Jusseryd med underlydande torp

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

ALLMÄNT OM JUSSERYD På en karta ;rån storskiçtet 26 Februari 1791 Finns i JUSseryd endast en gård i samma område där bebyggelsen ligger idag. Bebyggelsen beskrivs sålunda: "Byggningstomterne av stenig och ganska trång plan med äldre och nyare hus bebyggd". Markerna blir nu (troligtvis vid detta tillfälle) skiFtade till två gårdar. Ägare till gård A är Sven Andersson, och till gård B är Lars Jonsson. Den södra av dessa gårdar genomgår ett laga skiFte 1875 då de södra Fastighetsbildningarna tillkommer. Till den norra gården hör ett skifta på Norra Bråten 2:6 som beskrivs under Jusservd. Gårdarna kallas här För Norra. Mellersta respektive Södra Gården. Dessutom Finns Nordhem och några Försvunna torp. NORRQ GÅRDEN. Denna gården är troligtvis ligger här på storskiFteskartan Bostadshuset var Fram till byggdes då om till i stort sett Nuvarande ladugård bvggdes 1930. Minst Fyra generationer av här. Förste kända brukare hette talet. Han hade ll barn. En av sönerna. “Farmans gård" (Jusservd 1:3) den äldsta i Jusservd. En gård Från 1791. 1933 en enklare stuga. men det utseende det har idag. samma släkt har bott och brukat Karl Otto Johansson på 1800 Farman Karlsson. var två gånger i Amerika. men återvände sedan För gott För att ta hand om sina Föräldrar och bruka denna gården. Första gången han var där arbetade han inom jordbruket. Andra gången arbetade han på en dynamitFabrik i Pensvlvania. På denna gården låg 5 gamla torn. varav 3 på den delen. kallad Drabbo. som låg på Norra Bråtens marker sydväst om men gransande till gården. Denna del köptes till Jusservd 1855. En av åkrarna på gården kallas För Långa Linna. Den ligger väster om gamla vägen ett hundratal meter norr om gården och år FortFarande öppen. Den är ca 30m lång och 34 meter bred och omnamd i ett radioprogram. Straxt norr härom på andra sidan vägen ligger Asavallen. Något norr om Jusservd på Grimshults marker låg den Förr så berycktade backen "Dungalien". Här har många vådliga vurpor slagits både sommartid och vintertid. På kvällarna ville inte Folk åka ensamma här För att det spökade. NedanFör backen vid Dungen samlades ungdomarna på 20 och Soøtalet och pratade och W slogs. Har stod också bvgdens alla brevlådor i rad. I Dungalien i en gammal stuga bodde sillFörsäljare Emil Såv. Han åkte runt i trakten och sålde Färsk sill. Han hävdade att han uppFunnit den "Farske silla" och tyckte att han borde haFt ensamrätt på Försäljningen. Det spekulerades i huruvida Emil hade dödat sin mor tidigt på seklet. På denna gården Finns både en såg och ett snickeri. Bl.a. tillverkades ramar till Fåtöljer som sedan Färdigställdes på annat ställe. Snickeriet hade Förr upp till tre anställda och drevs av ägaren Olle Andersson. Olle dog tvvärr i april 1992. Nu bor Olle och Elnas son Tommv Andersson här med Familj. Han är minst den Femte generationen har men troligtvis har Familjen bott här ännu längre. FELLANGÅRDEN I JUSSERYD. (Jueservd 1:4) Denna gården tillkom troligtsvis vid storski{tet på slutet av 1700talet. Den genomgick ett laga skifte 1875 då de övriga södra gårdarna tillkom. Pâ skiftet Jusservd 1:6. “Bankadelen“. låg då intill vägen en stor lada som nu är borta. Det nuvarande huset är