Jonas Allvin

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

\ Tlgdäqçñ det1 :191 LePrvárl i'9713. av, _a_ . Mrv nan.. wr r .. I DEN :iLANGA \ DEN gav _ thembygds'for's kare* 'somf'verkat iribr'ñ , , _ 'Jönköpings län står förste_ 5215:1183? ådkfiilgåpgfå” .. ' ': 'i 3 E\ CK '_. hmmm? Jonas *6.1le "“_'såns.'sv'.d9t.Tkrbavlosiska'rssiätr i som enruêv \ ;främsta"yxa ilantmäterikontoret visar. 'ratt Hanå; togograÃSkau arbç' "ningar inom nästan _Varje socken, ten rorançigstora _delar_ av som ingår i de'av honom bekk'rivr vårt lan,_.§n,!das en vald: ng mans: källaiför'izden sorti_ *25: _intresserade_ _13 av hembygd? ' fQInIIlIU'gg'nuvudsak' Verkade s'orn kdmmis: nesvård eller forhålla_nde. 'sionsia'ntmätarei2r=Dct.§.är;_.:därför na över_ huvudtaget* ekså naturligt; att “WästbobeA länets' äldre _histb'ifi _ __ ta trots ”att 'denim :går etçñr'D=ñ,brtönâdss,zi›sk5å ?med Över '100 :år 'sedan'åhans'ü'm 4' Lantbrukåak 'immåiguldmei arbetenlärnnade tryckêt; I " örste 'lantrn ätare'n* och”?håvda. i' tecknaren_'. Jonas” ;Allvin' föddes Iden: 5 'december “1777 ".i Näs'tra ! .Tollstadsocken[Östergötland ._ i i Man varden äldsteavåtta'* ys förlágd till 'Jönköpin s län,'_vilket :_çVästbosocknarna. _ .ul som .hans _. namn oftast r..ci'ör_ekon1rner ..i regi: . .strets e förrättningsmannakoluml _ch' 'innehållsrika "t 'Arv'aWRogber : 3_ . Materialetitill; inneha] et i :sma böcker_ hdpbragte_.*__Alivin ?under ?sina förrättningsresoripch på för' :rättningsställena mm; “bCHTth. “aningen _av: vad : somlimamlatS. ikon. Hans 'fader var' ledvaktare skedde först lån * , . .. i. i . . _. gt senare. Naturh “d Södra “det I Omberssrd'ur' ligtvis är inte allt'i Allvins arbeten' gård och tillika' 'vice klocka're och or anisi.' Jonáslvisade tidigt på läs e ávning, varförf_han_,i__nackor dera es hos _.__arre_ndatorn på Al vastra“_lrungsgård.' 'som “hade infon' motor Gör.småc Sjöliner.kMerltlirågen var att onass u esö ati ra .. u . . . A .. .lamna : åtskilliga . heskolan, menhan _trottnade å .. = w n i . .› studierna'och återvände'Ötill hetatL Mim :venbl "årig.med “1:1le met, där'han .undet'ifaderns invi'. a "n yg s annan: ans a seende förkovradelsigui h'iusik..A'v små'antcckmngar mh sm'vetand'ç en händelse blevihans'mdsikálislca 1' ha” T°If°8and°v anlag u_ pmärks'amrñade av “dåv'ar rande cr_ efen på Vista Kampanj * Jönköpings'Regemente.sedermei 7 ' ra översten CarlIGustaif Fåhråehi n * *'Mångsiaigg' i' ' ' em. 1" “na sAllvins arbeten “rvr 'n a' t grav4806). :gggs"§nst§11de§{qv segrarna/;rn uppläggning åieriinf 01101!! '50m 6 im 0 l= al'r ne .r est om attan e är st ñçk han tillfälle bila atlålgása språk, ' ' tyska och ll'ranslc'aroch han talade sedan båda "dessa språk *obehind hans 'egna iakttagelser,_rutan m c_ 'ket'är ämtat från tidigare tryc ta '='prosten“'“Sarnuel Rogber skriv_na och årrl'ilo utgivnar' istorrsk sakuppgifter. skriftervittnar. _ * Han är mycket nrnángsidig; vilket kan sesi hans innehållsrubnker: i › fat. Waits. .MT :arr:m ^ “w man ,. .i .. e.. ... . . .. ?