Isberga 7:1

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Marie Hagsten Inventerare IâEBYGGELSEINVENTERlNG I ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSMUSEUM Situationsplan, tomtkarTa AB Dslgöla Correspondenten plank Miljösammanhang. gärdsmiljö, trädgård fruktträd, trädgårdeland inventv dat FilmrEg Ekun. kart. blad nr Koord Socken/Församl Heda Bilagor Kommun . . Ort Odeshög Ritningar, arkivaiier, litteratur Fastighetsbeteckn Isberga 7:1 Adress Gårdsnamn o.d. Muntl. uppgifter Ägare Större undersökn. önskvärd Anläggn. tid. funktion Anläggnt nuv. funktion Hus Funktion Vån Stomme Grund Fasad, Tak, Fönster dByggn, år Ombyggn Kultr mtrl, färg mtrl, färg must. 1 mangårds 11/2 timmer sten vit plâtpanel sadeltak brunt vita tvåluftS. 187090 1976 vad byggnad tvåkupigt cem enttegel 2 uthus 11/2 trä " Faluröd locklist sadeltak rött vita tvåluftiç. 190030 2: panel vita knutar trekupigt tegel spröjsade omfattningar 3 hönshus l " " faluröd locklist " vita spröjsade " é: panel stående plank fönster vita knutar omfatt ningar 7 4“5 årakpgå 1 “ '1 faluröd stående sadeltak plåt <w :1 E! 1 .a I! 13 . dnn ä 5 svinhus 1 ” " Faluröd locklist sadeltak eter vita spröjsade <4 panel vita knutar nit ?önsixer omfattningar i? ladugård cement rödmålad plåt " 1928 g: trä falurött stående :rf *WN/;Ii ååeéa. Sk