Hembygdsföreningens bildande

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

, MQ, var .Vr3: i_ , . Hantverksiöreningem, tager initiativ J' Elm?” ?utrédniiig 'Awilnuältf'“" ;' Ödeshögs hantverksförening ha * de i fredags sammanträde, varvid ' mottögsen inbjudan från Gränna : hantverksförening till en hantver ?1 kets ' dag i sambandgäned somrråar a . \ möte söndagen den iuni. n 311 . dan har samtidigt utgått till samt liga föreningar tillhörande Västra › Östergötland med Gränna hant i ,' L A n 'JUh verksförbund. . a vi; Vidare beslutáâlçâgagtt utröna' möj , . usa.: R ,. ligheterna för .bildandetgav en hem , g; bygdsföreningr, §9_ opåeshög och En väl bibehållen 1600<talsbyggnad tillsattes en tçifp; att närma . . i re utreda frågåfggettüttalades ön hos Auggst I Granhden* ' 'skemål om att ett offentligt möte ' snart komme till stånd. Till detsam \ ma. vid vilket fabrikör V. Fond Ödeshögs hantverksföreninOr be'd " i ' i " .. i '7 u 7 c) _ 1 a enna brcwnad ar vet k Grannac Skall kallas att tala, kom' slutade Vld senaste sammanträde att och det åâtzges med säkäå; maj; :ma alla i orten intresserade att in .. . A _bindagxh utrona moiligheterna for bildandet den är_ äldre än det årtalyksom står vQiskUSSionsvis framkom förslag av en hemblgåfêrening OCh tillsat' inhugget i trappstenen, nämligen omförvärv av ”August i Grann te en kommitte for_ att närmare ut 1830 samt initialema I A 8 “G 7, "'› a . .. ° _ ' u A . . ., dens stuga, om detta later Sig go reda frågan. Vid sammantradet ut*Vilka troligen knappast ha något :ü åfggåidââåfåhäåg ;laiåsftalades ävenl önskvärdheten av att med bvgonadens uppförande att i samhället Att höra sig för med snarast anordna ett offentligt möte, göra. ' ägaren utsågos hn. 13. Lund, Järn_ vid vilket föredrag skulle hållas av Inne i huvudbvggnaden finna vi stad och Sven Blondell. Ödeshög. någon iUtl'eSSFTFad hembygÖSVåTda' en mängd värdefulla föremål beva ' ' ' ' re__Under överläggningen Uttalades rade från gångna tider såsom möb önskemål omjförvärvande av ”Au ler, verktygo_ dy1_ :AN betvdngt gust l Granlildens” stuga, 10T att yngre data men i alla fall av en Inreda densêmma nu hembygds' imponerande ålder är den iåttekak gård. Stugan, Eller IOftbOden, 50m tus, som August Andersson med 'iden egentligen heter, Skune Placeras synbart intresse visar oss. Den lär ÅPå lämplig Plats inom samhället' vara sina modiga femtio år och \ Av ovannämnda anledninggjor har tidigare i sommar varit nästan i de denna tidnings medarbetare här översonad med b1ommor." omdagen Ett beSÖk hos ”Augus'i i På södra. delen av gården frodas ;z QIanliden” för att närmare taga ett par mycket vackra och till 'sin ' den gamla byggnaden i betrakta” storlek imponerande askar. Aucust de. Däruppe i Granliden möter OSS anser, säkerligen på goda grunder en mängd thTessanta SGVäTdhEterw att dessa träd blivihplanterade av och det som egentligen närmast bör ett ungt par vid det ünfäne som intressera kommer nästan i skymun de förenat sina öden_ skune ,något dan_ Själva gården är kringbyggd av träden, vårdträden kanske ;än mEd portlidêf 'ut' till 'Vägen' OCh 51' bör säga, dö, så skulle den av ma gorna. .Mangårdsbyggnaden _är i karna, som planterat detta tråd | ltvelnne våningar, den nedre en_ 8 k snart gå samma väg.. Men askarnaå i I pagstpgâimçggiköket .mitten Och ?tt ha i alla fall frodats och länge lei _. _ start ,rumividñvardera sidan. Ian; vat, och så må man väl hoppas att' . (itä_ivyågingfñ ' finnas Kennel: Storå även blev förhållandet med de unga rumrsêmt förs'ülga» HUTU gámmal._människ0r, som planterade dem. uncJa 1_ c. _. ni .ram 95.:: 51255' Halka ' : J TJ 3* '!:t'thr:›:;4v17V':: ;AWUWÄ / at: ?2" För i mangåridsbyggnaiden