ätit att* . .. Tdñ'örrrañ ' Eaaei'och granser. I; Jonas Ai vins hela'_t3d._sg_çr1 lan . _mätare ;Och .som p'ension_árr.;var3=_r J ,\ _ e_ ' '“ och ;gängsskötsel_, _fskogshosháll*J 'l "?väl är .den ,främsta an ordningen _till__"' ?Allvin 'hanfdlagt lantmäterirörränøfg*s rikartor som_ "_stomme'och.ii'ko_m 'na' härader'na'. Men'det =är'inorn' _ '“ ,I'slurfvigt.al'm_ätte_.: _ _ “_. ten'finns' även åtskilliga lans'ch'er' ' \ _ "med teckningar :iavllAl vin' över". ' “' beroende :på Fattkdet_ ;varjdär .han 17k 7 _ “ " “ochwmycket annat' l _ _ ' 'finns 15_sådana_plan_{ kriyningen ,är 'den';'__rn'esjt._;fylliga av' alla' “hans 'ar.Å 'F '1846 _ utgivna Jimi! ." och innehåll som' 2= nya Smålandsbeskrivhingen, Ätopográñer. Särskilt fsynes_ i dennav _ beskrifniñgiom' Småland" ha” fått '* ' varom lrlam ' förda _tackri förordengtill;hans ( . .i . 'bo och 'Västbøbeskrivningarnm _ Ekonomi: , Hemmantal och andra näringar. Mig_ . stim: och Västbo' 'ar beskrivning: r'áde'na, vilka”, 'AllVin 'sarnrna'n ställde"r'ned *före ..;lr.de_ssa.:arbee .'runstenan gravfdl_t,'_stensättnin ar' krivningen Södra 'och NorrajVedbo_ är 'ej '_såt detai'rikihodi de _andra'*av .Allvin'si 'ordlägenheter,' §.beslçattins;_:.{jåker{ L"i.bsdetlspfiräá;äi§1vn_; na” innehåller även ' kartor över __ i'mtligal'jiantmäte_"3 plette'rade genom' ' .e'gna iakttagelg ”nertill de delar över vilka tidigare :..kartorr inte fannspeller var för *KL västbo e .arbe en: *D'éñlutgö'f'etfsupplement 4 ;till den 'av' *Peter ' Smálán'ds _.be a skrifning”,' som ...Växjö stift, .och har därför givits i huvudsak .samma 'up ställning .Wiese grens ar bete. Det var stiftets'prästerskap, som inkommit med bidrag till deg .oc »Mo härad ingår i Skara stift.'me dan Vedbohära'dena är en del av Wieselgren år " ott omfattade ' Link'öpin" s_stii't. För Allvin'smed . verkan'ftrll .att fullständiga Smä landsb'e'skrivningen 'har Wiesel gren i ett förord 'till att plementet uttalat sin stora glädje är dess till blivelse 'och slutar med orden: ”Då författaren nu ingått i sitt ' 79:e_år, kunna wi anse detta work_ såsom' hans' testamente; och ___wi _emottaga det_ med wördnasdl'ull \. tacksamhet”. ' r _ ir FntbadiVättern _ Men . MoVedbobeskrivningen blev ingalunda Allvins testamen _ te. Det lev .däremot den två år se nare utgivna “Beskrifning över Wista härad”. Kanske hade All vin dessutom ytterli are ett manu .' _\ skriptr'medjiteln” ibei och för_ nuf" klart'l'ö'r annanstans ;_dan efteriAilvins ändringar. ; ;för ai'tç'inär; han 'varjfnöjd man; 'Han ;var En varrn' för “den thansr örrlas . kvartersnamn oç'h gränderna. Detta \ _ 'företpråkarejg _ på '1860talet startade: \ skarpskyttcrör'elsen =sorn också i_; .i Grännaka en avdelning år 1863. ' '1:*Här=b_lev han ghedersleda'mot 'ochh ' i rots sin höga ålder deltog han 'igs . :adess övningar, ?då ;alltid i, _in'i'örd *= ir'skarpskyttetiniform.j; Sedan han i. ' återvänt . till ”Gränna intresserade '? också för staden och dess'_: ;utveckuing Han. förelägga .borgf; mästare och råd ett . til . även “snart 1 de tre _ längsgående gatorna .samt enomfördes se\\,'\_' _örslag medlarna] I _ 4 .l . .s"..summarum1 ,Beskrivningen .over a Mo samt ,Det sista stogMp' d“*ranskg:a_1f.QL _betet kom _ut 1859.'