Industrilokaler och andra byggnader i Ödeshög

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Svante Bergqvist Kommunkontoret 59980 Ödeshög Som svar på Din förfrågan ang gamla industrilokaler noteras följande: 1860 Magasinsbyggnad i Hästholmens hamn. I dag sommarcafé, toaletter. Vikingteatern höll till här för några år sedan. Östergötlands lantbruksmuseum har 1996 lokaler här. 1860 Kvarnen i Nykvarn. Ej i drift i dag. Kroxeryds såg är ännu i drift. 1862 Ödeshögs församlings Sparbank, går omkull 1865. 1862 Provinsialläkardistrikt inrättas med läkarbostad och apotek i Backasand. 1865 Apotekslokaler inrättas i huset nedanför Sockenstugan i Ödeshög. 1866 Ålderdomshem bygges på skoltomten i Ödeshög. Revs i samband med skolbygget av Fridtuv Bergsskolan. 1869 Gamla telegrafen och hamnvaktsstugan i Hästholmen. Bägge husen finns kvar 1996. 1870 Hästholmens gästgivargård med flygelbyggnad. I dag inrymmer det dataföretaget Lönespecialisten. Ödeshögs gästgivargård är riven. St Åby gästgivargård är riven. Boets gästgivargård är riven. Holkabergs gästgivergård står kvar på gården men 1852 flyttades gästgiveriet till Sjöberga där lokalerna finns kvar. 1870 Ödeshögs riddargård 1:63, Sanna, Storgatan 29, Elin Fredrikssons Modeaffär. Huset är i dag bostad. 1870 Ålderdomshemmet Rosenlund med 16 pensionärsrum bygges i Backasand. Rivet. 1872 Henrikslund vid Smedjegatan smeden Otto Karlsson, Smidesverkstad och hovslageri. Smedjan finns kvar. 1875 Ålderdomshem bygges i Hedaslätt med 3 rum. I dag ??? 1875 Ålderdomshem bygges i V Tollstad, Rödingen. I dag bostad och bespisningslokal. 1877 St Åby kvarn och 1928 träsåg. Nedbrunnen. 1878 Bränneriet vid Kullen brinner ner under mystiska omständigheter. 1880 Stora Hotellet bygges i Ödeshög vid Storgatan. I dag Axéns affär. 1880 Centrumhuset i Ödeshög bygges med flera affärer och bostäder. innehåller bl a Kullerstrands idag. 1. 884 Torvfabrik byggs på Dags mosse. Brann 1914. En ny fabrik byggdes upp. 1996 en torvfabrik för både strö och bränntorv. 1887 Riddargårdens ladugård på Tresnibben rives. Tomten är ännu obebyggd vid StorgatanHär hölls några år marknad. 1888 Järnvägen FågelstadVadstenaÖdeshög är färdig. Stationshus fanns i Ödeshög och Hästholmen samt mindre stationer på övriga hållplatser. Stationshusen i Ödeshög och Hästholmen är rivna. Några år bostad. magasin och lokstallar finns kvar. 1894 Lysings härads folkbank som senare gick upp i Sydsvenska banken. 1884 Karl Löfs Speceri och diverseaffar blir 1986 ICA. Affären låg i Gaugården, som är riven. Ett nytt bostadshus i kyrkbacken ligger på platsen. 1889 Ormäs bränneri brinner. 1889 Postkontoret flyttas från Backasand till Ödeshög. 1890 ca J ärnvägshotellet i Hästholmen som senare blir Vätterhästen. Håller fortfarande öppet. 1892 Regelbunden båttrafik mellan Hjo och Hästholmen med ångfartyget TrafikBåten tog 250 passagerare i 3 olika klasser. Trafiken lades ner 1959. 1892 Ombergs Turisthotell uppföres. Totalförstörs i brand 1912. Återuppbygges 1,914. Fortfarande kan man njuta av god mat och underbar utsikt. Rumsstandarden något gammalmodig. 1894 AB Emil Johansson J ämhandel vid torget. Jämhandeln lades ner 1964. Norrbys skohandel i lokalerna. 1995 såldes skoaffaren och huset till ny skohandlare. 1900 Bröderna Gustafsson MöbelSnickeri på Smedjegatan 1900 En reparationsverkstad startas, blir Ödeshögs Gjuteri, Palm & Co med Oskar och Axel Andersson som initiativtagare. De börjar med 5 man och blir 45, huvudsakligen gjuteriarbeten. 1916 ombildas företaget till aktiebolag och blir Ödeshögs gjuteri oc mekaniska verkstad i konkurs 1922, Företaget ombildas till Ödeshögs Gj uteri & Mekaniska verkstads Nya AB med ny konkurs. 1931 blir Gunnar Johansson med i företaget, 1933 VD med en enorm expansion tack vare behovet av bl a bandtransportörer. 1938 skulle företaget flytta till Vadstena men stannar kvar efter borgensåtaganden från kommunen. 1942 antogs firmanamnet Ödeshögsverken AB. År 1939 bygges ny verkstadslokal, plåtslageriverkstad bygges 1944 och gjuteriet ombygges 1947. 1951 Övertager disponent Lennart Sten företaget efter sin far. Som mest synes företaget haft 170 anställda. 1966 säljes företaget till investmentbolaget Säweån och det gamla gjuteriet lägges ner. 1969 säljes företaget till ASEA och olika intressenter spelar på lokaliseringsbidragsinstrumentet. Fabrikör Erik Svensson köper Ödeshögsverkens firmanamn och säljer till Invest AB. Kristinehamn. 1979 flyttar Ödeshögs Möbelkompani in i gamla Snickerifabrikens lokaler och Husqvarna Motorcyklar i vissa delar av lokalerna. 1981 såldes ånyo till någon i Norrköping tror jag. 1982 bygger Ödeshögsverken AB nya större och ändamånsenli ga lokaler med Yngve Kennemyr som VD, 3200 kvm, returpapperssortering och källsortering är nu på modet. 1984 köper Wahlqvist de nya lokalerna och de två företagen samutnyttjar lokalerna. 1988 utvidgar man. Vad jag vet finns lediga lokaler i de lämnade fabrikslokalerna. AMSutbildning förekommer där bl.a. I de äldsta gjuterilokalerna flyttar AB Lundell och Co in bl a med Traktorservice och den gamla kontorsbyggnaden flyttas till Öninge för att bli sommarstuga. 