byggt ca 1917. Har bodde Oskar Wigh kring sekelskiftet. Han var både bonde och skräddare. Han sydde kläder till Asvlen i Vadstena och hade en anställd. Han hette Jose? och åkte till Amerika. Även sonen Georg Wigh blev skräddare har om än i mindre skala. Georg var istallet duktig storbiodlare med ett 40«tal bisamhällen. Som väl var hade han snälla bin. Han odlade också potatis och syltlök som han åkte till Tranås För att sälja. Då Fick han starta med sin hästkarra klockan 3 på morgonen. HäriFrân gick Förr bästa vägen till Angservd och hit till Jueeeryd togs mjölken ut per cykelkärra. Men då var vägen Farbar med bil. Nu bor Georgs dotter Mary med make Birger Karlsson har. Birger är son till granngárdens Farman Karlsson. Gården ägs nu av deras dotter och mág Kristina och Sven Ax. De bor också har. SÖDRA GÅRDEN I JUSSERYD. (Jusseryd 1:5). Den minsta gården i “byn” var denna. Förste kände brukare hette Fredriksson. Han flyttade mycket. Efter att ha bott här flyttade han till Sjöbo 1926 och därefter till Gammelsby. Här bodde sedan Hilda Bäck. en riktig kraftkvinna. som tidvis skötte gården ensam med egen häst. Hennes far lär ha bott här också. “Han var en liten svart gubbe med en svart häst". De kom hitflyttande utifrån tillsammans med Hildas bror. A. L. Bäck. som sedan flyttade till ödeshög och startade ödeshögs Snickerifabrik. Hilda flyttade till Skradebergs “Kaffestuga” när hon sålde gården. Ivar Karlsson hette köparen (kallad KalleMarie). Han kom hit från Dags Pbsse ca 1927. Han kunde berätta mycket om ångaren Per Brahes bärgning. Han var utbildad slaktare på slakteriet i Norrköping, innan han bosatte sig här. Ett yrke som han sedan utövade hela livet härikring vid sidan av gårdens skötsel. Under slaktarbetet höll han medhjälparna i tuçkt och sträng förmaning. Han var lite nervös att allt inte skulle fungera bra. Allt skulle vara förberett i tid. Något som många bönder hade svårt för. Ungdomarna var nästan rädda för att hjälpa till vid slakten. Många minns en 3 meter lång gaffel som han hade. Han var mycket ekonomisk. Samma snus använde han hela dagen. En gång vågade dock ungdomarna lura Ivar till en falsk slakt i" Amundeby. Där fick han dessutom ta skydd i vedboden efter att ha jagats av en ilsken hund. Han var gift med Anna, från Gotland. Hon hade en kappa som kom från ångaren Per Brahe. De hade väldigt fina djur. En fin hast hette Tello. De fick också pris för sin fina mjölk. Kalle skötte också snöröjningen mellan Jusseryd och ödeshög. Så småningom flyttade han till Erikslund närmre byn utefter denna vägsträcka. 1974 revs bostadshuset på denna gården. Det var byggt ca 1885. På i stort sett samma plats byggdes den södra av de moderna villorna som ligger här idag. Ladugården bygdes 1936. NORUÄBW. “LISANDRRS" (Jusservd 1:7) Vid vägen och på gränsen mot Gumby ligger Nordhemsstugan med en trädgård. Detta hus har tidigare stått i Siggeryd. kallat Samuelssons. enligt uppgift där lärarbostaden nu ligger. Huset flyttades hit 1895. av en man som hette Norr. Han kom Från Bankaby. Norrs dotter, Lisa Norr. bosatte sig har i början på seklet. Hennes bror emigrerade till Amerika 1901. Lisa hade också en Faster inneboende. ' Till huset Fanns en liten ladugård som låg en bit bakom huset. Lisa hade höns och Får här. MidsommaraFtonen 1933 brändes Lisas hönshus upp ?