Gåvobrev

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Avskrift av pergamentbrev. Förvaras i Riksarkivet. Alla them.thetta breff höra eller see hälsar jak Karl af Thoftom Riddare och Uplands Laghman med Gudh. Thet skall allom.Weterligt wara såwäl them ther efterkomande äro som them ther nu äro. Thy jak heel och hellbreghdha bådhe tiil skala och lekama. Kenner med thetto mino nerwarande opno brewe mig hawa givit och för min kära sons siel Knut Karlseon och mino käre systers siel Cristina Ulfs dottir, Gudh theras siel hawi och för mino siel. Till Alwaetra Kloster för wåra siela wight ij thetta testamente thessa godz som härefter äro skriwih; först ij Westergötlande gårdhen Linderaas ij Elgharaas'SOkn med them landboor them tillhöra. ....... ....... Äfhen the.jak mik och minom arfáingar med thetta opno brewe och eghna sak them och sköta (?) namno och Herrom Abotanom ij Alwastra thessa efterkomande till everdhelig ägho utan alla åtirkallan. Och bedir jak Landshöfdingarna ij allom them.haerahor som thesse godz liggande äro. Och giwir jak them fulla makt att the godz Klostreno ij Alwastrum stadhfestelse å thesse godz och all lagha fullkommelse, såväl som jak sielwir när were och sielwir thet gjordhe. Där till witnesbyrd och höghrebewaring hewir jak beedh för thetta breff werdhögsthe Fadhers med Gudhi herr9 Hiclisse med Gudhs nådh Biskoph in Linköping incighle och hans capitulari och erlighe mens herre AEringistla Sonasons jarls insigle med mino eghno. Datum Watzsteins Anno D:0 1589 Die Decollacionis Sankti Johannis Baptista. (Johannes Döparens halshuggningsdag, 29 aug.) c .N®\m Ãmwm “§wa , ; måga. UQSSÅEQS wmäawwäâ wox sm.: SN No Maggan: