Sågardag i Hässlevadet gav prima golvplank_urklipp

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sågardag i Hässlevade . 1;' i' Det har varit vårsågardag i Hässlevadet, Rök. Vattnet släpptes ut Från dammen och drev den gamla ramsågen. Och därmed Hok man prima golvplagk till hem bygdsgården i Odeshög. Vid sågardagen gav f d skolche fen Roland Hagberg historiska till bakablickar om bygden och omvärlden. Och några tiotal meter från sågen satte Röks torpinventea rare upp den första skylten över de torp man funnit. Det gällde i detta fall anbero. Besökarna välkomnades av Jan Johansson, Eknäs, Odeshög som sedan länge är verksam i sågardar gens arrangör, Odeshögs hem bygdsförening, och primus motor för sågningen i Hässlevadet. Han gav en kort historik om sågen. Innan den kom till fanns en kvarn, en karta visar att man så tidigt som 1704 malt med vatten kraft här. Sågen som sedermera anlades drevs fram till 1936 med vattenhjul som då ersattes med en tnrbin. Fram till 1958 sågades det i Ilässlevadel, numera blott vid de _IF " _ _da.HFI ' .| .I i l .__._.......tü' ,.:. . v. 'Ip:nn: 1: ___..1 tgav prima golvplank 5_ I I _i_ l . _ . I .|' . hH IF Det var många aktiviteter på sågnrdngen r' Hässievndet, Rök. så gdagar som hembygdsföreningen ordnar. Framlidne ägaren av Sättra gård, Herbert Gustavsson, var dock mån om att hålla sågen i gång. Nu har hembygdsföreningen ett 25årigt nyttjandeavtal med ägaren Paula Hamilton, där en avtalspunkt är att föreningen ordnar sågardagar. Så startade sågningen. Som van ligt skänktes virket av någon i trak ten, denna gång av Greger och SvenGöran Jonsson i Tjurtorp. Ramsågen ställdes in för att ta fram golvplank som skulle användas för att reparera hemby gtls gården. Roland Hagberg berättade or bygdens historia de senaste århun dradena. Bl a nämnde han mång av de släkter som ägt Sättra gån eller haft anknytning till den. P 1800talet fanns här 18 torp. På sågardagen utdelades två tav lor av Ragnar Gomer. Grege Johansson ñek den ena för timme och körning. Den andra fick Inge mar Jakobsson som representerad ett företag i östra Tyskland son skänkt sågklingor till den gamla ramsågen. 1h nn; DAVIDSSUh