1900 Av de tio gårdar, som låg kvar i Ödeshögs by efter laga skiftet finns fortfarande Södergården, Skattegården, Lillgården och Klockargårdens huvudbyggnader kvar som bostäder. Skattegårdens ladugård utmed Smedjegatan står i stort sett tom, förrådsbyggnad. Av de utflyttade gårdarna användes Brännegårdens ladugård till häststall och en av skattegårdarnas ladugård skall rivas, tidigare använd till reparationsverkstad. 1903 Backasands Möbelfabrik senare Nordiska Möbelfabriken startar i Åby Norrgårds mejeri. Tillverkningen bestod av möbler och byggnadsinredningar samt träförädling i mindre skala. År 1905 uppföres en tvåvåningsbyggnad på nuvarande tomten i trä, År 1906, tredjedag påsk, brann denna byggnad ned till grunden. År 1907 uppföres en ny en och halvplans fabriksbyggnad av tegel, som är grundstommen i den nuvarande fabriken, uppförd lite längre ner mot J utegården än tidigare. Trägolv och tak skapar vissa problem med brandmyndigheter i dag. År 1917 ombildas bolaget till AB Backasands Möbelfabrik med huvudkontor i Linköping. År 1919 ombildas det ånyo med bl a CF. Rittfeldt och fabrikör Löfmg från Tibro. År 1942 upplöses bolaget då fabriken säljes till ett familjebolag med RaskAnderssen som disponent och Margaretha Rask Anderssen som direktör. År 194445 företages en större ombyggnad av fabrikslokalerna, men fortfarande trägolv och trätak. Möbeltillverkningen gick bra med främst kontors och radiomöbler. År 1948 förvärvar disponent KarlAxel Rittfeldt Blikstorp företaget . År 1978 övertog PG. Bremer, anställd i företaget sedan 1944, ledarskapet. Legotillverkning av kontors och hemmamöbler stod på programmet. 1987 övertager Arne Holmgren och Åke Tömström, Åtvidaberg, företaget, nu med ca 20 anställda. Företaget har gott i konkurs 1993 men går vidare. Utrymme borde finnas i de gamla verkstadslokalerna. En gammal lagerlokal finnes också. 1905 Ödeshögs Snickerifabn'k startar vid J ärnvägsområdet. Ångmaskinen finns nu i Hembygdsgården i det nyuppförda ångmaskinshuset. F abrikslokalerna tillbygges 1967. Byggnadsinredningar är företagets specialitet. Företaget lades ner på 1960 talet.ÖdeshÖgsverken m fl köper lokalerna. Kommunen får gå emellan. Ödeshögs Möbelkompani ilyttadel985 in i lokalerna, där de fortfarande är verksamma. 1906 Ödeshögs Möbelfabrik grundas av fabrikör Ernst Karlsson, tre man sysselsattes. Verkstadslokalen var mycket liten. Ur den lilla verkstaden vid Smedjegatan har växt fram en ansenlig möbelfabrik med som mest 30 anställda. Beställningsmöbler tillverkades t ex till sjukhus och allmänna inrättningar. Sönema Gunnar, Sven och Nils Kaj ling övertar produktionen. Driften centraliseras och möbler tillverkas i stora serier. År 1944 registreras firman Kajlings Möbler. År 1946 öppnar bröderna möbelaffar i de gamla hållstallarna intill fabriken. År 1974 återstod möbelaffaren, som vuxit sig så stor att sönerna var nöjda med den verksamheten. Fabriken lägges ner. År 1982 nedlades affären Kajlings Möbler. År 1983 på sommaren öppnade Hantverkshuset Johanna i de gamla industri och försäljningslokalerna. Efter ca 10talet är lades Hantverkshuset ner av ekonomiska skäl. Lokalerna har hyrts av studieförbundet Medborgarskolan, försäljningslokal, bamklädesförsäljning men står nu tomma. 1906 Kooperativa föreningen Framåt startar i Ödeshög men hade så stora ekonomiska svårigheter att brottas med att den upphörde 1912. År 1920 bildas Ödeshögs hushållsförening. Den 10 maj 1924 öppnar butiken i Fridebo vid torget. År 1934 kunde föreningen underteckna kontraktet på sin egen fastighet vid Storgatan och i samband med detta bytte föreningen namn till Ödeshögs konsumtionsförening. S.A. Lovén som ägde tomten flyttar sitt hus in i trädgården, där det fortfarande ligger] juli 1936 invigs konsumlokalen och i slutet av 1947 flyttar man in med ytterligare en butik i HSBhuset vid Kungsplan och fastigheten vid Storgatan tillbygges. År 1963 lägges butiken på Mjölbyvägen ner och övergår i privat närbutiksverksamhet. 1914 Andelsmejeri startar vid järnvägsstationen i Ödeshög. År 1925 såldes till mjölkcentralen, som sedermera utlokaliserat från kommunen. År 1956 lägges mejeriet ner och mjölken skjutsas till Väderstad. Vid kvarnbranden skadades huset. Fricks industrier flyttar in. Bygger nya lokaler. nedlagt. l övervåningen inredes bostäder av byggmästare Ivar Lundin. I dag ?21' 1918 Ödeshögs Möbelkompani upa startar i Ödeshög i lokaler som byggt 1914. Rörelsen hade drivits tidigare i Åeryd under namnet Kruus & Co, kvarn, såg och möbelsnickeri. Chef för de sju anställda blev Karl Krus. Skrivbord, sekretärer, bord och vissa butiksinredningar tillverkades. År 1982 skall fabriken rivas för att ge plats åt åldringsvårdens lokaler. Då erbjudes Möbelkompaniet köpa lokaler av Ödeshögs kommun, lokaler som tidigare använts av Ödeshögsverken och som en gång byggts för Ödeshögs Snickerifabrik. 1918 Ödeshögs kvarn bygges i stationsområdet. Brann 1961. 1919 1 Hästholmen startar C.