huslänga, som varit inredd' till stall och vagnslider samt höskulle. Pre cis mittför förstutrappan finnes det tidigare omnämnda vagnslidret. Loftboden _ Ödeshögs hembygdsgård? Gårdens fjärde sida .utgöres av nämligen dens. k. loftboden, som längd av 9 ?och en bredd av 4 meter. Denär indelad i fyra rum, två om vardera 2 .1/2 och två om vardera ?meters bredd. Byggna liden, som lär vara uppförd på 1600 italet samt ev. tillbyggd något sena tre, är synnerligen väl bevarad. Det [har varit gammal, nfiycket långsamt* vuxen kärnskog, som använts för ändamålet. Alla plankor till golv, väggar ,och tak är handskrädda. Golven utgöras av kluvna stockar, lsom på undersidan fått behålla sin 'rundning De fyra dörrarna äro för Lsedda med gångjärn av trä och är fästade vid dörrbräderna medelst iträpluggar. Det enda iärnföremål, :som man i hela byggnaden kan ppptäcka, år låsen, vilka enligt Au gusts sakkunniga utsago, äro av den äldsta konstrouktionen, enkla ,men hållbara som de äro. Genom en trappa, som tidigare ,har varit väggfast, kommer man till ;den s. k.. svalgången på andra vä i;Vningen, vilken tydligt ses å fotot. §S\7algången har en bredd av en me åter. Själva öppningen, som tidigare :har varit försedd med spjälgaller, av t ' vilka nägra rester ännu finnas, har ,en längd av 6 m. och är 86 cm. 1hög. Andra våningen är indelad i tvenne rum, vilka antagligen an vänts som sovrumunder sommaren. ;Någon , eldstad har givetvis aldrig :funnits 'Första våningen är helt utan belysningsanordningar, men i andra våningen finnas tre stycken gluggar, som tydligen haft' « och ha denna uppgift. Den ena glug gen finnes på södra gaveln och har en storlek av ungefär 30><30 cm. och de två andra ha sin plats på ,norra långsidan och ha en storlek ;att :gården “skulle vara helt'av 15><25 cm. Ytterväggarna äro kring/byggdhathidigáre Vid denna sa'mmanfogade genöm korsknutar, 'sida funnits ett' .tätt staket av plan xvilka delvis äro brädfodfade kor eller skrädda stockar. Mitt emot 3 Sedan vi beskådat byggnaderna ' i' * ligger en ut'iplockar gårdens ägare fram endel den äldsta av gårdens byggnader, = avbildas, härom? Fxggnadem somlkommer azfmgásg; hem ar uppford 1 'tva vaningar, har_ en l. . ., . intressanta handlingar fran gangna tider, av vilka man särskilt lägger märke till en karta över Granliden från år 1758, vilken karta i sin tur är en kopia av en är 1640 upprätä 'tad karta. Dessutom visas vi omâ lkring på ågorna bland dess minnen 'av olika' slag från svunna tider. . i Huruvida loftboden i Glanliden ll *bygdsgård är det naturligtvis för tidigt att nu med visshet uttala sig om. Det är ju ett stort projekt, och ' frågan har många instanser att pas V' sera innan den kan förverkligas. ; Först måste givetvis hembygdsföre ningen bildas och sedan komma de ekonomiska frågorna, platsfrågan och mycket annat. Frågan om bildandet av en hem bygdsförening har nu tack vare hantverksföreningen aktualiserats, och det är att hoppas att föreningen inom en snar framtid kommer att bildas. Arbetsuppgifter komma inte att saknas,70ch föreningen kommer att, för att använda en gammal fras, ha en stor uppgift att fylla. Säker ligen kommer det att bli en mängd svårlösta uppgifter, som läggas i .föreningens händer, men när det gäller bevarandet av'tde 'återståeen de resterna av våra fäders materiel la och andliga kultur gäller det att börja ju förr desto hellrep anime mycket av våra fädersir'nateriella, och andliga odling skall tillspillo givas. Cebe. ; V . ifçQSk ,apr . å ace. hk q] l l 5 Överallt var vi färdas fram i vårt älskade fosterland påminmas vi om .'våra fäders liv och gärnnig. ,böljande sädesf'álten, die djupa, su ' sande furuskogarna, de leende äng derna, gravkullarna och