Alvastra pålbyggnad äldre än pyramiderna

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

D Av LEIF BLOM/TI' Ett par' sekler innan egyptierna började bygga sina pyramider och när sumererna var i färd med att uppfinna skriftspråket » då byggde östgötarnn sin pålbyggnad. Femtusen år gammal är Alvastrn pálbyggnad unik i Norlleuropa. Tre tusen år före Kristus bod de ett stenåldersfolk i området mellan Vättern och Tåkern i Östergötland. Boskapen hölls i god ordnin'g och betade på iord ningstäilda g'räsområden. De boende var bönder som odlade vete men också jägare. Jaktmarkema var utmärkte » stora lövskogar, träsk och âar. Där jagades älg, rådjur, björn. varg, 10 och en annan nu utdöd vildkatt. Fågeljakten gav trans, morkulla, tjäder och sångsvan, och fisket gädda, bra xen och mal. Kungsörnen jagades nog mest för fji'iderdräkben. Magiskt plats? Stenåldersfolket hade sina bo platser runt en säregen källmyr, där grundvattnet står under tryck och vattnet portar upp i små fontäner. Arbetet/Söndag 5 april 1992 Unika "svenska fynd från stenåldern tvärs över myren, som till slut täckte en yta' av cirka 1 000 kvadratmeter med golv, palissa der och tunna väggar. I pâlverket lagades mat vid eldstäder. Det hände att man smorde kråset med en morkulla som förrätt, och huvudrätten var ofta helstekt kronhjort som run dades av med smultron eller hasselnötter. Detta sköljdes sannolikt ned med jäst äppel saft. Hur kan man då veta allt detta som hände för 5 000 år sedan? I början av detta sekel skulle man bygga ett villaområde i Al vastratrakben. Marken såg sank ut och man beslöt att göra markprover. Vid grävningama fick man upp trä och benrester och strax var den första arkeo logen på plats. Ensamt i norra Europa Med pålbyggnader menas vanli gen byggnader som står på på lar över en vattenyta. Sådana är vanliga över hela världen. Kanske ansågs pintsen ma gisk av stenåldersfolket. I alla fall byggdes i etapper en Spång \\\.\tt§<§:\t\ VAT TIch \ \' \ \\\\§\>th\\\> §\\\\X§V 7/ \ \ få". ?Eyw Mig [b 3:7 \ \ \. \\ “l 1;/ \\\\> I' ,ajg x\\\\§<§>/w . :mt .\ Jin bevarad o En 5000 år garmna/ svensk och östgäte, användes som begravningsp/ats. vor/mm historin när det Foto: lllKSANl |KVAlllFÅMnFl Fl lmitten av 1800talet upptäck det i Zurichsjön var extremt hitta en * Alvastra pålbyggnad, __ __ te man det första europeiska lågt. Sedan dess har ett hundra På grund av fuktigheten och ü 'Då/byggnaden UppfäCkws 3” stl/Oka sader om den kända pålverket som plötsligt visade tal upptäckts i alpområdet, men sym,mm som bildas i mymn har fågelsjön Tákern. sig ovanför ytan när vattenstån norr om Alperna har man bara pålverket bevarats nästan som Arbetet/Söndag §3 ;spa ii H33?) % Fulda/7 mrh syror/m från lny/en /mr bevarat ,nä/vallcet näs tan som mot såg ut när .sfenå/dersl'n//ret /ämnade det för 5000 år sedan. rum' RIKS/ÄNiIKVARiEÃMBETET. W Ali/astra ;nå/byggnad som den såg ut fri/ngn! V/'d en av de förs ta UIQ/*å w ungarna. stenåirlerafoikut lñmnnrip det. Med mmionw nmtmior har (in väibevm'ariv .'?im'imrnn (iniomis till 3 000 år fiirr* Kristus, Gissningnrnn har varit många men nu är forskarna ganska säkra på att hnla pñlverkni tjä nade som en lwlipiais, Rester av bränt spannmål och tvoeggnde stridsyxor hur hittats. Yxan nn vändes nog into i Girid utan var ett ceremoninili vnpnn. Om dPi vittnar de nliniuiyryxnr i häm stgn som hittills, 40 kg hemmenr I'Ãansim hrñmiv man Spnnnmåi och kiiit som nfim* iiil gudarna för att få häiiw skön] och iväiil'c' jakt" Måhända him' stulnmmus _vn,lingzn' nppmgna blund _jåi» garna vid PH cpm'inll ('mmwmi Klart iir :111 man bara briimiv Fn de] av mnlvn, Klylmrln hit käppar iylinr på :til man imi Stekie lmnimp mrh _ini<1|›yio, vil" kat över 40 inn. iwnresii'z m'li til* kn 100 PidiEiil'liHr vittnar mn, Sveriges äldsta triikäri har hitrr inta i pñixmriwi, liksom (inn äidsia repiviiun. ;in Tum: RIKS/'XW HKVARIEÃMBETF . Om man, moi miwnlogvrnns fin'mmiun, bodde* i pålverixei, så var rim inte året runt. Källmy H'H måste ha varit en Sällsynt ouäslvänlig plats under vintrar NFL EMM/12 är som kulipinis även* gick pålvprket lill nu bli begrav ningspials. Sienåldersfoilmt bo» gmvde sinn döda på plnlifm'nmr uppbm'nn av páiar. iinlø uigråivi Utvärderinan av den senaste Him'ñvningen på iSiTilimlvt när går (nrti'mnnde. i)an lmidvs m' ;univmmrMats l” Mnlnwr m'li har bland nnnzli rvsnltm'ut i Iw'! (inkinrszwhnmiiingar' ;w i'Ihim During m'h Finns Hrnwnil. Pålvc'riwis är ännu inin iiril nlmlivi. i'inrnimnm 'finlm' på nya ninimior m'h ny mixniir IM* turiqhvr RUIII iyr'km: hitta iii] pål vvrlwi får Lills vidm'n stirra ni övr'i' r'n snnk äng. F'rårmeli ell. pnr spremnde pinnar Och en Svåriydd infnrinaiimmtavla finns inget som pånnimmr Om ;HI här vilar ett minan från clxm'ulriersi'niiøm. M. M' MALMOMÖIEF Mnimii liiirniilm. Muminwm civil '? npvil WU? 9% EE Mmi Häriuuuiut RUNE A üERåSQê Hr» 1 a'lwm :U7S: "nr/r, Trrl'ølmrp i” HE AS FIåQMER Finnnvmun ååüüä PAÄMSHERNÄ "nll'nlñr'rliir' BENGT Hmm “Jil wrimf ü \ Å SAMMN Vu r lisvlrrt'tr'ru r 0 WEBBM Finn nxrniniKn'r ihInulllmimr: “Am CWALLMJÖMWÅ KI» r vimqu/önnniv S]ll5|*l*ll.$,rll HnanvIvknmmmr n 3535 FEQM 'Siw/i l'l'lll4 Hip. 'i I in'lvi Iliijrllu uril iuimnmliun hun I'v |r."vi|:m h :in MninliiMiilM. imnnml i'hqgimiln. ”411 51.17.” Vi livHvimvlj ili'li'lhll (NHL/IW; ”ii 1|\ "H" ii. [NI i'l'ilnpurznnuil si. I!!'1[liill'«'l|.\'l H31 I›Hj.u.›n.u iii' lirim: i tion m lininn in* initlnnv Im iVIiHIIIIIIN'I.