Ö, Carlsson och Söner gjuteri och mekanisk verkstad. År 1946 försåldes industrin till Vadstena Mekaniska Verkstad. År 1962 nedlägges rörelsen och flyttar till Skänninge. År 1970 K.L. Stålhallar köper gjuteriet som övertages av ingenjör Segelius. I dag finns Proverki lokalerna. 1921 Möbelfabriken Norden startar i Hästholmen, fabrikör August Edvard Andersson. 1926 Nydalens Möbelfabrik startar av fabrikör Oskar Karlsson. År 1945 övertogs fabriken av sonen Nils Wagell, som drivit radioaffar sedan 1938. Fabriken tillverkade mest bord och fåtöljer i serier. Företaget är nedlagt. 1926 Ödeshögs Bryggeri och mineralvattenfabn'k i F ramnäs. År 1935 bygges nytt hus. Sedermera tog Pripps över och på 70talet upphörde tillverkningen. Huset blev depå för fiskförsäljning. Nedlagt. 1927 I Hästholmen grundas L Svenssons redskapsfabrik huvudsakligen tillverkning av handredskap för rotfruktsodlingar och trädgårdar. Tror den fortfarande lever genom hans fru. 1927 Hallinge kvarn uppföres. Kvarnen såldes 1945 till elektrikern Ingvar Carlsson, som hade ett litet elektricitetsverk i kvarnen. Rörelsen finns kvar. 1928 Borens Trikåfabrik i korsningen Tingshusgatan Södra vägen. Nedlagt. 1929 Halvarby såg och hyvleri , Boet?? 1929 Andelsmejeri bygges i Boet med 3 anställda. Nedlagt. 1930 Köpman Knut Norrby flyttar till Ödeshög från Gotland. År 1937 övertar han Otto Hallins skoaffar, som han drev i eget firmanamn i många år 1930 Fabrikör Nils Johansson övertar en tapetsserarverkstad av Josef Lindlöf. Lokaler på olika platser. År 1939 uppföres ny fabrikslokal vid järnvägsstationen i Ödeshög. År 1945 övertar fabrikör Nils Johansson företaget och byter namn till Nils Reinhed, Reinheds Stoppmöbler. Netzels Tepetserarverkstad, Framnäs. innehas av tapetserare Henry Netzel som år 1955 köper Reinheds stoppmöbelindustri. År 1969 tillbygges lokalerna. Firman driver Vilomöbler 1947 1973. Netzels Möbel AB och tapetserarverkstad är aktiv. 1934 Kvarn bygges i Boet av disponent Erik Leife. 1934 Ett diselkraftverk bygges i Boet. År 1940 brinner både kvarn och kraftverk. Kvarnen återuppbygges.Står 1966 tom. 1934 Grosshandlare John Andersson bygger spannmål stork i Hästholmen samt rensningsanordning för spannmål. Anläggningen utvidgas 1940 med spannmålssiloÖdal äger tydligen anläggningen 1966. Tycks stå tom. 1935 Boets reparationsverkstad Cykel och järnatfar. Nedlagd. 1937 Köpman Folke Löf bygger Livsmedelshyresfastighet vid torget i funkisstil. Posten har lokaler i huset en tid. Fastigheten klubben flyttas av Gatugårdens ägare till sin nuvarande plats ovanför musikskolan, användes såsom privatbostad. Hörnhuset vid torget fyller än i dag sin plats. 1936 Kvameryds träborstfabrik grundad av fabrikör Georg Valdemar Heineman flyttar till Boets torg 1943 med 6 anställda. Tillverkning av borstträn och mindre träsaker. Nedlagd. 1939 Östgöta lantmännens Centralförening uppför lokaler i Hästholmens hamn, med torkanläggningLokalerna står oanvända förutom mindre uthyrningar för försäljning sommartid och förvaringsplats för båtar vintertid. 1941 AB Ödeshögs hållstallar har byggt ny stallbyggnad för 50talet hästar och med plats för smågrisar under torghandeln. F abrikör Oskar Pettersson från Mantorp köper anläggningen och inreder den till tvätteri. I övervåningen installeras snickerifabrik. I husets andra ända inredes lokaler för Berglöf bil och traktor. Firman går med dunder och brak i konkurs 1964. 1966 finnes olika firmor i lokalerna. 1941 Arne Johansson Charkuteriaffar inrymd i Stora hotellets annexbyggnad vid Storgatan. Utvidgar 1966. Uppgår med åren i Vivo. I lokalerna 1966 är Barks Guld och en videoaffär. 1942 Allan Gustafsson startar Boets såg vid Bäck i samband med att vägen bygges Boet Ödeshög. Företaget synes 1966 gå bra med annan ägare. 1943 Silomagasin bygges vid Heda station av spannmålshandlare Alfred Lorin. En brand har drabbat anläggningen med fortfarande driver en Lorin spannmålshandel. 1945 Ödeshögs Bil och Motor startar bilverkstad i Lejons besinstation och flyttar 1960 in i nybyggda lokaler på Kungsplan vid Mjölbyvägen. Lokalerna rustas upp 1966. 1946 Sommens och Trehörna konsumtionsförening beslutar att bygga konsum i Trehörna. Den 31 augusti 1960 stänges butiken. Tror den är bostad i dag. 1946 Majlis och Gösta Pihl övertager Emil Johanssons järnhandel vid Ödehögs torg. År 1964 uppköpes fastigheten av skohandlare Knut Norrby dit han flyttar sin affär från Storgatan 15. 1966 lever affären vidare i ny regi. 1948 Duvedals trikåfabrik i Falks Möbelfabriks lokaler nedlagd 1947. Trikåfabriken nedlagd år 1966. Fabrikslokalen riven. 1948 AB Norrköpings trikåfabrik nedlagd 1948 KonfektionsAB Wånex nedlagt. 1950 J ordbrukskassan flyttar sina lokaler från sparbankskontoret vid torget till Kyrkogatan. I dag är Föreningsbanken i Johannahuset vid torget. 1954 Häggströms plåtslageri förlägges till Backasand. Plåtslageriet finns kvar. 1954 Motell Vida Vättern, ett av de första i sitt slag i Sverige färdigbyggt. Genom Turistvägens lansering och riksvägens ombyggnad har motellet fått ett uppsving 1966, förhoppningsvis också framledes. 