdotter 1810 i Adelöv, H2 Emilia Lovisa Petersdotter 1855 i Trehörna, Karl August 1877, till Amerika 1896, Oskar Rikard 1881, till Amerika 1901, Selma Teresia 1883, gift och övertog föräldragården, Edla Josefina 1886, till Amerika 1902 Samuel var son till Samuel Samuelsson och Katharina Henriksdotter i Humlefall, Adelövs socken. Anna var från Rudu i Adelöv, dotter till Måns Svensson och Annika Jönsdotter. De gifte sig 1858 och bodde sedan troligen i Gränna socken. Till Gåsabol kom de 1871 och enligt uppgift kom de från Gränna socken. Det finns en anteckning om att Samuel vistats i Amerika 1869. De förvärvade här 1/9 mtl. Anna dog av slag den 30 april 1874. Samuel gifte sig 1879 med Emilia Petersdotter från Trehörna. Hon kom 1877 från Stora Åby till honom som piga. Hon var 30 år yngre än honom. Hon hade en son, Karl August, som föddes i Gåsabol den 13 november 1877. De fick sedan tre barn tillsammans. På äldre dar överlät de gården till dottern Selma och hennes man Johan. Själva flyttade de till Klingastället, 1/36 mtl, beläget västerut närmare grän sen mot Gyllinge. Detta hade de förvärvat 1905. Samuel dog 1916 av ålder doms bräcklighet. Emilia flyttade på äldre dar till sin dotterdotter Astrid och hennes man i Fogeryd. Hon dog där 1942. Hon var verksam ända in i sin ålders höst. Bl.a. gjorde hon fina kvastar. Emilia måste härutöver ha en särskild beskrivning. Hon var bygdens klo ka gumma. Hon var en jordemor som hjälpte barn till världen, hon blev ock så eftersänd när det gällde sjukdomar och krämpor. Hon gick sålunda runt i bygden med sin lavemangskanna och vad mera som kunde höra till. Hon gick under namnet "SamlaImli". Hon har gått till många sjuklingar i byg den. Ännu på 1950talet stod husen kvar av deras lilla gård. Husen på Klingastället stod kvar ännu på 1950talet. Bostadshusen där och på Gustavs gård hade sålts tidigare till brännved, vilket var vanligt un der kriget. 20 Gustaf Israelsson 1824 i Gränna, bonde på 1/36 mtl, g 67, H Lovisa Dorotea Sjöberg 1820, Maria Sofia 1846, död 1857 Augusta 1848, död 1873 Josefina 1854, död 1857 Gustaf var son till bonden Israel Israelsson och hans hustru Maja Johan nesdotter i Hultsjö i Grännasocknen. Föräldrarna bodde tillfälligt i Hultsjö. Annars bodde de i Adelövs socken. Lovisa var dotter till snickaren Karl Sjö berg och hans hustru Maja Stina Månsdotter i Ödeshög. Lovisa var först gift med Karl Johan Krok och bodde på Sunneryds och sedan Näteryds ägor. I rödsotsepidemin 1857 dog mannen samt två döttrar. Lovisa uppges i husförhörslängden vara "utfattig änka i egen stuga, "till kur huset för fistelbölder eller elakartade bulnader 10 januari 1856", återkom 23 december 1856, till kurhuset 27 oktober 1857". Hon återkom tydligen igen från kurhuset och år 1867 gifte hon sig med skomakaren Gustaf Israelsson. De bodde till en början i hennes stuga i Näte ryd. År 1871 flyttade de till Gåsabol, där de förvärvat en liten gård om 1/36 mtl. Där dog bondhustrun Lovisa Sjöberg den 8 juni 1891 av lungsot, 81 år gammal. Gustaf dog 1892. Nära och norr om husen på den sydvästra gården i Gåsabol låg i gamla tider ett hus som kallades Gustavstugan. Även ladugården låg där. Vi kan anta att det var Gustaf