Gransbo el. Lundbergstorpet

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 244 i inventeringen. Torpets namn: Granbo eller Lundbergstorpet Tillhört gården: Järnstads Södergård Torpets art: Förpantningstorp Siste brukare av torpet: Carl Johan Kaxe född 16/11 1854 i Heda. Hans hustru Kristina Charlotta född J ohansdotter 9/1 1851 i Vinnerstad. 2 barn. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 23 Torpets plats i terrängen har återfunnits. En husgrund och en nedrasad murstock. Markens nuvarande ägare: LarsErik Karlsson J ärnstad Kommentar i övrigt: Carl Johan och Kristina gifter sig 1878 och kommer till torpet samma år. De flyttar till Heda 2/11 1880. Torpet synes ha fått namnet ”Sundbergstorpet” efter avskedade Lifgrenadj åren Anders Åkesson som bodde med sin familj på torpet i början av 1800talet. Han var soldat för rote nr 92 Järnstad Brunnsgård 17891806 och bodde då på rotens soldattorp. Numera går det att åka bil till en Våndplats 200 meter från torpet. Källor: Husförhörslångder, Skifteshandlingar, Storskiftet, Laga skifte. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel med början är 1992 Bestående av: Harry & Amelia Ström, Hans Rydberg, Sture Johansson Hans Wigren, Joel Antonsson, Eino Liljegren, Stig Åke Josefsson Siri Nilsson, Berit Fransson, Gösta Gustavsson, Uno Lingmark, AnnMarie & Lars Erik Karlsson o.s. Erik Karlsson. Videoband nr 14. Skyltbeskrivning 244. Järnstad Södergård Lundbergstorpet eller Granbo på Järnstad Järnstads ägor. Sist boende Carl Johan Kaxe född 1854. OHH Kristina Johansdotter född 1881. 2 barn. Familjen flyttar till Heda 1880. Sid 2 av 2 .' 1 3 v3' ill ,› . “I :i I 3» x 3 s i. /JARN'STAFDFE ' 425/ f u (Ill, , _ n i __ _ k in 'i .i “i Tugkm'lgn'gñ c. anv, . _ ;Cu " . ?V k gipef/HängEe/dsêiñwu ,. K ,. :' r.. ' \ I '. : Rååforpil \. 7 _ . v \ I " !_ 4_ ?rf:ä: ; 'E gamla .\ å| s_ :\ | i x' 1 A . __A äZVfEaSForp 2;. få? i 'i i' ' ' SJRå§töñ§3 / _,/ .å ' I\ 15. Skräddartorpei élfer Skogerä " 5;; , I i 7 4.1' n i' _. ._ Vi; "18. 50 'emlálfs'tq \et 17. Mullt torpet ellér Brorstpgppj; _, .i J 1 › i; ' :i \ ›. 4 ;5 ?LINDEBE Rçi .r . ' _ _Liu ::jå:' .+ _; W = _/ 21._1_<_e1__3_ :Tstorpçt .pçh ,Råyåkiiéh _ i n : i vi '. _ __1 . _ r , . ._ _. i M: T; ;(f .74!" x. 4: \_ u. , .'. §4 ;I _ r ,; 3 . , _/ w _ Jr / , _ __L_Zijäkésigrpet/Märsteng'7iá.,; ,. / Gtagbo eller LunQbergsébrpet , . '5 .x .. rva'törpet