1958 Ödeshögstvätten uppföres av Förenade Fabriksverken och har sedan dess varit Ödeshögs största arbetsplats för kvinnor sedan 1959. Olika ägare har drivit anläggningen och i dag drives den i privat regi. 1958 Sågen i Sättra stänges. Hässlevadets säg har renoverats av Ödeshögs Hembygdsförening och varje är första lördagen i maj Visas den för allmänheten så länge någon är i livet, som kan Visa den. 1959 Nya vattenverket och vattentornet avsynas. 1959 Motell Tåkem startar sin verksamhet. 1961 Smidesmästare Folke Fredriksson köper ett industriområde vid Mjölbyvägen. I dag Josefssons bilverkstad. Enligt hörsägen sålt till Ordet är 1966. 1962 Två företag startar i Ödeshög med kommunalt stöd: Tore Carlssons plåtslageri i av kommunen uppförd industribyggnad. avvecklat. Direktör Jan Pehrsson Stråhle, Solna, startar tillverkning av regnkläder i av kommunen uppförd idustribarack. Vävex avvecklat 1966. Även ingenjör Curt Ivarsson startar verksamhet t v i Nydalens gamla snickerifabrik mm . Företaget går i konkurs 1964. 1962 Statens spannmålsmagasin i Rök förstöres vid brand. 1962 Polishuset är färdigt vid Tingshusgatan. Landsfiskalkontorets lokaler uthyres i dag. Polishuset är fortfarande bemannat. 1962 Arbetsmarknadsstyrelsen uppför skogsstation i Boet. Förläggningen sker i baracker. Anläggningen är avvecklad och baraekerna sålda till olika föreningar. 1962 Gerhard Strands konditori i folktandvårdens gamla lokaler i Tingshuset. nedlagt. I dag arbetar ett redovisningsföretag i lokalerna.Tingshuset äges av Ödeshögs kommun.Gebbe Björkman har atelje i lokal i huset. 1963 Berg och Falk startar sin verksamhet. Företaget synes gå bra. 1963 Sören Svensson övertager minkfannen i Brodderyd efter sin far. Nedlagt 1964 Bostadsstiftelsen Alvastrahus bygger bostadshus i Hästholmen.Finnes kvar. 1964 Bostadsstiñelsen Ängen bygger bostads och affärsfastighet vid torget, Handelsman Johanna. Gatugårdens mangårdsbyggnad samt saluhallarna skall senare rivas. Stens Livs och Slöjdaftären, Sotängs Blomsterhandel flyttar in bl a. Föreningsbanken och kafé. 1964 Esso bygger vid Syllerstorp butik och bar.Anläggningen finns kvar. 1964 Heda lådfabrik brinner. 1964 SAAB startar sin filial i Ödeshög i Fricks industris lokaler. 1964 Televerket bygger automatstation i Ödeshög. 1964 HÄPO, Hästholmens Potatisprodukter startar i en ladugård i Forsby. Tillbyggnad sker är 1967. I dag Vätternpotatis som verkar ha vind i seglen. 1964 Hallins verkstäder bygger fabrik i Ödeshög på Pilgårdsgärdet. Företaget grundat 1922 av Hjalmar Hallin, bleckplåt och rostfritt. Hans son Ola Hallin flyttar rörelsen till Ödeshög År 1966 köper Hallins företaget från Ödeshögs kommun. Sedan 1986 driver bröderna Bengt och Bernt Hallin företaget med tillverkning av rostfritt för sjukhus och storföretag. 1965 Vivohallen bygges i anslutning till torget, invigs 1967. Stehns livs, Arne Johanssons charkuteri och Ihrfeldts livs införlivas i den nya butiken. Verksamheten nedlägges 1989. I dag inrymmes Galleria i lokalerna. I samband med bygget rives Ödeshögs Gästgivargård vid torget, Lejons magasin vid Nygatan samt Lejons hållstallar vid gristorget. 1966 Evald Holstenssons speceriaffar upphör. Lokalerna övertages av Kullerstrands affär. 1966 Ingenjör Bertil Stocklassa uppför verkstadslokal nära R 50 i Hästholmen. nedlagt. Efter diverse öden ägs lokalen i dag tydligen av ägaren till Blixhults gård. Det var korvkiosk 1965. 1966 Rune Andersson öppnar bilhall vid Grännavägen för Volvobilar. efter olika ägare nedlagt. . 1,966 Livsmedelsñrman Otto Lejons efterträdare upphör. I lokalerna vid Storgatan bl a Correns redaktion , tidigare ABF lokaler nu 1966 diverseaffär. Göta Lantmän bygger Drive Inn handel på industriområdet. I dag trävarulager. 1967 Bensinstation med grillbar och kiosk bygges vid Hejla 1967 Pensionärerna kan flyttas från gamla ålderdomshemmen Rosenlund och Vårdsäter. och flytta in i det nybyggda Solgården. Rosenlund tjänstgör några år som vävstuga samt rives. Vårdsäter restaureras för att 1969 inrymma kommunalkontoret, som flyttar från brandstationen. 1967 Linné Gustafsson lägger ner sin såg i Boet. 1968 Fru Rask Anderssen vill förvärva aktiemajoriteten i det nedlagda hotell Carlström med avsigt att åter starta rörelsen. Men Hotell Carlströms saga är all. Källarmästare Lennart Carlsson drar in i Handelsman Johanna och startar Cafe' Lysing. Stor satsning på att bygga om bostadlägenheter till hotell och restaurang bl a med en 17 m lång tillbyggnad. Miljonerna rullar. I mars 1969 påbörjas ombyggnaden. 1968 AB Stålkonstruktion har köpt f d Transportbanors lokaler. 1968 Norelius Bilverkstad återuppstår igen efter konkurs 1967 med ny ägare. Konkurs 1968, varefeter tre av de anställda startar på nyttNedlagt. 1968 Dagmars damfrisering flyttar från Storgatan 35 till Storgatan 41 , Möbelkompaniets gamla lokaler. Damfriseringen går vidare i familjen. 1969 En Uno X mack öppnas vid Skybacken i ST Åby. nedlagd. 