_å. i ta härad. 'tryckteSÄl 'förofde't'ifdenn Skriver f han __sin :avskedshälsning till ' sina; landsm'än med följande ord: ."åÄr 1855 utbytte 'ag niin mäig'g _ åriga boningsp'lats önköpin mot Grcnna. ;Här "hade" “ jag I tilb'ragtj största delen __af minbarndom. och ' trakten var.“mig1derigenombåde * kär och välbekantMin redanlförg; ut' skadade hörsel aftog' fortfarant de och' al'lägsnade mig både frân,VF sällskapslifvets nöje och almänna* värt", hvarför jag alltmer hänvisa des tillrrensamheten och till de littet' rära sysselsättningar. som blifvit” i mig 'ett'nöje och ettrbehol'rBes _skrifnrngen af den ort det jag nu 'vistades låg \mig närmast den mer_ så s till hands, och jag företog som ett tidsfördrif än i afsigt att nares och vänners entränga upp maningarförmått mig. ' Då Jag nu 'snart up åttioandra år, samt lcfvat min" ledas_ efter naturens ,ordning snart måste gå' 'I gt trefaldt store Byg_ _ att i den en mästarens händer. återlämna e_ verktyg han till jordlifvets arbeten' mig av, I högre, ädlare och gladare syssel sättningar, kan jag anse detta ar. bete såsom ,publicera den, hvartill endastgyn a för att mottaga nya till ' det sista vedermälet ai' hvad iaa med dessa'verktvn kun. .. F 1 1: \ ,' "474 \ ' '1k Skullebliiámmiiräre'” . Eng'e'lSica=lärdetlianusigi'ocksåi? _ enohigbytesundgrvisnin imusik. .ivçrste' Fahne '_ielm adel ?ur sprpngligen tänkt' sig Jonas söni reggmentsmusiker, men han insåg ;ngn den unge;mannens begåv. aning. Han skaffade* honom plats (Vldâ landskontoret ;i Jönköping_ men där'stannade Allvin inte så länge. Han ville bli något annat ' han skulle bli lantmätal'e.« . . '* Men det 'skulle inte bli_ så lätt; för_ honom att _nå' detta_ mål. Han:) var visserligenjfenzmangrned: stora". _kunska' er; 'men'ha'nr hade inte ;gått i s ola, han hade_ alltså ingen' ' examen. Han' lirade _âr'1804 ll ttat iifrån'den gamleåverstens' år vid' torgeti Gränna: nuvaran e Borg z mästareåården. ': till i Bunnströms . lmellang rd .i= Gränna ; socken._; År °. l806 dog för Övrigt hans'välgö re.“över_ste Fahnehielmii r _ . › 1k Snabbt avancemang . .i E Emellertid lick Allvin vitsord av 'rektorn å Braheskolan. Visingsö, att han ágde'erforde liga kunska 3_ per för att bli lantm' ture år 1807. dbhyim_ 'Än'i;'d_a '1 lermd; Atthan kommit pá:räfttipiats visar hans' snabba avancerande'. inom .frárldcf BOl'ÖiBai f5§0n42 kåren. 'Ål'ç . 1810??? bievi' 'han ' stdrskifteslantmätareg lBt'4. kom missibrislnntmätare Och._,sl_utli en förstalantmätareiiänkö in 5 än:beundrarinnesvrailsán 'Ei'vid blOtta. tartlç'en';L påve, '5 år"l_83_0.: Allviri" inneha e _enna tjänst 'tills' han ick' iii"pension år 1849. Han tillde ades _Hera_ utmär«' kelser:.1849. blev hanlriddare avg , Vasaorden, sr: 1858' [kallades han ' till ledamot aV,Witterhets«Histo_ _. riräAntikvitetsäkadeiriieni Sedan): han hade; uppnått. p “nalonsalderngç återvände! han. Itill :s n: bárndoms* stad. Gränna.: år 1855,:efter det sedan."