Önskemål

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

'Qi/u rm Lokalredaktör: Arvid Goméi'." Telefon .28. E industriella önskemål * :i 'Qç_lg_shög. Motion i fullmäktige om åtgärder ?för ett 11 * till samhället. Municipalfnllmäktige i ödeshög sammanträdde på tisdagen under lanisfiskal E. Holmstedzts ordföran deskap. Vid. förhandlingarnas börw jan hälsades .den nye ledamoten, hr Rudolf Sundin, som efterträtt avlid ne 0. L. Tapper, välkommen i full mäktige. , Den särskilda, gatukommittán rap porterade beträffande Klubbgatan, att densamma nödtorftigt iordning' ställts, varvid: bl. a.. en del fyllnade arbeten Verkställts. Fullmäktige 1:e slöto godkänna de företagna åtgär derna .och beslutade dessutom upp droga åt municipalnáimnden att i e gen regi fortsätta iondniiigetällanrdet av .ca mia, gata 'till 7 meters bredd, där så ske kan. och att inlösn härför erforderlig gatamark, bl. a. 'från ('5 (IesHügs Gntugård '21 4:75 pr kvm. Kommittén. för vattenledning till Drottning'vägen meddelade i sin ut ledning, att kostnaderna beräknas till 3.000 kr. och att inkomsten av anläggningen skulle belöpn sig på czn. 45 kr. pr Fullmäktige beslö to bordlägga ärendet för utredning i samband med frågan om vatten lelning i Åerydsga'tan. Flån vägförvsltningen förelåg l*a2ns?zällnin.g om avloppsleclning till den. planerade garagebyggnaden vid. ödeskogs hållstnll. Fullmäktige be .såöto i anledning härav uppdraga åt municipalniimnden att efter utred ning i ärendet lämna vâigfürvait ningen 'tesked Frågan om 'arvode till vikarieran \ Kyrkofuilmäktige vakmm de polismän behandlades, mäktige' bes lan de er utökas med v lägg. Förslaget ningrstider sön kändes. Municipoelnämndenrs ppmuntm. inflyttningen varvid. full lo'to, att det hittills gäl vodet, 10 kr. pr dag. skulle eclerbörligt dyrtidstill om apotekens stäng och helgdagar god ord'fö man de, hr Carl Aug. GustafoSon, meddelade, att det; numera, fa. vattenmiiitare. kände municipalnämnliens att intill dess erhåller d Var svårt att anskaf Fullmäkige god åtgärd: vattenmätare kunna ebitera efter rumstaxa.. Slutligen diskuterade fullmäktige önskemål et om ytterligare industri" ers förläggande till' Ödeshög. Motio nären, h] höll att Halvar Andersson, fram samhället borde driva lämp lig propaganda, samt. hänvisade till hu : många. an dra. samhällen och städer genom att framhålla, de loke la föruts önskeede cipalfuul'Imäktige ej är borde :dock initiativet ' Förfrågningar ha tidigare if rån. ättningarna sökte; erhålla industrier. Även. om muni råi tt forum komma där» gjorts från industrihåll, omr förläg g'ande av fabriker till ödeshög. och kunde tillmöteso'ående visas genom: subvention i n säkert att få. l lagda till. samhället. I ågon form' girige .det ampliga. industrier för less'a Syn punkter inst.:'imde lir Axel Samuels son, Eric Oscarsson och Olof Frid lundh; Något beslut för du.an kun de ej fattas, mer vid senare sammanträde. familienotiser Lysning Mute...nn men frågan. återkom u .. Glock/LL JFÖ ONSDAGEN DEN Människans För rag i Ödeshö av kommer[där Karl La 'som än i öde:hög .besok ies på tis age av kommeniör Karl Larsson, so I :en föredrog vid kväl lens möte i fia.lokalen En rätt; tal_ rik 'publil lia'e infunnit sig. nison sång hölls välkomst anföran e av ka ten Marta Lars» son och soloeång u: *öncles av sträng musikont Gunnel J Lansson. Kom mendör Larsson talanr därefter över ämnet »Människans ödestimma» och påpekade inledningsvis, att mänsk ligheten fått sin ödesfråga. genom atomenergin. Att vetenskapsmännen har vår pianot i sin hal.Li utgör en .skrämmande framtid. Tal. omnämn de även Einsteins: upprop: om en fond att sprida. kunskap oi arom tomhens skadeverkningar. Vidare berörr tal. 'de senare åre s olyckor; Hitler "r visserligen ("d men ej hans ann. Till olyck .na här också de stora 1" kförflyt ingar som före kommit, me hist ien visar att man ej kan ginn o folk hemlösa. Stats männen l.: " in botbänk. Ytterst i dens olyckor på vare ;Tri sig nazism eller k nmunism utan påfatt vi kommit l:o t från de tio Guds _buiz Det L'eliöv självkontrüll. Vår kultur kanske ej r bestående. ty många andra, kulture' h gått? under. Föräldrarna ha ett “Ort _an' svar för de ungas fosrtr och liv*3e inställni g, ty förâi aarvet spelar en stor r ll. Till slit omnänmde Själens tid' ”tim a och citerade ln lze'lorclet »I T om I hören linne röst så förhå'nrl' "gedra hjärtan» velatning' på mötet sjöngs unisont »Så tag nu mina hiinder.» m M Åhlin.. . mgUUH