1970 Häggströms Plåtslageri flyttar från lokaler i uthus vid Tingshusgatan till Backasand, den gamla frikyrkolokalen. Plåtslageri i ny regi 1966. 1970 Nöde Eftr i Backasand upphör. 197 0 I Skattegårdens tomma ladugård inrättas bilverkstad av två mekaniker.Upphör. 1970 Linné Gustafsson överlämnar sin affär i Boet till Leif Johansson, som bygger om den till snabbköp men efter några år lägges den ner. 1970 Hebe Plast startar verksamhet i Vävex lokaler. Plastdynor är deras specialitet. Upphör. 1970 På den plats Anderssons stenhuggeri legat bygger kyrkan i Ödeshögs kyrkas redskapsbod. 1970 Lanthandeln i Bultsbol stänger. 1972 J ämhandlare Gustafsson bygger en driv inn butik vid sin järnhandel i ÖdeshögFöretaget har flyttats till samhällets utkant. 1970 Ställverket i Ryket tages i bruk. av Motala 'Ströms Kraft AB . 1970 Blondellska tomten förvärvas för att bygga förskolelokal er. 1970 Heda lanthandel nedlägges. 1971 Kemiska Tvätten flyttar in i lokaler på Riddargatan. Avvecklat Uthyrt idag ?? 1971 Brännvinstillverkningen upphör vid Åby Västergård. 1971 Konsumhallen öppnar vid torget i Ödeshög samtidigt som lokalen vid Storgatan stänges. Den lokalen är i dag restaurang. Konsum nedlägges 1991. Huset rives. 1972 Wahlqwist öppnar filial i Hästholmen. År 1979 flyttar fabriken till nybyggda lokaler i Backasand. Företaget tycks fungera bra. 1972 en Texacomack invi ges i Backasand. I anslutning till macken diskuteras byggande av ett motell. Har ännu ej blivit av.Macken med en liten bar och försäljning synes gå bra. 1972 Verkmästare Nilsson startar Slipmekano i Sixten Alms gamla glasmästeri. Upphört. 1973 Reningsverk inviges i Trehörna. 1973 Linddalens Handelsträdgård säljes till Per Jackobsson. Idag är huset bostadshus. 1974 Svenska Lylex AB etablerar i Ödeshög och hyr i industribaracken, städmaterial Upphört. 1975 Västgötaost öppnar affär i nedlagda ñskaffaren på smedjegatan. I dag Bäcks ramverkstad. 1975 Bygget av en läkarstation startar, klart 1976, vilken skall inkludera distriktssköterskevård, apotek och försäkringskassa. 1975 Fritidshemmet Pelare inredes i fastigheten Lindelöfska tomtenn. Fungerar. 1976 Biblioteksfrlial inrättas i gamla brandstationen i Hästholmen. I dag nedlagt. Bostäder. 1976 I Hedins gamla pappershandel inrättas ett musik och bokkafé drivet på ideell bas. 1976 F örskolebyggnad i Trehörnal dag inrymt i skollokaler. 1976 AB Danagårds grafiska startar i Ödeshög i landsñskalkontoret. Så småningom flyttar man till nybyggda lokaler vid Mjölbyvägen, vilka 1995 utökats. 1977 Reningsverk bygges i Trehöma.Tydligen underdimensionerat lör samhällets utbyggnad.Utbyggnadsplaner i EUprojekt. 197 7 HusqvarnaLysingsverken försvinner. Lokalerna kvar. 1977 Lanthandeln i Svanshals slår igen. 1978 Lysingsgården, långvårdsavdelning, uppföres. Bra åldringsvård är omdömet. 1980 Räddningstjänsten får nya lokaler strax utanför samhället för att skapa bra utryckningsvägar. 1987 Ambulans placeras i Ödeshög. Bra lokaler för en växande verksamhet. 1981 Kommunkontoret i gamla Vårdsäter bygger till lokal ernaKommunförvaltningen vill ju som vanligt är växa. 1982 Ny lågvattenreservoar vid OrrnäsJ bruk. 1982 Kyrkljus bygger lokaler vid Backasand. 1983 Hantverkshuset Johanna startar i Kajlings f d möbelaffär. Efter affären upphörande har det varit uthyrt till diverse. 1966 ledigt. 1983 Järnvägen ÖdeshögMjölby för godståg lägges nr. Stationshusen i Ödeshög och Hästholmen är jämnade med marken. Lokstallama synes vara kvar i Hästholmen Stationshusen som är kvar har blivit bostäder tror jag i samtliga fall. 1983 Lågprisvaruhus öppnar i Backasand i skärningen mellan R 50 och E 4. Stor omsättning på innehavare. Företaget borde ligga bra till när rondellen byggts vid E4. 1984 Naturskolan Omberg startar i samarbete med Vadstena kommun och D0mänverket.Synes ha bra arbete på gång. 1986 Östgöta Rasta inviges vid HejlaDiskussioner om flyttning till rondellen mot R 50. 1986 Centrumbebyggelsen klar i Ödeshögs samhälle med ICA, bibliotek. Lysings hotell, folktandvård, samlingssal, Taxistation, bussvänthall, affärer, banker, systembutik och bostäder. Resultatet av torgsaneringen får vi leva med. 1986 Friskvårdscentral uppföres i Klockargårdsängen. Expedition för camping, omklädningsrum för isbanan, friskvårdsexpedition. 1987 Östgötabanken lägger ner sitt kontor i Ödeshög. 1989 Dagcentrum ordnas vid Solgården. Fungerar i dag. 1989 Bergs Trä och Byggvaror har inköpt det gamla mejeriet. Ett industrihotell skall uppföras.??? 1991 Vindkraftverk uppföres i Hästholmen, med åren 2 st. 1992 I gamla gästgivargården i Hästholmen startar dataföretag, Lönespecialisten. 1992 Servicehuset Fyrväpplingen inviges i anslutning till Solgården. 1992 På den tidigare KonsumtomtenHotell Royalitomten bygges ett bostadshus innehållande lokaler för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 1993 Hotell Lysing blir Hotell Johanna. 1994 En återvinningsstation skapas för att ta hand om hushållsavfallet. 1994 Ett nytt sjukhem bygges i anslutning till Solgården. 