ör att ej byggas upp igen. Branden var anlagd av en psykiskt sjuk pojke på tillFälligt besök. Han lär ha varit den siste arrestanten i Ödeshögs tingshus. Istället bvggdes ett mindre hönshus upp som Finns kvar som vedbod idag. Lisa Norr bodde kvar till SOWtalet i sin lilla stuga. under mycket knappa Förhållanden och Fick hjälp av dåtidens fattigvård med bl.a. ved och mjöl. Helmer StaaF i Sunneby var ledamot i ?attigvårdsnämnden och han hade i uppdrag att ordna och köra ved, kapad och klar, till vinterbehovet. Dessutom skulle Lisa ha en summa pengar. Troligtvis 75 kr i månaden. "Pengatransporten" skötte barnen om på vägen till skolan. Lisa hade väldigt många katter som sällskap. I trädgården hade hon ett rejält potatisland som gav god avkastning. “ Uhder sin sista tid på ålderdomshemmet i ödeshög *ick Lisa Norr ärva en större summa pengar av den ogifta brodern i Amerika. Pengar som hon aldrig Fick någon nytta av. Dessa pengar och huset testamenterades till Församlingen i Bultsbol. Nu är huset sedan många år sommarstuga. TORP I JUSSERYD 1. "Aurelltorpet" Ett torp som låg i det sydostligaste hörnet av den norra gården. Torpet Fanns redan 1790. En proFessor Aurell iFrån Göteborg har släktForskat Fram sitt ursprung till denna torpstuga. (Skyltat 97) 2. "Strömmatorpet". ' Ca. 200m nordväst om Nordhem låg detta torp. Det Fanns ej 1790. Harry Ström Från ödeshög hade sin Farmor Född här. Hon dog i Sunneby 1944. 1834 Finns ett torp, troligtvis detta. i Jusseryd som För 60 riksdaler "Försäljes eller bortFörpantas". Årlig skatt skall vara 24 skilling. Gårdsägare på norra gården Carl Gabrielsson skriver livstidskontrakt med torparen Jonas Hansson och hans hustru Majastina Johnsdotter. Torpet var beläget i Kobetet söder om gården. (Skyltat 97) 3. Ett torp kallat Ollavlycka låg på vägen mot Angseryd. (Skyltat 97) 4. Tre torp på Drabbo. På ett skiFte Från Norra Bråten som tillhör den norra gården, låg tre torp på rad. Dessa var s.k. Förpantningstorp med 50års kontrakt. Torpen Fanns kvar till 1920talet. I ett av torpen känner vi några brukare: Från 1867 August Natanaelsson, Från 1874 Johan Leonard Ehn (troligtvis Från en Familj i Jusseryd) och siste brukare Från 1877 Carl Gustav Frisk. Ett av torpen kallas också "Friskatorpet". Detta torp har skyltats i samband med utmärkningen av gamla torp. Tyvärr står det att Natanaelsson var siste brukare på skylten. En piga i Jusservd Maja Lena Ängel bodde troligtvis i ett annat av torpen på Drabbo 1877. En av åkrarna här kallades För Kyrgårn (kyrkogården). Nu är allt igenplanterat med gran sen 20 år. En åker kallades "Matalycka" som ska ha legat vid Första torpet. I | /7 M/:á'l/äløl' fälgaan nån:) (Km/Äcjn.øltá;1§p3 ' ' r (g. I , r. I '1 x. I _ _ “_1_ › I av' emo › du \ l l V, i 1 I: I 56'/ Ä /4a/ [Ufs /411 .ola/4544:440: 1 ( pärm, ,amg ,gusgym .âaigá,øuçy 0 W /“715*' 4 ; /øy “MÅ ,1 ' w USS P Y D 'fx ' ' V ' * NH. ;3 ' \%>r ,, . , . _ . i _isf'31.510 'Wi v “'.7 _ . _ . Q' '“ '2 . ?lá ; 4 A . 336/ _ 'I in 8 'Håer mOdc/Tzoáås/SEMW x , gr [jga/YilçéMÅ År 4 4 : M rt'L :TM/.77?ñø . 1 då /Q L M i' ; , JBL' QL.1›7A' 'I 'I' i .LM ,.. Å . _. 17 .I /Ãréaq dä”. ' I_ “ Glcillåi_ ((ç/oz: fill \'\° :å ,2,22: Vi! _ L ,.ng i' ' ;/ *WO * A.. ;3143:13 \_J{90%“ B . n . Nzrxi”