Israelssons hus. Maja J ohannesdotter hette en kvinna som åren 187791 bodde i Gåsabol. Hon var född 1797 och dotter till Johannes Jönsson och Ingeborg Jonsdotter i Humlefall. Hon var av allt att döma Gustaf Israelssons mor. Möjligen var hon också släkt till Samuel, se ovan, som ju också var från Humlefall. Under åren 18701881 bodde Karl Johan Andreasson med hustru och sex barn i Gåsabol. Han ägde och brukade en gård om 1/36 mtl. Hela familjen flyttade till Amerika 1881. Karl Johan Andreasson hade sina rötter i Staf fanstorp. Karl Johan Emanuelsson 1829, arbetare, H Fredrika Sofia Karlsdotter 1842 i Linderås, Emma Josefina 1867, till Linderås 1885, Frans Oskar Emil 1870, Anna Charlotta 1872, till Linderås 1888, Amanda Florentina 1874, till Amerika 1896, Klara Matilda 1877, till Amerika 1894, Gustaf Farman 1879, till Amerika 1901, Ernst Teodor 1882, till Amerika 1902, Hulda Matilda 1886, till Amerika 1897, 21 Karl Johan var son till torparen Emanuel Persson och hans hustru Kristi na Svensdotter på Gåsabols ägor, som vi läst om tidigare, samt bror till Sven Peter Emanuelsson. Fredrika hade sina rötter i Linderås och hennes bak grund är okänd. Karl Johan och Fredrika gifte sig 1866. Båda dog 1897. Av husförhörslängden att döma tycks deras torp eller stuga ha legat på Samuels gård, 1/9 mtl. Johannes Magnusson 1833 i Gränna, bonde på 1/36 mtl i Gåsabol, H Johanna J ohansdotter 1829 i Säby, Karl Oskar Johan 1865 i Gränna, till Amerika 1887, Hilda Sofia 1859 i " till Amerika 1882 Johannes var son till torparen Magnus Jonasson och Maja Danielsdotter i Norra Kärr, Gränna socken. De gifte sig 1857 och brukade först ett torp i Norra Kärr i Gränna socken, innan de 1881 kom till Gåsabol, där de av And reasson förvärvat 1/36 mtl. Johannes och Johanna dog båda 1905 inom någ ra dagar. De begravdes samtidigt söndagen den 29 januari 1905. Änkan Kristina Vass bodde med sina fyra barn tillfälligt i Gåsabol 1888. Hon hade varit gift med bonden Anders Magnus Petersson i Kopparp i den nes andra gifte. Efter hans död kom hon till Gåsabol men flyttade efter kort tid till Vassastället på Gyllinges ägor. Åren 189495 bodde Frans Viktor Jonasson med sin familj i Gåsabol. Frans var från Vantekullen. De hade sex bam. Fyra av dem var födda i Ame rika och familjen kom därifrån till Gåsabol 1894. Frans stod skriven som "hyresgäst". 1895 återvände han med sin familj till Amerika. Frans August Johansson 1855, bonde på norra gården, Vissman H Emilia Adolfsdotter 1860 i Trehörna, Henning Klaréus 1890, Odalia Maria 1891, "idiot", död 1903 Henrik K B 1895, Ester V 1897, bodde i Ingabola Gerda Signe Albertina1898 Elsa J R 1900 Signe Märta Ingeborg 1901, Einar 1903, g m Greta, i Gränna, senarei Öj an, död 1980. Frans var son till Johannes Svensson Vissman och hans hustru Maja Sti na Jonsdotter i Gåsabol. De gifte sig 1885 och övertog hans föräldragård, den nordöstra gården i Gåsabol. Emilia hade sin bakgrund i Trehörna. Tre av barnen stannade kvar i hemmet i Gåsabol ganska länge, Henrik, Elsa och Einar. De övriga emigrerade till Amerika men återkom troligen alla till Sve rige. Enligt boken Gods och gårdar från 1940talet hade Vissmans gård en 22 areal av 40 hektar, därav 3,5 hektar