1994 Värdshuset Tåkem drabbas av konkurs men får snabbt en ny ägare. . Skolor 1861 Den nyuppförda skolbyggnaden vid Höje skogsskola brinner men återuppbygges omedelbart, 15 sept 1863 tages den i bruk.Husen synes stå tomma. 1934 Skogsskolan på Höje, Omberg, nedlägges efter 74 år. En lantmannaskola startar i lokalerna. Skolan nedlägges 1955. Jägmästarebostaden Höje inköpes som kursgård av IOGT/NTO scouttörbund år 1964 med ett 60tal bäddar. Skollokalerna och personalbostaden vid Höje har uthyrts som privatbostäder men står tomma tycks det. 1865 Lärarbostaden i Trehörna uppföres. 1996 är den privatbostad. 1875 Ny skollokal bygges i Ödeshög på kyrkomark, renoveras 1906 och rives 1973 1875 Skola bygges i Siggeryd. Lärarbostad bygges 1936. Idag privatbostad. 1877 Munkeryds skola var tydligen byggd detta år. Huset är i dag privatbostad. 1885 Heda kyrkskola bygges. Idag församlingshem, förskola. 1889 Slöjdskolorna bygges. I dag: Ödeshög Museum i Hembygdsgården St Åby Församlingshem Rök Skollokal Heda Privatbostad. 1890 Grönhälls skola, Svanshals. Skolorna nedlagda. Den ena står tom den andra är privatbostad. 1890 Blondellska fastigheten bygges. Revs för att ge plats åt förskolan. 1902 Drottningtorp skola i Trehörna har blivit bostad. Heda folkskola är nedlagd och användes i dag som lekskola av Ödeshögs kommun samt församlingshem av Heda församling. Komministerbostället är hembygdsgård för Heda församling. 1908 Lärarbostaden i St Åby. I dag nyrenoverade bostäder. 1917 Folkskolebyggnad bygges i V Tollstad och är ännu i bruk. I husets närhet ligger Rödingen, byggt 1850, fattigstuga och första skollokalen. I dag bespisningslokal och bostad. 1917 Rosenlund, Möbelkompaniets Möbelaffar. I dag Conradssons damfrisering och bostad. 1918 Munkeryds skola. I dag nedlagd och privatbostad. 1920 Tellekullens skola bygges. I dag privatbostad. 1924 Ödeshögs nya skola, riven 1971 1928 Ödeshögs Yrkesskola startar med Sven Normell som rektor efter Ödeshögs kommunala skola för yrkesundervisning startad 1922. Lärosalar utnyttjas i folkskolan. Yrkesskolan lever och har utvidgats med SFI mm KOMVUX. 1928 Holmens folkskola, moderniserad 1941. Nedlagd och försåld till Lyckebyskolan, som 1967 startar sin verksamhet i Holmen. 1928 Nytt skolhus bygges i Trehörnasjön intill kyrkan. Skolan är i bruk. 1928 Skola startar på Omberg och lägges ner 1962, då den övertages av Domänverket och i dag är privatbostad. 1931 Gårdshults skola i Bort, indragen, privatbostad. 1932 Kyrkskolan nybygges i St Åby Skolan är nedlagd och användes såsom varulager för Pragt. 1934 Åsa missionsförsamling iordningställer skolsal i missionshuset. Missionshuset användes mycket lite i dag. 1937 Lärarbostad bygges vid Siggeryds skola. 1 dag privatbostad 1939 Höghults skola indrages och blir privatbostad. 1952 Prestorps skola eller Boets skola inviges. Den första skolan är i dag bygdegård sedan 1951 och den andra folkskolan är privatbostad. År 1960 tillbyggdes en gymnastiksal på 200 kvadratmeter. Skolan är i drift. 1959 Ullaskolan bygges i Ödeshög, lågstadielokaler samt matsal. Skolan är i bruk. 1964 En verkstadslokal för utbildning av verkstadsmekaniker startar med 12 elever i gamla mej eriets lokaler i yrkesskolans regi. Efter endast ett år upphör skolan i brist på intresserade elever. Maskinparken uppgick i Högstadiets verkstadslokal. 1965 Munkeryds skola indrages. Privatbostad. 1965 Holmens skola indrages. Lyckebyskolan drives i utbyggda skollokaler. 1965 Lysingskolan bygges för ett treparallelligt högstadium. 1982 Skolan tillbygges på grund av stort bamantal.Tyvärr minskade födelsetalet drastiskt. Skolan i bruk. 1965 Ängenhusen uppföres iBostadsstiftelsens regi. Ett hus står i malpåse. 1966 Solgårdens ålderdomshem inviges 1967 med 64 vårdplatser och chans till tillbyggnad av 32.Åldringsvården fungerar bra. 1966 Si ggeryds skola indrages. Privatbostad. 1967 Heda skola indrages och blir församlingshem samt lekskola. Svanshals skola indrages och blir församlingshem och bostad. 1973 Ny låg och mellanstadieskola , Fridtjuv Bergsskolan, bygges. Nya folkskolan, gamla småskolan samt fattigstugan eller nya lärarbostaden rives. Skolan är i bruk. 1979 Gamla kommunalkontoret hyres för musikskolans verksamhet. 1979 Boets gymnastiksal inviges 200 kvm. 1987 Fritidsgården som tidigare varit inrymd i Godtemplargården flyttas provisoriskt till Lysingskolan, där den ännu 1996 är ett provisorium. 1989 F ritidshemmet Pyret inviges i gamla överlärarbostaden, fungerar. 1994 AMUgruppen skapar ett nytt utbildningscentra i Ödeshög i tomma verkstadslokaler. Föreningslokaler 1863 Ny prästgård bygges i Ödeshög. 1881 bygges ny arrendatorbostad. I dag förskolelokal. 1866 Missionshus uppföres i Stava. Huset är rivet. Ett nytt mi ssionshus uppfördes år 1921 några hundra meter därifrån. Missionsförsamlingen är mycket aktiv i SAMkretsen. 1864 Klöverdala missionshus, föreningen ännu verksam med fin ungdomsverksamhet i nyrestaurerade lokaler. Samarbetar i SAMkretsen. Det var småskola här 1883 1931. 1870 En missionsförening bildas i Åsa, som bygger lokal i Bunkabola 1876 men som brännes ner. Församlingen bygger då ett nytt missionshus 1878. Missionshuset är kvar men församlingen är liten och deltager i SAMkretsen. Här var småskola 1883 1953. 