“"0eh_ Våuföl'; ;i den somtförsöker. ' ' han mn boendei Jönköping se danår.l.§2§r.i,.r..i. ;_ ' ' ' i __ _ ' '1k Härndsbeskrlvningarü ' Från den stund dáiJ'o'nas Allvin praktiskt börjadehandlägga lant mäterigörornål. ”började”. även hans topograi'isk'a 'och ärkeologisä ka; Studiefr'osh han läsvärtädsi' \ ingående kännedom _oni'länetoch dess' folk under sin"?tjänsteutöv' ning): Hans studier och forskning. ar. ;drivna'under ettlhalvt sekr. resulterade' i_ hans hä'radsbeskriva.' ningar, av'. i vilka beskrivningen; över Västbo härad utkOm år _i846'.' över üstbolår 1852._över. Mosamti' Norra och SödranYedbo' år [85? och den över Vista härad slutligen' år' 1859.: Med häradsbeskrivningl" arna analogt arbete 'fåSträddd'fan'à tecknin' ar angående *Jönköpings* stad oc ;dess 'omgifningarl«'5qtgav Allvin åri18395". ” 4152:' I 7. m så?? ;namnsätcesásdsna' :hämma'1' ornlämningar, Jerkytans Ojämn bgrg. v xt 'rikeLdjurrikeL i 11.' _J.' ' i ' L Folket: Dess hisforia :underb fa ' v eltid:och historiskxtnd, anlag gcn förökning. utseendegoeli. kropps ställning, lynne och.: naturaniag. munarter. boningshus, vklädedräk tenrbruk och sedvänjor, vantro . ochfördomar..fattisfönöristnsn » ; *'hd'i \:.r 1 '..r:.i_..' ?heter .sjöar och v tt drag, 'mossln klimatfárlâålglnden. › \ mer inte ektuellt'fstimule? i' rande; bla d dj uplitterära_ 'att . för .ka ;litia' un» vem . som dö er. sig om: en ' viss för_ .ttarps'e'u fans,_'; lika hängivn “Soma ?näsøhsin ' .ElvisjEfPrfc, sys; dåtlista'nf är' genomgången ;"_(gu'darna *ska veta_ att'jde; är; många) med. derläs; se; nungdonisrdoll'..;g s .. . a; i . NU; ?ÄR*DET_SIG inte' bättre :än att'iag'f älv hamnat i avslöja i. \ rollen; för ar inte Olle Olle s _ (l) Ldecka'rhpmoresk ?'Morde_ på skolan" (Corona) skrivts v en: ;Hindi iso. dockökäsd anse. Emgsle tor med her'nvis' 'stadens _ ögskolar då har. ii" ertecknad :_'inteskrivit'denna re'sion! ; ' .i \ Naturligtvis' sk e man kunna ' gissa på .lan Hå “nssom men var__ , ör skullerha' ;der 'antaget amn. 'då'han 'redan :f'tirjetabler: Flera andra tänkbart 'ra' ka'n'ater finns; alltifrån .Eli _isabet ågerman till: pseudo'nym'en åJoh na Sjöholm,'och naturligt \ . _.1r .....1.._.._..A '. . 4 i limtpi ö o'nsin _geni'ocl'i*flättg \. i 8 kg Koiabc (för _ _righ x också' detfpå Coronaji'tipz; i. i, s olkdnsülenter'ijlqc _ __ _ .lamtÖl?? _ ?senare deckarförfattare, “ git det' besliitet i rfat'ta'rsits nytänkande" 'genomi at prioriter ' kreativ' framförhållnin"° i';_ sinal ehÖVa skriva tin ; olitisk inledning”, k'yrk'o'r ochisocl"'“' dödg'm'e'n'i detta “ s§n*es?f§ldrig ha ' kommit iitryck.xAllvimñck 'in :i detail: Sista bibehålla obrutna krafter;:. frånsett en på senare år tilltagnade'r. dövhet, som gjorde att han, som han _siälv sä er, alltmerhänvisa des til ensam eten och till de litte rära sysselsättningen som blivit honom rett_ nöje och ett behovin Som ettbevrs å hans vitalitet kan? nämnas, att 5 an i 80årsåldern brukade om våren sitta vid Vät ; terstranden med rötterna i'va'ttnet .Jö'xiköñingsiektorns Skalman; i. 