Hotellet göms bakom buskrad

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

;vittqmêm DEN H ÖKTÖBER '197: beviljades Jggtmästaxre ise atre eg Eksjö in ensfamü'js ezzkimlästa're cm avseen Sväm *'EI'_ mrnlar N ils iik, för till 7' _IfMvaçnzthlgt fi; [S på Väs 1:17 gg anåplfulçurfo tm Göslta ?är kâräi gällande .JS 000 kr 6119912111751 1:7, golv :best Jñihçllsema: §1; ;3011, Tran Stdm Åby fÖI'Snn'lli “2534 .ÖDe kan *sålädes ej gällde_ HOS .mom andra. :uevlar 3 .att fem ;ibmmunistyrelsen ha får ' avstyc ått få bestämmelsen att ,gäldav'hala nya Ön men får trolig › / denna_ frámátäilan. *ödeshög ' skall vistats: hat :avsh: . >2Lt0riska sk 1a > ”xKQmmen gjd f 0 ndsalxln . _. un' w ex mnevaram e '. ;acksamhet V V › . d sdforisatte stör "Berg 'va'1 Hêrren av: välkom 'Sk ”'*zls'uin :1 :ggr hög brukets; Jskogsbrukét; hgens eller Ianthi råde. 4 \ ;astma'Bladet har ä'ifförra årets stipent' AmmMari Dam, Km grund för v ut' 'fáckastknlám sjatätsñáe. skapliga linje .förra x :lrtackade.. sommaren arbetade 11 'som in \ gård'm' för att få fm 0*ånv blev . › › U _ , _ . . hon Skulle kunna. stl: : till Bäst högg torg utgjort en dyster anblic Datam'ika, Hçtell Carlstroms fasad har aldng vant ämnad att ge Förra hösten sökte h« hamns ulantliushånskc hzvcrmrtfiçk höra om stil' han' det. mt kom de ;jam reder i liv åt bilden av Ödeshögsmcentrmm Segan_ byggnaden stängdesför alla utém gyqua har anblicken : "'"^ inte blivit mer upplyftartqk §61_ ggn som har befulmit'iig på torget. ' " Nu biirrdet Lite bättreändå; AI :mkvä'm .i t 7 (påatt regn, is'ochivin Berg' del .dar med ' *gemensamma ansträng Pengar Mngmgñck I; malde aula nmlgarltsk'au förvandla ;byggnaden . .Batmaljh m till en'gruáhög hapkommunen be I'Lgelse för slutat gömma fasaden bakom en '[1 Gud. v rad med buskarL. : _En_ gräsmatta " i, » , ; 115111921" Påattqnläggas och trottoa rmwsna _, › › x » _ 'tänkt be_ På fredagen avtaclu (1435 I fabit'kstngiñ'fore N ssen :efter sin tid › :1:: låânåsfåiâ av kyrko_ som chef för Fb'renade\Fapüksverkeils'tv tteri iodeshög. DGn t 3 * 3 , '5 _ 1 som pre_ befattninan har han in Chi/ligt 'gédanVQ/,ifaugusü *1962 då han äåäztfoiáçuStirååaåt .t i 1 Joh efterträdde Bo Nyberg :vid\amäggxgixigenusom staxtgdes 1958. fickan, ' ' lät vitgbpv ' I] musikdi_ Just när han tillträdde .höxjja 1"”.attflköraäir'x 'kVitlllgskiftet ' ;smälta °°* ledning som inte hade funnits tidigare. ' V :Zttsofforiskwg . : P Ger? . gaan av hotellbygg 'naden och buskvradezg. . De sist _ :nämnda blir; Välityväxrr litet för zágaiörfuátft .dölja fasaden helt_ Kanáke hadedet varit lika braatt plantet'ájträd tt måttet. ;På Vissg håll? tyg ' jugt ex att' devtf'är vackeft med IAImar. . _' I .c DG Utför' Nu har :företaget ett 80tal .51:15 01"* R; si 'tät ggg'snálj1ndé_tt, ordf :1 :ätt Tack Stämer plus extraparsonal'i Ö/Qtés4 Skyd “ikommtittégn Samt rdrift' TiCltnfyrmç'åjt hög", (mh tvättkapaciteten har värnsleøaTCa *Han .var föräld'raf :Jek'äneilsen ökat att man :nu ka dig' av cirka 65 ton per vecka 1 Tacksä :Mycket har _förändr' 5551;:an ' ytlemus _av samt' leden: gt' i nykterhetsnämnu i l i qyêyfpisnämtd. an 313.116 hösg på de här åre , säga . I W áft vara, pfetsij Nissen, och jag v't påstå att det dant u' ödxeghögs jonsiCIub; 4 _ H ' qhüp . i'm*Ida med är till det båttxgê jag kom "Nät" herr Nyss › nu 45 år, L' _ i HV hr hit tyckte jag* det inte fans en länunarr ödeshög göx 13211 tigt för I 7 › w \ 76113. bag' andra. gata. asfalterad. Det har att tilll/bräda, en Miknat ,då befatt F › o" . *us'ik'direk' varit ett mycket gott samarbete ning vid Tvätteriet i_ lmö där n amlhenoüscr p 58 av N med personalen., framhåller' han kommer han att leda en *Flagga A v 1 .v . r dr 311* Jesus vidare, och det måste det vara ning med dubbelt så åttor kapaci _ najs'fall H 1. 3:a Helt" för att man skall uppnå. ett gott tet. I sttnmamd mådT.dsåiietf På söndagén .awed fru: semi 1, ha? ;lar resuuat' > > En 'mnlasgnngen l 0 ,.öt 1.? Johansson, Ödeshög. TTrm Vm 'tätt a es . . __g M cm_ . »14han A44' 4.:" .A .p