Artikel

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

L Så har vi då kommit fram till är bl.a. ur ”Anor och minnen* av Ernst Liljedahl, som hade ,icke modet ut rar även manliga i ,lärde dem rida. V Det var lättare, att .t' 7 så ide branta back ha till Oc från Holkab “ _ Som vanligt börjar vi med att inhämta uppgifter från lands ! ,hövvdingens utförliga :redogörel Se till, Kungl Maizzt "om Vägför : 'hållandena från >åIjV1649 (inte 1694 som Try'ekfelsNisse fick det till i förra veckans artikel).' Där nämns att Per Brahe var ”sinnad” att sätta upp en krog vid Sväm. Vidare att det där ifrån är tvåmil till ”Stafwa Gästgifwaregård. . . som hörer H:s Excellth Rijkzdråtzen till, der näst hos ligger ?åstorp, Her *Lars Kagges Frelsse. giveriet Vlanet ,liksom "i_ pr' ten P 0 Warn marchs _vägvisningsbok, tryckt 1709, nämns också Holkaberg. Sannolikt drevs gästgiveri här kontinuerligt till 1850talet. Holkaberg hör till de gästgi vargârdar som är mycket om skrivna. Den hade ett högt an sêende. ,Storhräilogr I boken “Ödeshög genom sek lerna” återges ett gar skildringar från 1800talets Holkaberg. Det med sin far prosten till festlighe terna. 1 ”Några minnesblad” . finns följande , rader: "':,:”_Såsom gästgifvaregård och dertill en af ^ de bästa i Sverige kunde Holka * berg herbergera en hel mängd gäster, så att en stor del af desse 1 var qvar hela tiden och de, som ej hade alltför iång väg hem, res te från och till. . . voro ortens samtliga ständspersoner, unga och gamla, bjudna, och man skulle tro att ett bröllop, som varade fjorton dagar, till slut måste falla sig något enformigt t förgästern men detta var ° y 1 * ChrtstineJoachrmsson skötte. sm del så väl'att kungen, Carl XIV Johan, gärna'stannade där på sina färder. Dåär det dags att återberätta > den lustiga historia vi fick höra av den äldste ,av gästgivargår dens ndvarande invånare, Ivar Andersson, född 1905. Kungen, den förste Bernadot ten på tronen, skulle komma. Husmor, eller om det var kök san, hade gjort i ordning en ål till måltiden. Den stod på sval 'aeF l.ning utomhus. Nä den'kskullei hämtas visade det s' k < ' na_ eller ,hundarna :hade tagl :hand om åt : 'synas : en Ja * “fångades ' . h ' 2 t ”bergsom' kall 1121 v ' . ,egentliga stgiv'ar'gården._ kom farfad'y hi * ner någon gång kring 1890. Det. som 'finns kvar från äldre tid är. endast en gammelstuga. ;Fiyttnång , Den ;. nya vägen togsi *1852; "*Gä'st'giveriets förflyttning , till Sjöberga kanske inte skedde” med en gång, för i Thams be skrivning över länet 1854 upp ges Holkaberg vara gästgivar gården på orten. Men det är ju heller inte säkert att Thams upp gifter var helt färska när han tryckte sin bok. Holkaberg och Sjöberga hade länge samma ägare. Och efter som stallutrymm ha på den nya _svårt att gå, men tycker'att hon: ändå har det bra i huset där hon alltid har bott. Hennes far Oskar _ Hedin köpte stället är 1900. Det var när gästgiveriet upphörde. Hedin var Skomakare, lantbru kare och_ trädgårdsmästare. Han satte nytt liv i den gamla frukt trädgården med ympningar. Det var 400 träd på' den ti den, berättar Greta, som också kan skryta med att hon är den östgöte som bor längst västerut. .ISJober a raiie'rbranten; som:_eftertrrädde Holkaér (som gästgirvei ' klar på 1%50mléz, bor snart: 83åriga GretaiHédin allde es ensam. " mm W m 755' Den garmin gästgivaregárden i Høikaåerg ârukas av Leif och gårastma iearsson, här tillsammans med instnen Jassá , . ca, Camilla och lille Per, sam: LeifsfarivarAndersson.› , 7 ,Från 'gasttgwarizde i _md Hoikaberj "'igelbyggnad' ämm r. Hedins drev också en skohan del i Ödeshög. Mellan 1942 och 1959 brukade Greta själv de tre hektaren åker som hör till Sjö tberga. _Även om Greta Hedin bor in vrd en stor väg så bor hon gans tka isolerad. Men det tycks inte bekomma henne t.ex. att hon 'inte får posten mer än en gång 'i ' ' veckan. (Fast när ordinarie lant brevbäraren tjänstgör brukar hon lämna post varje dag, utan för tjänsten, på vägen hem från , Grän na). Star skiiinad i Det är stor skillnadmellan da gens situation. och den som framgårpå ett g' A nns endast .Jenná ,och Holkaberga. Han flyttade efter att gästgiveriet upphört till Ödeshö ,där han öppnade cafe. Senare flyttade han till H30. So nen Teodor var bosatt på Hol kaberg till 1917, då gården sal des; En dagsresa? › Därmed har vi, ”avverkat” sträckan Krokek Holkaberg/ Sjöberga i vår Känga artikelserie om gästgivargårdarna på sträck an. Enligt de gamla avståndsta bellerna är det en sträcka på 12 mil. Men med våra dagars milhe