'TING vara * ' viskt naturl'yhdiia; dykt, tipp ur strida skoldeckarfloden. men jag r r gisslas.. Det' skeni, ent [ormfoclij . 'förkastar alla dessa' namn'. ln en riskt som ovannäInnde lektorl vilr '“ lçens namn jagiör alit i. världen “intevillavslö'ar ' ' ' . ' ara_ sä a' _så _mycket ."'._iag kan . 'greppet _mängdlära). ser grevlig_ ut; _\ v'med. en_iroi1isk antiskolöverhet, gett ut ett litet s 'glädje för dem':sor'n'“'i ' tnnd tror (alltsálin'rteu ni] Willis.sith sve i '“ etldeiré'h __Ava, att' starta Upp ett verg'ripand _'deckarskrivarrutiner; va; ör att .slätare nåidqiutslasna gräsrr Irma" på, verkstadsgqlvet,_ liksom; Re; “ c'enselit'ens konstatei'ande om* r .' fattaren i densammes' språksatrw .'anda./) ' _' ' = Olle Oiless'ons bok är vida roli ' are än" Håkanssons ifTigerkyck " faktiskt* 'och smábubbta'r'hv för t'usning under helal'asningen _av__ .i .“ enna historla..Med_1ämna mel i mån.” . _0ktgá_rl9_3_2':: _ __0_L0F FoNG' vis kan yttêrligare_ någátii'detekti'i av de tänkbara skulle kungens ri_ va Iika_eiegant och mördande sati , 7 avi'oc __ i hand' gen; som att han företrä esws _är mater *. 9 'ii matiker. (han känner _t ex_ tillbe_ .7 . _ _ . _ri _ författaren a'r emellertid_fdnnu_' ' " *ett vällovligt_' syfte meda'sirii b.0k ':' rr' Hari vill driva medbelälkoldeek .: 7 fällaiiiiárrdiêñ inien'l och skriven med en _img.s nis lekfullhetrsom_ man förv_15so inte är bortskämd med.. Man sitter' natmiråta sanit såsom.i§n'in av skedshelsmng till älskadehlandsgs; . ll '› . _Jonas Allvin. avled i 1Gränna_ den 12 april årl866. _. Hans erstru Magreta lWetter lind var född i Gränna I juli 1780, hon avleddtvâ år före' sin _man 21 maj1864. * '. Gränna' Hembygdsförening res ' i te en' minnesvärd på hans grav på gamla kyrkogården i Gränna 9_ lanrum 'avbrvts'handlingenjförli a; rentetiska, genomgående mye_ et. välfunn'a kvickheter ein'det som. med ett ordval. = ' man känner_ . igen i ovan_ ' nde o'namnade lektors Skol k. :Därtill tjänar pa" rentesern " semi sammanfattni 'är ommentare'r till "sjä var t_“skáidgekäidnnägL (. argenren som :sådanijiçlan har ren_ medvetet tilllett _en_ tunn 4 intrig och samma_ nu' att, han' mynten'ch Fiesta sch'ablo'nerna'. Det'e'n'dfroT .4 Iiiânsn si'skttå'rä är" till' daifñtkñt'i ' då*Sy“Pi“iik'ämi'ssiásñäsrs: : 7.73 ' i' gift...lEöfålddtçgnäxH fiir;a en: Jälvstnäsiad'r .äjt _tektxirsn till* _95) obligatoriskaglilla..isädçkshi ' ' koidsdessi'slrmsf allt d” min "t_iris_k._ Bltsk viinllglle " S'älva" slutet'täriiien " i' bpke'r'is ' an a och innebär. förvissoen_ ' överraskning." _r Fortfarande'f._likra 'kvick och ironisk har författaren format det efter sina syftemr och _ när man väl kommit'över fiina, ningen inser man attadetta slut var__' _ ' det .enda' konsekv'ental'Sámtidigt ' er det läsaren en möjlighet att* .. täcka författarens varma vän' 'li et. bakom de bitska utfalle'n' »in 'allt han iin'ner vrángt i skolan och 'rldeniövrigtt *\ " . NNAR ANDERSSON' ' (ejpseu\donym)_§; _