Sväms socken

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

w) f" “7 LH” 4 ( . Qcc/“Nr 52.5%* "Hur Stor var Sväms socken? \ På kort tid har f11.'mag. Thors ten Andersson, Uppsala. lyckats sprida ljus_ över ' några hittills oklara ortnamn i östergötland, ae nast några sjönamn Tolent. Tol_ För' hans' försvunna sjön 'och liknande. forskningar om_ den socknen Svätn ' redogjordes nyll' 'gen 1 Correspondenten. j ooh .Bygd 1958 “uppställer _han frå_ gel. Vad. omfattade' den medeltida' 'socknen'Sväm i Östergötland och försöker' också att med hjälpen' I Namn gamla _handlingar ge _SVáhZ[iâkfrjø \_ _ U ' ' ' l'u' Det är känt 'att kung Magnus och drottning Blanka '1 maj 1346 testamenterade "swaem i' öthls'g högh eokn" till det kloster som de och deras afvlngär' skulle bygga_ 1 Vadstenaf Emerson] det ocksä'rär känt att 'LareUlfsmn och 111ng Annndsdotter 1318 hade i skänkt Svä'ms kyrka ett örtugsland i går' den 'Qllnum l socknen Akrar, ' är det tydligt. att_ Sväm någon gång' mellan dessa _årtal nade_ 'mistat _sln rang oçh värdighet_ av _socken_ Styffe har närajvjoragit den_ slotg satsen. 'att'hela socknen införli vats med Ödeshög. Namnformen' na Ollnum och Akrar ärntyvärr 11:' to identifierade. \ * : IKemmararklvet föl'eIiommer namnet Swenbowadh som namn på,ett betydligt större omrâdeän byn Sväm. I en handling med_ ru briken Årliga Rentan ;vtáff .alt Hoffz län pro Anno domlnj '1543. finns en marginalantecknlng, av vilken det framgår. att de 32 kro noböndeyna" l* SueanWnda *inte brukade 'hålla häradshästar. “Fog den brukade nämligen hålla land boslämma med _dem_ Namnet SWenbowadh, 'dvsy Svänioornas vad, 'finns'också l ett'5dokument från “1539. '_Thorsten Andersson flnnerl det tydligt, 'att byn* _Sväm vid denna __tid hörde'tlll ödeshög, men att _SWo'enboWaclh"va:w namnet på ett stort'område. Län'gst norr ut 1 detta område låg Sväm, Ers' tOrp, Mark, StockserYd ooh Krå keryd 1 Ödeshög. 'Men till Swenbo wadh hörde också _heIa södra de len: gif'so'Aby'inéd menyerna: n'émo, ' Bro,' __Kvarnryd. Sjögård obrljiao'nkahoxa*läñäsü “nom 'nu de nuvarande soékn'aána' Ödeshög' ochSt. Åby hörde =;ett _GGtal går» darl och byar 1 detj'omráde som kallades Sw'enbonfádh, och detta ornljdde_ omfattade'joélgqå _ 'gårdarna Slangeryd,' Ekeberg, i Trehörna. Hä'gnä och_ 'nun'i nüvärendo Tre' hörnansooken. Denne bildades 'på ; 16407talét. och_'sgz'iün'gnaáttéé 'av' de lar. 'av St." Aby, Llndeiåá och' Så by socknen_ Swenbowadh var allt så ett stort. förvaltningsområde. betydllgç_stö;r'a än 'någon av de socknar. i vilka det uppgick. Sañ * nollkt var SwenboWádh identiskt med den medeltida socknen Sväm, som alltså var Ten ren 'skogsbygd Var låg då Sväms kyrka? I själ va verket vet vllngentlng mer än . att den enrrgángfanne. _ Det finns en tradition, s'orn kan följas åt minstone ett par generationer till baka. Enligt denna skullekyrkan hä legat; längst_ 'l '.n'ori 'på byn Siräms område. Det finns emeller tid lnga som helsttbevls för den .ha tradition. 'ochl'fråg'an om kyr kans läge torde, väl. aldrig få na gon :lösningf konstaterar. ”Thors ten Andersson som avslutning på sin uppsats. \ . E A!" _ [Elf3(7) ;Meg