1880 V Tollstads prästgård. Riven 1995. 1883 Trehörna baptistema bygger Betaniakapellet 1933.??? 1896 Frälsningsarmén öppnar eld i Ödeshög. "Ödeshög för Kristus!" År 1914 har föreningen byggt egen lokal Vid Smedjegatan. År 1958 övertages lokalerna av Ödeshögs Filadelfiaförsamling. 1867 En missionsförsamling bildas i Ödeshög som 1868 bygger ett missionshus vid Pilgården. 1875 Valla missionsförsamling, Svanshals. Idag ??? 1879 Missionshus bygges i Trehörna, Hålan. Huset är flyttat. 1879 Ny prästgård bygges i St Åby. I dag privatbostad. 1883 missionshus bygges i Bultsbol. Huset är nyligen renoverat. Församlingen lever deltager i SAMkretsen. 1883 Logen Hercules nr 471 inom Godtemplarorden bildas i Ödeshög. 1905 bygges logelokalen. 1905 Nykterhetslogen får mark till föreningslokal av ingenjör S.P Andersson som i spekulationssyñe inköpt marken mellan järnvägsstationen och Storgatan. Logen var mycket aktiv till 5060ta1et. År 1937 bygger logen ett sommarhem vid Vättern i Sparvahamn. I dag sommarbostad. 1950 startar biografverksamhet, som nu lever vidare i Sagabiografen. År 1953 ombygges hela ordenshuset. Två stora samlingssalar, logelokalen Brocmanssalen samt mindre utrymmen för olika föreningsaktiviteter. En period var Ödeshögs kommunbibliotek inrymt i lokalerna. PRO, ABF och arbetarekommunen använder lokalerna i dag, som gjorts handikappvänliga. Källarlokalens samlingssal borde kunna iordningställas för diverse verksamhet. 1885 Röks baptistförsamling, Salemkapellet bygges 1907 . ????? 1887 Missionshus byggas i Tjurtorp, restaureras 1974. Församlingen lever. 1885 En baptistförsmling bildas i Rök??? 1888 Missionshus bygges i Haddåsen. Församlingen är nästan utdöd. Huset söker man bli av med på något sätt. 1889 Baptisterna bygger en lokal i Bäck i Boet. Församlingen lever. 1933 blir det en pingsförsamling. 1891 Baptistern i V Tollstad bildar församling i Forsby. Blir så småningom Ödeshögs Bapti stförsamlin g. 1892 Svenstorps missionshus. 1950 skapade de årliga Svenstorpsmötena. För ca 10 år sedan hade församlingen genom den enorma utñyttningen i området 2 medlemmar. Huset finns kvar. 1893 Ombergs missionshus bygges och invigs 1894. Sedermer flyttades och ombyggdes huset. I dag är det iörsäljningslokal. 1896 Logen Omberg av IOGT bildas med ordenshus i Borghamn. 1906 Den 14 mars startar Östgötalantrnännens centraliörening. Lager och torkanläggningar har byggts för att taga emot medlemmarnas spannmål bl a i Hästholmens hamn. Lokalerna står i dag tomma. Under sommartid användes vissa ytor för konstförsäljning, under vinterhalvåret förvaras nöjesbåtar i lokalerna 1907 2 mars godkänner Missionsföreningen att några medlemmar köpt tomt för kyrka vid Järnvägsgatan. År 1908 inviges Immanuelskyrkan, som inrymmer ett större och ett mindre samlingsrum, 1 bostadsägenhet .Backasands fria församling köper kyrkan och döper den till Korskyrkan. Församlingen har upphört och kyrkolokalen har sålts. År 1962 bygger missionsiörsamlinger vid Torggatan, nuvarande lokaler 1910 Baptistkyrkan inviger Ebenezerkapellet, som ännu är i drift. 1913 Metodistförsmlingen startar i Hästholmen och bygger 1923 kyrka som efter mycket aktiva år på 2030ta1en försäljes 1974. Efter att ha varit konstsalong är det i dag privatbostad. 1921 Stava missionshus uppföres med 2 samlingssalar på ca 240 personer, kök och bostadslägenhet. Ibruk. SAMkretsen. 1923 Baptistförsamlingen i Ödeshög bygger ett utpostkapell i Maltmossen innehållande en samlingssal för 200 personer samt bostad på 1 rum och kök. Kapellet renoveras 1956. 1924 Baptistförsamlingen i Boet blir pingstförsamling. Lokalen, uppförd före 1924, återköpes av församlingen 1934. I drift. 1925 Svärdsfalla missionshus inryms i ett missionshus flyttat från Hålan.??? 1926 bildas Ödeshögs manskör som 5 oktober 1945 inviger Manskörens stuga. Sedan kören upphört har stugan övertagits av Odd Fellowklubben. 1933 Sionförsamling bildas i Hästholmen och får lokal i Lugnet, trähus byggt 1860. Huset ombyggdes 1932. Församlingen är verksam. 1933 Betania i Bjärsjö. Trehörna, tillhör Trehörna Baptistförsamling grundad 1883. ??? 1939 Sionförsamling bildas i Svanshals som 1941 uppför lokal på Svanegårdens mark ??? 1940 Skid och Friluftsfrämjandet startar i Vadstena. 1948 inviger föreningen en raststuga vid skidbacken på Omberg. Användes fortfarande. 1940 Folkets Park arrenderar mark av Orrnäs gård. 1941 Ödeshögs Skidklubb bildas . År 1971 uppföres ett litet förrådshus vid Skönatorpet där klubbhuset är uppföres. 19821983 bygger man ett 2.5 km långt elljusspår, idag nyrestaurerat. År 1990 bygger man ut för en skidstadion 1951 STF vandrarhem på Omberg invigs och är i dag mycket aktivt drivet av Borghamnsskolan. 1952 bildas Backasands fria församling ansluten till Helgelseförbundet. I mitten av 60talet inköpes Immanuelskyrkan vid Järnvägsgatan som omdöpes till Korskyrkan. När församlingen avsomnar försäljes lokalen till någon stiftelse. 