fornmin l men av olika slag tala 'sitt tysta, men lmäktiga språk om'fädernas gär ining. Vår historia ger blad för :blad vittnesbörd om deras arbete. âoch mödor. deras offrande av liv ;och blod för det land. som var de' :ras och för vilket de offrade allt, för att göra det så bra som möjligt ;för de kommande släktena. för o ss. Med vördnad och aktning skola vi ;minnas dem. och i handling väl lförvalta .arvet från dem och med lränta på ränta överlämna det till 1kommande släkten. Det är ett stortlmed ansvar förenat med vårdnaden om* arvet. särskilt i en'tid som vår. dål en ny tid med nyaideal är i var? pa vad förgånget är under fötterna utan tanke på att vårt släkte en dast är en länk i'utvecklingens och släktenas oändliga kedja. Brister en länk brister också hela kedjan. Vi höra intimt samman med de flydda generationerna. och vi äro grenar på samma träd. . Det är mycket från våra fäders tid Och gärningar. som vi dagligen och stundligen se. men stora delar av deras materiella och andliga Må. ra'a /á'd . i rnear'vezi/1 Ödeshögs hembygdsförening bildas på fredag. .De . dande, en tid, då många vilja tramJs vrmtsalla olika skiftenf Mycket av detta. för de olika byg' derna karakteristiska. har samlats i Nordiska museet. på Skansen, i kål :larvalv och magasin i landets' hu. vudstad, till en viss glädje för Stockholmarna och för en och an *nen hembygdens son och dotter, som blir i tillfälle att närmare taga del av. sevärdheterna på ort och ställe. Odiskutabelt höra dock dess ting hemma i deras bygd. De verka .föga tilltalande i en miliö, som ej; *'är deras egen. Minnena från den egna socknen eller det egna håra det höra eivhemma i staden mellan broarna utan i hembygdens egna museum. där de pietetsfullt vårdas av bygdens egna folk som kära och oersättliga minnen från deras fäder, som nu sova sin sista sömn under l den multnade torvan på kyrkogår tden. från vilken fädernas vita kyrka sitt korskrönta torn strävar vmot skyn. 1 Genom hembygdsmuseerna har mycket av den gamla bygdekultu *ren räddats undan förgängelsen. *Kommande släkten komma säkerli gen att bland den nu levande gene rationens insatser mycket högt skat ta bevarandet av det arv. som de utan det nu levande släktets med verkan icke skulle kunnat taga del av' och bevara. Huru kära hålla vi inte de 'gamla släktklenoderna, som vi ha som' minnen från farfars eller farfarsfars tid? Hur oändligt mye: ket kärare skola inte minnena vara för de generationer som komma? Här gäller ”Från fäder har det kommit. 'till tillfullo skaldens ord: . Där skola 'de gamla. kära minnena från fäderna bevaras åt kommande generationer. Där skola vi kunna följa våra fäders gärning i helg och söcken, känna gemenskapen med dem och gemenskap med de, som skola komma. Där skola min nena tala. tala om livets vedermö dorroch livets glädie, tala om en tid, då man levde lyckligt utan vår tids moderna uppfinningar och be kvämligheterren tid. då våra fäder giorde sin insats för vårt väl. Det har varit hos många ett lån ge närt önskemål att i Ödeshög förverkliga tailken Då ett hembygds museum eller hembygdsgård. Sär skilt inom h ntverksföreningen har man hyst ett livligt intresse för sa ken, och som tidigare meddelats beslöt föreningen vid sitt 'senaste sammanträde att taga initiativet till bildandet av en hembygdsförening. Vid sammanträdet framkom förslag om att denna förening borde söka* förvärva ”August i Granlidens” stu. ga, för vilken byggnad nyss utför ligt redogjorts i denna tidning. Hantverksföreningen har nu genom annonser inbiudit alla för bildandet' av en hembygdsförening intresseral de till sammanträde på fredag kl. 8 em. i gamla kommunalrummet i Ö deshög. för att närmare diskutera: lämpligheten