åker. Det var en släktgård från slutet av 1700talet. Mangårdsbyggnaden var byggd omkring 1847 men restaurerad 1947. På gården fanns en häst och fyra nötkreatur. Henrik och Elsa bodde kvar i Gåsabol på föräldragården fram till år 1959. De flyttade då till Grän na. Gården köptes av Holger Johansson i Öj an och ägs idag, år 2003 av hans son, Ingemar Holgersson. Efter Ingemars död 2008 ägs den av hans söner. Sonen Einar gifte sig med Greta från Gyllinge. De hade en gård i Grän na landsförsamling under åtskilliga år. D bodde därefter i Öj an. Där dog Einar på 1980talet. Greta bodde därefter i Gränna, senare på Lindgården i J önköping. Hon dog där 2009. Karl Johan Andersson 1869, arrendator av 1/9 mtl H Matilda Karlsdotter 1871 i Adelöv, Ester Matilda Oskara 1900, Anna Viola Kristina 1902, Denna familj kom från Gränna socken 1903 och arrenderade under ett par år Samuels gårdi Gåsabol från 1903. När 1900talet bröt in fanns ännu fyra gårdar i byn. Det var Samuel Sa muelssons, Frans Johanssons, Gustaf Israelssons sterbhus och Sven Klings sterbhus. Utvecklingen till två gårdar hade börjat, men ännu fanns 22 perso ner boendei Gåsabol, fördelade på hela sju hushåll. Per Johan Gustafsson 1874 i Trehörna, bonde på södra gården i Gåsabol H Selma Samuelsson 1883, Astrid 1905, gift 1925 med Fingal Karlsson Märta 1910, gift 1931 med Torsten Rydberg Johans bakgrund vari Trehörna. Han kom till Gåsabol 1905 och gifte sig då med Selma, som var dotter till Samuel Samuelsson och Emilia Petersdot ter, se ovan. 1920 skrivs Johan som hemmansägare i Gåsabol. Enligt boken Gods och gårdar från 1940talet hade Johans gård en areal av 40 hektar, därav tre hektar åker. Den kom till släkten omkring 1850. Mangårdsbyggnaden var från omkring år 1700 och bestod av två rum och kök, ombyggd och restaurerad 1936. På gården fanns en häst och fyra nöt kreatur. Fingal Karlsson 1903, jordbruksarbetare, H Astrid Gustafsson 1905, Alice 1925, Per Olof 1926, Maj Eva Ingegerd 1928, Fingal var son till Johan August Karlsson och Hulda Maria Petersdotter i 23 Mörstorp i Gränna socken. Astrid var dotter till Johan Gustafsson och Selma Samuelsdotteri Gåsabol. De gifte sig 1925 och boddei Gåsabol fram till 1929, då de flyttade till Stora Smedstorp, där de arrenderade Karl Bergs gård. År 1932 flyttade de till Staffanstorp. De flyttade senare i Fogeryd. Idag är det Per Olof Karlsson som äger den sydvästra gården (Gåsabol 1:2 och 1:3), den gård som hans morfar och mormor ägt och brukat före honom. Själv bor han i Munkeryds gamla skolhus. Någon öppen jord finns inte längre i Gåsabol. Den norra eller nordöstra gården (Gåsabol 1:4 och 1:5) ägdes av Ingemar Holgersson i Öj an. Efter hans död 2008 ägs den av hans söner. Husen på den gården är frånstyckade och utgör fritidsbostad (Gåsabol 1:6). Detta är min berättelse om byn. Den har mest handlat om äldre tider. Om senare tid och nutid överlämnar jag till människorna i byn att själva berätta. Jag tackar Per Olof Karlsson för hans bidrag med uppgifter. Jag har på liknande sätt skrivit om övriga byar i Stavabygden samt en särskild berättelse om bygden. Arne Ivarsson Tel. 036/71 32 33 Källor Kyrkoböcker Mantalslängder Min utredning om Stavabygden 24