Bråtalyckan

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 254 i inventeringen. Torpets namn: Bråtalyckan Tillhört gården: Järnstad Brunsgård Torpets art: J 0rdt0rp Siste brukare av torpet: Det har ej gått att med säkerhet fastställa vem som bebott torpet Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 8 Torpets plats i terrängen har ej återfunnits. En låg rest av en murstock med förvittrat tegel. Markens nuvarande ägare: Lars Erik Karlsson Kommentar i övrigt: Enligt karta från 1710 och dess beskrivning över J ärnstad By är området där torpet låg markerat på kartan. Husens plats är ej utmärkta. Detta kan tyda på att inga hus fanns då kartan ritades. Troligen är torpet från 1600 talet. Beskrivningen av kartan anger att torpet har åker av sandblandad lera och ger 2:dra kornet. Torpet är ej omnåmt i husförhörslängderna från 1800 talet, ej heller i laga skifteshandlingar från 1867. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Storskiftet, Laga skifte. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel med början är 1992 Bestående av: Harry & Amelia Ström, Hans & Britt Marie Rydberg, Sture Johansson Hans Wigren, Eino Liljegren, Bengt Gustavsson, AnnMarie & Lars Erik Karlsson 0.s. Erik Karlsson.. Anders & Margareta Andersson Sannalund Uno Lingmark, Lilliane Erixon. Videoband nr 14 Skyltbeskrivning 254. Järnstad Brunsgård Torpet Bråtalyckan Järnstad Bru nsgårds ägor. Sid 2 av 2 › . I 'I I'l/ / .I _ . “gnisrlckega'diä/J ._41 _ i. .. , _ .o '12_ // 4. :SiÖ' y/kI I i .. ' 4|| r . . II I _ J haj I 3» x . s i /JARN'STAFDFE .Mä I år! . __ñ ' 8 .K '. " \ 1 'I I åäflgäätorñz'f .II I \ I: s.1;a°§röm+;3 ._/.. , _ I \l_. _5 g LJ _. 7_ H; __ '\ 15. Skräddartorpei élfer Skogel'ä 'i 73'? i 1 i V .i I_ I. ' \\ I' i i . :18) 50 erqláxrs'tq \et 17. Mullt torpet ellér Brorstpgpp; _, .i ia i ' " r. 4 \ :'LINDEBE Rçái .r . ' L_ ...1 21._1_<_e1__3_ _ifTstOI'Pçut _ i i_ Kr i ,2: :i: L* _fi_ , f/ i: i ,71 _2,:§!çogfsftbrpet/Märstens_i"riår; ,. / / 'f 23. Gfanbo eller Lundbe sibr et ., W rva'törpet " "i'" *4 ›/ rg p 75'