av en förenings bil dande och i så fall besluta angåen de verksamheten. Det är givetvis inte bara Ödeshögsbor, som saken gäller. Alla intresserade från närligL gande bygder äro välkomna. Som föredragshållare har man lyckats förvärva Gränna hembygdsföre nings energiske och på området synnerligen välförfarne ordf., gelb, gjutare V. Fong. Vi uppmana på* det livligaste till talrik uppslutning på fredag. Cebe. kultur har blivit tillspillogiven. Verket består. men många av de tekniska hjälpmedel. med vilka ver ketoch livsgärningen utförts, fin nas e_1 mer eller ock hålla de på att forsvmna. Tidens alltid frätande tand har gjort sitt. och resten har bristande Dietet för det som varit, glort srtt till för att förinta de rika ååh] oersättlig? skatterna av vår ma ornamiga landsby ds OCh Pondekultur. Men dess bätfzre finnes an_nu oskattbara värden kvar av minnen fran gångna generationer i form av byggnader, verktyg och V _ y ap: från arbetet i stall och på *10250 1;«›$media och snickareverk .Visthus och ladugård, häng. i hemmets lugna »Nu hiärtan ännu i Norden slåff; söner skall det gå. så länge unga 4 I: emellertid ei glömma den andliga. Pieteten för fädernas' bostäder. hus geråd och verktyg är vacker, men det blir endast ett styckeverk, om liga kulturen med dess egenartade 'och lokalpräglade kynne utgör en betydelsefull del i kulturarvet. Sa gor och sägner, ordspråk och ord stäv. folkmelodier. seder och bruk i helg och vardag. de traditionella ning i bygdens liv. äro alltför vär defullaför att glömmas. Hembygdsmuseet eller hembygds gården är samlingsplatsen för byg För den materiella kulturen få vil man blott tänker på detta. Den and i festerna, som gåvo färg och skiftv dens materiella och andliga kultur. , ! l Hembygdsförening bildad; i Odeshög. Hantverkarnas initiñr lett till resultat; Interimstyrelse tillsatt. På fredagen hade Ödeshögs hant.jäét i verksförening inbjudit intresserade till sammanträde å Gamla kommu nalrummet i Ödeshög för bildande hög med omnejd. Ett förhållande vis stort antal intresserade, huvud sakligen hentverksföreningens med lemmar, hade infunnit sig och hå] sades 'ningens ordf., “ skräddaremästare Wilh. Carlsson. i En hembygdsförenings stora uppgifter. Ordet överlämnades därefter till höll tal., att det knappast finnes nå got\så intressant. som just hem bygdsvården, o, ju mera man sysslar* med den, desto intressantare blir den. Det är, ej några döda ting man umgås med, utan levande ting, som tala sitt tysta språk till oss om fädernasggårning. Hembygds föreningarna äro ett band mellan flydda tider och den nuvarande ti den, och de binda generationerna tillsammans i en gemensam kedja. › Det grundläggande för en före ning är kärlek till arbetet. När vi syssla med de gamla tingen skola vi sända en, tacksamhetens tanke till dem, som' använt desamma. Östgö tajorden är odladined de gamla, järnskodda redskapen, och vi äro rvåra fäder tack skyldiga för det ar bete de med dessa enkla redskap ha iutfört. varje liten sak en kärlek och har ;något att berätta oss. ,nes av den egna traktens historia 'resterna av landsmålet, skrock ocfj sägner, gamla traditioner och mycl i» ›. “' “^ ' r __ ,bygdsförening och omnämnde'där ;av en hembygdsförening för Odesg välkomna av hantverksföret tecknade . ordf i Grännês hembygdeörening› applåder. Till ordf. att leda mötets gelbgjutare V. Fong, som lämnade*förhémdlingar en synnerligen_ klarläggande redoi görelse för hembygdsföreningarnasi arbetsuppgifter.l__ Inledningsvis fram Lund ;den undersökning, som han i egen ›|skap av ledamot i en av hantverks 'Wirsdr ' I fortsättningen berörde tal. de ekonomiska frågorna inom en hem vid huru man i Gränna ordnat den na sak. Som motto för