1952 IOGT:s och ABF:s bibliotek sammanslås till Ödeshögs kommunbibliotek som inrymmes i Godtemplarlokalen] dag in rymmes biblioteket i fina lokaler i ICA_huset. 1957 Ödeshög Tennisklubb bygger tennisbana vid Kulltorp. Omklädningslokal blir en barack från AMSBoet. Tennis verkar vara populärt vinter som sommar.Lysingshallen är på 800 kvm. 1970 Hästholmens Hamn och Magasinsbolag beslutar om anordningar för småbåtar i hamnen. 1970 Fiskebåtshamnen i Öninge har iordningställts för 8 båthus. 1976 En ryttarförening bildas med stall i Skattegårdens ladugård. År 1987 flyttar man över stallet till kommunägda Brännegården. Diverse hus. 1875 På Slangeryds gård i Trehörna skapas en hälsobunnsanläggning. Salongen finns fortfarande kvar mycket förfallen. 1906 Lillgården vid Nygatan, Marias matsalar. I dag bostad. 1906 Ödeshögs Riddargård 1:34, Centralen, affarslokaler och bostäder. I dag Kullerstrands m fl. affärer, startad 1912. 1912 brann Ombergs Turisthotell ner men byggdes upp 1914. Ännu i verksamhet. 1914 Haraldsberg bygges Nygatan 3 och inrymmer från 1920 Östgöta Bankens lokaler, tills banken indrages. I dag affärslokaler samt hyreslägenheter. 1914 Klockaregården 3: 13, Hörntornta, 4 lägenheter och Hörntomta Hembageri och café, fröken Hilda Linnea Johansson, samt ytterligare en affär] dag bostadsfastighet. 1914 Fabrikör A.L. Bäck bygger bostadshus på Klockargårdens mark mitt emot kyrkan. År 1929 köpes huset av verkmästare Johan Larsson. År 1959 köper Kyrkans vänner huset för att inreda församlingshem. År 1966 överlåtes huset till Ödeshögs församling, som i dag har pastorsexpedition där samt planerar expeditionslokaler i hela huset. 1918 Fabrikör Leonard Svensson inköper Järnvägshotellet i Hästholmen, som han äger till 1928. Efter detta år driver han en liten verkstadsrörelse. 1920 Boets handelsbod, lanthandel , 3 lägenheter, 12 rum, 2 kök, aftärslokal, postkontor mm. I dag privatbostad. 1922 Heda missionsförsamling bildas och inviger 1927 misionshus, 1 stor och 1 mindre samlingssal samt kökLokalen finns kvar. 1925 Handlande Axén öppnar herr och damekipering i fastigheten Chikago vid torget År 1930 inryms affären i fastigheten Centralen. År 1939 köpes Stora hotellets lokaler vid Storgatan där man flyttar in 1940 efter genomgripande reparationer. Fungerar fortfarande i tredje Ödeshögsgenerationen. 1931 Ålderdomshemmet Rosenlund bygges såsom kommunalförbund 1932 Nytt ålderdomshem i Trehörna. 1933 Hästholmens skjutfált utvidgas genom AKarbeten.Borde kunna göras till ett sommarvandrarhem!!! 1935 Ödeshögs Hembygdsförening bildas. Idag finnes 14 hus att förvalta. I äldre bostadshus drives sommartid vandrarhemsrörelse sedan 1960. Museilokalema är alldeles för små. 1940 flyttas kantorsbostaden Bergska huset till Hembygdsgården och blir skolmuseum.Loka1er och föremål visas sommartid. 1936 Hästholmens Bygdegård bygges på ideell basis. Ett tag var huset möbelfabrik. År 1981 får bygdegårdsföreningen upprustningsbidrag och återupprustar lokalen. 1938 driver man bl a biografrörelse vissa kvällar i veckan I dag en livaktig förening med olika aktiviteter på programmet bl a teater. 1938 St Åby Sparbank flyttar sina lokaler till Ödeshög och köper Skånska bankens hus, som blivit ledigt 1948.Är 1961 är de nybyggda banklokalerna vid torget klara. 1940 bildas Skid och Friluftsfrämjandet i Vadstena 19461947 bygges raststugan vid skidbacken på Omberg. Användes flitigt i dag 1940 Logen Skogsblomman i Trehörna vill tillbygga sin logelokal belägen i Lassarp. Huset finns kvar. 1944 Ett friluftsbad anlägges vid Visjön. 1947 Brandstation och kommunalhus bygges vid Torggatan. Senare har Ödeshög kommunala musikskola flyttat in i lokalerna 1947 Nygatan 5 bygges hus inrymmande Apotek och tandvårdslokal samt hyresbostäderi fastighetsföreningen Citys regi. Apoteket har flyttat till andra lokaler och studieförbundet Vuxenskolan har flyttat in Tandläkare Kjellander hyr tandvårdslokalen. 1958 lägges järnvägslinjen ner VadstenaÖdeshög och rälsen brytes snabbt upp. Från Ödeshög ordnas normalspår mot Hästholmen Mjölby. 1961 Klockaregården inköpes att bli veterinärbostad. I ena tlygeln inredes mottagning. Idag skall tlygeln rivas och huset är privatbostad. År 1963 rives ladugården. 1967 V Tollstads församlingshem inviges av domprost Helge Brattgård. Tidigare var Rödingen församlingshem. Församlingshemmet utnyttjas i församlingsarbete. 1967 Ödeshögs nya församlingshem inviges av biskop Askmark. Tidigare var Sockenstugan församlingshem. Livlig verksamhet. 1973 Domänverket inviger Naturum på Omberg. Mycket turister sommartid. 1981 Isbanan bygges i Klockareängen. 1988 Östergötlands lantbruksmusenm inrättas i Hästholmen i dels gamla hamnmagasinet men även i en av spannmålsmagasinen. Verksamheten flyttar från Gottorp. 1991 Informationsanläggning bygges vid Rökstenen. Kiosken drives 1996 på entreprenad. Hoppas Du kan få ut vad Du önskar av detta. I varje fall ger det en blick om Ödeshögs framväxt. Siffror får tas med en nypa salt. Uppgifterna är samlade under lång tid från alla äl 'ngarz Roland H rg/ /