föreningens arbete ville tal. sätta Arthur Haze lius inskrift å Nordiska museet, nämligen ”Känn dig själv”. Hr Fong uppläste därefter några upp_ berättelser ur Gränna' hembygdsförenings samlingar. Kulturminnet i Granliden bör förvärvas. Föredraget mottogs med livliga utsågs ' hr Wilh. Carlsson, som även framförde ett tack 'till föredragshållaren: Hr P. lämnade en redogörelse för föreningen tillsatt kommitté varit med om att utföra rörande förvärv av hr August Anderssons i Gran liden bostadsbyggnad jämte loftbod och portlider, för vilka bvggnader nyligen utförligt redogjorts i den na tidning. Tal. framhöll att en blivande hembygdsförening borde taga hand om detta kulturminne., :Samma ;uppfattning hade samtliga* talare i den rätt livliga diskussio nen, och hr Fong framhöllgattahela 4<Chr /4/2 ' bestående av följande personer: hrr iP. Lund, Järnstad, sammankallan de, 0. L. Tapper, 'Sven Blondell Simon Karlsson och Ola Green med hrr Wilh. Carlsson och John . Ohlsson som suppleanter. Föreningen beslöt att åt den 'ut sedda interimsstyrelsen ge i upp drag, att om den så anser lämpligt, inköpa byggnaderna i Oranliden helt eller delvis samt ordna de eko nomiska förpliktelserna på lämpligt sätt. Vidare fick styrelsen i upp drag att utarbeta förslag till stad gar att behandlas vid ett komman de sammanträde samt att verka för anslutning till.. föreningen. Årsav giften bestämdes till 2 kr. Efter förhandlingarna uppläste hr Fong anteckningar angående Per Brahe d. y. och hans insatser inom Visingsborgs grevskap. li Tanken på en hembygdsförening har alltså blivit förverkligad. Stora och betydelsefulla äro 'de uppgifter som vänta föreningen och i särskilt hög grad dess ledning. Inköp, flytt ning och renovering av hembygds gård är ett stort företag, som krä ver mycket arbete men dessutom stora ekonomiska uppoffringar. På andra platser, där man satt sig en sådan uppgift före, har man ofta lyckats lösa de ekonomiska frågor na genom donationer. Möjligheter na för en förening som denna att erhålla ekonomiskt stöd från det allmännas sida äro så gott som 0 befintliga, och det är väl främst därför man inom just hembygds gårdarnas område finner så många mecenater, som med varm hand gi ,vit sitt betydelsefulla stöd åt arbe tet för bevarandet av de ovärderliga gården är mycket vacker,9vilket isynnerhet gäller loftsiädenhoch portlidret. Det kan göras' något skatter, som ännu finnas kvar av Åvår gamla förnämlige bygdekultur. Även inom denna bygd torde finnas personer, som ha både vilja och I en hembygdsgård vinner , Att lyssna till dess språk kan man lära sig. Vi skola även taga vara på vad som fin verkligt vackert av det, bara det ret noveras. Tal. ansåg det under allal förhållanden vara lämpligt att köpa| möjlighet att stödja föreningen i dess betydelsefulla strävanden. För eningenhar redan från början tagit b ' ' l yggnadema* c event' _ kunde bo'_2 sig före stora arbetsuppgifter, och ningshuset sta kvar till en senarejden behöver så Väl Stöd och H _ ndpunkt i pp *Vmuntran i sin verksamhet. Härefter beslöto de närvarandei enhälligt bildandet av en hembygds förening, vari 16 personer vid till fället antecknade sig som medlem mar. Em interimsstyrelse tillsattes ;_ *Eå' \ "M_ i' ;74.1 ,_Le, . ;.gwi vag:against vyn.. An,. Mrs1=» ;5 har* awkadmlxa'lrü *am"Vi 'IW"wait *Wär :in W556; in: W . lnnnnnnnlünnnnnnnn i nnnnnnlnnl. LOftbod och portlider i Granliden ha inköpts. _ j, 4 l !. n Den vid bildandet av Ödeshögs lhembygdsförening tillsatta interims ;styrelsen erhöll, som tidigare med ldelats, i 'uppdrag att efter eget gott finnande för_ föreningens räkning Vinköpa byggnader hos hr Aug. An idersson i Granliden. På lördagen ,avslutades köpeavtal mellan före ningen och hr Andersson, varvid föreningen inköpte loftsboden och iportlidret jämte diverse gamla in ventarier för ett pris av 1,000'kr. Om så erfordras få byggnaderna 'stå kvar på sin nuvarande plats en tid av ett år framåt, under vilken 'tid säljaren äger rätt nyttja desam ma. Konstituerande samman ' träde" på onsdag. I ' Ödeshögs:hembygdsförening hål Vler på onsdagen sammanträder'i. ' gamla kommunalrummet. Vid sam _manträdet komma stadgar att anta gas varjämte föreningenkonstitue ras. Därjärrite behandlas frågor' an gående verksamheten, 'såsom bygg nadsinköp, ;plats för det blivande Vhembygdsmuseet m. m. Detta sam manträde torde bliva synnerligen betydelsefullt, och föreningen hop pas att samtliga medlemmar skola . :närvaraJ;fDe personer, som ännu A ej tecknatsig som medlemmar böra snarast göra' 'detta hos någon av in terimsstyrelsens medlemmar. “ ' 4 alllmlnnnsnnWJt , nnninnnn jlnnnnlnnsntnnnnls. “1 P ' Irina, Järnstad, förste ordförande. N.. hög§ hembygdsförening höll föreningens , s i l 1 in 6177533174!? på onsdagen konstituerande sam manträde i gamla kommunalrum met. De närvarande hälsades väl komna av interimsstyrelsens ordf., målaremästare P. Lund, Järnstad, varefter till ordförande att leda mö tets förhandlingar valdes skräddare i ,mätare Wilh. Carlsson. Tretton nya medlemmar antecknade sig. Förslag till stadgar föredrogos och 'godkändes med några smärre ändringar. kulturminnen i Ödeshög med om nejd bevaras om och kärleken till hembygden till jväxer. Sitt mål vill föreningen enligt stadgarna nå genom att anordna upplysningsföredrag, utgivandet av broschyrer samt hos enskilda och myndigheter söka vinna beaktande för hembygdsintressena och befräm ja hembygdsforskningen. Förenin gen vill tillvarataga och bevara kul turföremål såsom verktyg och red skap, husgeråd och möbler, vapen,| kläder, prydnadsföremäl, kartor, bilder, skrivna och tryckta handlin gar m. m.“ som i de fall, .då förstö reise eller större förändring hotar natur och kulturföremâl, uppmäta, avbilda och beskriva dessa före för ändringen. ' Årsavgiften bestämdes vid föregå ende sammanträde till 2 kr., vilket beslut kompletterades med att års avgiften för ständig .medlem skall utgöra 30 kr. Hr P. Lund lämnade en redogö relse för inköpet av loftbyggnaden och portlidret i Granliden samt hu ru affären ekonomiskt ordnats. För eningen beslöt enhälligt godkänna de vidtagna åtgärderna, och flera talare framförde sin tacksamhet för vad som åtgjorts i denna sak. V Till styrelse valdes hrr P. Lund; VJärnstad, ordf., Ola Green, kassör, *Carl Bengtsson, sekr., 0. L. Tap per och Simon Karlsson. Backa sand. Till suppleanter utsågos hrr John Olsson och Wilh. Carlsson. Revisorer att granska innevarande års räkenskaper blevo hrr Sven Almberg och Filip Göransson med hr Karl Karlsson som ersättare. Styrelsen erhöll i uppdrag attan skaffa erforderlig _arbetsmateriaL Föreningens namn beStärngehs? till ,Ödeshögs hembygds ochwföihmin \ Enligt stadgarna vill' föreningen verka för att natur och* samt att kunskapen ' l 4. c c; ;7 f' /f/.â nesförening. Hr Lund uppmanade till slut medlemmarna att tillvarata ga allt, som kan vara av intresse för föreningen, och inte låta gamla saker och_ . ting, som kunna vara jvärdefulla,;.förfarasm 5 ,. dig.: 05.0 19735? % Hembygdâvardem ; Divers'eH'spörsmal drthaldle' vid Heullbiygdsnförêiiinigenns sam ' ' ' mantr'äde. Ödeshögs nybildade hembygdsn förening hade i fredag"sf?sammanli träde, vilket leddes av föreningens ordförande, målaremästarel 'P. Lund, Järnstad. Därvid lämnades jen närmare redogörölseñiför 'de igärder, som hi'ttills"'vid'tagits. För i ieningen göakändéwköpet av Somn :marnöjetg och i sariibandn _härmedj jdiskuteradessåväl de_.__ekonomiska iförutsä'ttningarna' som de kom3 'mande arrangemangen på, platsen, ' dansbanans förflyttning,'de nyin ' .köpta byggnadernas placering m.: rn. 'Ordföranden upplystepm, att man hade för avsikt inhämta sakkunn'igt råd av dirijp. Frödin.. Nedflyttningen av Byggnaderna från Granliden bör helstlskêi Vin ter på "Slädföre, och' dearbeten: som' * behöva A utföras, böra :också helst ske på vintern, ' För de när, masti liggande utgifternas ,bestri dande ,beslöts upptaga ,ettjrékrecli › tiv på '3,000 kr. F; ö. bemyndigandes lsty'relsen, att söka ordna'fd'eieko inomiska] angelägenheterna på bä sta sätt._' , ' Vid 'sammanträdet bringades a' ,ven på tal ,inköp av en byggnad ifrån 1600talet 'i Kushult, vilken besitter 'stort kulturhistoriskt: vär de :ochk 'skulle utgöra ett utmärkt *komplement ,i hembygdsgården. ›Önskemålet härom framfördes av* 'olika talare, men varnandearöster lhöjdes öCkSå. mot de svårigheter;' ;som 'därmed skulle_ följa), Vidare, * diskuterades samlandet 'añkulturU föremålfvarvid framhöll's',att man borde söka få så många föremål som möjligt tillgskänks och i an nat fall söka/fäföremälen_depQ; nerade i museet, nns' föreningen nfinge råd att ink'ö'pjä'dem. ' Ord föranden uppmanade medlemmar na att' var på'sitt'håll" till det gäller nu _att.fortsätta_arbe' tet och ej stanna av, sedan starten väl “är gjord. , ' i . . . Förslag hade framkommit om att ändra föreningens namn, så att av detsamma framginge ett något lvidsträçktare verksamhetsområde län blott _och bart Ödeshög. Efter 'en 'stunds överläggning omdoptes således föreningen från »Ödeshögs thembygds och fornminnesföre ning» till »Ödeshögs med omnejd hembygds och fornminnesföre ning».I Vidare gällde det “att .skaf fa den blivande hembygdsgården ett lämpligt namn, men harv'idlag › dryftades inga förslag,.utan§;0rd :na att till årsmötet 'söka få* fram nagramamnförslag_ v "i ' , , W, 77,” .föranden uppmanade medlemmarlikt \ tarmarnüjel; Hembygdsgården 0 i Dzr Otto Frödin har i dag besökt Ödeshög och uppgiort förslag. Dzr Otto Frödin har på onsda gen besökt Sommarnöiet i Ödeshög, varvid han i samråd med hembygds föreningens styrelse uppgiorde för slag till placering av de byggnader, som redan äro inköpta eller som komma att inköpas. Enligt det upp giorda förslaget kommer hembygds gården att placeras framför dansba 63 7.' _aamar ,3 Åc<hr ,/72 'som styrelsen hiadeatt avgrvm 153 | rättelsen godkändes och an. svarsfrihiet beviljades: I ne. dogzörelsen erinras om! före ningens › bildande, stadgarnas antagande mi. m. Under året “hlar träffats preliminärt thal om, för_ iv'ärv av loftbod oc'hl portlider i :Granliden för ett belopp av 1,000 Till hembygdsgård har in. köpts Sommarntöjet för 10,000 kr. ljjçäimte inventarier för 500 kr. Det. 'är styrelsens varma förhoppning, att det nya verksamhetsåret; skall, jgiva ökade möjligheter till fortsatt” 4gott; arbete för de uppgifter före “ningen avser att finäinj'a. . Man diskuterade därpå en del frågor rörande den komman de verksamheten, men 'tiden ricklte även till för en imlp'roviserad döpel. seakt, varvid namnfråg'an rörande Somrmarnöjet slutgiltigt löstes. Hål. danefter heter alltså Sommarnö : jet »Hembygdsgårdem f det namn, varom mötesdeltagarna efter en stunds väljande bland olika namn. förslag enades. I samband med styrelsev'alet be slöt föreningen att utöka antalet styrelseledamötre'r från fem till sju. De förutvarande styrelseledamöter na 0mvaldes, nämligen 'hlrr P. \ deiblivande dispositionerna i Henri ,na att. propagera för anskaffandet ,förening höll på Lund, Järnstad, C. Bengtsson, 01:a Green, 0. L. Tapper och Simon fick i' uppdrag att. på bästa sätt I förbereda denna detalj. Vad åter brygdsgården angår ournämndes i förbigåen'de att en större samlings lok'al i samband med teaterscen och dansib'anan är påtänkt, där olikla sammankomster skulle kunna hållas oberoende av väderlekbn. › Beslöts att 1105' styrelsen för Sit). Alby sparbiank an'hålla om eventu ; Gllt anslag för föreningens: verksamt j het. W , " Till sist uppmanades medlemmar av gamla kulturminnen till hem. lbygdSgården. ' ' Ödeshögs hembygdsfönen'nä', Styrelsen för Ödeshög dnr4 .nejd hemblygds och fornminnes tisdagen sam' .manträde under målarniästare P, Lunds orförandeskap_ Härvid he slöts att låta infordra anbud å; upp» förande av loftsbsoden och portlildret samt 51 dansboaina, varjämte för “loftslloden och prortlidret upprätta des erforderliga arbetsbeskrivnin gar. Dessutom hölls konstituerande * sammanträde. Till föreningens ordf. valdes vid årsmötet hr Lund. Till v. ordf. utsågs nu hf 0. L. Tapper, till kassör hrOla Green, till sekt, Carl Bengtsson. Övrigafunktieonär rer blevo Filip Göransson, v. sekt., Simon Karlsson, bitr, kassör, och nan. Ingången till Sommarnöjet kommer att flyttas ett tiotal meter at soder. Dansbanan förlägges till ;Karlsson Backasand, och till nya! ledamöter 'i styrelsen in'v'aldes 'hirrl Filip Göransson och' C. ]. Johansson., den öppna platsen nedanför pavil ,Jongen _ A . « I samband med besöket besågs den gamla mangårdsbvggnaden i Kushult. Dszrödin ansåg Som ,marnoiet vara en mycket lämplig lplats for hembygdsgården och ut tryckte sin, tillfredsställelse över. det §sátt, varpå föreningens verksamhet ' planerats. . 4 * Till Son samt nyvaldes S. Almberg. Till revisorer nyvaldes hrr Sven R. jo [hansson och' A. Gomer med hr Karl Karlsson som suppleant. Årsavgiften bestämdes till 2 kr. [för manliga medlemmar och r kr. för kvinnliga. Hembygds gården är 'nu det fast» ställda namnet på Sommarnöief. Ödeshögsortens Hembygds. och' fornmtinnesförening höll årsmöte på ,onsdagskvällen '5. Stora Hotellet un. der *målanernästare P. Lunds ord i,förandeskap _Årsrniötet var före. ,ningens första, och detta satte ock Isa sm prägel på den redogörelse; l'for det_ gångna verksamhetsåret, 0'2 ac. usau. '(för de åtgärder, som; vidtagits, vilka också godkändes av föreningen. Vad det kommande arbetet betnaf' 'far framhölls, att så fort tjianliga * väderleksförhållanden 'inträda klorn limer uppförandet av. de hemforslade §'b'yggnaderna från Granliden att. lpåbiön'as. Den goda hjälp, som i Ödeshögslant brukarna 'vid trainspDI' lten lämnat., 'bringades _'1 tacksam erinran. Några vidare inköp! av ,hus till li'emlbrygdsgården .äro viSL :serrligen önskvärda, men måste av banan och hembygdsgårdens hyrning till andra föreningar, .var :föremål för en stunds disk'ussron, ,varjsämte tanken på anslutning till ;något 'högre bem'bygdsvårdande fo. lrum, som kunde ge råd och! väg ledning i" arbetet, dryftadies. vidlag fattades dock* inget beslut. Vidare. om'närnndes* den kommande invigningen_ .av Hembygdsgården, lev. vid midsommar, och s'rymmen styrelsesuprpleanter olmlvaldes:l hrr Ivohn Ohlssonvoch Wllhl Carls I Härefter 'redogjorde ordföranden i 'ekonomiska 'skäl anstå tj. vt Dans. _ ut_ ' C. ]. Johansson, upphördsman. 0 _ Hembygdsgårdens 43 nader' skola nu uppföras. J. Styrelsen för Ödeshögsortens Hembygds och Fornminnesförening 'beslöt vid sammanträde på_ tisdagen att påbörja uppförandet av' de in Uk'öpita gammelbyggnaderna som i 'vintras flyttades till hembygdsgår den. Bland anbudsgivarna antog l styrelsen byggnadsfirman Pettersson 8: Fyhr som nu omedelbart tar 1 itu *med arbetet. Byggnadena sklo ila 'uppföras framför den nuvarande l'pa'viljongen och nedanför berget ;uppföres en ny dansbana. I mid å'somniar sker invigningen av hem bygdsgârden. r .. .›,\_